СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ключові слова: пасажирський вагон, експлуатація, технічне обслуговування, плановий ремонт, життєвий цикл, експлуатаційні витрати.

Анотація

Ефективність пасажирських перевезень залізничним транспортом залежить від рівня технічного стану пасажирського рухомого состава. Також важливе значення має система ремонту та технічного обслуговування. Авторами проаналізовано технологічні стани, в яких може знаходитись пасажирський вагон під час експлуатації. Показано, що час знаходження у зазначених станах та сукупність технологічних операцій, які при цьому виконуються, неповною мірою відображають зв’язки між споживаними для їх здійснення ресурсами, експлуатаційними витратами на ці ресурси та отриманими результатами. У статті наведено результати систематизації технологічних станів пасажирських вагонів. При цьому використано порядок обліку експлуатаційних витрат за основними видами економічної діяльності залізничного транспорту України. Запропоновано систему техніко-економічних показників. Вона характеризує наявність та ефективність використання експлуатаційних витрат на експлуатацію та утримання у технічно справному стані пасажирських вагонів. Обґрунтовано поняття «економіко-технологічний стан пасажирського вагона». Систематизація дозволила поєднати на науковій основі технологічні та економічні аспекти експлуатації та утримання пасажирських вагонів у технічно справному стані в умовах АТ «Укрзалізниця». Це дозволить удосконалити систему показників техніко-економічної оцінки ефективності використання пасажирських вагонів. Запропонована система буде використана для обґрунтування варіантів оновлення парку пасажирських вагонів за рахунок придбання нових зразків або модернізації існуючих з урахуванням вартості життєвого циклу (LCC).

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Самсонкін В. М. Про підвищення ефективності пасажирських перевезень на залізничному транспорті. // Залізничний трансп. України. 2004. № 1. С. 43-45.

Самсонкін В. М., Гудков О. М. Основи реорганізації пасажирського комплексу залізничного транспорту. // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2009. № 25. С. 78-81.

Петренко О. О. Пасажирські залізничні перевезення в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. // Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 10. С. 47-52.

Божок Н. О., Булгакова Ю. В., Пуларія А. Л. Дослідження сучасного стану парку пасажирських вагонів. // Збірник наукових праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту". 2014. Вип. 8. С. 78-87.

Мартинов І. Е., Труфанова А. В., Павленко Ю. С., Сергієнко М. О. Аналіз технічного стану кузовів пасажирських вагонів. // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. Транспортне машинобудування. Х.: НТУ "ХПІ". 2018. № 45 (1321). С. 41-46.

Шикунов О. А., Рейдемейстер О. Г., Анофрієв В. Г. Дослідження граничного стану пасажирських вагонів. // Вагонный парк. 2012. № 12. С. 4-6.

Остапюк Б. Я. Подовження терміну експлуатації пасажирських вагонів. // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2004. Вип. 4. С. 165-173.

Лобойко Л. М., Бараш Ю. С., Карась О. О. Оцінка варіантів подовження терміну служби пасажирських вагонів // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2008. Вип. 20. С. 240-245.

Кірдіна О. Г., Коловойда Н. В., Шамрай А. Є. Підходи до обліку експлуатаційних витрат підприємств залізничного транспорту. // Вісник економіки транспорту і промисловості. № 68. 2019. С. 279-288.

Кристиан Понтисселли. Стоимость жизненного цикла железнодорожного подвижного состава. От теории к практике. // Техника железных дорог, №4 (8) ноябрь 2009. С. 19-24.

Гненний О.М. Мохаммадреза А. До питання оцінки та застосування вартості життєвого циклу продукції машинобудування. // Збір. наук. праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна "Проблеми економіки та транспорту". Вип. 12, 2016. С. 7-13.

Методы оценки жизненного цикла подвижного состава железных дорог: монография / Э. Д. Тартаковский та ін. Луганськ: Ноулидж. 2011. 174 с.

Методологія визначення вартості життєвого циклу в контексті оцінки інноваційно-інвестиційних проектів тягового рухомого складу залізниць України: монография / Ю. Є. Калабухін та ін. Суми: Тритотрія. 2018. 395-404 с.

Мартинов І. Е., Калабухін Ю. Є., Труфанова А. В. Концепція життєвого циклу пасажирського вагону // Збір. наук. праць Державного університету інфраструктури та технологій Міністерства освіти і науки України: Серія "Транспортні системи і технології". Вип. 38. К: ДУІТ 2021. С. 153-163.

Selecting Test and Maintenance Strategies to achieve Availability Target with lowest Life Cycle Cost, P. Dersin, F. Perrone, C. Arroum (ALSTOM Transport) RAMS 2008, Las Vegas, NE, USA.

Achieving Availability Cost-effectively in complex Systems, P. Dersin (ALSTOM Transport); Tutorial, RAMS 2009, Fort Worth, TX, USA.

Наказ від 11.01.2017 №006-Ц "Про деякі питання технічного обслуговування та ремонту пасажирських вагонів".

Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного транспорту України. Київ :. ПАТ "Укрзалізниця". 2018. 451 с. Затверджена наказом ПАТ "Укрзалізниця" від 01.11.2018 р. № 669-Ц.

REFERENCES

Samsonkin V. M. (2004) Pro pidvyshchennya efektyvnosti pasazhyrskykh perevezen na zaliznychnomu transporti On improving the efficiency of passenger transport by rail. // Zaliznychnyy transp. Ukrayiny – Railway transp. of Ukraine. 1. 43-45. in Ukrainian.

Samsonkin V. M. & Hudkov O. M. (2009) Osnovy reorhanizatsiyi pasazhyrsʹkoho kompleksu zaliznychnoho transportu Fundamentals of reorganization of the passenger complex of railway transport. // Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Transport Economics and Industry. 25. pp. 78-81. in Ukrainian.

Petrenko O. O. (2016) Pasazhyrski zaliznychni perevezennya v Ukrayini: suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku Passenger railway transportation in Ukraine: current status and prospects. // Prychornomorski ekonomichni studiyi – Black Sea Economic Studies. 10. pp. 47-52. in Ukrainian.

Bozhok N. O., & Bulhakova YU. V., & Pulariya A. L. (2014) Doslidzhennya suchasnoho stanu parku pasazhyrsʹkykh vahoniv Research of the current state of the passenger car fleet. // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu im. akad. V. Lazaryana "Problemy ekonomiky transportu" – Collection of scientific works of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. acad. V. Lazaryan "Problems of transport economics". 8. pp. 78-87. in Ukrainian.

Martynov I. E., & Trufanova A. V., & Pavlenko YU. S., & Serhiyenko M. O. (2018) Analiz tekhnichnoho stanu kuzoviv pasazhyrsʹkykh vahoniv Analysis of the technical condition of the bodies of passenger cars.. // Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Seriya: Novi rishennya v suchasnykh tekhnolohiyakh. Transportne mashynobuduvannya – Bulletin of the National Technical University "KhPI". Collection of scientific works. Series: New solutions in modern technologies. 45 (1321). pp. 41-46. in Ukrainian.

Shykunov O. A., & Reydemeyster O. H., & Anofriyev V. H. (2012). Doslidzhennya hranychnoho stanu pasazhyrsʹkykh vahoniv Research of the limit state of passenger cars. // Vahonnyy park – Car park. 12. pp. 4-6. in Ukrainian.

Ostapyuk B. YA. (2004). Podovzhennya terminu ekspluatatsiyi pasazhyrsʹkykh vahoniv Extension of service life of passenger cars. // Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana – Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 4, pp. 134-141 in Ukrainian.

Loboyko L. M, & Barash Yu. S., & Karas OO (2008). Otsinka variantiv podovzhennya terminu sluzhby pasazhyrsʹkykh vahoniv Estimation of options for extending the service life of passenger cars // Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana – Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 4, pp. 240-245 in Ukrainian.

Kirdina O. H., & Kolovoyda N. V., & Shamray A. YE. (2019). Pidkhody do obliku ekspluatatsiynykh vytrat pidpryyemstv zaliznychnoho transportu Approaches to accounting for operating costs of railway transport enterprises. // Visnyk ekonomiky transportu i promyslovost – Bulletin of Transport Economics and Industry. // Вісник економіки транспорту і промисловості. 68. pp. 279-288. in Ukrainian.

Pontysselly Krystyan. (2009) Stoymost zhyznennoho tsykla zheleznodorozhnoho podvyzhnoho sostava. Ot teoryy k praktyke Railway rolling stock life cycle cost. From theory to practice. Tekhnika zheleznykh dorog –Railway engineering, 4 (8)., 19-24. in Russian.

Gnenniy O.M. & Mokhammadreza A. (2016) Do pytannya otsinky ta zastosuvannya vartosti zhyttyevoho tsyklu produktsiyi mashynobuduvannya On the issue of estimating and applying the value of the life cycle of mechanical engineering products. // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu im. akad. V. Lazaryana "Problemy ekonomiky transportu" – Collection of scientific works of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. acad. V. Lazaryan "Problems of transport economics". 12. pp. 7-13. in Ukrainian.

Tartakovskyi, E. D. & Grishchenko, S. G., & Kalabukhin, Yu. E., & Falendysh, A. P. (2011). Metody otsenki zhiznennogo tsikla podvizhnogo sostava zheleznykh dorog Methods for assessing the life cycle of rolling stock of railways. Luhansk: Noulydzh in Russian.

Kalabukhin Yu. E., & Zorina O. I., & Kameneva N. M. (2018) Metodolohiya vyznachennya vartosti zhyttyevoho tsyklu v konteksti otsinky innovatsiyno-investytsiynykh proektiv tyahovoho rukhomoho skladu zaliznytsʹ Ukrayiny Methodology for determining the value of the life cycle in the context of evaluation of innovation and investment projects of traction rolling stock of the railways of Ukraine. Sumi:Tritoriya. in Ukrainian.

Martynov I. E., & Kalabukhin YU. YE., & Trufanova A. V. Kontseptsiya zhyttyevoho tsyklu pasazhyrsʹkoho vahonu The concept of the life cycle of a passenger car // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohiy Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny: Seriya "Transportni systemy i tekhnolohiyi – Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies of the Ministry of Education and Science of Ukraine: Series "Transport Systems and Technologies". 38. 153-163. in Ukrainian.

Selecting Test and Maintenance Strategies to achieve Availability Target with lowest Life Cycle Cost, P. Dersin, F. Perrone, C. Arroum (ALSTOM Transport) RAMS 2008, Las Vegas, NE, USA.

Achieving Availability Cost-effectively in complex Systems, P. Dersin (ALSTOM Transport); Tutorial, RAMS 2009, Fort Worth, TX, USA.

Nakaz vid 11.01.2017 №006-TS "Pro deyaki pytannya tekhnichnoho obsluhovuvannya ta remontu pasazhyrsʹkykh vahoniv".

Nomenklatura vytrat z osnovnykh vydiv ekonomichnoi diialnosti zaliznychnoho transportu Ukrainy Nomenclature of costs for the main types of economic activity of railway transport of Ukraine (2018). – Kyev: Ukrzaliznytsia in Ukrainian.

Опубліковано
2022-06-27
Розділ
Техніка і технології