АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ключові слова: збереження вагонів, залізнична інфраструктура, перевізний процес, пошкодження вагонів, вагонний парк.

Анотація

Сучасний стан вантажного вагонного парку характеризується підвищеним фізичним зносом у часі. Непропорційне оновлення рухомого складу, низька якість ремонту внаслідок відсутності відповідної модернізації виробничих систем, особливості проведення навантажувально-розвантажувальних операцій в експлуатації висувають підвищені вимоги до збереження вагонного парку. Окремої уваги заслуговують питання загального управління системою збереження на транспорті. Контроль збереження вантажних вагонів повинний проводитися на всіх етапах експлуатації: при вантажних роботах, при передачі в міжнародному та внутрішньому сполученні, при технічному обслуговуванні та ремонті. При цьому кожен етап потребує використання відповідної нормативної документації, яка забезпечує виконання умов збереження вантажних вагонів в експлуатації.
У представленій статті проведено аналіз сучасного стану парку вантажних вагонів з огляду на забезпечення їх збереження при експлуатації. Визначено фактори, які є найбільш впливовими з точки зору ефективного управління вагонним парком. Розглянуто можливі стратегії забезпечення збереження. Наведено статистичний матеріал по відмовам та пошкодженням вагонів. На основі цього проведена оцінка найбільш вагомих за впливом на забезпечення збереження вагонів подій. Запропоновано практичні рішення по створенню ефективної системи збереження рухомого складу на транспорті.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Волошин Д.І., Волошина Л.В. Підвищення динамічної стійкості підприємств транспортної інфраструктури / III Міжнародна науково-практична морська конференція кафедри СЕУ і ТЕ Одеського національного морського університету. Квітень 2021. http://2021.depas.od.ua/, https://drive.google.com/file/d/1O7Zwwr0HRnmHiY1MlnCFs-zaZxxMc64p/view.

Долгих К. О., Кузнецова И. С., Лапшин В. Ф. Обеспечение сохранности полувагонов при погрузочно-разгрузочных работах / Современные проблемы транспортного комплекса России. Том 2, № 1 (2012). С.232-238.

Fomin Oleksij, Lovska Alyona, Radkevych Valentyna, Horban Anatoliy, Skliarenko Inna, Gurenkova Olga. The dynamic loading analysis of containers placed on a flat wagon during shunting collisions // ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2019, Vol. 14, No. 21, Р. 3747–3752.

Ловська А. О., Фомін О. В., Скуріхін Д. І., Федосов-Ніконов Д. В., Рибін А. В. Визначення динамічної навантаженості та стійкості контейнера, розміщеного на рол-трейлері при перевезенні залізничним поромом // Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології». 2020. Buп. 36. С. 4 – 14.

Клавдиенко О.А. Сохранность вагонного парка: проблемы остаються. // Вагоны и вагонное хозяйство. 2013. №1. С. 23-25.

Рибін А. В. Проблеми забезпечення збереження інвентарного парку напіввагонів в експлуатації / Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2013, вип. 139, с.269-273 DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.139.2013.87305.

Чиганашкина И.В. Проблема сохранности грузовых вагонов и организации внепланового ремонта на сети РЖД / Транспорт Российской Федерации. № 6 (31). 2010. Стр. 68-71

Bosso N., Gugliotta A., Zampieri N. Different dynamic track excitations on freight vehicles running on high speed and traditional lines detected with onboard diagnostic systems. // 25th Symposium of the International Association of Vehicle System Dynamics, IAVSD 2017, Rockhampton; Australia, The Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, 2 (2018), pp. 867-872.

Shana Cui, Russell Pittman, Jian Zhao. Restructuring the Chinese Freight Railway: Two Scenarios. / Asia and the Global Economy. January 2021. Volume 1, Issue 1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2021.100002

Ferhat Dikmen, Meral Bayraktar, Rahmi Guclu. Determination of critical section of wagon axle by considering dynamic and safety factors / Alexandria Engineering Journal. 18 June 2019. Volume 58, Issue 2. Pages 611-624 DOI: https://doi.org/10.1016/j.aej.2019.05.010

Rezvani M. A., Mazraeh A. Dynamics and stability analysis of a freight wagon subjective to the railway track and wheelset operational conditions. / European Journal of Mechanics – A / SolidsJanuary–February 2017. Volume 61. Pages 22-34. DOI: https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2016.08.011

Peng D., Jones R., Hui D. An engineering approach to the fracture assessment of hopper wagons. / Engineering Fracture Mechanics.30 March 2017. Volume 179. Pages 79-92. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.03.045

Lei Xu, Xianmai Chen, Xianglin He. Development of a railway wagon-track interaction model: Case studies on excited tracks / Mechanical Systems and Signal Processing.18 August 2017. Volume 100. Pages 877-898. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.08.008

Clarhaut J., Hayat S., Coquempot V. The concept of the smart wagon for improving the safety of a railroad transportation system / IFAC Proceedings Volumes. 2010. Volume 43, Issue 8. Pages 638-643. DOI: https://doi.org/10.3182/20100712-3-FR-2020.00102

Vladimir Milovanović, Vladimir Dunić, Miroslav Ţivković. Identification causes of cracking on the underframe of wagon for containers transportation – Fatigue strength assessment of wagon welded joints. / Engineering Failure Analysis. July 2013. Volume 31. Pages 118-131. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2013.01.039

Emmanuel Matsika, Stefano Ricci, Conor O'Neill. Rail vehicles, environment, safety and security / Research in Transportation Economics. May 2013. Volume 41, Issue 1. Pages 43-58. DOI: https://doi.org/10.1016/j.retrec.2012.11.011

Волошин Д.І. До питання підвищення надійності роботи виробничих підрозділів підприємств з ремонту вагонів. Зб. наук.праць. Харків : УкрДУЗТ, 2015. Вип.157. С. 128-131.

