АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОБУДОВИ МЕРЕЖІ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ОСНОВІ ФАКТОРНО-РЕЙТИНГОВОЇ МОДЕЛІ

Ключові слова: транспортно-логістична інфраструктура, транспортно-митні комплекси, факторно-рейтинговий метод, логістика.

Анотація

У статті представлені результати аналізу ефективності застосування факторно-рейтингового методу вирішення задачі знаходження оптимальних місць розміщення елементів логістичної транспортно-митної інфраструктури України з мінімізацією транспортної роботи з перевезень вантажів. Проведено визначення достатньої і економічно обґрунтованої кількості логістичних транспортно-митних комплексів для переробки імпортного вантажопотоку заданого обсягу.
У дослідженні використані методи системного та факторного аналізу розрахункових параметрів переробки вантажопотоків з урахуванням транспортних, економічних та адміністративних факторів розвитку територій. Встановлено, що відомі методи, розроблені для визначення місць розміщення окремих транспортно-логістичних центрів, не дозволяють оптимізувати відповідну логістичну інфраструктуру орієнтовану на переробку вантажопотоку в масштабах транспортної системи країни.
Для побудови ефективного розв’язку задачі оптимального розміщення декількох логістичних транспортно-митних комплексів запропоновано метод визначення факторно-рейтингового потенціалу ефективності міст для їх розміщення на території України з урахуванням транспортних, економічних та адміністративних факторів. Проведено оцінку транспортної роботи для 165 населених пунктів України, які включають міста з населенням більше 30 000 осіб, а також, населені пункти, в яких створено митні пости, або вантажні пункти пропуску через митний кордон України. Для кожного міста враховано відносне споживання імпортного вантажопотоку продовольчих товарів.
За наведеним алгоритмом проведено розрахунки для варіантів, що передбачають функціонування від одного до десяти логістичних транспортно-митних комплексів на всій території України. Аналіз результатів проведених розрахунків свідчить, що обсяг транспортної роботи ефективно зменшується у випадку створення від 1 до 5 транспортно-митних логістичних комплексів. Подальше збільшення кількості логістичних транспортно-митних комплексів, а відповідно і капітальних вкладень, не призводить до суттєвого зменшення сукупної транспортної роботи. Відповідно факторно-рейтинговий потенціал для міст, в зоні яких створення логістичних транспортно-митних комплексів є найбільш раціональним і має такі значення: Дніпро - 0,46; Київ - 0,46; Львів - 0,54; Одеса - 0,69; Харків - 0,62. Наведені результати з оцінки ефективності оптимального розміщення логістичних транспортно-митних комплексів можуть мати впровадження в українській транспортній системі при побудові логістичної інфраструктури з переробки вантажопотоків достатньо великих обсягів.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Стратегія 2030: Drive Ukraine 2030. Створення нової реальності. URL: https://mtu.gov.ua/files/projects/str.html#.

Методологія формування логістичної транспортно-митної інфраструктури в Україні: монографія / А. М. Пасічник та ін. Дніпропетровськ, УМСФ. 2016. 168 с.

Кузьменко А. В. Досвід та закономірності формування світової транспортно-логістичної інфраструктури. // Науковий огляд, 2015. № 7 (17). С. 5 – 18.

Лукьянова Е. Н., Кривцун Д. Ю. Мировой опыт и перспективы развития транспортно-логистической системы Украины. // Економіка і суспільство. Мук. держ. ун-т, 2018. Вип. 8. С.166–172.

Пасічник А. М., Кутирєв В. В. Світовий досвід створення транспортно-логістичної інфраструктури стан та перспективи застосування в Україні. // Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науковий зб. ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. Горлівка, 2011. № 2(13). С. 121–128.

Кондратюк М. В. Використання досвіду Європейського Союзу у створенні транспортно-логістичних центрів в Україні // Вісник економіки, транспорту і промисловості. Проблеми транспортного комплексу України, 2014. № 47. С. 31–33.

