ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ ДОСТАВКИ ТАРНО-ШТУЧНИХ ВАНТАЖІВ

Ключові слова: маршрутна мережа, вантажовідправник, вантажоодержувач, тарно- штучні вантажі, регресійна модель,загальні витрати, рівень якості.

Анотація

Формування раціональної маршрутної мережі сприяє своєчасному і безперебійному виконанню поставок продукції та більш ефективній взаємодії організацій-постачальників, організацій-одержувачів та автотранспортних організацій. Однак у даний час все більшого значення починають набувати питання підвищення рівня транспортного обслуговування клієнтів, які в ринкових умовах господарювання тісно пов'язані з проблемою сервісу і якості надання послуг. Під якістю перевезень слід розуміти здатність автотранспортної галузі задовольняти потреби підприємств і населення в транспортному обслуговуванні з мінімальними витратами. Таким чином, постає питання формування раціональної маршрутної мережі, яка б підвищувала якість обслуговування клієнтів з мінімальними витратами. Використання економіко-математичних методів та інформаційних технологій при формуванні раціональної маршрутної мережі дозволяє отримати синергетичний ефект, а саме при зниженні загальних витрат, підвищити рівень якості обслуговування. Формування раціональної маршрутної мережі за запропонованим алгоритмом дозволяє визначити витрати на доставку вантажів та рівень обслуговування вантажовласників при зазначеній кількості диспетчерів та автомобілів на підприємстві та надати підприємствам практичні
рекомендації по кількості диспетчерів та автомобілів, необхідних для задоволення потреб клієнтів зі зменшенням витрат на доставку та підвищенням рівня якості обслуговування.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Naumov, V. O. Shulika, D. Velikodnyi. Results of experimental studies on choice of automobile intercity transport delivery schemes for packaged cargo // MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2015. V. 17. N 7. P. 87-91.

Нагорний Є.В., Наумов В.С., Шуліка О.О. Формування варіантів технології доставки тарно-штучних вантажів автомобільним транспортом у міжміському сполученні // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ, 2013. Вып. 32. С. 61-66.

Наумов В.С. Основы повышения эффективности экспедиционного обслуживания на автомобильном транспорте: монография. Харків: ХНАДУ, 2010. 144 с. 4. Blaik P. Logistyka. Koncepcja zintegrowanogo zarządzania Warszawa: PWE, 2010.

Нефедов Н.А. Относительная эффективность развозочных маршрутов // сб. науч. тр Харьков: 2002. Вып.10. С.82-84.

Потаман Н.В, Варнаков В.І. Вибір раціональної технології доставки вантажів в міжміському сполученні // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля. 2018. №2(243). С.179-184.

Karimi, H.R., Duffie, N., Freitag, M., Lütjen, M., & Chadli, M. Modeling, Planning, and Control of Complex Logistic Processes. Mathematical Problems in Engineering, 501, 184267. DOI: https://doi.org/10.1155/2015/184267

Россолов О.В., Потаман Н.В., Кіяшко Д.О. Визначення раціональних рівнів каналів розподілу продукції ДП «Артемсіль» // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». 2017. №137 (2017). С.55-60

Наумов В. С. Оценка спроса на транспортно-экспедиционные услуги // Вісник Східноукр. нац. ун-туім. В.Даля: Наук. журнал. Луганськ. 2010. Вип. 4 (146). Ч. 1. С. 201 – 206.

Мороз О.В. Загальна постановка задачі, маршрутизації перевезень вантажів малими партіями // зб. наук. пр. Київ. 2003. Вип. 2. с.5

Шептура А.Н. Повышение эффективности автомобильных перевозок партионных грузов при переменном спросе на перевозки: дис. … канд. техн. наук: 05.22.20. / Шептура А.Н. – Харьков: ХНАДУ, 2004. –158 с.

Ye. Nagornyi , O. Shulika, O. Severyn, O. Orda. Improving the efficiency of road transport companies by optimizing the costs of information and advertising activities // SHS Web of Conferences- EDP Sciences, 67, 03009 (2019)

Шулiка О. О. Формування процесу доставки тарно-штучних вантажiв автомобiльним транспортом у мiжмiському сполученнi : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.22.01 - транспортнi системи. – Харків, ХНАДУ, 2017. 20 с.

N. Potaman, O.Shulika, O.Orda. Modelling of the route network for perishable cargo delivery in the regional traffic on the basis of petri nets // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». 2021. №164 (2021). С.240-245

Яковлева Я.С., Дудніков О.М, Сокирко В.М. Удосконалення методики організації перевезення штучних дрібнопартійних вантажів автомобільним транспортом // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту. 2009. No 2(9). С. 81–87.

