ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ДОВГОБАЗНОГО ВАГОНА-ПЛАТФОРМИ НА МІЦНІСТЬ

  • A. Fomin
  • D. Fedosov-Nikonov
Ключові слова: довгобазні вагони-платформи, міцність елементів, коефіцієнт запасу опору втоми, розрахункові та експериментальні напруження.

Анотація

У статті розглянуто питання щодо міцності основних несучих елементів конструкції довгобазного вагона-платформи, застосування спеціальних методів теоретичного і експериментального характеру. Виконано аналіз розрахунку еле-ментів рами на втому.

Посилання

1. Goditsky-Tsvirko A.M. Interaction of the Way and the Rolling Stock of the Railways / Goditsky-Tsvirko AM − Moscow: Gostransidat, 1931. − 214 pp.
2. Marie G. Interaction of the Way and the Rolling Stock / Marie G. − M .: Goszhelordizdat, 1933. − 338 pp.
3. Vinokurov M.V. Investigation of vibrations and stability of wagons / M.V. Vinokurov // Sci. tr DIAT, 1989. − Issue 12. − 292 pp.
4. Lazaryan V.A. Dynamics of cars / Lazaryan. V.A. − M .: Transport, 1964. − 256 pp.
5. Fomin, O.V. Using of rectangle profiles by elements of gondola bodies / O.V. Fomin, V.V. Fomin, // Zbirnyk naukovych prac’ EU V. Dahl National University, 2012.– (3(174)) – P. 244-250.
6. Fomin, O. Improvement of upper bundling of side wall of gondola cars of 12-9745 model / О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2015, No. 1 – P.45-48.
7. Fomin, O.V. Varіacіjne opisannja konstruktivnih vikonan' vantazhnih vagonіv [Variations describe the structural designs of freight cars] / O.V. Fomin, A.V. Gostra // Proceedings of the State Economic and Tech-nological University of Transport, Ministry of Education and Science of Ukraine series «Transport systems and technologies.» − Kyiv: DETUT, 2015. − Vyp.26-27. − S.137-147.
8. Fomin, O., Theoretical bases of programmatic determination complex and use of mathematical models of wagon elements. // Transactions of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 6, 2013, no. 83, pp. 87–91.
9. «Norms for calculating and designing rail cars of the IGS rail gauge 1520 mm (non-self propelled). Gos-NIIV-VNIIZhT. Moscow. 1996. Changes and additions «.

Література:

1. Годыцкий-Цвирко А.М. Взаимодействие пути и подвижного состава железных дорог / Годыц- кий-Цвирко А.М. – М.: Гострансиздат, 1931. – 214 с.
2. Марье Г. Взаимодействие пути и подвижного состава / Марье Г. – М.: Госжелдориздат, 1933. – 338 с.
3. Винокуров М.В. Исследование колебаний и устойчивости вагонов / М.В. Винокуров // Научн. тр. ДИИТ, 1989. – Вып. 12. – 292 с.
4. Лазарян. В.А. Динамика вагонов / Лазарян. В.А. – М.: Транспорт, 1964. – 256 с.
5. Фомін, О.В. Використання профілю з перерізом у вигляді прямокутної труби в якості елементів каркасів кузовів залізничних напіввагонів / О.В Фомін, В.В Фомін // Зб. наук. праць. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2012. – Вип.№.3(174)- С.244-250.
6. Fomin, O. Improvement of upper bundling of side wall of gondola cars of 12-9745 model / О.V. Fomin // Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». – 2015. – № 1 – P.45-48.
7. Фомін, О.В. Варіаційне описання конструктивних виконань вантажних вагонів/ О.В Фомін, А.В. Гостра // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 26-27. – С.137-147.
8. Фомін, О.В. Теоретичні основи програмного комплексу визначення та використання математич- них моделей складових вантажних вагонів // Вісник КДУ імені Михайла Остроградського. – Вип. 6/2013 (83). – Кременчук, 2013. – С. 87–91.
9. «Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоход- ных). ГосНИИВ-ВНИИЖТ. Москва. 1996. Изменения и дополнения».

Опубліковано
2018-01-25
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##