УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ РИЗИКАМИ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ ВАГОНОРЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: вагоноремонтні підприємства, виробнича логістика, система управління ризиками, стан виробничої системи.

Анотація

На поточний момент актуальною науково-технічною задачею на залізничному транспорті України є модернізація вагоноремонтного комплексу. Лінійні підприємства з ремонту вагонів характеризуються недостатнім темпом розвитку у часі. Це виражається у значному фізичному та моральному зносі основних фондів підприємств, великими матеріальними втратами в процесі ремонту вагонів, підвищеною собівартістю ремонту, низькою механізацією та автоматизацією основних та допоміжних процесів виробництва та ін. Маючи на увазі, що залізничний транспорт є критичною за значенням складовою транспортного комплексу України, створення прогресивних виробничих систем на основі принципів виробничої логістики вважається необхідним кроком для подальшого розвитку галузі.
У представленій статті проведено аналіз сучасного стану вагоноремонтних підприємств. Зроблено висновок про необхідність аналізу ризику у виробничих процесах з огляду на складні умови функціонування. Наведено приклад алгоритму реалізації системи управління ризиками та її основних складових. Проведено аналіз основних методів впливу на ризик у виробничій системі. Запропоновано практичні рішення по отриманню кількісних показників оцінювання ризику у виробничих процесах ремонту вагонів за допомогою Марковського аналізування. В цілому система управління ризиками дозволить значно знизити матеріальні втрати при ремонті вагонів.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Bilal M. Ayyub. Risk Analysis in Engineering and Economics. A Chap-man & Hall Book, 2014. 640p. 2. ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT) [Чинний від 2016-07-01]. ДП НДІ «Система», Львів, 2015. 39с. (Національні стандарти України). 3. ДСТУ ISO 31000:2018 Менеджмент ризиків. Принципи та настанови (ISO 31000:2018, IDT) [Чинний від 2019-01-01] Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2018. 33 c. (Національні стандарти України).

ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику (IEC/ISO 31010:2009, IDT) [Чинний від 2014-07-01]. ДП НДІ «Система», Львів, 2013. 80 c. (Національні стандарти України).

Свідерська А. Поняття та класифікація ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Галицький економічний вісник. Тернопіль : ТНТУ. 2014. Т. 46. № 3. С. 113-121.

Балджи М.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання. Навчальн. посібник. Харків : Промарт, 2015. 300 с.

Кучеренко В.Р., Карпов В.А., Карпов А.В. Економічний ризик та методи його вимірювання : Навчальний посібник. Одеса, 2011. 200 с.

Посохов І.М. Управління ризиками у підприємництві : навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 220c.

Вишневська В. А., Ніколаєв І. В. Вплив ризиків на показники ефективності діяльності промислових підприємств // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2018. Вип. 33. С. 211–218. 10. Івченко І. Ю. Економічні ризики: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2014. 304 с

Старостіна А. О., Кравченко В. А. Ризик-менеджмент : теорія та практика : Навчальний посібник. К. : ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2015. 200 с.

Desheng Wu, David L.Olson, Alexandre Dolgui Decision making in enterprise risk management: A review and introduction to special issue. Volume 57, Part A, December 2015, Pages 1-4.

Saleh A. D., Fakhariya I., Sainab F., Imad A. Integration of failure mode, effects, and criticality analysis with multi-criteria decision-making in engineering applications: Part I // Manufacturing industry Engineering Failure Analysis,Volume 122, April 2021, 105264. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2021.105264

Hang Zhou Thiago, Augusto Lopes, Genez Alexandra Brintrup, Ajith Kumar Parlikad. A hybrid-learning decomposition algorithm for competing risk identification within fleets of complex engineering systems //Reliability Engineering & System Safety. Volume 217, January 2022, 107992. https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.107992

Armin Tabandeh, Neetesh Sharma, Paolo Gardoni. Uncertainty propagation in risk and resilience analysis of hierarchical systems // Reliability Engineering & System Safety. Volume 219, March 2022, 108208 https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.108208

Caroline A. Johnson, Roger Flage, Seth D. Guikema. Feasibility study of PRA for critical infrastructure risk analysis // Reliability Engineering & System Safety. Volume 212, August 2021, 107643 https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.107643

Gorbunov V. Risk Analysis in Engineering Projects : Risk Management/ M. Sarfraz, L. Ivascu, Intech Open, 2021. DOI: 10.5772/intechopen.98197. https://www.intechopen.com/chapters/77337

Pinto, C.A., & Garvey, P.R. (2012). Advanced Risk Analysis in Engineering Enterprise Systems (1st ed.). CRC Press. 2012. 464р. https://doi.org/10.1201/b13100

Emovon, I., Norman, R. Risk analysis of engineering systems for sustainable industrial development using the Taguchi approach // Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 26 No. 4, 2020. pp. 611-624. https://doi.org/10.1108/JQME-06-2019-0060

Rykov V., Ivanova N. Farhadov M. On principles of risk analysis with a practical example //RT&A, Special Issue № 3 (66) Volume 17, January 2022, р.р.38-41.

Fang C., Marle F., Xie M. Applying Importance Measures to Risk Analysis in Engineering Project Using a Risk Network Model // IEEE Systems Journal, vol. 11, no. 3, pp. 1548-1556, Sept. 2017, doi: 10.1109/JSYST.2016.2536701.

Волошин Д.І., Волошина Л.В. Підвищення динамічної стійкості підприємств транспортної інфраструктури // III Міжнародна науково-практична морська конференція кафедри СЕУ і ТЕ Одеського національного морського університету. Квітень 2021. http://2021.depas.od.ua/, https://drive.google.com/file/d/1O7Zwwr0HRnmHiY1MlnCFs-zaZxxMc64p/view.

Волошин Д.І. До питання підвищення надійності роботи виробничих підрозділів підприємств з ремонту вагонів // Зб. наук.праць. Харків : УкрДУЗТ, 2015. Вип.157. С. 128-131.

REFERENCES 1. Bilal M. Ayyub. (2014) Risk Analysis in Engineering and Economics. A Chap-man& Hall Book. 640p. 2. Systemy upravlinnya yakistyu. Vymohy [Quality management systems. Requirements] (2015) DSTU ISO 9001:2015 from 01 July 2016. Lviv: DP NDI «Systema» [in Ukrainian]

Menedzhment ryzykiv. Pryntsypy ta nastanovy [Risk management. Principles and guidelines] (2018) DSTU ISO 31000:2018 from 01 January 2019. Kyiv : DP «UkrNDNTS» [in Ukrainian] 4. Keruvannya ryzykom. Metody zahalʹnoho otsinyuvannya ryzyku [Risk management. Methods of general risk assessment] (2013) DSTU IEC/ISO 31000:2018 from 01 July 2014. Lviv: DP NDI «Systema» [in Ukrainian] 5. Sviderska А. (2014) Ponyattya ta klasyfikatsiya ryzykiv u zovnishnʹoekonomichniy diyalʹnosti pidpryyemstva [The concept and classification of risks in foreign economic activities of an enterprise]. Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk - Galician economic journal (V. 46. № 3). (pp. 113-121) Ternopil : The Ternopil Ivan Puluj National Technical University [in Ukrainian] 6. Baldji M.D. (2015) Ekonomichnyy ryzyk ta metody yoho vymiryuvannya [Economic risk and methods of its measurement] Kharkiv : Promart [in Ukrainian] 7. Kucherenko V.R., Karpov V.A., Karpov A.V. (2011) Ekonomichnyy ryzyk ta metody yoho vymiryuvannya [Economic risk and methods of its measurement] Odessa: ODUVS [in Ukrainian] 8. Posokhov I.M. (2015) Upravlinnya ryzykamy u pidpryyemnytstvi [Enterprise Risk Management] Kharkiv: NTU "KhPI [in Ukrainian] 9. Vyshnevska V., Nikolaiev I. (2018) Vplyv ryzykiv na pokaznyky efektyvnosti diyalʹnosti promyslovykh pidpryyemstv [Risk Influence on the Indicators of Performance of Industrial Enterprises] Naukovi pratsi Kirovohradsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky – Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences. (V.33) (pp. 211–218) Kirovograd : KNTU [in Ukrainian] 10. Ivchenko I.Y. (2014) Ekonomichni ryzyky [Economic risks] Kyiv : Center for Educational Literature [in Ukrainian] 11. Starostina A.A., Kravchenko V.A. (2015) Ryzyk-menedzhment : teoriya ta praktyk [Risk management: theory and practice] Kyiv : IPC "Polytechnic Publishing House" [in Ukrainian] 12. Desheng Wu, David L.Olson, Alexandre Dolgui (2015) Decision making in enterprise risk management: A review and introduction to special issue. Vol. 57, Part A, December 2015, Pages 1-4.

