МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВАРІАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛЯМ НАГРІВУ ПРИ ТЕРМІЧНІЙ ПРАВЦІ КАРКАСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІВВАГОНІВ

  • O. Fomin
  • O. Burlutsyi
  • M. Horbunov
  • O. Logvinenko
  • A. Fomina
Ключові слова: залізничний транспорт, піввагон, зварювальна операція, каркасні елементи, залишкові деформації, термічна правка, математична модель, 3D моделювання.

Анотація

Зазначена провідна роль залізничного транспорту у здійсненні внутрішньо- та зовнішньодержавних економічних зв'язків України. Відмічено, що на даний час актуальною та комплексною проблемою, яка постає перед залізничним тра-нспортом, є підвищення надійності сучасного вітчизняного парку вантажних вагонів, серед яких основне місце відводиться піввагонам. Відзначено, що її вирі-шення можливе за рахунок удосконалення технології виробництва їх каркасних елементів. Встановлено, що найбільш економічно доцільним методом стабілі-зації форм каркасних елементів піввагонів при їх виготовленні є термічна пра-вка. Показані 3D моделі балки хребтової та обв’язування верхнього піввагона, які було побудовано в програмному комплексі SolidWorks. Представлені математи-чні плани досліджень та отримані відповідні математичні моделі. Наведені ре-зультати моделювання процесу термічної правки балки хребтової та обв’язу-вання верхнього, яке було проведено за допомогою спеціалізованого модуля Cosmos, що входить до складу програмного комплексу SolidWorks.

Посилання

1. Fomin O.V. Kontseptsiya ideal'nykh kuzoviv napivvahoniv [The concept of gondola cars]. Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalya: naukovyy zhurnal – Bulletin of Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University: Scientific Journal, Lugansk, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University Publ., 2013, no. 4(193)., pp. 267–271.
2. Fomin O.V. Improvement of upper bundling of side wall of gondola cars of 12-9745 model / О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2015, no. 1., pp. 45-48.
3. Fomin О.V., Burlutsky O.V., Fomina Yu.V. Development and application of cataloging in structural design of freight car building // Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2015, no. 2, pp. 250–256.
4. Fomin O.V., Logvinenko O.A., Domin R.Yu., Fomin V.V., Boroday G.P., Burlutskiy O.V. Matematychni modeli zminy osnovnyh pokaznykiv bazovyh nesuchih elementiv kuzoviv napivvagoniv [Mathematical models of the main indicators of change in the basic elements of gondolas carrying bodies]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2013, issue 5/6(102/103), pp. 95-104.
5. Logvinenko A. A. Peculiarities of stress calculation of basic parts of valve timing gear of modern locomotive electric power installations // Metallurgical and mining industry (Machine building). – Dnipropetrovsk, 2014. – No.6. – P. 59-63. (www.metaljournal.com.ua).
6. Fomin O.V., Logvinenko O.A., Burlutskiy O.V. Naukove obgruntuvannya vyboru heometrychnykh parametriv zon nahrivu pry termichniy pravtsi elementiv nesuchykh system vantazhnykh vahoniv [Scientific substantiation of the choice of geometrical parameters of heating zones during thermal adjustment of the elements of load bearing systems of freight cars]. Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalya: naukovyy zhurnal – Bulletin of Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University: Scientific Journal, Severodonetsk, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University Publ., 2017, no. 4(234), pp. 227–232. 7. Fomin O.V., Logvinenko O.A., Burlutskiy O.V. Protsedura pravky tekhnolohichno-deformovanykh vahonnykh metalokonstruktsiy shlyakhom stvorennya vnutrishn'oho napruzhenoho stanu termichnym vplyvom [The procedure of editing technologically-deformed wagon metal structures by creating an internal stressed state by thermal influence]. Visnyk Skhidnoukrayins'koho natsional'noho universytetu imeni Volodymyra Dalya: naukovyy zhurnal – Bulletin of Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University: Scientific Journal, Severodonetsk, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University Publ., 2017, no. 3(233), pp. 234–238.
8. Fomin О.V., Logvinenko O.A., Burlutsky O.V., Fomina Yu.V. Analiz isnuyuchykh ta perspektyvnykh profiliv skladovykh elementiv nesuchykh system odynyts' rukhomoho skladu zaliznyts' [Analysis of existing and perspective profiles of constituent elements of bearing systems of units of rolling stock of railways]. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriya: Dynamika ta mitsnist' mashyn – Bulletin of the National Technical University «KhPI». Series: Dynamics and Durability of Machines, Kharkiv, National Technical University «KhPI» Publ., 2016, Volume 1, no. 46, pp. 66–72. (DOI: http://dx.doi.org/10.20998/2078-9130.2016.46.88052). 9. Gerasimov V.S., Skiba I.F., Kernich B.M. Tehnologija vagonostroenija i remonta vagonov [Technology of car building and car repair]. – Moscow: Transport Publ., 1988. 381 p.

Література:

1. Фомін, О.В. Концепція ідеальних кузовів напіввагонів / О.В. Фомін // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 4(193). – С. 267–271.
2. Fomin, O.В. Improvement of upper bundling of side wall of gondola cars of 12-9745 model / О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry», 2015, №. 1. – P.45-48.
3. Fomin, O.В. Development and application of cataloging in structural design of freight car building / О.V. Fomin, O.V. Burlutsky, Yu.V. Fomina / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry», 2015, №. 2 – P. 250–256.
4. Фомін, О.В. Математичні моделі зміни основних показників базових несучих елементів кузовів напіввагонів / О.В. Фомін, О.А. Логвіненко, Р.Ю. Дьомін, Г.П. Бородай, В.В. Фомін, О.В. Бурлуцький // Науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України». – К.: ДНДЦ УЗ, 2013. – № 5/6(102/103). – С. 95–104.
5. Logvinenko, A.A. Peculiarities of stress calculation of basic parts of valve timing gear of modern locomotive electric power installations // Metallurgical and mining industry (Machine building). – Dnipropetrovsk, 2014. – №6. – P. 59-63. (www.metaljournal.com.ua).
6. Фомін, О.В. Наукове обґрунтування вибору геометричних параметрів зон нагріву при термічній правці елементів несучих систем вантажних вагонів / О.В. Фомін, О.А. Логвіненко, Бурлуцький // Віс-ник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Сє-вєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. – N 4(234). − С. 227-232.
7. Фомін, О.В. Процедура правки технологічно-деформованих вагонних металоконструкцій шляхом створення внутрішнього напруженого стану термічним впливом / О.В. Фомін, О.А. Логвіненко, О.В. Бурлуцький // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науко-вий журнал. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2017. – № 3(233). − С. 234-238.
8. Фомін, О.В. Аналіз існуючих та перспективних профілів складових елементів несучих систем одиниць рухомого складу залізниць / О.В. Фомін, О.А. Логвіненко, О.В. Бурлуцький, А.М. Фоміна // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динамiка та мiцнiсть машин. – Харків: НТУ(ХПІ), 2016. – T. 1, № 46. − С. 66-72. – Режим доступу: DOI: http://dx.doi.org/10.20998/2078-9130.2016.46.88052.
9. Герасимов, В.С. Технология вагоностроения и ремонта вагонов: Учебник для вузов / В.С. Гераси-мов, И.Ф. Скиба, Б.М. Кернич и др.; Под ред. В.С. Герасимова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транс-порт, 1988. – 381с.

Опубліковано
2018-01-25
Розділ
Математичне моделювання

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>