ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВАГОНІВ

Ключові слова: спеціальні вагони, несучі металеві конструкції, контрольні випробування, залишковий ресурс.

Анотація

В статті проведено дослідження залишкового ресурсу несучих металевих конструкцій (НМК) спеціальних вагонів для перевезення спецконтингенту на основі результатів технічного діагностування та типових випробувань. В більшості наукових публікацій досліджується збільшення строку експлуатації різних типів пасажирських вагонів шляхом удосконалення їх конструктивних властивостей. В дослідженні використовуються наступні методи: скидання з клинів, ресурсні випробування на міцність при зіткненні, випробування на співудар, статичні випробування на міцність. На підставі проведення технічного діагностування та типових випробувань визначається можливість встановлення нового призначеного терміну служби вагонів. Залишковий ресурс встановлювався по одному з мінімальних розрахункових значень, отриманих за математичною залежністю для розрахунку залишкового терміну служби. При визначенні залишкового ресурсу під час типових випробувань проводилась оцінка показників запасу опору втомі з врахуванням напруження несучих конструкцій вагону під час випробувань. Зроблено висновок про те, що стан несучих металевих конструкцій спеціальних вагонів для перевезення спецконтингенту після тривалої експлуатації не наближається до граничного. Отримані практичні та теоретичні результати дають змогу продовжити термін служби спеціальних вагонів для перевезення спецконтингенту понад встановлений заводом-виробником.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Методика технічного діагностування пасажирських вагонів, що вислужили призначений термін, з метою його продовження: ЦЛ-0070. Київ: Нескінчене джерело, 2008. 60 с.

Кошель, О.О., Сапронова, С.Ю., Буліч, Д.І., Ткаченко, В.П. Визначення залишкового ресурсу несучих металевих конструкцій вагонів хопер-дозаторів та думпкарів (самоскидів) на основі результатів технічного діагностування та типових випробувань. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Транспортні системи і технології». Київ: ДУІТ, 2020. Вип.35. С.14-23. doi: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-2.

Мямлін, С.В., Рейдемейстер, О.Г., Пуларія, А.Л., Калашник В.О. Обгрунтування продовження терміну служби пасажирських вагонів з осередками корозії хребтової балки. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2015. № 5. С. 132-140.

Мямлін, С.В., Рейдемейстер, О.Г., Пуларія, А.Л., Калашник В.О. Розробка рекомендацій із продовження терміну корисної експлуатації пасажирських вагонів. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2015. № 6(60). doi: https://doi.org/10.15802/stp2015/57096.

Мямлин, С.В., Анофриев, В.Г., Пулария А.Л. Диагностирование подвижного состава с целью продления срока службы. Матеріали LXYI Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» (11.05–12.05 2006). Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. Днепропетровск, 2006. С. 108-109.

Мямлин, С.В., Пулария, А.Л. Проблемы технического диагностирования пассажирских вагонов. Матеріали Міжнар. наук.- техн. конф. «Розвиток наукової школи трансп. Механіки». Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровск, 2013. С. 65-67.

Мямлин, С.В., Анофриев, В.Г., Пулари, А.Л. Особенности технического диагностирования подвижного состава. Матеріали 1 Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми та ефективні шляхи ремонту і відновлення залізничного рухомого складу». Київ: ДП «ПВІТБ «Київдіпротранс», 2006. С. 16-17.

Шикунов, О.А., Рейдемейстер, О.Г., Анофрієв, В.Г. Дослідження граничного стану пасажирських вагонів. Вагонный парк. 2012. № 12. С. 4-6.

Мямлин, С.В., Горобец, В.Л. Научные методы оценки ресурса несущих конструкций подвижного состава Вісник сертифікації залізничного транспорту. Дніпропетровск, 2011. № 8. С. 12-17.

НДКТІ/НВЦ УІ 008-19 «Дослідження залишкового ресурсу з метою продовження терміну служби спеціальних вагонів для перевезення спецконтенгенту», НДКТІ, м.Київ, 2020.

ДСТУ 7774:2015. Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Загальнотехнічні норми для розрахування та проектування механічної частини вагонів. Київ, 2015.

Радкевич, М.М., Сапронова, С.Ю. Аналіз типових випробувань на співудар спеціальних вагонів для перевезення спецконтингенту з метою продовження терміну служби. Збірник науковихпраць науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 01-02 грудня 2020 р. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2020. – С. 130-132.

Правила виключення пасажирських вагонів із інвентарного парку: ЦЛ–0069. Київ: Нескінчене джерело, 2008. 40 с.