Saleh A. D., Fakhariya I., Sainab F., Imad A. (2021) Integration of failure mode, effects, and criticality analysis with multi-criteria decision-making in engineering applications: Part I. Manufacturing industry Engineering Failure Analysis,Vol. 122, April 2021, 105264. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2021.105264

Hang Zhou Thiago, Augusto Lopes, Genez Alexandra Brintrup, Ajith Kumar Parlikad. (2022) A hybrid-learning decomposition algorithm for competing risk identification within fleets of complex engineering systems. Reliability Engineering & System Safety. Vol. 217, January 2022, 107992. https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.107992

Armin Tabandeh, Neetesh Sharma, Paolo Gardoni. (2022) Uncertainty propagation in risk and resilience analysis of hierarchical systems. Reliability Engineering & System Safety. Vol. 219, March 2022, 108208 https://doi.org/ 10.1016/j.ress.2021.108208

Caroline A. Johnson, Roger Flage, Seth D. Guikema. (2021) Feasibility study of PRA for critical infrastructure risk analysis. Reliability Engineering & System Safety. Vol. 212, August 2021, 107643 https://doi.org/10.1016/j.ress.2021.107643

Gorbunov V. (2021) Risk Analysis in Engineering Projects : Risk Management/ M. Sarfraz, L. Ivascu, Intech Open, 2021. DOI: 10.5772/intechopen.98197. https://www.intechopen.com/chapters/77337

Pinto, C.A., Garvey, P.R. (2012) Advanced Risk Analysis in Engineering Enterprise Systems (1st ed.). CRC Press. 2012. 464р. https://doi.org/10.1201/b13100

Emovon, I., Norman, R. (2020) Risk analysis of engineering systems for sustainable industrial development using the Taguchi approach. Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 26 No. 4, 2020. pp. 611-624. https://doi.org / 10.1108/JQME-06-2019-0060

Rykov V., Ivanova N. Farhadov M. (2022) On principles of risk analysis with a practical example //RT&A, Special Issue № 3 (66) Vol. 17, January 2022, р.р.38-41. 21. Fang C., Marle F., Xie M. (2017 )Applying Importance Measures to Risk Analysis in Engineering Project Using a Risk Network Model. IEEE Systems Journal, Vol. 11, no. 3, pp. 1548-1556, Sept. 2017, doi: 10.1109/JSYST.2016.2536701. 22. Voloshyn D.I., Voloshynа L.V. (2021) Pidvyshchennya dynamichnoyi stiykosti pidpryyemstv transportnoyi infrastruktury [Іncreasing the dynamic resilience of transport]. III Mizhnarodna naukovo-praktychna morsʹka konferentsiya kafedry SEU i TE Odesʹkoho natsionalʹnoho morsʹkoho universytetu – III International Scientific and Practical Marine Conference of the Department of SEU and TE Odessa National Marine University. April 2021. http://2021.depas.od.ua/, https://drive.google.com/file/d/1O7Zwwr0HRnmHiY1MlnCFs-zaZxxMc64p/view. [in Ukrainian] 23. Voloshyn D.I.(2015) Do pytannya pidvyshchennya nadiynosti roboty vyrobnychykh pidrozdiliv pidpryyemstv z remontu vahoniv [Prior to nutrition, the need for robots has been adjusted for robotic workers of enterprises for the repair of wagons] Zbirnyk naukovykh pratsʹ UkrDUZT – Collected scientific works of USURT. (V. 157) (Pp. 128-131). Kharkiv : UkrSURT. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-06-27
Розділ
Техніка і технології