ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ З ПРОТИДІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМ ПОШКОДЖЕННЯМ НЕСУЧИХ СИСТЕМ ВАГОНА-ТЕРМОСА МОДЕЛІ ТН 4-201

  • O. Fomin
  • A. Stetsko
Ключові слова: вагон-термос, несучі системи, зварні шви, комп’ютерне моделювання, теплоізоляція

Анотація

У статті подані особливості та результати виконання науково-дослідної роботи на основі наданих матеріалів і документів, аналізу конструктивних особливостей замовника, колегіального обстеження пошкоджень вагонів, аналізу міжнародного досвіду виконання відповідних досліджень, формалізовано природу експлуатаційних пошкоджень несучих систем вантажних вагонів на прикладі вагона-термоса моделі ТН 4-201 побудови заводу «Десау» ( Німеччина).

Посилання

1. Tsyhanskaya L.V. (2016). Neyzbezhnaya modernyzatsyya [Inevitable upgrading] [Electronic resourse] – Moving composition of the ХХI century – [St. Petersburg, 06-08.07.2016] – Mode of access: http://xn--1520-u4d3ahgsb9pe.xn--p1ai/new/945/ (viewed on 05.11.2018) – Title from the screen.
2. Akulenko A., Yanovsky P. (2009). Prohnoz obsyahiv vantazhnykh y pasazhyrsʹkykh perevezenʹ na perspektyvu do 2020 roku [Forecast of obyagiv vantazhny і pasazhirkih transported to the future until 2020 year]. Zalіznichny transport of Ukraine. No. 6., рр. 41-43.
3. Alyamovsky A.A., Sobachkin A.A., (2005). Odintsov E.V.et al. Solid Works: komp'yuternoye modelirovaniye v sovremennoy praktike [Solid Works: computer simulation in modern practice]. SPb.: BHV-Petersburg.
4. Borisov P.S. (2014). Formyrovanye metodyky modernyzatsyy refryzheratornoho vahona [Formation
of a methodology for modernization of a refrigerated wagon]. Transport business in Russia. Issue number 5. pз. 36–42.
5. Zaynetdinov R.I.( 2000). Rozvytok metodiv otsinky pratsezdatnosti nesuchykh konstruktsiy rukhomoho skladu z vykorystannyam zakonomirnostey samoorhanizatsiyi ta samopodibnosti [Development of methods for assessing the performance of rolling stock bearing structures using patterns of self-organization and self-similarity]. Diss. Dr. tech. Sciences. Moscow: MIIT.
6. Lukin V.V., Shadur L.A., Koturanov V.N. and others; under total ed. Lukina V.V. (2000). Konstruirovaniye i raschet vagonov: ucheb. dlya vuzov zh.-d. transp. [Design and calculation of cars: studies. for universities zh.-d. trans.]. M .: UMK Ministry of Railways of Russia.
7. Moroz V.I. (2009). Matematychnyy zapys zadachi optymizatsiynoho proektuvannya piv-vahoniv za kryteriyem minimal’noyi materia-loyemnosti [Mathematical notation of problem of optimizing design of open goods wagons by criterion of the minimum material capac-ity]. // Zbirnyk naukovykh prats [Collection of scientifc papers]. Kharkiv. Ukrainian State University of Railway Transport. No 111, pp. 121-131.
8. Panasyuk V.V. (2009). Deyaki aktualʹni problemy mitsnosti materialiv ta dovhovichnosti konstruktsiy [Actual problems of the community of materials and the construction of constructions]. Fiziko-hemichna mehanіka materіalіv: science.-tech. st. № 2. T. 45. pp. 5-22.
9. Fomin O.V. (2012). Rozrobka metodiki vprovadgennja riznih profiliv v jacosti scladovih elementiv nesuchih system vantagnih vagoniv [Development of a method for the introduction of various profiles as components of carrier systems of freight cars] / O.V. Fomin // Visnik Nacionalnogo tehnichnogo universitetu «HPI». – Kharkiv. – 26,´ pp.29-33.
10. Fomin O.V. (2015). Varіacіjne opisannja konstruktivnih vikonan' vantazhnih vagonіv [Variations describe the structural designs of freight cars] / O.V. Fomin, A.V. Gostra // Proceedings of the State Economic and Technological University of Transport, Ministry of Education and Science of Ukraine series "Transport systems and technologies". Kyiv: DETUT, is. 26-27, pp.137-147.

Література:

1. Цыганская, Л.В. Неизбежная модернизация [Електронний ресурс] / Л.В. Цыганская // Подвижной состав ХХI века – [С-Перетбург, 06-08.07.2016] – Режим доступу: http://xn--1520-u4d3ahgsb9pe.xn--p1ai/new/945/ (дата звернення 05.11.2018) – Назва з екрана.
2. Акуленко, А. Прогноз обсягів вантажних і пасажирських перевезень на перспективу до 2020 року / А. Акуленко, П. Яновський // Залізничний транспорт України. – 2009. – № 6. – С. 41-43.
3. Алямовский, А.А. Solid Works: компьютерное моделирование в современной практике / А.А. Алямовский, А.А. Собачкин, Е.В. Одинцов и др. – СПб: БХВ-Петербург, 2005. – 800 с.
4. Борисов, П.С. Формирование методики модернизации рефрижераторного вагона / П.С. Борисов // Transport business in Russia. – 2014. – Выпуск № 5. – С. 36–42.
5. Зайнетдинов, Р.И. Развитие методов оценки работоспособности несущих конструкций подвижного состава с использованием закономерностей самоорганизации и самоподобия : диcc. докт. техн. наук / Зайнетдинов Рашид Исламгулович. – М.: МИИТ, 2000. – 435 с.
6. Лукин, В.В. Конструирование и расчет вагонов: учеб. для вузов ж.-д. трансп. / В.В. Лукин, Л.А. Шадур, В.Н. Котуранов и др.; под общ. ред. Лукина В.В. – М.: УМК МПС России, 2000. – 731 с.
7. Мороз, В.І. Математичний запис задачі оптимізаційного проектування напіввагонів за критерієм мінімальної матеріалоємності. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – С. 121 – 131.
8. Панасюк, В.В. Деякі актуальні проблеми міцності матеріалів і довговічності конструкцій / В.В. Панасюк // Фізико-хімічна механіка матеріалів: наук.-техн. зб. – 2009. – Вип. № 2. – Т. 45. – С. 5-22.
9. Фомін, О.В. Варіаційне описання конструктивних виконань вантажних вагонів/ О.В Фомін, А.В. Гостра // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 26-27. – С. 137-147.
10. Фомін, О.В. Розробка методики впровадження різних профілів в якості складових елементів несучих систем вантажних вагонів [Текст] / О.В. Фомін // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків. – 26´2012. – С. 29-33.

Опубліковано
2018-12-23
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>