УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

Ключові слова: пасажирський вагон, діагностування, термін служби, напруження, момент інерції.

Анотація

Існуюча методика технічного діагностування пасажирських вагонів не дає можливості повною мірою оцінити ймовірність продовження терміну служби вагона, тому як не враховує особливостей пошкоджень елементів конструкції у період експлуатації. В статті розглянуто послідовність дослідження напружень в елементах рами кузова пасажирського вагону побудови КВЗ на основі типових випробувань. Завданням дослідження є визначення послідовності розрахунку напружень в елементах рами кузова пасажирського вагону побудови КВЗ (Крюківського вагонобудівного заводу) із строком служби, що перетнув 41 рік від дати виготовлення для оцінки показників міцності та опору втомі методами технічного діагностування та типових випробувань. Зроблено висновок про те, що стан несучих металевих конструкцій вагонів після тривалої експлуатації не наближається до граничного. Залишковий ресурс встановлювався по одному з мінімальних розрахункових значень. Якщо за результатами розрахунків виявляється, що ресурс вичерпаний, то залишковий термін служби визначається за результатами стендових випробувань на втому. Отримані практичні та теоретичні результати дають змогу продовжити термін служби вагонів понад встановлений заводом-виробником.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Методика технічного діагностування пасажирських вагонів, що вислужили призначений термін, з метою його продовження: ЦЛ-0070. Київ: Нескінчене джерело, 2008. 60 с.

Кошель, О.О., Сапронова, С.Ю., Буліч, Д.І., Ткаченко, В.П. Визначення залишкового ресурсу несучих металевих конструкцій вагонів хопер-дозаторів та думпкарів (самоскидів) на основі результатів технічного діагностування та типових випробувань. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій. Серія «Транспортні системи і технології». Київ: ДУІТ, 2020. Вип.35. С.14-23. URL.: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-2.

Радкевич, М.М., Сапронова, С.Ю., Ткаченко, В.П. Дослідження залишкового ресурсу спеціальних вагонів. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології», 2021. Вип. 37. С. 49-57. URL.: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2021-37-6.

Радкевич, М.М., Сапронова, С.Ю., Ткаченко, В.П. Дослідження залишкового ресурсу та встановлення граничного терміну експлуатації некупейних пасажирських вагонів побудови КВЗ. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології». 2020. Вип.36. С. 54-62. URL.: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-36-6.

Мямлин, С.В., Анофриев В.Г., Пулария А.Л. Диагностирование подвижного состава с целью продления срока службы. Матеріали LXYI Міжнародної науково-практичної конференції: Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта (11.05–12.05. 2006 р.), ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2006. С. 108–109.

Мямлин, С.В., Пулария А.Л. Проблемы технического диагностирования пассажирских вагонов. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції: Розвиток наукової школи транспортної мехпніки. ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2013. С. 65–67.

Шикунов, О.А., Рейдемейстер, О.Г., Анофрієв, В.Г. Дослідження граничного стану пасажирських вагонів. Вагонный парк. 2012. № 12. С. 4–6.

Мямлин, С.В., Горобець, В.Л. Научные методы оценки ресурса несущих конструкций подвижного состава. Вісник сертифікації залізничного транспорту. Дніпропетровск, 2011. № 8. С. 12–17.

НДКТІ/НВЦ УІ 005-19 «Дослідження залишкового ресурсу та встановлення граничного терміну експлуатації некупейних пасажирських вагонів побудови КВЗ». Київ: НДКТІ, 2020.

ДСТУ (Державний Стандарт України) 7774:2015 Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Загальнотехнічні норми для розрахування та проектування механічної частини вагонів. Державний Український науково-дослідний інститут вагонобудування (УкрНДІВ), 22.06.2015.

Радкевич, М.М., Сапронова, С.Ю., Ткаченко, В.П. Аналіз технічного діагностування пасажирських вагонів з вичерпаним терміном служби. Збірник наукових праць науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 14-16 листопада 2019р. Сєвєродонецьк-Київ: Вид-во СНУ ім.В.Даля, 2019.

Cengiz Baykasoğlu, Emin Sünbüloğlu, Sureyya E. Bozdağ, Fatih Aruk, Tuncer Toprak & Ata Mugan (2011). Railroad passenger car collision analysis and modifications for improved crashworthiness. International Journal of Crashworthiness. Volume 16, Issue 3, 319-329. https://doi.org/10.1080/13588265.2011.566475

Политехнический словарь: редкол.: А.Ю. Ишлинский (гл. ред.) и др. 3-е изд., перераб. и доп. М.: П50 Большая Российская Энциклопедия, 2000. 656 с.

