КОНЦЕПЦІЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА

Ключові слова: пасажирський вагон, життєвий цикл, експлуатаційні витрати, технічне обслуговування, деповський ремонт.

Анотація

У статті розглянуті питання концептуального підходу до визначення життєвого циклу пасажирського вагона. Парк пасажирських вагонів АТ Укрзалізниця в основному складають моделі, розроблені та виготовлені у 70-90 роки минулого століття на вагонобудівних заводах Німеччини та Росії. Вони застарілі як морально, так і фізично. Це обумовлює необхідність оновлення парку пасажирських вагонів за рахунок придбання вагонів як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Але в сучасних умовах користувача нової техніки цікавить не тільки ціна придбання, а й витрати після продажі, що відображається у вартості життєвого циклу.
Для пасажирського вагона запропоновано використовувати каскадну модель життєвого циклу. Визначено етапи життєвого циклу пасажирського вагона за умови експлуатації на залізницях України. Вважається, що він буде складатися з п’яти етапів. Розглянуті складові кожного етапу життєвого циклу пасажирського вагона. Для транспортної компанії, яка має намір експлуатувати пасажирський вагон, витрати перших трьох стадій опосередковано виражені у початковій вартості вагону – ціні придбання.
Вартість життєвого циклу (ВЖЦ) пасажирського вагона буде визначатися підсумовуванням індивідуального відтоку грошових коштів (витрат) на кожному тимчасовому етапі (кроці розрахунку) терміну служби техніки. Оцінка вартості життєвого циклу технічних систем залізничного транспорту може здійснюватися на будь-якій стадії життєвого циклу.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

ДСТУ ГОСТ 31538-2016. Цикл життєвий залізничного рухомого складу. Загальні вимоги. (ГОСТ 31538- 2012 IDT). [Чинний від 2016-10-01]. Київ : Держстандарт України, 2016. 10 с. (Національні стандарти України).

Методы оценки жизненного цикла подвижного состава железных дорог : монография / Э. Д. Тартаковский и др. Луганск : Ноулидж, 2011. 174 с.

Понтисселли Кристиан. Стоимость жизненного цикла железнодорожного подвижного состава. От теории к практике. // Техника железных дорог. 2009. №4 (8). С. 19-24.

UNIFE, Guideline for Life Cycle Cost, Vol. 1, Terms & Definitions for Rolling Stock, 1997.

UNIFE, Guideline for Life Cycle Cost, Vol. 2, Terms & Definitions for Rolling Stock, 2001.

Achieving Availability Cost-effectively in complex Systems, P. Dersin (ALSTOM Transport); Tutorial, RAMS 2009, Fort Worth, TX, USA.

Selecting Test and Maintenance Strategies to achieve Availability Target with lowest Life Cycle Cost, P. Dersin, F. Perrone, C. Arroum (ALSTOM Transport) RAMS 2008, Las Vegas, NE, USA.

Петрушин С. И. Техноэкономика. Оптимизация жизненного цикла изделий машиностроения : Монография. Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2010. 139 с.

Терешина Н. П., Подсорин В. А. Управление жизненным циклом технических систем на железнодорожном транспорте : учебник для вузов. Москва : Вега-Инфо, 2012. 316 с.

Подсорин В. А. Оценка жизненного цикла подвижного состава : учеб.-метод. пособие. Москва : МГУПС (МИИТ), 2016. 34 с.

Шапошник В. Ю. Теоретичні дослідження процесу зміни технічного стану вантажних вагонів під час експлуатації. // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2018. № 4 (76). C. 134–141.

Мямлін С. В., Скалозуб Л. А., Мурадян Л. А. Адаптивні байєсівські моделі оцінювання показників надійності вантажних вагонів на етапах життєвого циклу. // Зб. наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. 2018. Вип. 182. С. 80-90.

Лавріщева К. М. Програмна інженерія. Київ : Академперіодика, 2008. 319 с.

Kossiakoff A., Sweet W. N., Seymour S. J., Biemer S. M. Systems Engineering Principles and Practice. Hoboken, New Jersey: A John Wiley & Sons, 2011. 599 с.

ДСТУ ГОСТ 15.902-2017 Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство (ГОСТ 15.902-2014, IDT). [Чинний від 2017-07-01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2017. 31 с. (Національні стандарти України).

Вагонное хозяйство : учебник / П. А. Устич и др. Москва : Маршрут, 2003. – 560 с.

Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України. Київ :. ПАТ «Укрзалізниця». 2018. 451 с. Затверджена наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 01.11.2018 р. № 669-Ц.

REFERENCES

Tsykl zhyttievyi zaliznychnoho rukhomoho skladu. Zahalni vymohy. Life cycle of railway rolling stock. General requirements. (2016). DSTU GOST 31538-2016 from June 1, 2016. Kyiv: Derzhstandart Ukraine in Ukrainian.

Tartakovskyi, E. D. Grishchenko, S. G., Kalabukhin, Yu. E., & Falendysh, A. P. (2011). Metody otsenki zhiznennogo tsikla podvizhnogo sostava zheleznykh dorog Methods for assessing the life cycle of rolling stock of railways. Luhansk: Noulydzh in Russian.

Pontysselly Krystyan. (2009) Stoymost zhyznennoho tsykla zheleznodorozhnoho podvyzhnoho sostava. Ot teoryy k praktyke Railway rolling stock life cycle cost. From theory to practice. Tekhnika zheleznykh dorog – Railway engineering, 4 (8)., 19-24. in Russian.

UNIFE, Guideline for Life Cycle Cost, Vol. 1, Terms & Definitions for Rolling Stock, 1997.

UNIFE, Guideline for Life Cycle Cost, Vol. 2, Terms & Definitions for Rolling Stock, 2001.

Achieving Availability Cost-effectively in complex Systems, P. Dersin (ALSTOM Transport); Tutorial, RAMS 2009, Fort Worth, TX, USA.

Selecting Test and Maintenance Strategies to achieve Availability Target with lowest Life Cycle Cost, P. Dersin, F. Perrone, C. Arroum (ALSTOM Transport) RAMS 2008, Las Vegas, NE, USA.

Petrushin, S. I. (2010). Tekhnoekonomika. Optimizatsiya zhiznennogo tsikla izdelii mashinostroeniya Technoeconomics. Optimization of the life cycle of mechanical engineering products. – Tomsk: Izdatelstvo Tomskogo politekhnicheskogo universiteta in Russian.

Tereshina, N. P., & Podsorin V. A. (2012). Upravlenie zhiznennym tsiklom tekhnicheskikh sistem na zheleznodorozhnom transporte: uchebnik dlya vuzovLife cycle management of technical systems in railway transport: a textbook for universities. Moskva: Vega-Info in Russian.

Podsorin, V. A., & Kharitonova A. V (2016). Otsenka zhyznennoho tsykla podvizhnoho sostava Rolling stock life cycle assessment. Moskva: MHUPS (MIIT) in Russian.

Shaposhnik, V. Yu. (2018). Teoretichnі doslіdzhennya protsesu zmіni tekhnіchnogo stanu vantazhnikh vagonіv pіd chas ekspluatatsії Theoretical studies of the process of changing the technical condition of freight cars during operation. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 4 (76),pp. 134-141 in Ukrainian.

Myamlіn, S. V., Skalozub, V. V., & Muradyan, L. A. (2018). Adaptivnі baiєsіvskі modelі otsіnyuvannya pokaznikіv nadіinostі vantazhnikh vagonіv na etapakh zhittєvogo tsiklu Adaptive Bayesian models for assessing the reliability of freight cars at the stages of the life cycle Zbirnik naukovikh prats Ukraїnskogo derzhavnogo unіversitetu zalіznichnogo transportu. – Collected scientific works of Ukrainian state university of railway transport, 182, pp. 80-90 in Ukrainian.

Lavrіshcheva, K. M. (2008). Programna іnzhenerіya Software engineering. Kyiv: Akademperiodika in Ukrainian.

Kossiakoff A., Sweet W. N., Seymour S. J., Biemer S. M. Systems Engineering Principles and Practice. Hoboken, New Jersey: A John Wiley & Sons, 2011. 599 с. 15. Sistema razrabotki i postanovki produktsii na proizvodstvo. Zheleznodorozhnyiy podvizhnoy sostav. Poryadok razrabotki i postanovki na proizvodstvo System of development and launching into manufacture. Railway rolling stock. Procedure of development and launching into manufacture. (2016). DSTU GOST 15.902-2017 from July 1, 2017. in Ukrainian.

Ustich, P. A., Haba I. I., Ivashov V. A., Orlov M. V., & Ivanov A. A. (2003). Vagonnoe hozyaystvo Wagon economy. Moskva: Marshrut in Russian.

Nomenklatura vytrat z osnovnykh vydiv ekonomichnoi diialnosti zaliznychnoho transportu Ukrainy Nomenclature of costs for the main types of economic activity of railway transport of Ukraine (2018). – Kyev: Ukrzaliznytsia in Ukrainian.

Опубліковано
2021-12-17
Розділ
Техніка і технології