ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ УЛАШТУВАННЯ БЕЗСТИКОВОЇ КОЛІЇ В КРИВИХ ДІЛЯНКАХ РАДІУСА МЕНШЕ 350 МЕТРІВ

Ключові слова: залізнична колія, безстикова конструкція колії, криві малого радіуса, поперечна стійкість, горизонтальні поперечні сили.

Анотація

Традиційна конструкція верхньої будови колії на магістральних залізницях України в кривих ділянках радіуса менше 350 м – це ланкова конструкція колії з дерев’яними шпалами. Така конструкція колії не раціональна при діючих експлуатаційних умовах. Застосування більш прогресивної безстикової конструкції колії в кривих радіуса менше 350 м обмежене в першу чергу з умови забезпечення поперечної стійкості рейко-шпальної решітки. Для можливості розширення застосування безстикової конструкції колії в кривих ділянках радіуса менше 350 м, необхідно знати величини поперечних сил взаємодії конструкцій верхньої будови колії з рухомим екіпажем. Знаючи сили взаємодії, можна оцінити на яку величину буде забезпечуватися поперечна стійкість рейко-шпальної решітки та прийняти конструктивні рішення по її збільшенню.
У роботі наведена методика визначення поперечних горизонтальних сил взаємодії колії і рухомого екіпажу в кривих радіуса менше 350 м з урахуванням квазістатичних стискаючих сил в поїзді Причини виникнення цих сил пов’язані з наявністю ексцентриситету закріплення хвостовика автозчеплення в горизонтальній та вертикальній площині. За наведеною методикою проведені теоретичні розрахунки горизонтальних поперечних сил взаємодії та визначені коефіцієнти стійкості рейко-шпальної решітки в кривих ділянках.
Зроблені основні висновки щодо можливості експлуатації безстикової конструкції колії в кривих ділянках радіуса 350 м і менше.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Duan YF, Ni QB, Zhu Y., Gao BQ (2012) Моніторинг стану здоров'я та профілактика захворювань кривих доріжок. У: Ni YQ., Ye XW. (ред.) Матеріали 1-го міжнародного семінару з питань швидкісних та міжміських залізниць. Конспект лекцій з електротехніки, том 148. Спрингер, Берлін, Гейдельберг. https://doi.org/10.1007/978-3-642-27963-8_37

Даренский А.Н., Тулей Ю.Л., Потапов Д.А. Численные исследования влияния параметров рельсовой колеи на боковой износ рельсов в кривых // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. 2016. № 6 (121). С. 36–42.

Alexander Darenskiy, Dmitry Potapov, Yuseph Tuley, Natalia Bugaets, Alina Malishevskaya. Revisiting the reasons for contact fatigue defects in rails // Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering MATEC Web of Conf. Vol. 116, 03001, 2017.

Włodzimierz Bednarek. Longitudinal displacements of railway jointless track due to local temperature difference on its length. Transportation overview, 2020, № 2, Р. 11-27. DOI: 10.35117/A_ENG_20_02_02.

Dominik Pokropski. Influence of the ballast resistance on the stability of continuous welded rail. Safety Engineering of Anthropogenic Objects, 2020, № 4, Р.1-13.

Проектування та розрахунки конструкцій залізничної колії Підручник для вищих навчальних закладів в 2-х томах: / за ред. Е.І. Даніленка. Т.1 К.: «Хай-Тек Прес», 2019. 344 с.

Проектування та розрахунки конструкцій залізничної колії Підручник для вищих навчальних закладів в 2-х томах: / за ред. Е.І. Даніленка. Т.2 К.: «Хай-Тек Прес», 2019. 344 с.

Даніленко Е.І. Залізнична колія /Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом/Підручник для вищих навчальних закладів Київ, Інпрес,2010. Том 1 528 с.

Даніленко Е.І. Залізнична колія /Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом/Підручник для вищих навчальних закладів Київ, Інпрес,2010. Том 2 456 с.

Твердомед В.М., Возненко А.Д., Бойко В.Д. Розрахунок поперечних горизонтальних сил у кривих ділянках рейкової колії [Текст] / В.М. Твердомед, // Зб. наук. праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». Київ, 2016. – Вип. 29. – С. 134-147.

Лысюк В.С. Надежность железнодорожного пути. М.: Транспорт, 2001. 287с.

Лысюк В.С. Прочность пути и его горизонтальная жесткость // Путь и путев. хоз-во. – 2004. - №5. – С. 12-16.