Програма і методика проведення ударних ресурсних випробувань пасажирських вагонів, що вислужили призначений термін служби: узгодж. ЦЛ, ЦРБ, ЦТехУкрзалізниці та УкрНДІВ: ПМ 01-13/ВЛВ. Дніпропетровськ, 2013. 16 с.

Радкевич, М.М., Сапронова, С.Ю., Ткаченко, В.П. Дослідження залишкового ресурсу та встановлення граничного терміну експлуатації некупейних пасажирських вагонів побудови КВЗ. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології», 2020. Вип. 36. С. 54-62.

Baykasoglu, C., Sunbuloglu, E., Bozdag, E. [et al.]. Numerical static and dynamic stress analysis on railway passenger and freight car models. Intern. Iron & Steel Symposium (02.04–04.04.2012). Karabük University. Istanbul. 2012. 19. 579-586.

Baykasoglu, C., Sunbuloglu, E., Bozdag, E. [et al.]. Railway passenger car collision analysis and modifications for improved crashworthiness. Intern. J. of Crashworthiness. London. 2011. Vol. 16. Iss. 3. 319–329. doi: 10.1080/13-588265.2011.566475.

REFERENCES

Methods of technical diagnostics of passenger cars that have served the appointed period, in order to extend it: CL-0070.(2008) Kyiv: Infinite Source. 60 p.

Koshel, O.O., Sapronova, S.Y., Bulich, D.I. Tkachenko, V.P. (2020). Vyznachennya zalyshkovoho resursu nesuchykh metalevykh konstruktsiy vahoniv khoper-dozatoriv ta dumpkariv (samoskydiv) na osnovi rezulʹtativ tekhnichnoho diahnostuvannya ta typovykh vyprobuvanʹ. [Determination of the residual life of load-bearing metal structures of hopper dispensers and dump trucks (dump trucks) based on the results of technical diagnostics and standard tests]. Transportni systemy i tekhnolohiyi. [Transport Systems and Technologies]. 35. 14-23. doi: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-2. (in Ukrainian).

Myamlin, S.V., Reidemeister, O.H., Pularia, A.L., Kalashnik V.O. (2015). Obhruntuvannya prodovzhennya terminu sluzhby pasazhyrsʹkykh vahoniv z oseredkamy koroziyi khrebtovoyi balky. [Rationale for extending the service life of passenger cars with spinal corrosion beams]. Nauka ta prohres transportu. [Science and progress of transport]. Visnyk Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana. [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan]. Dnipropetrovsk. 5. 132-140. (in Ukrainian).

Myamlin, S.V., Reydemeyster, O.H., Pulariya, A.L., Kalashnyk V.O. (2015). Rozrobka rekomendatsiy iz prodovzhennya terminu korysnoyi ekspluatatsiyi pasazhyrsʹkykh vahoniv. [Development of recommendations for extending the useful life of passenger cars]. Nauka ta prohres transportu. [Science and progress of transport]. Visnyk Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana. [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan]. № 6(60). doi: https://doi.org/10.15802/stp2015/57096. (in Ukrainian).

Myamlin, S.V., Anofriyev, V.G., Pulariya A.L. (2006). Diagnostirovaniye podvizhnogo sostava s tsel'yu prodleniya sroka sluzhby. [Diagnosis of rolling stock for the purpose of prolonging the service life]. Materíali LXYI Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Problemy i perspektivy razvitiya zheleznodorozhnogo transporta» (11.05-12.05 2006). Dnepropetrovskiy natsional'nyy universitet zheleznodorozhnogo transporta imeni akademika V. Lazaryana. Dnepropetrovsk. [Materials LXYI Int. scientific-practical conf. "Problems and Prospects for the Development of Railway Transport" (11.05–12.05 2006). Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan. Dnepropetrovsk]. Dnipropetrovsk. 108–109. (in Russian).

Myamlin, S.V., Pulariya, A.L. (2013). Problemy tekhnycheskoho dyahnostyrovanyya passazhyrskykh vahonov. [Problems of the technology diagnostics of passagirsky wagons]. Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Rozvytok naukovoyi shkoly transportnoyi mekhaniky». [Proceedings of the International Scientific and Technical Conference "Development of the Scientific School of Transport Mechanics"]. Dnipropetrovsk, P. 65–67. (in Russian).

Myamlyn, S.V., Anofryev, V.H., Pularіyа, A.L. (2006). Osobennosty tekhnycheskoho dyahnostyrovanyya podvyzhnoho sostava. [Features of technical diagnostics of rolling stock]. Materialy 1 Mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi «Suchasni problemy ta efektyvni shlyakhy remontu i vidnovlennya zaliznychnoho rukhomoho skladu». [Proceedings of the 1st International Scientific Conference "Modern Problems and Effective Ways of Repair and Restoration of Railway Rolling Stock"]. Kyiv: State Enterprise PVITB Kyivdiprotrans. 16-17. (in Russian).

