ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РУХОМ СУДНА НА КУРСІ

Ключові слова: керованість, збурення, відхилення, ПІД-закон.

Анотація

Управління рухом судна на курсі – важлива морська якість, що визначає ефективність керування судном. Умови довкілля, в яких необхідно вирішувати завдання з управління курсом, мають різну природу – обмежена видимість, штормова погода, обледеніння, мілководдя, припливні явища, вузькі умови, наявність інших суден тощо. Усі ці аспекти не можна комплексно розглянути традиційними математичними методами, забезпечуючи необхідну адекватність фактичного процесу.
В даній роботі освітлені існуючі підходи до управління рухом судна на курсі такі як курсовий спосіб управління, управління за збуренням, управління рухом судна на курсі на основі принципу довгострокового прогнозування, пропорційно-інтегрально-диференційний (ПІД) закон управління (управління за відхиленням), інтелектуальні підходи до управління судами, зокрема, синергетичний підхід, використання нейронних мереж, нечіткої логіки та еволюційних (генетичних) алгоритм-мов.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Соболев Г.В. Управляемость корабля и автоматизация судовождения. Л.: Судостроение, 1976. 477 с.

Першиц Р.Я. Управляемость и управление судном. Л.: Судостроение, 1983. 272 с.

Воробьев Ю.Л. Гидродинамика судов в стесненном фарватере. Л.: Судостроение, 1992. 224 с.

Fossen T.I. Marine Control Systems (2002). Guidance, Navigation and Control of Ships, Rigs and Underwater Vehicles. Marine Cybernetics. Trondheim, Norway, 2002. 570 p.

Nomoto K., T. Taguchi, R. Honda On the steering qualities of ships (1957). Singapore, International ship Building Congress, p. 354-370.

Lewandowski E.M. The Dynamics of Marine Craft: Maneuvering and Seakeeping. N.Y.: World Scientific Publishing Company, 2003. 300 p.

McCallum I.R. A ship steering mathematical model for all maneuvering regimes. N.Y.: AMIVAR, 1985. 21 p.

Мальцев А.С., Голиков В.В., Сафин И.В. Методологические основы маневрирования судов при сближении. Одесса: ОНМА, 2013. 218 с.

Pettersen K.Y. and Leferber E. Way-point tracking control of ships. In proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision and Control, 2001.

Вагущенко Л.Л., Цымбал Н.Н. Системы автоматического управления движением судна. 3-е изд., перераб. и доп. Одесса: Фенікс, 2007. 328 c.

Андреев А.И., В.Е. Львов Анализ точности принципов курсового управления движением судна. Автоматизация судовых технических средств: Сб. научн. Трудов/ ОНМА, Вып. 14. Одесса: ИздатИнформ, 2008. с. 3 – 7.

Сінюта К.О. Ітераційний метод стабілізації судна на курсі та маршруті [текст]. Судноводіння: Зб. наук. праць. НУ «ОМА» Вип. 31. Одеса: «ВидавІнформ», 2021. С.117-124.

Clarke D.W., C. Mohtadi, P. Tuffs Generalized predictive control. Part I: The basic algorithm. Automatica. Vol. 23. N.Y., 1987. p. 137 – 148.

Подпорин С.А. Intelligent control techniques applied to ship steering. Матеріли Міжнародної науково-технічної конференції «Безпека мореплавання та її забезпечення при проектуванні та будуванні суден (БМС) 2007» 25-26 ЖОВТНЯ 2007. Миколаїв: НУК, 2007. C. 21-23.

Chen W. Q., Chen J., Zhang W. (2016): Adaptive Neural Network Robust Tracking Control for Ship Course. Ship Engineering, 9, 15–20.

REFERENCES

Sobolev H.V. Upravliaemost korablia y avtomatyzatsyia sudovozhdenyia. (1976). L.: Sudostroenye, [in Russian]. 2. Pershyts R.Ya. Upravliaemost y upravlenye sudnom (1983). L.: Sudostroenye, [in Russian].

Vorobev Yu.L. Hydrodynamyka sudov v stesnennom farvatere (1992). L.: Sudostroenye, [in Russian].

Fossen T.I. Marine Control Systems (2002). Guidance, Navigation and Control of Ships, Rigs and Underwater Vehicles. Marine Cybernetics. Trondheim, Norway, 2002. 570 p.

Nomoto K., T. Taguchi, R. Honda On the steering qualities of ships (1957). Singapore, International ship Building Congress, p. 354-370.

Lewandowski E.M. The Dynamics of Marine Craft: Maneuvering and Seakeeping (2003). N.Y.: World Scientific Publishing Company, 300 p.

McCallum I.R. A ship steering mathematical model for all maneuvering regimes (1985). N.Y.: AMIVAR, 21 p.

Maltsev A.S., Golikov V.V., Safyn Y.V. Metodolohycheskye osnovy manevryrovanyia sudov pry sblyzhenyy (2013). Odessa: ONMA.

Pettersen K.Y. and Leferber E. Way-point tracking control of ships. (2001). In proceedings of the 40th IEEE Conference on Decision and Control.

Vahushchenko L.L., Tsыmbal N.N. Systemy avtomatycheskoho upravlenyia dvyzhenyem sudna. (2007). 3-e yzd., pererab. y dop. Odessa: Feniks. [in Russian].

Andreev A.Y., V.E. Lvov Analyz tochnosty pryntsypov kursovoho upravlenyia dvyzhenyem sudna (2008). Avtomatyzatsyia sudovykh tekhnycheskykh sredstv: Sb. nauchn. trudov/ ONMA, Vyp. 14. Odessa: YzdatYnform, s. 3 – 7. [in Russian].

Siniuta K.O. Iteratsiinyi metod stabilizatsii sudna na kursi ta marshruti (2021). Sudnovodinnia: Zb. nauk. prats. NU «OMA». Vyp. 31. Odesa: «VydavInform», S.117-124. [in Ukrainian].

Clarke D.W., C. Mohtadi, P. Tuffs Generalized predictive control. Part I: The basic algorithm Automatica. (1987). Vol. 23. N.Y., p. 137 – 148.

Podporyn S.A. Intelligent control techniques applied to ship steering (2007). Materily Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii «Bezpeka moreplavannia ta yii zabezpechennia pry proektuvanni ta buduvanni suden (BMS) 2007». Mykolaiv: P. 21-23.

Chen W. Q., Chen J., Zhang W. (2016): Adaptive Neural Network Robust Tracking Control for Ship Course. Ship Engineering, 9, 15–20.

Опубліковано
2022-06-28
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту