USING THE FAULT TREE AS A LOGICAL-PROBABILISTIC METHOD FOR ANALYSIS OF SHIP ELECTRIC MOTORS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-40-13

Keywords:

electric motor; malfunction; refusal; logical method; fault tree, control system.

Abstract

Despite the progress in research and development of designs of modern electric motors for industrial enterprises for various purposes, including marine electric motors, reliable methods for determining the causes of their failures have not yet been created, and the application of well-known methods in practice, including diagnosing the technical condition of engines, not only requires a lot of labor and highly qualified personnel, but in many cases it is actually inefficient. This is especially true of severe operational damage arising from the destruction of parts and accompanied by a violation of the synchronization of their reciprocating and rotational motion. On the other hand, the performed study shows that the causes of malfunctions and failures of electric motors can also be determined by logical and probabilistic methods, including on the basis of fault tree analysis involving the results of research on various faults. By structuring the signs of failures, a failure tree was compiled that logically describes the cause-and-effect relationships between the failure event and the initial damage that caused it separately for each of the failure modes selected for analysis associated with severe damage to the electric motors of the type under study. As a result of using the fault tree in practice, it is possible to determine the causes of failure of electric motors and electric motors with automatic control systems with sufficient reliability and minimal time.

References

Santalova, H.O. (2014). Bezpeka zhyttiediialnosti [Life safety]. Kramatorsk: DDMA [in Ukrainian].

Kopey, B.V., Kopey, V.B., Martinets, O.R., Stefanishin, O.I. & Stefanishin, A.B. (2013). Vykorystannia «dereva vidmov» yak metodu strukturnoho analizu shtanhovoi nasosnoi ustanovky [Using the "fault tree" as a method of structural analysis of a sucker-rod pumping unit]. Rozvidka ta rozrobka naftovykh i hazovykh rodovyshch – Exploration and Development of Oil and Gas fields, 2(47), 62-71 [in Ukrainian].

Dillon, B. (1984). Inzhenernyie metodyi obespecheniya nadezhnosti system [Engineering Methods for Ensuring System Reliability]. (Ch. Singh, Trans). Moscow: Mir [in Russian].

FTA. Derevo otkazov, kak metod strukturnoho analyza [Fault tree as a way of structural analysis]. intellect.icu. Retrieved from https://inlnk.ru/NDMjxP.

Sidorov, V.A., Kravchenko, V.M., Sedush, V.Ya. & Oshovskaya, E.V. (2003) Tehnicheskaya diagnostika mehanicheskogo oborudovaniya [Technical diagnostics of mechanical equipment]. Donetsk: Novyiy mir [in Russia].

Zhanyu, Ge. (1998) Statistical analysis of sucker rod pumping failures in the Permian basin. Thesis in Рetroleum Еngineering. Texas: Texas Tech University.

Hrulev, A.E. & Klimenko, V.G. (2020) Osobennosti postroeniya i primeneniya logicheskih metodov poiska prichin otkazov porshnevyih dvigateley vnutrennego sgoraniya v ekspluatatsii [Features of the construction and application of logical methods for searching for the causes of failures of reciprocating internal combustion engines in operation]. Aviatsiino-kosmichna tekhnika i tekhnolohiia – Aerospace engineering and technology, 7(167), 146-157 [in Ukrainian].

Hrulev, A.E. (2019) Ispol'zovanie logiko-veroyatnostnyh metodov dlya opredeleniya prichin otkazov turbokompressorov v ekspluatacii DVS [The use of logical-probabilistic methods to determine the causes of failures of turbochargers in the operation of internal combustion engines]. Avtomobil y elektronyka. Suchasni tekhnolohii – Automobile and electronics. Modern technologies, 16, 5-18 [in Russia]. https://doi.org/10.30977/VEIT.2019.16.0.5.

Taranenko, S.V. & Golubieva, S.M. (2021) Analiz pokaznykiv nadiinosti sudnovykh elektrodvyhuniv, shcho vykorystovuiutsia u suchasnomu sudnovomu obladnanni [Analysis of the reliability indicators of marine electric motors used in modern ship equipment]. Vodnyi transport – Water transport, 2(33), 5-12 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33298/2226-8553/2021.2.33.01.

Avramov, O.S. & Kolebanov, O.K. (2018) Systema upravlinnia balastnymy nasosamy konteinerovoza CMG CMA HERODOTE [Ballast pump control system for container ship CMG CMA HERODOTE]. VIII Vseukrainska studentska naukova konferentsiia «Suchasni problemy morskoho transportu ta bezpeka moreplavstva» – VIII All-Ukrainian Student Scientific Conference «Modern problems of maritime transport and safety of navigation». (Vol. 2), (pp. 11-13). Kherson: Vydavnytstvo KhDMA [in Ukrainian].

Seascape BWMS Ballast Water Treatment System. elit-engine.ru. Retrieved from https://inlnk.ru/BpLJL1.

Brud, A.S. & Kolebanov, O.K. (2018) Doslidzhennia mozhlyvosti zastosuvannia elektropryvodu dlia modernizatsii vantazhnoi systemy tankera [Study of the possibility of using an electric drive for the modernization of the cargo system of a tanker]. VIII Vseukrainska studentska naukova konferentsiia «Suchasni problemy morskoho transportu ta bezpeka moreplavstva» – VIII All-Ukrainian Student Scientific Conference «Modern problems of maritime transport and safety of navigation». (Vol. 2), (pp. 48-50). Kherson: Vydavnytstvo KhDMA [in Ukrainian].

Gubarevych O.V., Golubieva S.M. Analiz metodiv diahnostyky tekhnichnoho stanu izoliatsii asynkhronnykh dvyhuniv [Analysis of methods for diagnosing the technical condition of the insulation of asynchronous motors]. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu – Scientific works of Donetsk National Technical University, 1, 55-63 [in Ukrainian].

Kravchenko, V.M., & Sydorov, V.A. Vyzualnoe dyahnostyrovanye mekhanycheskoho oborudovanyia [Visual diagnostics of mechanical equipment]. Donetsk: OOO Yugo-Vostok, LTD [in Russia].

CHupejkina, N.N., & Udodova, E.O. Vidy otkazov asinhronnyh dvigatelej, ih priznaki, prichiny i metody ustraneniya [Types of failures of asynchronous motors, their signs, causes and methods of elimination]. Gornyj informacionno-analiticheskij byulleten' – Mining Information and Analytical Bulletin, 10, 284-329 [in Russian].

Published

2022-12-30

How to Cite

Taranenko, S., & Golubieva, S. (2022). USING THE FAULT TREE AS A LOGICAL-PROBABILISTIC METHOD FOR ANALYSIS OF SHIP ELECTRIC MOTORS. Transport Systems and Technologies, (40), 149–158. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-40-13