Полякова О. М., Шраменко О. В. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі. // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017. № 58. С. 126–134. DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v 0i58.110015.

Dudorova T. Structure of logistic transportation customs complex. // MANAGEMENT, 2019, Issue 1 (29). P. 89–96. DOI: 10.30857/2415-3206.2019.1.7

Handbook of Best Practices at Border Crossings – A Trade and Transport Facilitation Perspective / Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). 2012. 265 р.

Пасічник, А. М., Кутирєв В. В., Мірошніченко С. В. Аналіз сучасних технологій реалізації систем управління транспортною інфраструктурою. // Вісник СНУ ім. В. Даля. С.: СНУ, 2018. №3(244). С. 89-98.

Pasichnyk A., Pasichnyk V. Analysis of the condition of transport-customs infrastructure and efficiency of the transit potential of Ukraine. // Promoting the European integration processes in the Eastern Partnership countries: national and regional policy instruments: monograph / NAS of Ukraine. SI “Institute of Regional Rsearch”; ed. by Kh. Prytula and I. Horga. Lviv, 2022. P.191–214.

Пасічник А. М., Лебідь І. Г. Кутирєв В. В. Транспортно-логістична інфраструктура України: проблеми та перспективи розвитку. // Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. К.: НТУ, 2012. В. 10. С. 192–198.

Тарнавська Н. П., Сивак Р. Б. Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру. // Бізнес–Інформ, 2013. № 13. С. 29–35.

Ткач О. В., Волощук І. А. Передумови та тенденції розвитку регіональних транспортно-логістичних центрів. //Вісник прикарпатського університету. Економіка, 2015. В. ХІ С. 19–25.

Ярошенко Л. Л. Міжнародний досвід розбудови транспортно-логістичних центрів, як спосіб розвитку транспортно-логістичної інфраструктури // Світове господарство і міжнародні економічні відносини, 2016. № 8. С. 201–204.

Pasichnyk A., Kytirev V. Customs restricted facilities within the logistics transport and Customs complex //Customs Scientific Journal, University of Customs and Finance of the World Customs Organization. D., Uk: 2017. Vol.7, N2. P. 31–53.

Pasichnyk A., Kytirev V., Vitryh І. Factors that influence the formation of the transport-logistics networks. // Systems and means of motor transport. Selected problems 2013. №4. P. 517–525.

Факторно-рейтинговый метод построения сети логистических транспортно-таможенных комплексов в Украине / А. Н. Пасечник и др. // Вестник Бел.-Рос. ун-та, 2020. № 1(66). С. 64–75.

Luzhanska, N. (2019) «Multicriteria Assessment of the Efficiency of Transport and Customs Infrastructure Facilities», Proceedings of the National Aviation University, 1(78), 70-76. Retrieved from https://doi.org/10.18372/2306-1472.1.13658

Luzhanska Nataliia, Kravchenya Iryna, & Lebid Iryna. (2021). METHODOLOGY FOR THE MULTI-CRITERIA EFFICIENCY ASSESSMENT OF CARGO CUSTOMS COMPLEXES. World Science, (1(62). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30012021/7405

Бауліна Г.С. Формування моделі функціонування транспортно-логістичного центру. // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. В. 137. С. 95–99.

Mazurenko, A., Kudriashov, A., Lebid, I., Luzhanska, N., Kravchenya, I., & Pitsyk, M. (2021). Development of a simulation model of a cargo customs complex operation as a link of a logistic supply chain. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(3 (113), 19–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.242915

Paul S. Integral Logistics Management. Operations and Supply Chain management Within and Across Companies. Fourth ed. Auerbach Publications, 2011. 100 p.

Серая О. В., Бачкир Л. В. Комплексная методика расчета статистических характеристик стоимости транспортировок. // Вісник Кременчуцького державного політехнічного ун-ту ім. М. Остроградського. 2009. Ч. 1. № 5(58) . С. 40-43.