Baykasoglu, C., Sunbuloglu, E., Bozdag, E. [et al.]. (2012). Numerical static and dynamic stress analysis on railway passenger and freight car models. Intern. Iron & Steel Symposium (02.04–04.04.2012). Karabük University. Istanbul. 19. 579-586.

Програма і методика проведення ударних ресурсних випробувань пасажирських вагонів, що вислужили призначений термін служби: узгодж. ЦЛ, ЦРБ, ЦТехУкрзалізниці та УкрНДІВ: ПМ 01-13/ВЛВ. Дн-ськ, 2013. 16 с.

Єжов, Ю.В., Павленко, Ю.С., Войтенко О.І. Удосконалення діючої системи продовження терміну експлуатації пасажирських вагонів. Рейковий рухомий склад, 2018. Вип. 17. С. 46-50. URL.: https://ukrndiv.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/7.pdf.

REFERENCES

Metodyka tekhnichnoho diahnostuvannya pasazhyrsʹkykh vahoniv, shcho vysluzhyly pryznachenyy termin, z metoyu yoho prodovzhennya: TSL-0070. [Methods of technical diagnostics of passenger cars that have served the appointed period, in order to extend it: CL-0070]. Kyiv: Neskinchene dzherelo, [Kyiv: Infinite Source], 2008. 60. [in Ukrainian].

Koshel, O.O., Sapronova, S.Yu., Bulich, D.I. & Tkachenko, V.P. (2020). Vyznachennya zalyshkovoho resursu nesuchykh metalevykh konstruktsiy vahoniv khoper-dozatoriv ta dumpkariv (samoskydiv) na osnovi rezulʹtativ tekhnichnoho diahnostuvannya ta typovykh vyprobuvanʹ. [Determination of the residual life of load-bearing metal structures of hopper-dosing cars and dump trucks (dump trucks) based on the results of technical diagnostics and standard tests.] Zbirnyk naukovykh pratsʹ Derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohiy. Seriya «Transportni systemy i tekhnolohiyi». [Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies. Series «Тransport systems and technologies»]. Kyiv: DUIT, 35. 14-23. [in Ukrainian]. URL.: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-35-2.

Radkevich, M.M., Sapronova, S.Yu. & Tkachenko V.P. (2021). Doslidzhennya zalyshkovoho resursu spetsialʹnykh zaliznychnykh vahoniv. [Study of the residual life of special railway cars]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ DUIT. Seriya «Transportni systemy i tekhnolohiyi». [Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies. Series «Тransport systems and technologies»]. Kyiv: DUIT, 37. 49-57. [in Ukrainian]. URL.: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2021-37-6.

Radkevich, M.M., Sapronova, S.Yu. & Tkachenko V.P. (2020). Doslidzhennya zalyshkovoho resursu ta vstanovlennya hranychnoho terminu ekspluatatsiyi nekupeynykh pasazhyrsʹkykh vahoniv pobudovy KVZ. [Research of residual resource and establishment of the term of operation of non-compartment passenger cars of construction of KСBP]. [Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies. Series «Тransport systems and technologies»]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ DUIT. Seriya «Transportni systemy i tekhnolohiyi». [Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies. Series «Тransport systems and technologies»]. Kyiv: DUIT, 35. 54-62. [in Ukrainian]. URL.: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-36-6.

Myamlin, S.V., Anofriev, V.G. & Pularia, A.L. (2006). Diagnostirovaniye podvizhnogo sostava s tsel'yu prodleniya sroka sluzhby. Materialy LXYI Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi: Problemy y perspektyvy razvytyya zheleznodorozhnoho transporta (11.05–12.05. 2006 r.), DNUZT im. akademika V. Lazaryana. [Diagnosis of rolling stock for the purpose of prolonging the service life]. Problems and Prospects for the Development of Railways transp.: thesis. LXYI International scientific-practical conf. (11.05–1 2.05 2006), Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan]. Dnepropetrovsk, 108–109. [in Russian].

Myamlyn, S.V. & Pularyya A.L. (2013). Problemy tekhnycheskoho dyahnostyrovanyya passazhyrskykh vahonov. [Problems of technical diagnostics of passenger railway cars] Materialy mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi: Rozvytok naukovoyi shkoly transportnoyi mekhpniky. DNUZT im. akademika V. Lazaryana. [Proceedings of the international scientific and technical conference: Development of the scientific school of transport mechanics. DNUZT them. Academician V. Lazaryan]. Dnipropetrovsʹk, 65–67. [in Russian].

Shykunov, O.A., Reydemeyster, O.H. & Anofriyev, V.H. (2012). Doslidzhennya hranychnoho stanu pasazhyrsʹkykh vahoniv. [Research of a limiting condition of passenger cars]. Vahonnyy park. [Wagon fleet], 12. 4–6. [in Ukrainian].