Shykunov, O.A., Reydemeyster, O.H., Anofriyev, V.H. (2012). Doslidzhennya hranychnoho stanu pasazhyrsʹkykh vahoniv. [Investigation of the limit state of passenger cars]. Vahonnyy park. [Car park.] 12. С. 4-6. (in Ukrainian).

Myamlyn, S.V., Horobets V.L. (2011). Nauchnye metody otsenky resursa nesushchykh konstruktsyy podvyzhnoho sostava. [Scientific methods for assessing the service life of rolling stock bearing structures]. Visnyk sertyfikatsiyi zaliznychnoho transport. [Bulletin of railway transport certification]. Dnipropetrovsk. 8. 12-17. (in Ukrainian).

NDKTI / NVC UI 005-19. Doslidzhennya zalyshkovoho resursu ta vstanovlennya hranychnoho terminu ekspluatatsiyi nekupeynykh pasazhyrsʹkykh vahoniv pobudovy KVZ. [Study of the residual resource and the establishment of the service life of non-compartment passenger cars for the construction of KVZ]. Kyiv: NDKTI, 2020. (in Ukrainian).

DSTU 7774: 2015. Vahony pasazhyrsʹki mahistralʹni lokomotyvnoyi tyahy. Zahalʹnotekhnichni normy dlya rozrakhuvannya ta proektuvannya mekhanichnoyi chastyny vahoniv. [Passenger cars of main locomotive traction. General technical standards for the calculation and design of the mechanical part of cars]. Kyiv, 2015. (in Ukrainian).

Radkevich, M.M., Sapronova, S.Yu. Analіz tipovih viprobuvan' na spіvudar specіal'nih vagonіv dlya perevezennya speckontingentu z metoyu prodovzhennya termіnu sluzhbi (2020) [Analysis of typical tests for the co-production of special wagons for the transportation of special equipment in order to extend the service life]. Zbіrnik naukovihprac' naukovo-praktichnoї konferencії zdobuvachіv vishchoї osvіti ta molodih vchenih «Logіstichne upravlіnnya ta bezpeka ruhu na transportі». [Collection of scientific works of scientific and practical conference of higher education applicants and young scientists "Logistic management and safety of traffic on transport",].SeverodonetskP 130-132.(in Ukrainian).

Pravyla vyklyuchennya pasazhyrsʹkykh vahoniv iz inventarnoho parku: TSL–0069. [Rules for exclusion of passenger cars from the inventory: CL-0069]. Kyyiv: Neskinchene dzherelo, 2008. 40 p. (in Ukrainian).

Prohrama i metodyka provedennya udarnykh resursnykh vyprobuvanʹ pasazhyrsʹkykh vahoniv, shcho vysluzhyly pryznachenyy termin sluzhby: uzhodzh. TSL, TSRB, TSTekhUkrzaliznytsi ta UkrNDIV: PM 01-13/VLV. [The program and a technique of carrying out shock resource tests of the passenger cars which have served the appointed service life: coordination. CL, CRH, CTechUkrzaliznytsia and UkrNDIV: PM 01-13 / VLV]. Dnipropetrovsʹk, 2013. 16 s. (in Ukrainian).

Radkevich, M.M., Sapronova, S.Yu., Tkachenko, V.P. (2020) Doslіdzhennya zalishkovogo resursu ta vstanovlennya granichnogo termіnu ekspluatacії nekupejnih pasazhirs'kih vagonіv pobudovi KVZ. [Study of residual resource and setting a lifetime limit for non-purchased passenger cars built by KVN] Transportni systemy i tekhnolohiyi. [Transport Systems and Technologies]. 36. 54-62. (in Ukrainian).

Baykasoglu, C., Sunbuloglu, E., Bozdag, E. [et al.]. (2012). Numerical static and dynamic stress analysis on railway passenger and freight car models. Intern. Iron & Steel Symposium (02.04–04.04.2012). Karabük University. Istanbul. 19. 579-586.

Baykasoglu, C., Sunbuloglu, E., Bozdag, E. [et al.]. (2011). Railway passenger car collision analysis and modifications for improved crashworthiness. Intern. J. of Crashworthiness. London. Vol. 16. Iss. 3. 319–329. doi: 10.1080/13-588265.2011.566475.

Опубліковано
2021-07-01
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>