SYSTEMATIZATION OF ECONOMYKO-TECHNOLOGICAL STATIONS OF PASSENGER CARS IN OPERATION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-39-8

Keywords:

passenger car, operation, technical maintenance, scheduled repairs, life cycle, maintenance.

Abstract

The efficiency of passenger transportation by rail depends on the level of technical condition of the passenger rolling stock. The repair and maintenance system is also important.
The authors analyzed the technological states of a passenger car can during operation. It is shown that the time spent in these states and the set of technological operations that are performed at the same time do not fully reflect the relationship between the resources consumed for their implementation, the operating costs of these resources and the results.
The article presents the results of systematization of the technological states of passenger cars. At the same time, the procedure for accounting for operating costs for the main types of economic activity of Ukrainian railway transport was used. A system of technical and economic indicators is proposed. It characterizes the availability and efficiency of the use of operating costs for the operation and maintenance of passenger cars in a technically sound condition. The concept of "economic and technological state of a passenger car" is substantiated.
The systematization made it possible to combine, on a scientific basis, the technological and economic aspects of the operation and maintenance of passenger cars in a technically sound condition in the conditions of JSC "Ukrzaliznytsia". This will improve the system of indicators for the technical and economic evaluation of the effectiveness of the use of existing passenger cars. The proposed system will be used to justify options for updating the fleet of passenger cars through the acquisition of new models or the modernization of existing ones, taking into account the cost of the life cycle.

References

REFERENCES

Samsonkin, V. M. (2004) Pro pidvyshchennya efektyvnosti pasazhyrskykh perevezen na zaliznychnomu transporti [On improving the efficiency of passenger transport by rail.] // Zaliznychnyy transp. Ukrayiny – Railway transp. of Ukraine. 1. 43-45. [in Ukrainian].

Samsonkin, V. M. & Hudkov, O. M. (2009) Osnovy reorhanizatsiyi pasazhyrsʹkoho kompleksu zaliznychnoho transportu [Fundamentals of reorganization of the passenger complex of railway transport]. // Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Transport Economics and Industry. 25. pp. 78-81. [in Ukrainian].

Petrenko, O. O. (2016) Pasazhyrski zaliznychni perevezennya v Ukrayini: suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku [Passenger railway transportation in Ukraine: current status and prospects]. // Prychornomorski ekonomichni studiyi – Black Sea Economic Studies. 10. pp. 47-52. [in Ukrainian].

Bozhok, N. O., & Bulhakova, YU. V., & Pulariya, A. L. (2014) Doslidzhennya suchasnoho stanu parku pasazhyrsʹkykh vahoniv [Research of the current state of the passenger car fleet]. // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu im. akad. V. Lazaryana "Problemy ekonomiky transportu" – Collection of scientific works of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. acad. V. Lazaryan "Problems of transport economics". 8. pp. 78-87. [in Ukrainian].

Martynov, I. E., Trufanova, A. V., Pavlenko YU. S., & Serhiyenko M. O. (2018) Analiz tekhnichnoho stanu kuzoviv pasazhyrsʹkykh vahoniv [Analysis of the technical condition of the bodies of passenger cars.]. // Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Seriya: Novi rishennya v suchasnykh tekhnolohiyakh. Transportne mashynobuduvannya – Bulletin of the National Technical University "KhPI". Collection of scientific works. Series: New solutions in modern technologies. 45 (1321). pp. 41-46. [in Ukrainian].

Shykunov, O. A., Reydemeyster, O. H., & Anofriyev, V. H. (2012). Doslidzhennya hranychnoho stanu pasazhyrsʹkykh vahoniv [Research of the limit state of passenger cars]. // Vahonnyy park – Car park. 12. pp. 4-6. [in Ukrainian].

Ostapyuk, B. YA. (2004). Podovzhennya terminu ekspluatatsiyi pasazhyrsʹkykh vahoniv [Extension of service life of passenger cars]. // Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana – Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 4, pp. 134-141 [in Ukrainian].

Loboyko, L. M, Barash Yu. S., & Karas O.O. (2008). Otsinka variantiv podovzhennya terminu sluzhby pasazhyrsʹkykh vahoniv [Estimation of options for extending the service life of passenger cars] // Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana – Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 4, pp. 240-245 [in Ukrainian].

Kirdina, O. H., Kolovoyda, N. V., & Shamray, A. Y. (2019). Pidkhody do obliku ekspluatatsiynykh vytrat pidpryyemstv zaliznychnoho transportu [Approaches to accounting for operating costs of railway transport enterprises]. // Visnyk ekonomiky transportu i promyslovost – Bulletin of Transport Economics and Industry. // Вісник економіки транспорту і промисловості. 68. pp. 279-288. [in Ukrainian].

Pontysselly Krystyan. (2009) Stoymost zhyznennoho tsykla zheleznodorozhnoho podvyzhnoho sostava. Ot teoryy k praktyke [Railway rolling stock life cycle cost. From theory to practice]. Tekhnika zheleznykh dorog –Railway engineering, 4 (8)., 19-24. in Russian.

Gnenniy, O.M. & Mokhammadreza, A. (2016) Do pytannya otsinky ta zastosuvannya vartosti zhyttyevoho tsyklu produktsiyi mashynobuduvannya [On the issue of estimating and applying the value of the life cycle of mechanical engineering products]. // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Dnipropetrovsʹkoho natsionalʹnoho universytetu zaliznychnoho transportu im. akad. V. Lazaryana "Problemy ekonomiky transportu" – Collection of scientific works of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. acad. V. Lazaryan "Problems of transport economics". 12. pp. 7-13. [in Ukrainian].

Tartakovskyi, E. D. Grishchenko, S. G., Kalabukhin, Yu. E., & Falendysh, A. P. (2011). Metody otsenki zhiznennogo tsikla podvizhnogo sostava zheleznykh dorog [Methods for assessing the life cycle of rolling stock of railways]. Luhansk: Noulydzh [in Russian].

Kalabukhin, Yu. E., Zorina, O. I., & Kameneva, N. M. (2018) Metodolohiya vyznachennya vartosti zhyttyevoho tsyklu v konteksti otsinky innovatsiyno-investytsiynykh proektiv tyahovoho rukhomoho skladu zaliznytsʹ Ukrayiny [Methodology for determining the value of the life cycle in the context of evaluation of innovation and investment projects of traction rolling stock of the railways of Ukraine]. Sumi:Tritoriya. [in Ukrainian].

Martynov I. E., Kalabukhin YU. YE., & Trufanova A. V. Kontseptsiya zhyttyevoho tsyklu pasazhyrsʹkoho vahonu [The concept of the life cycle of a passenger car] // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohiy Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny: Seriya "Transportni systemy i tekhnolohiyi – Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies of the Ministry of Education and Science of Ukraine: Series "Transport Systems and Technologies". 38. 153-163. [in Ukrainian].

Dersin, P., Perrone, F,. & Arroum, C. (2008) Selecting Test and Maintenance Strategies to achieve Availability Target with lowest Life Cycle Cost, (ALSTOM Transport) RAMS 2008, Las Vegas, NE, USA. [in English]

Dersin, P. (2009) Achieving Availability Cost-effectively in complex Systems, (ALSTOM Transport); Tutorial, RAMS 2009, Fort Worth, TX, USA. [in English]

Nakaz vid 11.01.2017 №006-TS "Pro deyaki pytannya tekhnichnoho obsluhovuvannya ta remontu pasazhyrsʹkykh vahoniv". [in Ukrainian]

Nomenklatura vytrat z osnovnykh vydiv ekonomichnoi diialnosti zaliznychnoho transportu Ukrainy [Nomenclature of costs for the main types of economic activity of railway transport of Ukraine] (2018). – Kyev: Ukrzaliznytsia [in Ukrainian].

Published

2022-06-27

How to Cite

Kalabukhin, Y., Martynov, I., & Trufanova, A. (2022). SYSTEMATIZATION OF ECONOMYKO-TECHNOLOGICAL STATIONS OF PASSENGER CARS IN OPERATION. Transport Systems and Technologies, (39), 73–82. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-39-8

Issue

Section

Technics and techology