Myamlyn, S.V. & Horobets, V.L. (2011). Nauchnye metody otsenky resursa nesushchykh konstruktsyy podvyzhnoho sostava. [Scientific methods for estimating the service life of bearing structures of rolling stock]. Visnyk sertyfikatsiyi zaliznychnoho transportu. [Bulletin of railway transport certification]. Dnipropetrovsk, 8. 12–17. [in Russian].

NDKTI/NVTS UI 005-19 «Doslidzhennya zalyshkovoho resursu ta vstanovlennya hranychnoho terminu ekspluatatsiyi nekupeynykh pasazhyrsʹkykh vahoniv pobudovy KVZ».[NDCTI/SIC UI 005-19 «Research of residual resource and establishment of the limit life of non-purchaser passenger cars of construction of KСBP»]. NDCTI, Kyiv, 2020. [in Ukrainian].

DSTU (Derzhavnyy Standart Ukrayiny) 7774:2015 Vahony pasazhyrsʹki mahistralʹni lokomotyvnoyi tyahy. Zahalʹnotekhnichni normy dlya rozrakhuvannya ta proektuvannya mekhanichnoyi chastyny vahoniv. [DSTU 7774:2015 Carriages passenger main locomotive traction. General technical norms for the calculated and design of the mechanical part of the wagons]. Derzhavnyy Ukrayinsʹkyy naukovo-doslidnyy instytut vahonobuduvannya (UkrNDIV) [State Ukrainian Research Institute of Carriage Construction (UkrNDIV)], 22.06.2015. [in Ukrainian].

Radkevych, M.M., Sapronova, S.YU. & Tkachenko, V.P. (2019). Analiz tekhnichnoho diahnostuvannya pasazhyrsʹkykh vahoniv z vycherpanym terminom sluzhby. [Analysis of technical diagnostics of passenger railway cars with exhausted service life.]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ naukovo-praktychnoyi konferentsiyi zdobuvachiv vyshchoyi osvity ta molodykh vchenykh «Lohistychne upravlinnya ta bezpeka rukhu na transporti», 14-16 lystopada 2019r. [Collection of scientific works of the scientific-practical conference of applicants for higher education and young scientists "Logistics management and traffic safety", November 14-16, 2019]. Syevyerodonetsʹk-Kyiv: ЕNU im.V.Dalya, 2019. [in Ukrainian].

Cengiz Baykasoğlu, Emin Sünbüloğlu, Sureyya E. Bozdağ, Fatih Aruk, Tuncer Toprak & Ata Mugan (2011). Railroad passenger car collision analysis and modifications for improved crashworthiness. International Journal of Crashworthiness. Volume 16, Issue 3, 319-329. https://doi.org/10.1080/13588265.2011.566475

Yezhov, YU.V., Pavlenko, Yu.S. & Voytenko O.I. (2018). Udoskonalennya diyuchoyi systemy prodovzhennya terminu ekspluatatsiyi pasazhyrsʹkykh vahoniv. [Improving the current system of extending the service life of passenger railway cars]. Reykovyy rukhomyy sklad [Rail rolling stock], 2018. 17. 46-50. URL.: https://ukrndiv.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/7.pdf.

Baykasoglu, C., Sunbuloglu, E., Bozdag, E. [et al.]. (2012). Numerical static and dynamic stress analysis on railway passenger and freight car models. Intern. Iron & Steel Symposium (02.04–04.04.2012). Karabük University. Istanbul. 19. 579-586.

Prohrama i metodyka provedennya udarnykh resursnykh vyprobuvanʹ pasazhyrsʹkykh vahoniv, shcho vysluzhyly pryznachenyy termin sluzhby: uz·hodzh. TSL, TSRB, TSTekhUkrzaliznytsi ta UkrNDIV: PM 01-13/VLV. [The program and a technique of carrying out shock resource tests of the passenger cars which have served the appointed service life: coordination. CL, CRH, TTechUkrzaliznytsia and UkrNDIV: PM 01-13 / VLV]. Dnipropetrovsk, 2013. 16 p.

Yezhov, Yu.V., Pavlenko, Yu.S., Voitenko O.I. (2018). Udoskonalennya diyuchoyi systemy prodovzhennya terminu ekspluatatsiyi pasazhyrsʹkykh vahoniv. [Improving the current system of extending the service life of passenger cars]. Reykovyy rukhomyy sklad. [Rail rolling stock]. 17. 46-50. [in Ukrainian]. URL.: https://ukrndiv.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/7.pdf.

Опубліковано
2021-12-17
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>