REFERENCES

Voloshyn D.I.(2015) Prior to nutrition, the need for robots has been adjusted for robotic workers of enterprises for the repair of wagons. Zb. science is great. Kharkiv: UkrSURT. Vip. 157. - Pp. 128-131. [in Ukrainian]

Dolgikh K.O., Kuznetsova I.S., Lapshin V.F. (2012) Ensuring the safety of gondola cars during loading and unloading operations. Modern problems of the transport complex of Russia. Vol 2, № 1, Pp.232-238. [in Russian]

Fomin Oleksij, Lovska Alyona, Radkevych Valentyna, Horban Anatoliy, Skliarenko Inna, Gurenkova Olga. (2019) The dynamic loading analysis of containers placed on a flat wagon during shunting collisions. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol. 14, No. 21, Р. 3747–3752.

Lovska A.O., Fomin O.V., Skurikhin D.I., Fedosov-Nikonov D.V., Ribin A.V. (2020) Determination of dynamic load and stability of a container placed on a roll trailer during transportation by railway ferry. Collection of Science Practitioners DUIT. Series "Transport systems and technologies". Vip. 36. Pp. 4 - 14. [in Ukrainian]

Klavdienko O.A. (2013) Preservation of the car fleet: problems remain. Wagons and wagon facilities. No. 1. Pp. 23-25. [in Russian]

Rybin A.V. (2013) Рroblems securing inventory park open wagons in operation. Zb. science is great. Kharkiv: UkrSURT, Vip. 139. Pp. 269-273. DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.139.2013.87305. [in Ukrainian]

Chiganashkina I.V. (2010) The problem of the safety of freight cars and the organization of unscheduled repairs on the Russian Railways network. Transport of the Russian Federation № 6 (31). Pp. 68-71

Bosso N., Gugliotta A., Zampieri N. (2018) Different dynamic track excitations on freight vehicles running on high speed and traditional lines detected with onboard diagnostic systems. 25th Symposium of the International Association of Vehicle System Dynamics, IAVSD 2017, Rockhampton; Australia, The Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks, 2 , pp. 867-872.

Shana Cui, Russell Pittman, Jian Zhao (2021) Restructuring the Chinese Freight Railway: Two Scenarios. Asia and the Global Economy. January 2021. Volume 1, Issue 1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2021.100002

Ferhat Dikmen, Meral Bayraktar, Rahmi Guclu (2019) Determination of critical section of wagon axle by considering dynamic and safety factors. Alexandria Engineering Journal. 18 June 2019. Volume 58, Issue 2. Pages 611-624 DOI: https://doi.org/10.1016/j.aej.2019.05.010

Rezvani M. A., Mazraeh A. (2017) Dynamics and stability analysis of a freight wagon subjective to the railway track and wheelset operational conditions. European Journal of Mechanics – A / SolidsJanuary–February 2017. Volume 61. Pages 22-34. DOI: https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2016.08.011

Peng D., Jones R., Hui D. (2017) An engineering approach to the fracture assessment of hopper wagons. Engineering Fracture Mechanics. 30 March 2017. Volume 179. Pages 79-92. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.03.045

Lei Xu, Xianmai Chen, Xianglin He. (2017) Development of a railway wagon-track interaction model: Case studies on excited tracks. Mechanical Systems and Signal Processing.18 August 2017. Volume 100. Pages 877-898. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2017.08.008

Clarhaut J., Hayat S., Coquempot V. (2010) The concept of the smart wagon for improving the safety of a railroad transportation system. IFAC Proceedings Volumes. 2010. Volume 43, Issue 8. Pages 638-643. DOI: https://doi.org/10.3182/20100712-3-FR-2020.00102

Vladimir Milovanović, Vladimir Dunić, Miroslav Ţivković (2013) Identification causes of cracking on the underframe of wagon for containers transportation – Fatigue strength assessment of wagon welded joints. Engineering Failure Analysis. July 2013. Volume 31. Pages 118-131. DOI: https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2013.01.039

Emmanuel Matsika, Stefano Ricci, Conor O'Neill. (2013) Rail vehicles, environment, safety and security. Research in Transportation Economics. May 2013. Volume 41, Issue 1. Pages 43-58. DOI: https://doi.org/10.1016/j.retrec.2012.11.011

Voloshyn D.I., Voloshynа L.V. (2021) Іncreasing the dynamic resilience of transport. III International Scientific and Practical Marine Conference of the Department of SEU and TE Odessa National Marine University. April 2021. http://2021.depas.od.ua/, https://drive.google.com/file/d/1O7Zwwr0HRnmHiY1MlnCFs-zaZxxMc64p/view. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-07-01
Розділ
Техніка і технології