Дослідження впливу тимчасового резервування на надійність обладнання локомотивів

  • A. Krasheninin
  • S. Yakovlev
  • O. Shapatina
Ключові слова: закон розподілу випадкових величин, резервування, коефіцієнт готовності, середнє напрацювання, середній час відновлення

Анотація

У статті розглядаються питання впливу тимчасового резервування роботи окремого обладнання локомотивів на його надійність за умови різних законів розподілу часу роботи, часу відновлення, часу на тимчасове резервування.

Посилання

Vasilevskyi O.M., Podzharenko V.O. (2010) Normuvannia pokaznykiv nadiinosti tekhnichnykh zasobiv. [Rationing of reliability of technical means] Vinnytsia: VNTU. (In Ukrainian).

Kanarchuk, V.Ye., Polyansky, S.K. & Dmitriev, N.M. (2003) Nadiinist mashyn. [Reliability of machines]. Kyiv: Lybid (In Ukrainian).

Aleksandrovskaia L.N., Afanaseva A.P. & Lysov A.A. (2003) Sovremennыe metodы obespechenyia bezotkaznosty slozhnыkh tekhnycheskykh system [Modern methods of ensuring the reliability of complex technical systems] Moskva: Lohos (In Russian).

Trukhanov V.M. (2003) Nadezhnost tekhnycheskykh system typa podvyzhnыkh ustanovok na etape proektyrovanyia y ysputanyia oputnukh obraztsov [Reliability of technical systems of the type of mobile installations at the stage of design and testing of prototypes]. Moskva: Mashynostroenye (In Russian).

Riabynyn Y. A. (2000) Nadezhnost y bezopasnost strukturno-slozhnыkh system. [Reliability and safety of structurally complex systems] Sankt-Peterburh: Polytekhnyka. (In Russian).

Polovko A.M., Hurov S.V. (2008) Osnovu teoryy nadezhnosty. [Fundamentals of Reliability Theory] Sankt-Peterburh: BKhV-Peterburh. (In Russian).

Vlasenko K.V., Hrudkina N.S. (2016) Nadiinist tekhnichnykh system: metodychni rekomendatsii do samostiinoi roboty studentiv dennoi i zaochnoi form navchannia za spetsialnistiu «Informatsiini tekhnolohii proektuvannia» [Reliability of technical systems: methodical recommendations for independent work of students of full-time and correspondence forms of training in the specialty "Information technology of design"]. Kramatorsk: DDMA. (In Ukrainian).

Azarskov V.N., Strelnykov V.P. (2004) Nadezhnost system upravlenyia y avtomatyky [Reliability of control and automation systems] Kyev: NAU. (In Ukrainian).

Kanarchuk, V.Ye., Polyansky, S.K. & Dmitriev, N.M. (2003) Nadiinist mashyn. [Reliability of machines]. Kyiv: Lybid (In Ukrainian).

Krasheninin, О.S., Klymenko, О.V., Ponomarenko, О.V. & Yakovlev, S.S. (2018). Justification of Statutory Service Life Extension of Locomotives on the Basis of Theory of Aging. International Journal of Engineering & Technology (7d ed) (In Ukrainian).

Krasheninin, O.S, Yakovlev, S.S. & Shapatina, O.O. (2018) Vplyv orhanizatsii tekhnichnoho obsluhovuvannia na efektyvnist ekspluatatsii tiahovoho rukhomoho [Influence of organization of maintenance on the efficiency of traction mobile operation]. Collection of scientific works of DUIT. Series "Transport Systems and Technologies" (In Ukrainian).

Belyaev, Yu.K, Bogatyrev, V.A,. Bolotin V.V. et al (1985). Nadezhnost tekhnycheskykh system [Reliability of technical systems]. I.A. Ushakov (Ed.) Moscow: Radio and communication (In Russian).

Falendish, A.P, Sumtsov, A.L & Biletsky, Yu.V. (2013). Model optymizatsii systemy tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontu lokomotyviv. [Model of optimization of the system of maintenance and repair of locomotives]. Bulletin of the East Ukrainian National University named after Vladimir Dahl. (2d ed) (In Ukrainian).

Ivanova, N.G. (2007). Prymenenye metodyky rascheta stoymosty zhyznennoho tsykla pry otsenke effektyvnosty ynnovatsyi na zheleznodorozhnom transporte [Principal methodologies estimate the cost of the life cycle in evaluating the efficiency of innovations in railway transport]. Locomotive (In Ukrainian).

Tartakovsky, E.D. (2011). Metodу otsenky zhyznennoho tsykla tiahovoho podvyzhnoho sostava zheleznukh doroh. [Methods for assessing the life cycle of traction rolling stock of railways]. Lviv: Knowledge (In Ukrainian).

Tartakovsky, E., Ustenko, О., Puzyr, V., & Datsun, Y. (2017) System approach to the organization of locomotive maintenance on Ukraine railways. Studies in Systems, Decision and Control. Ukrainian state university of railway transport. (872d ed).Kharkiv (In Ukrainian).

Опубліковано
2019-12-24
Розділ
Техніка і технології