Твердомед В.М. Вплив конструктивного оформлення вузла рейкового скріплення на забезпечення поздовжньої стійкості безстикової колії / В.М. Твердомед, С.Л. Карпінський, О.О. Сорока // Зб. наук. праць УкрДУЗТ. Х.: УкрДАЗТ, 2017, Вип. 169, С. 47-54. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpudazt_2017_169_8

Rybkin V. V., Nastechik N. P., Marcul R.V. Stability issues of the continuous welded rail track on the concrete sleepers on the curves with radius R≤300 m. // Sciences in Cold and Arid Region. Beijing, 2013. Vol. 5, Iss. 654. P. 658. DOI: 10.3724/SP.J.1226.-2013.00654

Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість / Е.І. Даніленко, В.В. Рибкін. – К.:Транспорт України, 2005. – 119 с.

REFERENCES

Duan YF, Ni QB, Zhu Y., Gao BQ (2012) Моніторинг стану здоров'я та профілактика захворювань кривих доріжок. У: Ni YQ., Ye XW. (ред.) Матеріали 1-го міжнародного семінару з питань швидкісних та міжміських залізниць. Конспект лекцій з електротехніки, том 148. Спрингер, Берлін, Гейдельберг. https://doi.org/10.1007/978-3-642-27963-8_37

Darenskiy A.N., Tuley Yu.L., Potapov D.A. (2016). Chislennyie issledovaniya vliyaniya parametrov relsovoy kolei na bokovoy iznos relsov v krivyih [Numerical studies of the influence of the parameters of the rail track on the lateral wear ofthe rails in the curves]. InformatsIyno-keruyuchi sistemi na zalIznichnomu transporti – Information and control systems for railway transport, 6 (121), 36–42. [in Russian]

Alexander Darenskiy, Dmitry Potapov, Yuseph Tuley, Natalia Bugaets, Alina Malishevskaya (2017). Revisiting the reasons for contact fatigue defects in rails. Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering MATEC Web of Conf. Vol. 116, 03001.

Włodzimierz Bednarek (2020). Longitudinal displacements of railway jointless track due to local temperature difference on its length. Transportation overview, 2, 11-27. DOI: 10.35117/A_ENG_20_02_02.

Dominik Pokropski (2020). Influence of the ballast resistance on the stability of continuous welded rail. Safety Engineering of Anthropogenic Objects, 4, 1-13.

Danilenko E.I. (Eds) (2019). Proektuvannya ta rozrahunki konstruktsiy zaliznichnoyi koliyi [Design and calculations of railway track structures]. Кyiv: «High Tech Press», Vol. 1, 344 p. [in Ukrainian]

Danilenko E.I. (Eds) (2019). Proektuvannya ta rozrahunki konstruktsiy zaliznichnoyi koliyi [Design and calculations of railway track structures]. Кyiv: «High Tech Press», Vol. 2, 344 p. [in Ukrainian]

Danilenko E.I. (2010). Zaliznichna koliya. Ulashtuvannya, proektuvannya i rozrahunki, vzaemodiya z ruhomim skladom [Railway track. Arrangement, design and calculations, interaction with rolling stock]. Kyiv: Inpress, Vol. 1 [in Ukrainian]

Danilenko E.I. (2010). Zaliznichna koliya. Ulashtuvannya, proektuvannya i rozrahunki, vzaemodiya z ruhomim skladom [Railway track. Arrangement, design and calculations, interaction with rolling stock]. Kyiv: Inpress, Vol. 2 [in Ukrainian]

Tverdomed V.M., Voznenko A.D., Boyko V.D. (2016). Rozrahunok poperechnih gorizontalnih sil u krivih dilyankah reykovoyi koliyi [Calculation of transverse horizontal forces in curved sections of rail track]. Zbirnyk. naukovih. prats DETUT. SerIya «Transportni sistemi i tehnologiyi» – Collection of scientific works DETUT. Transport Systems and Technologies series, 29. 134-147. [in Ukrainian]

Lyisyuk V.S. (2001). Nadezhnost zheleznodorozhnogo puti [Railway track reliability]. Moscow:Transport, 287 p.

Lysyuk V.S. (2004).Prochnost puti i ego gorizontalnaya zhestkost [The strength of the track and its horizontal stiffness. household]. Put i putevoe hozyaystvo – Track and track facilities. 5. 12-16. [in Russian]

V.M. Tverdomed, S.L. Karpinskiy, O.O. Soroka (2017).Vpliv konstruktivnogo oformlennya vuzla reykovogo skriplennya na zabezpechennya pozdovzhnoyi stiykosti bezstikovoyi koliyi [Influence of constructive design of rail fastening unit on providing longitudinal stability of seamless track]. Zbirnyk. naukovih. prats UkrDUZT – Collection of scientific works UkrDUZT, 169. 47-54. [in Ukrainian]

Rybkin V. V., Nastechik N. P., Marcul R.V. (2013). Stability issues of the continuous welded rail track on the concrete sleepers on the curves with radius R≤300 m.. Sciences in Cold and Arid Region, Vol. 5, Iss. 654. P. 658. DOI: 10.3724/SP.J.1226.-2013.00654

Опубліковано
2021-07-01
Розділ
Техніка і технології