INFLUENCE OF WHEEL PROFILE AND HARDNESS ON TRACK STABILITY WITH DIFFERENT STRUCTURE STRUCTURES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-40-10

Keywords:

rail track, stability of movement, horizontal forces, longitudinal forces, intermediate fastenings.

Abstract

For the preparation and during the execution of the work, experimental and theoretical studies were carried out on the influence of the state of the rolling surface profile of the wheelset on the level of interaction forces between the elements of the rail track and rolling stock in operation on the railways of Ukraine. Approaches to modeling the influence of the rolling surface profile of wheelsets on the stability of the wheelset movement and force interaction with the rail track were further developed. Experimental studies of the wear of the rolling surface of wheelsets of rolling stock were carried out, the intensity of their wear depending on the mileage of the locomotive was investigated. Studies of the influence of technical characteristics of hardness in the interaction of rail and wheel and their impact on the service life on the railways of Ukraine are analyzed. After the beginning of operation of wheelsets with increased hardness value, the optimal ratio of hardness of rail and wheel steel was violated. From various sources on the interaction of rails and wheels it is known that the best wear resistance in a friction pair is shown by metals with approximately the same hardness. Based on the data obtained, their analysis was carried out with the development of recommendations for further operation.

References

Demchenko, V.O. (2015). Theoretical studies and calculations of the forces of interaction between the track and the wheels of the rolling stock with different degrees of wear Bulletin of the Pryazovsky State Technical University: coll. of science Ave, 30(12), 51-64 [in Ukrainian].

Demchenko V.O. (2014). Vpluv profile kolisnogo bandagy na sulovy vzaemodiu z reukovou kolieu [Influence of a profile of a wheel bandage on force interaction with a rail track]: dis. … Candidate’s thesis : Kyiv: DUIT [in Ukrainian].

Venediktov, A. Z, Dyomkin, V. N., & Dokov, V. S. (2003). Yzmerenye parametrov kolesnыkh par podvyzhnoho sostava vo vremia dvyzhenyia [Measuring the parameters of wheelsets of rolling stock during movement]. Zheleznyye dorohy myra - Railways of the world, 9, 33-36 [in Russian].

Demchenko, V.O., & Demchenko, O.V (2018). Vplyv stany poverhnikolisnoy paru na stiukist ruhu. Collection of scientific works part 1 Peryaslav-Khmelnytsky October 2018 "Current scientific research in the modern world, 10(42), 71-76 [in Ukrainian].

Demchenko V.O., Нulak S.O., Demchenko O.V., & Zayka D.O. (2022). Vplyv profiliu kolesa ta tverdosti na stiikist kolii z riznymy konstruktsiiamy skriplen [Effect of wheel profile and hardness on track stability with different binding designs]. Zbirnyk naukovykh prats derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohii seriia «transportni systemy i tekhnolohii». Kyiv DUIT - Collection of scientific works of the State University of Infrastructure and Technologies, series "transportation systems and technologies", Kyiv DUIT, 39, 5-12. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-39.

Lazernyu profilometr poverhnosti kataniya kolesnyh par [Laser profilometer of the rolling surface of wheelsets] riftek. com/ru. Retrieved https://riftek. com/ru/ roducts/~show/equipment/ railway-devices/railway-wheel-profile-gauge-ikp [in Russian].

Verbitskii, V., Novak, А., & Danilenko, Е. (2007). Vvedenie v teoriyu ustoichivosti kolesnykh ekipazhey i relsovogo puti: Monografiya / V. Verbitskii, A. E. M. Sitazh. – Katovitse – Kiev (Polsha - Ukraine) 2006 – 2007. – Donetsk: «Veber» (Donetskoe otdelenie), 255. [in Russian].

Slobodyanyuk M., & Gorobchenko O.(2020) Structural analysis of territorial transport systems based on classification methods. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(4(103)), 23–32. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.194158.

Moiseyenko K.V., Suslov V.M., & Taturevych A.A. (2017). Obgryntyvanny neobhidnosti skasyvanny obmegenny zastosyvanny skriplenny tupy KPP-5 za kryteriem vantagonaprugenosti. Railway transport of Ukraine: a scientific and practical journal, 2, 55–64. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? I21DBN=LINK &P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ZTU_2017_2_11

Demchenko V.O., & Demchenko O.V.(2021) Vplyv spivvidnohenny tverdosti na tehnichni xarakterustuku paru «koleso-reyka» [Influence of hardness ratio on technical characteristics of wheel-rail interaction]. Aktualnie yauchnie issledovaniya v sovremennom nauchnom mire – Actual scientific research in the modern scientific world, 7, 150-150 [in Ukrainian].

Demchenko V.O., & Demchenko O.V. (2018) Eksperementalni doslidgennya pozdovgnoistiykosti reykovix plitey z riznumu konstrukciyamu reikovuh skriplen [Experimental studies of the longitudinal stability of rail slabs with different designs of rail fasteners]. Aktualnie yauchnie issledovaniya v sovremennom nauchnom mire – Actual scientific research in the modern scientific world, 5, 70-79 [in Ukrainian].

Boyko, V.D., Potapov, D.M., Molchanov, V.M., Demchenko, V.O., & Demchenko, O.V., Diagnostika ta eksperementalni doslidjenny stiukosti z vukorustannym riznuh tupiv skriplenny. Collection of scientific works of the Ukrainian State University of Railway Transport. Kharkiv, 198, 100-110. https://scholar.google.com.ua.

Demchenko, V.O. (2014). Profile kolisnogo bandagy na sulovy vzaemodiu z reukovou kolieu [Influence of a profile of a wheel bandage on force interaction with a rail track]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: DUIT [in Ukrainian].

Demchenko, V.O., & Demchenko, O.V. (2021, May) Doslidjenny vpluvy tverdosti na tehnschns harakterustuku vzaemodii paru «коleso-reuka» Fundamental and applied research in the modern world Proceedings of X International Scientific and Practical Conference Boston, USA 12-14 May 2021. (pp. 283-287). https://sci-conf.com.ua/

Horobchenko, О., Demchenko, V., & Demchenko, O. (2022, October). Simulation of the influence of the rolling surface profile on the stability of wheel pair movement on the railway track. Тransport means 2022 Sustainability: Research and Solutions Рroceedings of the 26th international scientific conference part ІІ October 05-07 , 2022 Online Conference – Kaunas, Lithuania. (pp. 854-861).https://drive.google.com/file/d/1kKuIIReu3vr1wV0qYpQXK0V8Ez8Dxfhm/view

Published

2022-12-30

How to Cite

Demchenko, V., & Demchenko, O. (2022). INFLUENCE OF WHEEL PROFILE AND HARDNESS ON TRACK STABILITY WITH DIFFERENT STRUCTURE STRUCTURES. Transport Systems and Technologies, (40), 121–130. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-40-10

Issue

Section

Technics and techology