REFERENCES

Naumov, V., Shulika, O., Velikodnyi, D. (2015) Results Of Experimental Studies On Choice Of Automobile Intercity Transport Delivery Schemes For Packaged Cargo. Motrol. Commission Of Motorization And Energetics In Agriculture, 17 (7), 87–91.

Nagornij Є.V., Naumov V.S., Shulіka O.O. (2013) Formuvannya varіantіv tekhnologії dostavki tarno-shtuchnikh vantazhіv avtomobіl'nim transportom u mіzhmіs'komu spoluchennі [Formation of variants of technology of delivery of tarepiece cargoes by motor transport in long-distance communication] // Avtomobil'nyj transport : sb. nauch. tr. / M-vo obrazovaniya i nauki Ukrainy, KHNADU, 32, 61-66. [In Ukrainian].

Naumov V.S. (2010) Osnovy povysheniya ehffektivnosti ehkspedicionnogo obsluzhivaniya na avtomobil'nom transporte [Fundamentals of improving the efficiency of forwarding services in road transport] Kharkіv: KHNADU [In Russian]

Blaik, P. (2010). Logistyka. Koncepcja Zintegrowanogo Zarządzania. Pwe, Warszawa. [In Polish]

Nefedov N.A. (2002) Otnositel'naya ehffektivnost' razvozochnykh marshrutov [Relative efficiency of distribution routes]. Sb. nauch. tr Khar'kov, 10, 82-84 [In Russian]

Potaman N.V, Varnakov V.I. (2018) Vibіr racіonal'noї tekhnologії dostavki vantazhіv v mіzhmіs'komu spoluchennі [Choice of rational technology of delivery of cargoes in long-distance communication ] Zhitomir: Vіsnik skhіdnoukraїns'kogo nac. Un-tu іm. V. Dalya, 2(243), 179-184. [In Ukrainian].

Karimi, H.R., Duffie, N., Freitag, M., Lütjen, M., & Chadli, M. (2015). Modeling, Planning, And Control Of Complex Logistic Processes. Mathematical Problems In Engineering, 501, 184267. Doi: Https://Doi.Org/10.1155/2015/184267

Rossolov O.V., Potaman N.V., Kіyashko D.O. (2017) Viznachennya racіonal'nikh rіvnіv kanalіv rozpodіlu produkcії DP «Artemsіl'» [Determination of rational levels of product distribution channels of SE "Artemsil"]. Naukovo-tekhnіchnij zbіrnik «Kommunal'noe khozyajstvo gorodoV». 137, 55-60. [In Ukrainian]

Naumov V. S. (2010) Ocenka sprosa na transportno-ehkspedicionnye uslugi [Estimation of demand for freight forwarding services]. Vіsnik Skhіdnoukr. nac. un-tuіm. V.Dalya: Nauk. Zhurnal, 4 (146), 201 – 206. [In Russian]

Moroz O.V. (2003) Zagal'na Postanovka Zadachі, Marshrutizacії Perevezen' Vantazhіv Malimi Partіyami [General statement of the problem, routing of cargo transportation in small batches] Zb. Nauk. Pr. Kiev, 2, 5 [In Ukrainian].

Sheptura A.N. (2004) Povyshenie ehffektivnosti avtomobil'nykh perevozok partionnykh gruzov pri peremennom sprose na perevozki [Improving the efficiency of road transport of batch cargo with variable demand for transportation]. Extended abstract of candidate’s thesis. Khar'kov: Khnadu. [In Russian]

Nagornyi, Ye., Shulika, O., Severyn, O., Orda, O. (2019) Improving the efficiency of road transport companies by optimizing the costs of information and advertising activities. Shs Web Of Conferences- Edp Sciences, 67, 03009. Doi: Https://Doi.Org/10.1051/Shsconf/20196703009

Shulika O.O. (2017) Formuvannya procesu dostavki tarno-shtuchnikh vantazhiv avtomobil'nim transportom u mizhmis'komu spoluchenni [Formation of process of delivery of tare-piece cargoes by motor transport in long-distance communication] Extended abstract of candidate’s thesis. Khar'kov: Khnadu. [In Ukrainian].

Potaman, O.Shulika, O.Orda. (2021) Modelling of the route network for perishable cargo delivery in the regional traffic on the basis of petri nets. Naukovo-Tekhnіchnij Zbіrnik «Komunal'ne Gospodarstvo MіsT». 164 (2021). 240-245

Yakovleva YA.S., Dudnіkov O.M, Sokirko V.M. (2009) Udoskonalennya metodiki organіzacії perevezennya shtuchnikh drіbnopartіjnikh vantazhіv avtomobіl'nim transportom. [Improving the methodology of Organization of transportation of artificial small consignments by road]. News Of The Automobile And Road Institute: Research And Production Collection, 2(9), 81–87. [In Ukrainian]

Опубліковано
2021-12-20
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту