НАУКОВИЙ ПІДХІД ДО МЕТОДІВ ЗБІЛЬШЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОЛІСНИХ ПАР РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Ключові слова: колісна пара, життєвий цикл, рухомий склад, відновлення, оптимізація, ремонтний профіль.

Анотація

Величину життєвого циклу коліс рухомого складу визначає періодичність технічного обслуговування, в процесі якого здійснюється обточка для відновлення профілів поверхонь кочення, або заміна повністю зношених коліс. Від технічного стану коліс локомотивів та вагонів залежить безпека руху. На технічне обслуговування та ремонт колісних пар припадає близько 30% всіх витрат підрозділів з ремонту рухомого складу Укрзалізниці. Технології ремонту коліс засновані на повному відновленні профілів коліс шляхом обточки, з використанням якої, їх життєвий цикл зменшується, а витрати збільшуються на 20% і більше. На залізницях України використовується застаріла, необгрунтована, неефективна система контролю формоутворення поверхонь кочення в експлуатації. Тому існує необхідність створення науково обґрунтованого підходу до методів подовження життєвого циклу коліс локомотивів та вагонів при забезпеченні безпеки руху залізничного рухомого складу. Відповідно до запропонованого наукового підходу, профіль коліс відновлюється за оптимальними параметрами, що забезпечує подовжений життєвий цикл колісних пар. В результаті розробленого наукового підходу на 15…25% збільшиться життєвий цикл колісних  пар і значно зменшаться витрати залізниці на їх ремонт

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Інструкція з формування, ремонту й утримання колісних пар тягового рухомого складу залізниць України колії 1520 мм. Відомчий нормативний документ 32.0.07.001.2001 (нова редакція). Київ: Державна адміністрація залізничного транспорту України. Укрзалізниця, 2011. 168 с.

Yann Bezin a and Björn A. Pålsson. (2021). A Hybrid Multi-Criteria Decision Making Model for Defect-Based Condition Assessment of Railway Infrastructure. Vehicle system dynamics. URL.: https://doi.org/10.1080/00423114.2021.1942079.

Сапронова, С.Ю. Технологічний знос бандажів коліс локомотивів, як фактор впливу на їх ресурс. Вісник

Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. №2 (120). С. 292–295.

Сотніков, К.М., Морозов, В.О. Технічне обслуговування та ремонт вагонів: навчальний посібник. Харків. ТО «Ексклюзив», 2014. 204с.

Пат. 25091 Україна. МПК В 23 С 5/11, 5/14. Фасонна фреза для відновлення профілю колеса рухомого складу залізничного транспорту / Колот В. О., Малиновський М. Д., Лишаєв Г. П., Сергієчко М. І., Кортун С. А., Колот О. В.; заявник і патентовласник ЗАТ «МІНЕТЕК», Державна адміністрація залізн. трансп. України. № 97041796 ; заявл. 16.04.97 ; опубл. 25.12.98. Бюл. № 6.

RAFAMET S.A. Железнодорожное оборудование. 2009. URL.: http://www.8e.ru/firms/f1471.php.

Технологическая инструкция по плазменному упрочнению гребней колесных пар тягового подвижного состава. К.: Министерство транспорта. Укрзалізниця, 1998. 8 с.

Johansson, A. & Nielsen J.O. (2003). Out-of-round railway wheels-wheel-rail contact forces and track response derived from field tests and numerical simulations. Proc IMechE, Part F: J Rail and Rapid Transit, 217, 135–146.

Shevtsov, I.Y., Markine, V.L. & Esveld C. Shape Optimisation of Railway Wheel Profile under Uncertainties. 12.

URL.: http://www.railway-research.org/IMG/pdf/354.pdf

Сапронова, С.Ю., Ткаченко, В.П., Зуб, Є.П. Ресурсозбереження при відновленні коліс рухомого складу залізниць. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. Сєверодонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017. №3[233]. С.183-189. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2017_3_36

Правила технічного обслуговування, ремонту та формування колісних пар вантажних вагонів СТП 04-

:2015, затверджених наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 11.11.2015 № 483-Ц. К.: Державна адміністрація залізничного транспорту України, 2015.

Інструкція з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар ЦВ-ЦЛ-0062. Київ: Київське

ПКТБ по вагонах, 2005. 103 с.

Grassie, S.L. (1996). Models of railway track and vehicle/track interaction at high frequencies: results of benchmark test. Veh Syst Dyn, 25, 243–262.

Enblom R. & Berg M. (2005). Simulation of railway wheel profile development due to wear - influence of disc braking and contact environment. Wear, 258, 1005–1063.

Зуб Є.П., Сапронова С.Ю., Ткаченко В.П. Аналіз систем моніторингу параметрів зносу колісних пар рухомого складу залізниць. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології». 2019. Вип. 1(33). Т.1. С. 107-117. URL.: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-33-1-10

Ignesti, M., Innocenti, A., Marini, L., Meli, E. & Rindi, A. (2013). Development of a wear model for the wheel profile optimisation on railway vehicles. Vehicle System Dynamics. 51, 1363–1402. URL.: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00423114.2013.802096

Ye, Y., Qi, Y., Shi, D., Sun, Y., Zhou, Y. & Hecht, M. (2020). Rotary-scaling fine-tuning (RSFT) method for optimizing railway wheel profiles and its application to a locomotive. Railway Engineering Science. 28, 160–183. URL.: https://link.springer.com/article/10.1007/s40534-020-00212-z

Polach, O. & Nicklisch, D. (2016). Wheel/rail contact geometry parameters in regard to vehicle be-haviour and their alteration with wear. Wear. 366-367, 200–208. URL.: https://www.sciencedirect.com/science /article/abs/pii/

S0043164816300199?via%3Dihub

Kassa, E., Andersson, C. & Nielsen J.C.O. (2006). Simulation of dynamic interaction between train and railway turnout. Veh Syst Dyn, 44(3), 247–258.

REFERENCES

Instruktsiya z formuvannya, remontu y utrymannya kolisnykh par tyahovoho rukhomoho skladu zaliznytsʹ Ukrayiny koliyi 1520 mm. Vidomchyy normatyvnyy dokument 32.0.07.001.2001 (nova redaktsiya). [Instruction on formation, repair and maintenance of wheel pairs of traction rolling stock of the railways of Ukraine of a track of 1520 mm. Departmental normative document 32.0.07.001.2001 (new edition)]. Kyiv: Derzhavna administratsiya zaliznychnoho transportu Ukrayiny. Ukrzaliznytsya [State Administration of Railway Transport of Ukraine. Ukrzaliznytsia], 2011. 168 s. [in Ukrainian].

Yann Bezin a and Björn A. Pålsson. (2021). A Hybrid Multi-Criteria Decision Making Model for Defect-Based Condition Assessment of Railway Infrastructure. Vehicle system dynamics. URL.: https://doi.org/10.1080/00423114.2021.1942079.

Sapronova, S.Yu. (2008). Tekhnolohichnyy znos bandazhiv kolis lokomotyviv, yak faktor vplyvu na yikh resurs [Technological wear of locomotive wheel tires as a factor influencing their resource]. Visnyk Skhidnoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. V. Dalya [Bulletin of the East Ukrainian National University. V. Dahl], 2 (120). 292–295. [in Ukrainian].

Sotnikov, K.M., Morozov, V.O. (2014). Tekhnichne obsluhovuvannya ta remont vahoniv: navchalʹnyy posibnyk [Maintenance and repair of wagons: a textbook]. Kharkiv. TO «Eksklyuzyv», 2014. 204 p. [in Ukrainian].

Patent 25091 Ukrayina. MPK V 23 S 5/11, 5/14. Fasonna freza dlya vidnovlennya profilyu kolesa rukhomoho skladu zaliznychnoho transport [Shaped mill for restoration of a profile of a wheel of a rolling stock of railway transport] / Kolot V. O., Malynovsʹkyy M. D., Lyshayev H. P., Serhiyechko M. I., Kortun S. A., Kolot O. V.; zayavnyk i patentovlasnyk ZAT «MINETEK», Derzhavna administratsiya zalizn. transp. Ukrayiny. № 97041796 ; zayavl. 16.04.97; opubl. 25.12.98. Byul. № 6. URL.: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=49334 [in Ukrainian].

RAFAMET S.A. Railway equipment. 2009. URL.: http://www.8e.ru/firms/f1471.php.

Tekhnologicheskaya instruktsiya po plazmennomu uprochneniyu grebney kolesnykh par tyagovogo podvizhnogo sostava [Technological instruction for plasma hardening of wheelset flanges of traction rolling stock]. К.: Ministry of transportation. Ukrzaliznytsya, 1998. 8 p. [in Russian]

Johansson, A. & Nielsen J.O. (2003). Out-of-round railway wheels-wheel-rail contact forces and track response derived from field tests and numerical simulations. Proc IMechE, Part F: J Rail and Rapid Transit, 217, 135–146.

Shevtsov, I.Y., Markine, V.L. & Esveld C. Shape Optimisation of Railway Wheel Profile under Uncertainties. 12. URL.: http://www.railway-research.org/IMG/pdf/354.pdf

Sapronova, S.Yu., Tkachenko, V.P., & Zub, Ye.P. (2017). Resursozberezhennya pry vidnovlenni kolis rukhomoho skladu zaliznytsʹ [Resource conservation in the restoration of wheels of railway rolling stock]. Visnyk Skhidnoukrayinsʹkoho natsionalʹnoho universytetu im. V.Dalya [Bulletin of the East Ukrainian National University. V.Dal]. Syeverodonetsʹk: Vyd-vo SNU im. V.Dalya, 2017. №3[233]. 183-189. URL.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2017_3_36 [in Ukrainian].

Pravyla tekhnichnoho obsluhovuvannya, remontu ta formuvannya kolisnykh par vantazhnykh vahoniv STP 04-001:2015, zatverdzhenykh nakazom Derzhavnoyi administratsiyi zaliznychnoho transportu Ukrayiny vid 11.11.2015 № 483-TS. K.: Derzhavna administratsiya zaliznychnoho transportu Ukrayiny [State Administration of Railway Transport of Ukraine], 2015. [in Ukrainian].

Instruktsiya z ohlyadu, obstezhennya, remontu ta formuvannya vahonnykh kolisnykh par TSV-TSL-0062. Kyyiv: Kyyivsʹke PKTB po vahonakh, 2005. 103 p. [in Ukrainian].

Grassie, S.L. (1996). Models of railway track and vehicle/track interaction at high frequencies: results of benchmark test. Veh Syst Dyn, 25, 243–262.

Enblom R. & Berg M. (2005). Simulation of railway wheel profile development due to wear - influence of disc braking and contact environment. Wear, 258, 1005–1063.

Zub, Ye.P., Sapronova, S.Yu. & Tkachenko, V.P. (2019). Analiz system monitorynhu parametriv znosu kolisnykh par rukhomoho skladu zaliznytsʹ [Analysis of systems for monitoring the parameters of wear of wheel pairs of railway rolling stock]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ DUIT. Seriya «Transportni systemy i tekhnolohiyi» [Collection of scientific works of DUIT. Transport Systems and Technologies series], 2019, 1(33), 1. 107-117. URL.: https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-33-1-10

Ignesti, M., Innocenti, A., Marini, L., Meli, E. & Rindi, A. (2013). Development of a wear model for the wheel profile optimisation on railway vehicles. Vehicle System Dynamics. 51, 1363–1402. URL.: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00423114.2013.802096

Ye, Y., Qi, Y., Shi, D., Sun, Y., Zhou, Y. & Hecht, M. (2020). Rotary-scaling fine-tuning (RSFT) method for optimizing railway wheel profiles and its application to a locomotive. Railway Engineering Science. 28, 160–183. URL.: https://link.springer.com/article/10.1007/s40534-020-00212-z

Polach, O. & Nicklisch, D. (2016). Wheel/rail contact geometry parameters in regard to vehicle be-haviour and their alteration with wear. Wear. 366-367, 200–208. URL.: https://www.sciencedirect.com/science/article /abs/pii /S0043164816300199?via%3Dihub

Kassa, E., Andersson, C. & Nielsen J.C.O. (2006). Simulation of dynamic interaction between train and railway turnout. Veh Syst Dyn, 44(3), 247–258.

Опубліковано
2021-12-17
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>