РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВПЛИВУ НА КОЛІЮ ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА 61-779 НА ВІЗКАХ МОДЕЛЕЙ 68-7115, 68-7115 ВИКОНАННЯ 01

  • A. Sulym
  • S. Stoletov
  • О. Fomin
  • M. Kramarenko
  • D. Loktionov
  • S. Skorokhod
  • S. Murchkov
Ключові слова: вплив на колію, пасажирський вагон, дослідний рухомий склад, стрілочний перевод.

Анотація

У статті обґрунтовано, що одним з важливих та об’ємних видів випробувань при впровадженні новоствореного рухомого складу є дослідження його впливу на інфраструктуру залізничного транспорту (колію та стрілочні переводи). Про-аналізовано існуючі дослідження за останній період з впливу новоствореного ру-хомого складу на залізничну колію. За результатами аналізу встановлено, що пи-тання дослідження взаємодії новоствореного рухомого складу з існуючою заліз-ничною колією залишається важливим і актуальним. Мета роботи – отри-мання результатів експериментальних досліджень з впливу на колію та стрілочний перевод пасажирського вагона 61-779 на візках моделей 68-7115, 68-7115 виконання 01 під час різних швидкостей руху. Приведено результати експе-риментальних досліджень з впливу на колію зазначеного рухомого складу у прямій, кривих радіусів 419, 906, 1530 м, а також у межах стрілочного переводу типу Р65 марки 1/11. За результатами аналізу досліджень встановлено, що за-значений пасажирський вагон відповідає діючим нормативним вимогам з впливу рухомого складу на колію.

Посилання

1. Romen Yu. S., Orlova A.M., Tikhov M.S., Zavertalyuk A.V. Ustanovleniye usloviy obrashcheniya vagonov s uvelichennoy osevoy nagruzkoy [Establishment of conditions for handling wagons with increasedaxial load]. Transport Rossiyskoy Federatsii – Transport of the Russian Federation, 2013, no. 3 (46), pp. 25–35.
2. Rybkin V.V., Umanov M.I., Taturevich A.P., Tsyganenko V.V. [et al.] Rezultaty eksperimentalnykh issledovaniy po vozdeystviyu na put [The results of experimental studies on the impact on the track]. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transport imeni akademika Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan], 2004, issue 5, pp. 183–187.rolling stock of a new generation with an axial load of 25 tons per axle]. Zbirnyk naukovykh prats UkrDAZT. [Collection of scientific works UkrSART], 2012, issue 130, pp. 127–131.
4. DSTU 7571:2014. Rukhomyi sklad zaliznyts. Normy dopustymogo vplyvu na zaliznychnu koliiu shyrynoiu 1520 mm. [State Standart 7571–2014. Rolling railways. The norms of permissible impact on railway track 1520 mm]. Kyiv, Minekonomrozvytku Ukrainy Publ., 2014. 33 p.
5. Fomin, O.V. Koncepcіja іdeal'nih kuzovіv napіvvagonіv [The concept of ideal bodies gondola] [Text] /O.V. Fomin // Journal of East Ukrainian National University named after Vladimir Dal, a scientific journal. −Lugansk: EUNU. Dal, 2013. − № 4 (193). − S. 267-271.
6. Fomin, O. (2015). Improvement of upper bundling of side wall of gondola cars of 12-9745 model. Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry», 1, 45-48.
7. Fomin, O.V. Rozrobka metodiki vprovadgennja riznih profiliv v jacosti scladovih elementiv nesuchih system vantagnih vagoniv / O.V. Fomin // Visnik Nacionalnogo tehnichnogo universitetu «HPI». – Kharkiv. –26´2012 P.29-33
8. Kurgan M.B., Gusak M.A., Khmelevska M.P. Perebudova kryvykh dlia vprovadzhennia shvydkisnogo rukhu pasazhyrskykh poizdiv [Restructuring curves for the introduction of high-speed passenger trains]. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transport imeni akademika Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan], 2012, issue 40, pp. 90–97.
9. Kurgan D.M. Osoblyvosti spryiniattia navantazhennia elementamy zaliznychnoi kolii pry vysokykh shvydkostiakh rukhu [Features perceptions load elements of the railway line at high speeds]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transportu [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2015, issue 2 (56), pp. 136–145.
10. Kurgan D.M. Vyznachennia dynamichnogo navantazhennia vid kolesa na reiku dlia shvydkisnykh poizdiv [Determination of the dynamic load of the wheel on the rail to high-speed trains]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transportu [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2015, issue 3 (57), pp. 118–128.
11. Arbuzov M.A., Patlasov O.M., Tokarev S.O. Eksperymentalne doslidzhennia vzaiemodii kolii ta rukhomogo skladu v mezhakh zizdu [Experimental study of interaction track and rolling stock within rally]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transportu [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2016, issue 5 (65), pp. 64–78.
12. Danilenko E.I. Novitni doslidzhennia bichnoi pruzhnosti reykovykh nytok pry spilniy dii vertykalnykh i goryzontalnykh syl [Recent studies lateral elastic strands rail at joint action of vertical and horizontal forces]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transportu [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2015, issue 6 (60), pp. 65–77.
13. Danilenko E.I., Yosyfovych R.M., Oliinyk O.A., Soroka O.O. Doslidzhennia vplyvu dynamichnykh kolisnykh navantazhen, vantazhonapruzhenosti i shvydkostei rukhu poizdiv na mitsnist, stiikist i stroky sluzhby reiok, skriplen ta inshykh elementiv VBK [Investigation of dynamic wheel loads, speeds and congestion of trains for strength, stability and durability of the rails, fasteners and other items ULB]. Zbirnyk naukovykh prats DETUT. Seriia «Transportni systemy i tekhnologii» [Collection of scientific works DETUT. Series «Transport systems and technologies»], 2013, issue 22, pp. 10-20.
14. Danilenko E.I., Karpov M.I., Molchanov V.M., Yosyfovych R.M. Pro neobkhidnist vnesennia zmin v isnuiuchi normatyvni dopusky po shyryni reikovoi kolii u priamykh ta kryvykh pry vprovadzhenni shvydkisnogo rukhu na zaliznytsiakh Ukrainy [On the need to amend the existing regulatory tolerances the width of rail track in the straight and curves with embedded high-speed traffic on the railways of Ukraine]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2014, issue 2, pp. 9–17.
15. Velinets V.P. Eksperymentalni doslidzhennia goryzontalnoi poperechnoi zhorstkosti reikovykh nytok pry riznykh konstruktsiiakh reikovykh skriplen [Experimental studies of transverse horizontal stiffness of rail strings with different designs of rail fasteners]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transportu [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2015, issue 6 (60), pp. 57–64.
16. Nastechyk M.P., Bondarenko O.I., Markul R.V. Doslidzhennia napruzhenogo stanu v elementakh vuzla skriplennia typu KPP-5 pid diieiu rukhomogo skladu [Research of the stress condition in the host cell binding type PPC-5 under the rolling stock]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transportu [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2015, issue 2 (56), pp. 146–156.
17. Tekhnichne zavdannia na doslidno-konstruktorsku robotu «Vizky modelei 68-7115, 68-7115 vykonan-nia 01 vagoniv pasazhyrskykh magistralnykh lokomotyvnoi tiagy. 68-7115 TZ» [Terms of reference for devel-opment work «Truck Models 68-7115, 68-7115 performance passenger cars 01 main locomotive traction. 68-7115 TC»].
18. TSP-0235 «Normy dopustymykh shvydkostey rukhu rukhomogo skladu po zaliznychnykh koliiakh Derzhavnoi administratsii zaliznychnogo transport Ukrainy shyrynoiu 1520 mm» [«Norms of permissible speeds of rolling stock for railway tracks IPU Ukraine 1520 mm»].

Література:

1. Ромен, Ю.С. Установление условий обращения вагонов с увеличенной осевой нагрузкой / Ю.С. Ромен, А.М. Орлова, М.С. Тихов, А.В. Заверталюк // Транспорт Российской Федерации. – 2013. – № 3 (46). – С. 25–35.
2. Рыбкин, В.В. Результаты экспериментальных исследований по воздействию на путь / В.В. Рыб-кин, М.И. Уманов, А.П. Татуревич, В.В. Цыганенко и др. // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2004. – Вип. 5. – С. 183–187.
3. Рибкін, В.В. Проведення випробувань з впливу на колію та стрілочні переводи рухомого складу нового покоління з осьовим навантаженням 25 т на вісь / В.В. Рибкін, Савлук В.Є // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Х., 2012. – Вип. 130. – С. 127–131.
4. Державний стандарт України ДСТУ 7571:2014. Рухомий склад залізниць. Норми допустимого впливу на залізничну колію шириною 1520 мм; Уведено вперше; надано чинності 2014-12-02. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 33 с
5. Фомін О.В. Концепція ідеальних кузовів напіввагонів / О.В. Фомін // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 4(193). – С. 267–271.
6. Fomin, O. Improvement of upper bundling of side wall of gondola cars of 12-9745 model [Text] / О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». – 2015, №.1. – P.45-48.
7. Фомін, О.В. Розробка методики впровадження різних профілів як складових елементів несучих систем вантажних вагонів [Текст]/ О.В. Фомін// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків. – 26´2012 С.29-33
8. Курган, М.Б. Перебудова кривих для впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів / М.Б. Курган, М.А. Гусак, Н.П. Хмелевська // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2012. – Вип. 40. – С. 90–97.
9. Курган, Д.М. Особливості сприйняття навантаження елементами залізничної колії при високих швидкостях руху / Д.М. Курган // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Д., 2015. – № 2 (56). – С. 136–145.
10. Курган, Д.М. Визначення динамічного навантаження від колеса на рейку для швидкісних поїздів/ Д.М. Курган // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Д., 2015. – № 3 (57). – С. 118–128.
11. Арбузов, М.А. Експериментальне дослідження взаємодії колії та рухомого складу в межах з’їзду / М.А. Арбузов, О.М. Патласов, С.О. Токарєв // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Д., 2016. – № 5 (65). – С. 64–78.
12. Даніленко, Е.І. Новітні дослідження бічної пружності рейкових ниток при спільній дії вертикальних і горизонтальних сил / Е.І. Даніленко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Д., 2015. – № 6 (60). – С. 65–77.
13. Даніленко, Е.І. Дослідження впливу динамічних колісних навантажень, вантажонапруженості і швидкостей руху поїздів на міцність, стійкість і строки служби рейок, скріплень та інших елементів ВБК / Е.І. Даніленко, Р.М. Йосифович, О.А. Олійник, О.О. Сорока // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Транспортні системи і технології». – К.: ДЕТУТ, 2013. – Вип. 22. – С. 10–20.
14. Даніленко, Е.І. Про необхідність внесення змін в існуючі нормативні допуски по ширині рейкової колії у прямих та кривих при впроваджені швидкісного руху на залізницях України / Е.І. Даніленко, М.І. Карпов, В.М. Молчанов, Р.М. Йосифович // Залізничний транспорт України. – 2014. – № 2. –С. 9– 17.
15. Велінець, В.П. Експериментальні дослідження горизонтальної поперечної жорсткості рейкових ниток при різних конструкціях рейкових скріплень / В.П. Велінець // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Д., 2015. – № 6 (60). – С. 57–64.
16. Настечик, М.П. Дослідження напруженого стану в елементах вузла скріплення типу КПП-5 під дією рухомого складу / М.П. Настечик, І.О. Бондаренко, Р.В. Маркуль // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Д., 2015. – № 2 (56). – С. 146–156.
17. Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу «Візки моделей 68-7115, 68-7115 виконання 01 вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. 68-7115 ТЗ».
18. ЦП-0235 «Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях Державної адміністрації залізничного транспорту України шириною 1520 мм» (затверджені 14.12.2010 р. Наказом Укрзалізниці № 778-Ц).

Опубліковано
2018-01-25
Як цитувати
Sulym, A., Stoletov, S., FominО., Kramarenko, M., Loktionov, D., Skorokhod, S., & Murchkov, S. (2018). РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ВПЛИВУ НА КОЛІЮ ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА 61-779 НА ВІЗКАХ МОДЕЛЕЙ 68-7115, 68-7115 ВИКОНАННЯ 01. Транспортні системи і технології, (31), 127-140. Retrieved із https://tst.duit.in.ua/index.php/tst/article/view/16
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##