EXPERIMENTAL TESTS RESULTS OF THE IMPACT OF PASSENGER CAR 61-779 MOUNTED ON 68-7115, 68-7115 BOGIES ON THE TRACK EXECUTION 01

Authors

  • A. Sulym
  • S. Stoletov
  • О. Fomin
  • M. Kramarenko
  • D. Loktionov
  • S. Skorokhod
  • S. Murchkov

Keywords:

impact on the track, passenger car, tested rolling stock, switch point.

Abstract

The article proved that one of the most important and comprehensive tests for the implementation of newly designed rolling stock is the research on its impact on the rail-way transport infrastructure (track and switch point). Resent researches on the impact of the newly designed rolling stock on the track were analytic investigated. The investi-gation results showed that the researches on interaction between newly designed rolling stock and existing track remain currently important. The aim of this research is to obtain experimental test results concerning the impact of passenger car 61-779 mounted on bogies 68-7115, 68-7115, Execution 01 on the track and switch point under various speeds. The experimental tests results of the referred rolling stock impact on a tangent track, a curved track with a radius of 419, 906, 1530 m and also within the limits of the switch point of type P65, denomination 1\11 are summarized. Research analysis proved that the above-mentioned passenger car complies with the actual regulatory require-ments on rolling stock.

References

1. Romen Yu. S., Orlova A.M., Tikhov M.S., Zavertalyuk A.V. Ustanovleniye usloviy obrashcheniya vagonov s uvelichennoy osevoy nagruzkoy [Establishment of conditions for handling wagons with increasedaxial load]. Transport Rossiyskoy Federatsii – Transport of the Russian Federation, 2013, no. 3 (46), pp. 25–35.
2. Rybkin V.V., Umanov M.I., Taturevich A.P., Tsyganenko V.V. [et al.] Rezultaty eksperimentalnykh issledovaniy po vozdeystviyu na put [The results of experimental studies on the impact on the track]. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transport imeni akademika Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan], 2004, issue 5, pp. 183–187.rolling stock of a new generation with an axial load of 25 tons per axle]. Zbirnyk naukovykh prats UkrDAZT. [Collection of scientific works UkrSART], 2012, issue 130, pp. 127–131.
4. DSTU 7571:2014. Rukhomyi sklad zaliznyts. Normy dopustymogo vplyvu na zaliznychnu koliiu shyrynoiu 1520 mm. [State Standart 7571–2014. Rolling railways. The norms of permissible impact on railway track 1520 mm]. Kyiv, Minekonomrozvytku Ukrainy Publ., 2014. 33 p.
5. Fomin, O.V. Koncepcіja іdeal'nih kuzovіv napіvvagonіv [The concept of ideal bodies gondola] [Text] /O.V. Fomin // Journal of East Ukrainian National University named after Vladimir Dal, a scientific journal. −Lugansk: EUNU. Dal, 2013. − № 4 (193). − S. 267-271.
6. Fomin, O. (2015). Improvement of upper bundling of side wall of gondola cars of 12-9745 model. Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry», 1, 45-48.
7. Fomin, O.V. Rozrobka metodiki vprovadgennja riznih profiliv v jacosti scladovih elementiv nesuchih system vantagnih vagoniv / O.V. Fomin // Visnik Nacionalnogo tehnichnogo universitetu «HPI». – Kharkiv. –26´2012 P.29-33
8. Kurgan M.B., Gusak M.A., Khmelevska M.P. Perebudova kryvykh dlia vprovadzhennia shvydkisnogo rukhu pasazhyrskykh poizdiv [Restructuring curves for the introduction of high-speed passenger trains]. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transport imeni akademika Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan], 2012, issue 40, pp. 90–97.
9. Kurgan D.M. Osoblyvosti spryiniattia navantazhennia elementamy zaliznychnoi kolii pry vysokykh shvydkostiakh rukhu [Features perceptions load elements of the railway line at high speeds]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transportu [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2015, issue 2 (56), pp. 136–145.
10. Kurgan D.M. Vyznachennia dynamichnogo navantazhennia vid kolesa na reiku dlia shvydkisnykh poizdiv [Determination of the dynamic load of the wheel on the rail to high-speed trains]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transportu [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2015, issue 3 (57), pp. 118–128.
11. Arbuzov M.A., Patlasov O.M., Tokarev S.O. Eksperymentalne doslidzhennia vzaiemodii kolii ta rukhomogo skladu v mezhakh zizdu [Experimental study of interaction track and rolling stock within rally]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transportu [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2016, issue 5 (65), pp. 64–78.
12. Danilenko E.I. Novitni doslidzhennia bichnoi pruzhnosti reykovykh nytok pry spilniy dii vertykalnykh i goryzontalnykh syl [Recent studies lateral elastic strands rail at joint action of vertical and horizontal forces]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transportu [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2015, issue 6 (60), pp. 65–77.
13. Danilenko E.I., Yosyfovych R.M., Oliinyk O.A., Soroka O.O. Doslidzhennia vplyvu dynamichnykh kolisnykh navantazhen, vantazhonapruzhenosti i shvydkostei rukhu poizdiv na mitsnist, stiikist i stroky sluzhby reiok, skriplen ta inshykh elementiv VBK [Investigation of dynamic wheel loads, speeds and congestion of trains for strength, stability and durability of the rails, fasteners and other items ULB]. Zbirnyk naukovykh prats DETUT. Seriia «Transportni systemy i tekhnologii» [Collection of scientific works DETUT. Series «Transport systems and technologies»], 2013, issue 22, pp. 10-20.
14. Danilenko E.I., Karpov M.I., Molchanov V.M., Yosyfovych R.M. Pro neobkhidnist vnesennia zmin v isnuiuchi normatyvni dopusky po shyryni reikovoi kolii u priamykh ta kryvykh pry vprovadzhenni shvydkisnogo rukhu na zaliznytsiakh Ukrainy [On the need to amend the existing regulatory tolerances the width of rail track in the straight and curves with embedded high-speed traffic on the railways of Ukraine]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2014, issue 2, pp. 9–17.
15. Velinets V.P. Eksperymentalni doslidzhennia goryzontalnoi poperechnoi zhorstkosti reikovykh nytok pry riznykh konstruktsiiakh reikovykh skriplen [Experimental studies of transverse horizontal stiffness of rail strings with different designs of rail fasteners]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transportu [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2015, issue 6 (60), pp. 57–64.
16. Nastechyk M.P., Bondarenko O.I., Markul R.V. Doslidzhennia napruzhenogo stanu v elementakh vuzla skriplennia typu KPP-5 pid diieiu rukhomogo skladu [Research of the stress condition in the host cell binding type PPC-5 under the rolling stock]. Nauka ta progres transportu. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transportu [Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport], 2015, issue 2 (56), pp. 146–156.
17. Tekhnichne zavdannia na doslidno-konstruktorsku robotu «Vizky modelei 68-7115, 68-7115 vykonan-nia 01 vagoniv pasazhyrskykh magistralnykh lokomotyvnoi tiagy. 68-7115 TZ» [Terms of reference for devel-opment work «Truck Models 68-7115, 68-7115 performance passenger cars 01 main locomotive traction. 68-7115 TC»].
18. TSP-0235 «Normy dopustymykh shvydkostey rukhu rukhomogo skladu po zaliznychnykh koliiakh Derzhavnoi administratsii zaliznychnogo transport Ukrainy shyrynoiu 1520 mm» [«Norms of permissible speeds of rolling stock for railway tracks IPU Ukraine 1520 mm»].

Література:

1. Ромен, Ю.С. Установление условий обращения вагонов с увеличенной осевой нагрузкой / Ю.С. Ромен, А.М. Орлова, М.С. Тихов, А.В. Заверталюк // Транспорт Российской Федерации. – 2013. – № 3 (46). – С. 25–35.
2. Рыбкин, В.В. Результаты экспериментальных исследований по воздействию на путь / В.В. Рыб-кин, М.И. Уманов, А.П. Татуревич, В.В. Цыганенко и др. // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2004. – Вип. 5. – С. 183–187.
3. Рибкін, В.В. Проведення випробувань з впливу на колію та стрілочні переводи рухомого складу нового покоління з осьовим навантаженням 25 т на вісь / В.В. Рибкін, Савлук В.Є // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Х., 2012. – Вип. 130. – С. 127–131.
4. Державний стандарт України ДСТУ 7571:2014. Рухомий склад залізниць. Норми допустимого впливу на залізничну колію шириною 1520 мм; Уведено вперше; надано чинності 2014-12-02. – К.: Мінекономрозвитку України, 2014. – 33 с
5. Фомін О.В. Концепція ідеальних кузовів напіввагонів / О.В. Фомін // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 4(193). – С. 267–271.
6. Fomin, O. Improvement of upper bundling of side wall of gondola cars of 12-9745 model [Text] / О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». – 2015, №.1. – P.45-48.
7. Фомін, О.В. Розробка методики впровадження різних профілів як складових елементів несучих систем вантажних вагонів [Текст]/ О.В. Фомін// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків. – 26´2012 С.29-33
8. Курган, М.Б. Перебудова кривих для впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів / М.Б. Курган, М.А. Гусак, Н.П. Хмелевська // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Д., 2012. – Вип. 40. – С. 90–97.
9. Курган, Д.М. Особливості сприйняття навантаження елементами залізничної колії при високих швидкостях руху / Д.М. Курган // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Д., 2015. – № 2 (56). – С. 136–145.
10. Курган, Д.М. Визначення динамічного навантаження від колеса на рейку для швидкісних поїздів/ Д.М. Курган // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Д., 2015. – № 3 (57). – С. 118–128.
11. Арбузов, М.А. Експериментальне дослідження взаємодії колії та рухомого складу в межах з’їзду / М.А. Арбузов, О.М. Патласов, С.О. Токарєв // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Д., 2016. – № 5 (65). – С. 64–78.
12. Даніленко, Е.І. Новітні дослідження бічної пружності рейкових ниток при спільній дії вертикальних і горизонтальних сил / Е.І. Даніленко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Д., 2015. – № 6 (60). – С. 65–77.
13. Даніленко, Е.І. Дослідження впливу динамічних колісних навантажень, вантажонапруженості і швидкостей руху поїздів на міцність, стійкість і строки служби рейок, скріплень та інших елементів ВБК / Е.І. Даніленко, Р.М. Йосифович, О.А. Олійник, О.О. Сорока // Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Транспортні системи і технології». – К.: ДЕТУТ, 2013. – Вип. 22. – С. 10–20.
14. Даніленко, Е.І. Про необхідність внесення змін в існуючі нормативні допуски по ширині рейкової колії у прямих та кривих при впроваджені швидкісного руху на залізницях України / Е.І. Даніленко, М.І. Карпов, В.М. Молчанов, Р.М. Йосифович // Залізничний транспорт України. – 2014. – № 2. –С. 9– 17.
15. Велінець, В.П. Експериментальні дослідження горизонтальної поперечної жорсткості рейкових ниток при різних конструкціях рейкових скріплень / В.П. Велінець // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Д., 2015. – № 6 (60). – С. 57–64.
16. Настечик, М.П. Дослідження напруженого стану в елементах вузла скріплення типу КПП-5 під дією рухомого складу / М.П. Настечик, І.О. Бондаренко, Р.В. Маркуль // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту – Д., 2015. – № 2 (56). – С. 146–156.
17. Технічне завдання на дослідно-конструкторську роботу «Візки моделей 68-7115, 68-7115 виконання 01 вагонів пасажирських магістральних локомотивної тяги. 68-7115 ТЗ».
18. ЦП-0235 «Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях Державної адміністрації залізничного транспорту України шириною 1520 мм» (затверджені 14.12.2010 р. Наказом Укрзалізниці № 778-Ц).

Published

2018-01-25

How to Cite

Sulym, A., Stoletov, S., Fomin О., Kramarenko, M., Loktionov, D., Skorokhod, S., & Murchkov, S. (2018). EXPERIMENTAL TESTS RESULTS OF THE IMPACT OF PASSENGER CAR 61-779 MOUNTED ON 68-7115, 68-7115 BOGIES ON THE TRACK EXECUTION 01. Transport Systems and Technologies, (31), 127–140. Retrieved from https://tst.duit.in.ua/index.php/tst/article/view/16

Issue

Section

Technics and techology

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>