КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРОЄКТАХ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Ключові слова: тяговий рухомий склад, модель, методи діагностики, технічні засоби. виробничий потенціал, інформаційні технології.

Анотація

У статті розглянуто проблеми управління ефективності використання виробничо-технологічного потенціалу рухомого складу. Досліджено, що для вдосконалення ефективності функціонування необхідно визначити концептуальні підходи складових процесів технічного обслуговування та експлуатації рухомого складу. Для цього необхідно застосування технічних засобів та методів контролю технічного стану колісних пар рухомого тягового складу.
Досліджено, що можливість успішного рішення однієї з важливих задач залізничної галузі ризику підвищення якості ремонтно-відновлювальних робіт та продовження життєвого циклу рухомого складу можливе за рахунок забезпечення контролю за випуском готової продукції і підвищення ефективності управління технологічним процесом.
Визначено, що формою концепції концептуальних підходів до визначення сутності виробничо-технологічного потенціалу технічного обслуговування та експлуатації тягового рухомого складу є модель життєвого циклу підтримки та розвитку його функціонування.
Проведено детальний аналіз переваг та недоліків наявних методів контролю якості ремонту колісних пар рухомого складу залізничного транспорту. Розглянуті шляхи підвищення експлуатації життєвого циклу колісних пар. Запропоновано математичну модель комплексної оцінки якості ремонту колісних пар, що підвищить ефективність експлуатаційної роботи рухомого складу та безаварійність перевізного процесу.
У роботі розглянуто складові концептуальних підходів до покращення функціонування виробничо-технологічного потенціалу транспортного комплексу в проектах тягового рухомого складу.

Посилання

REFERENCES 1. Voronkova A.E. (2000). Strategicheskoye upravleniye konkurentosposobnym potentsialom predpriyatiya: diagnostika i organizatsiya [Strategic management of the competitive potential of an enterprise: diagnostics and organization]. Lugansk: Publishing House of the East Ukrainian National University [in Russian].

Blokhin, L.M., & Burichenko, M.Yu. (2003). Statychna dynamiky system upravlinnya [Static dynamics of control systems]. Kyiv: National Aviation University [in Ukrainian].

Levkovets, P.R., Gedz, Y.M., & Kanarchuk, O.V. (2002). Systemna efektyvnistʹ na transporti. Metody, modeli i statehiyi [Static dynamics of control systems]. Kyiv: National transport University [in Ukrainian].

Gorbachev, P.F., & Dmitriev, I.A. (2002). Osnovy teorii transportnykh sistem [Undamentals of the theory of transport systems]. Kharkiv: KhNADU [in Russian].

Kulbovskyi, I., Holub, H., Melenchuk, V., & Chmyr, V. (2021). Development of a system model of technical operation management intransport infrastructure projects. Transport systems and technologies, (37), 196-203. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2021-37-19.

H. Holub, I. Kulbovskyi, Yu. Dudnyk, O. Melnychenko, M. Tkachuk, Val. Kharuta, Iu. Shcherbyna. Research of the Model of the Life Cycle of Investment Projects of Subway Rolling Stock. 2021. 25rd international scientific conference TRANSPORT MEANS 2021, 3, 984.

Bushuyev, S.D., Bushuyeva, N.S., Babayev, I.A., Yakovenko V.B., et al. (2010). Kreativnyye tekhnologii upravleniya proyektami i programmami [Creative technologies for project and program management]. Kiev: Summit-Book [in Russian].

Kulbovskyi I., Sapronova, S., Holub, H., Tkachenko, V., &Musorina, M. (2019). Modeling of Management Strategies for Manufacturing Technological Processes in Metro Power Supply Projects. TRANSBALTICA 2021: TRANSBALTICA XI: Transportation Science and Technology, 211-219.

Babayev, V.M. Upravlinnya proektamy: Navchalʹnyy posibnyk dlya studentiv spetsialʹnosti «Upravlinnya proektamy» [Project Management: Textbook for students majoring in «Project Management»]. Kharkiv: KNAMG [in Ukrainian].

Melnychenko, O.I., Kulbovskiy, I.I., Holub, H., & Kharuta, V. (2020) Aspekty metrolohichnoho zabezpechennya tekhnolohichnykh protsesiv informatsiyno-vymiryuvalʹnykh system v proektakh infrastruktury transportu [Aspects of metrological support of technological processes of information and measuring systems in transport infrastructure projects]. Visnyk Natsionalʹnoho transportnoho universytetu: Tekhnichni nauky - Bulletin of the National Transport University: Technical Sciences, 1 (46), 226-235 [in Ukrainian].

Arefieva E.V., Mirgorodskaya A.P. (2012). Analiz tendentsíy ispol'zovaniya resursnogo potentsiala predpriyatiy [Analysis of trends in the use of the resource potential of enterprises]. Ekonomika i upravleniye - Economics and Management, 2, 8-10 [in Russian]

Malyarets L.M., Norik L.O. (2009). Ekonomiko-matematychni aspekty diahnostyky konkurentospromozhnosti pidpryyemstva [Economic and mathematical aspects of diagnostics of enterprise competitiveness]. Kharkiv: KhNEU [in Ukrainian].

Zhen, Yuy., Fomina, V. (1994). Otsenka effektivnosti investitsionnykh proyektov v usloviyakh neopredelennosti informatsii [Evaluation of the effectiveness of investment projects in the conditions of uncertainty of information]. Energy construction [in Russian].

Shcherbak, A. (2013). Informatsiyne zabezpechennya investytsiynoyi diyalʹnosti na pidpryyemstvi [Information support of investment activity at the enterprise]. Aktualʹni problemy ekonomiky - Current economic problems, 3, 103-107 [in Ukrainian].

Gorobchenko, O., Nevedrov, O., Nezlina, O., & Tkachenko, V. (2021). Rozrobka -metodu klasteryzatsiyi poyiznykh sytuatsiy [Development -method of clustering train situations]. Transportni systemy i tekhnolohiyi - Transport systems and technologies, 2021, (37), 187-195 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2021-37-18

Gorobсhenko O. (2021). Teoretychni osnovy otsinky informatyvnosti oznak poyiznoyi sytuatsiyi dlya roboty intelektualʹnykh system keruvannya lokomotyvom [Theoretical bases of estimation of informativeness of signs of a train situation for work of intelligent locomotive control systems]. Transportni systemy i tekhnolohiyi - Transport systems and technologies, (38), 223-231 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2021-38-220-21

Опубліковано
2022-06-27
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>