REFERENCES

Stratehiya 2030: Drive Ukraine 2030. Stvorennya novoyi realʹnosti [Creating a new reality]. Retrieved from https://mtu.gov.ua/files/projects/str.html#. [in Ukrainian].

Pasichnyk A. M. et al. (2016). Metodolohiya formuvannya lohistychnoyi transportno-mytnoyi infrastruktury v Ukrayini [Methodology of formation of logistics transport and customs infrastructure in Ukraine]: monohrafiya. Dnipropetrovsʹk, UMSF [in Ukrainian].

Kuzʹmenko A. V. (2015). Dosvid ta zakonomirnosti formuvannya svitovoyi transportno-lohistychnoyi infrastruktury [Experience and patterns of formation of the world transport and logistics infrastructure]. Naukovyy ohlyad – Scientific Review, № 7 (17), 5 – 18 [in Ukrainian].

Lukʹyanova E. N., Kryvtsun D. YU. (2018). Myrovoy opyt y perspektyvy razvytyya transportno-lohystycheskoy systemy Ukrayny [World experience and prospects for the development of transport and logistics system of Ukraine]. Ekonomika i suspilʹstvo – Economy and Society. Muk. state University, 8, 166–172 [in Russian].

Pasichnyk A. M., Kutyryev V. V. (2011). Svitovyy dosvid stvorennya transportno-lohistychnoyi infrastruktury stan ta perspektyvy zastosuvannya v Ukrayini [World experience of creating transport and logistics infrastructure status and prospects of application in Ukraine]. Visti Avtomobilʹno-dorozhnʹoho instytutu – News of the Automobile and Road Institute: naukovyy zb. DVNZ «DonNTU» ADI. Horlivka, 2(13), 121–128 [in Ukrainian].

Kondratyuk M. V. (2014). Vykorystannya dosvidu Yevropeysʹkoho Soyuzu u stvorenni transportno-lohistychnykh tsentriv v Ukrayini [Using the experience of the European Union in the creation of transport and logistics centers in Ukraine]. Visnyk ekonomiky, transportu i promyslovosti. Problemy transportnoho kompleksu Ukrayiny – Bulletin of Economics, Transport and Industry. Problems of the transport complex of Ukraine, 47, 31–33 [in Ukrainian].

Polyakova O. M., Shramenko O. V. (2017). Suchasni tendentsiyi rozvytku transportno-lohistychnoyi infrastruktury v Ukrayini i sviti [Modern trends in the development of transport and logistics infrastructure in Ukraine and the world]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Transport Economics and Industry, 58, 126–134. DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i58.110015. [in Ukrainian].

Dudorova T. (2019). Structure of logistic transportation customs complex [Structure of logistic transportation customs complex] MANAGEMENT – MANAGEMENT, Issue 1 (29), 89–96. DOI: 10.30857/2415-3206.2019.1.7.

Handbook of Best Practices at Border Crossings – A Trade and Transport Facilitation Perspective / Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). 2012.

Pasichnyk, A. M., Kutyryev V. V., Miroshnichenko S. V. (2018). Analiz suchasnykh tekhnolohiy realizatsiyi system upravlinnya transportnoyu infrastrukturoyu [Analysis of modern technologies for the implementation of transport infrastructure management systems]. Visnyk SNU im. V. Dalya – Bulletin of the SNU. V. Dahl, 3(244), 89-98 [in Ukrainian].

Pasichnyk A., Pasichnyk V. (2022). Analysis of the condition of transport-customs infrastructure and efficiency of the transit potential of Ukraine // Promoting the European integration processes in the Eastern Partnership countries: national and regional policy instruments: monograph / NAS of Ukraine. SI “Institute of Regional Rsearch”; ed. by Kh. Prytula and I. Horga. Lviv, 191–214.

Pasichnyk A. M., Lebid I. H. Kutyryev V. V. (2012). Transportno-lohistychna infrastruktura Ukrayiny: problemy ta perspektyvy rozvytku [Transport and logistics infrastructure of Ukraine: problems and prospects of development]. Upravlinnya proektamy, systemnyy analiz i lohistyka – Project management, systems analysis and logistics, NTU, 10, 92–198 [in Ukrainian].

Tarnavsʹka N. P., Syvak R. B. (2013). Orhanizatsiyni ta infrastrukturni peredumovy stvorennya mizhnarodnoho lohistychnoho tsentru [Organizational and infrastructural prerequisites for the creation of an international logistics center]. Biznes–Inform - Business-Inform, 13, 29–35 [in Ukrainian].

Tkach O. V., Voloshchuk I. A. (2015). Peredumovy ta tendentsiyi rozvytku rehionalʹnykh transportno-lohistychnykh tsentriv [Prerequisites and trends in the development of regional transport and logistics centers]. Visnyk prykarpat·sʹkoho universytetu. Ekonomika – Visnyk of Prykarpattia University. Economics, XI, 19–25 [in Ukrainian].

Yaroshenko L. L. (2016). Mizhnarodnyy dosvid rozbudovy transportno-lohistychnykh tsentriv, yak sposib rozvytku transportno-lohistychnoyi infrastruktury [International experience in the development of transport and logistics centers as a way to develop transport and logistics infrastructure]. Svitove hospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosyny – World Economy and International Economic Relations, 201–204 [in Ukrainian].

Pasichnyk A., Kytirev V. (2017). Customs restricted facilities within the logistics transport and Customs complex. Customs Scientific Journal, University of Customs and Finance of the World Customs Organization, 7(2), 31–53.

Pasichnyk A., Kytirev V., Vitryh I. (2013). Factors that influence the formation of the transport-logistics networks. Systems and means of motor transport. Selected problems, 4, 517–525.

Pasechnyk A.N. et al. (2020). Faktorno-reytynhovyy metod postroenyya sety lohystycheskykh transportno-tamozhennykh kompleksov v Ukrayne [Factor-rating method of building a network of logistics transport and customs complexes in Ukraine]. Vestnyk Bel.-Ros. un-ta – Vestnik Bel.-Rus. University, 1(66), 64–75 [in Russian].

Luzhanska, N. (2019) «Multicriteria Assessment of the Efficiency of Transport and Customs Infrastructure Facilities», Proceedings of the National Aviation University, 1(78), 70-76. Retrieved from https://doi.org/10.18372/2306-1472.1.13658

Luzhanska Nataliia, Kravchenya Iryna, & Lebid Iryna. (2021). METHODOLOGY FOR THE MULTI-CRITERIA EFFICIENCY ASSESSMENT OF CARGO CUSTOMS COMPLEXES. World Science, (1(62). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/30012021/7405

Baulina H.S. (2013). Formuvannya modeli funktsionuvannya transportno-lohistychnoho tsentru [Formation of the model of functioning of the transport and logistics center]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ UkrDAZT – Collection of scientific works of UkrDAZT, 137, 95–99 [in Ukrainian].

Mazurenko, A., Kudriashov, A., Lebid, I., Luzhanska, N., Kravchenya, I., & Pitsyk, M. (2021). Development of a simulation model of a cargo customs complex operation as a link of a logistic supply chain. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(3 (113), 19–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.242915

Paul S. (2011). Integral Logistics Management. Operations and Supply Chain management Within and Across Companies. Fourth ed. Auerbach Publications.

Seraya O. V., Bachkyr L. V. (2009). Kompleksnaya metodyka rascheta statystycheskykh kharakterystyk stoymosty transportyrovok [Complex method of calculating statistical characteristics of the cost of transportation]. Visnyk Kremenchutsʹkoho derzhavnoho politekhnichnoho un-tu im. M. Ostrohradsʹkoho – Bulletin of the Kremenchug State Polytechnic University. M. Ostrogradsky, 1, 5(58), 40-43 [in Russian].

Опубліковано
2022-06-28
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту