ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ НА ТЯГОВОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Автор(и)

  • A. Sulym
  • A. Donchenko
  • O. Fomin
  • P. Khozia

Ключові слова:

тяговий залізничний транспорт, накопичувач енергії, рухомий склад метрополітену, енергоефективність

Анотація

Виконано огляд та аналіз досліджень з підвищення енергоефективності тягового залізничного транспорту шляхом використання накопичувачів енергії. Окреслено основні напрями розвитку тягового залізничного транспорту з накопи чувачами енергії. За результатами узагальненого аналізу значної кількості досліджень виконано оцінку можливої кількості заощаджень ресурсів за рахунок впровадження накопичувачів енергії на різних типах тягового залізничного транспорту. Встановлено, що найбільший ефект від застосування накопичувачів енергії можна досягти на міському електротранспорті, насамперед у метрополітені. Основною перевагою застосування накопичувачів енергії в метрополітені є особливість експлуатації його рухомого складу. Сформульовано комплекс задач, які можливо вирішити в метрополітені за рахунок впровадження накопичувачів енергії. Окреслено основні маловивчені та актуальні задачі при вирішенні проблеми підвищення енергоефективності в метрополітені шляхом застосування накопичувачів енергії, зокрема при створенні та модернізації рухомого складу метрополітену.

Посилання

1. Kompleksna programa onovlennia zaliznychnogo rukhomogo skladu Ukrainy na 2008–2020 roky [A comprehensive program of updating the railway rolling stock of Ukraine for 2008-2020 years]. Available at: http://uz.gov.ua.
2. Derzhavna programa rozvytku miskogo elektrotransportu na 2007–2015 roky [The state program of development of urban electric transport for 2007-2015 years]. Available at: http://www.uazakon.com/documents/date_8o/pg_grgfxl/index.htm.
3. Pro energozberezhennya: zakon Ukrainy [On energy saving: Ukrainian law]. Kyiv, Parlamentske vydavnytstvo Publ., 2014. 15 p.
4. Pro prioritetni napriamky innovatsiinoi diialnosti v Ukraini: zakon Ukrainy [On innovation activity priorities in Ukraine: Ukrainian law]. Kyiv, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2012, issue 19-20, article 166. p 799.
5. Pro prioritetni napriamky rozvytku nauky i tekhniky: zakon Ukrainy [On the priority directions of science and technology: Ukrainian law]. Kyiv, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, 2010, issue 77, article 2721. p 29.
6. But D.A., Alievskiy B.L., Mizyurin S.R., Vasyukevich P.V. Nakopiteli energii [Storage energy]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1991. 400 p.
7. Astakhov Yu.N., Vennikov V.A., Ter-Gazaryan A.G. Nakopiteli energii v elektricheskikh sistemakh [Energy storage in electrical systems]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1989. 159 p.
8. Kossov Ye.Ye., Nikipelyy S.O. Sposob upravleniya silovoy ustanovkoy i ustroystvo dlya ego realizatsii [Propulsion control method and device for its realization] Patent RU, no. 2009144792/11, 2011.
9. Nikipelyy S.O. Povysheniye effektivnosti raboty teplovozov pri primenenii nakopitelya energii v silovoy tsepi Cand, Diss. [Improving the efficiency of diesel locomotives in the application of energy storage in the power circuit. Cand. Diss.]. Moscow, 2011. 167 p.
10. Kossov Ye.Ye., Nikipelyy S.O. Primeneniye nakopiteley maloy energoyemkosti v silovoy tsepi teplovoza [The use of low power consumption of disk drives in the power circuit of the locomotive]. Visnyk Skhidnoukrainskogo natsionalnogo universytetu imeni V. Dalia [Bulletin of East Ukrainian National University of the V. Dahl], 2010, issue 5 (147), part 1, pp. 246–248.
11. Kossov Ye.Ye., Azarenko V.A., Kornev A.N., Komarnitskiy M.M. Vliyaniye effektivnosti nakopitelya energii na toplivnuyu ekonomichnost lokomotiva [The impact of energy efficiency on the storage of locomotive fuel efficiency]. Lokomotiv-inform – Lokomotiv inform, 2008, no. 3, pp. 44–45.
12. Kossov Ye.Ye., Azarenko V.A., Komarnitskiy M.M. K voprosu vybora moshchnosti kharakteristik perspektivnogo avtonomnogo tyagovogo podvizhnogo sostava [On the question of the choice of long-term power autonomous traction rolling stock characteristics]. Nauka i transport – Science and Transport, 2007, special issue, pp. 20–21.
13. Sharyakov V.A., Sharyakova O.L., Bakshaev O.K., Movchan A.S. Issledovaniye vozmozhnosti povysheniya ekonomichnosti elektricheskoy peredachi na manevrovom teplovoze pri ispolzovanii nakopiteley energii [Study the possibility of increasing the efficiency of the electric transmission shunting diesel locomotive when using energy storage]. Lokomotiv-inform – Lokomotiv inform, 2010, no. 11, pp. 8–9.
14. Losev Ye.P. Effektivnost primeneniya nakopiteley energii v silovykh ustanovkakh avtonomnykh lokomotivov Cand, Diss. [The effectiveness of energy storage in power plants autonomous locomotives. Cand. Diss.]. Moscow, 2000. 211 p.
15. Noskov V.N. Sverkhprovodnikovyye induktivnyye nakopiteli energii v energoustanovkakh zheleznodorozhnogo transporta Cand, Diss. [Superconducting inductive energy storage power plants in the rail transport. Cand. Diss.]. Rostov-on-Don, 2010. 209 p.
16. Noskov V.N., Pustovetov M.Yu. Ob energoemkosti nakopitelya energii dlya teplovoza [On the energy intensity of energy storage for diesel locomotive]. Vestnik VNIIZHT [Bulletin VNIIZhT], 2008, issue 5, pp. 42–44.
17. Ustenko A.V., Pasko O.V. Ispolzovanie nakopiteley energii dlya uluchsheniya parametrov lokomotivov [The use of energy storage to improve the parameters of locomotives]. Lokomotiv-inform – Lokomotiv inform, 2012, issue 10, pp. 4–6.
18. Cherniak Yu.V., Gatchenko V.O., Gaiur A.V. Analiz isnuiuchykh i perspektyvnykh napriamiv zastosuvannia rekuperatyvnykh system na transporti z metoiu pidvyshchennia yogo energoefektyvnosti [Analysis of existing and future areas of application recuperative systems in transport to improve its energy efficiency]. Zbirnyk naukovykh prats DETUT. Seriia «Transportni systemy i tekhnologii» [Collection of scientific works DETUT. Series «Transport systems and technologies»], 2014, issue 24, pp. 134–139.
19. Pisarev L.T., Chernyak Yu.V., Terovanesov M.R. Rekuperativnoye tormozheniye poyezdov s ispolzovaniyem impulsnykh energoemkikh kondensatorov [Regenerative braking trains using pulsed energy-capacitors]. Zbirnyk naukovykh prats DonIZT. [Collection of scientific works DonIZT], 2009, issue 17, pp. 97–106.
20. Volodarets M.V. Vyznachennia neobkhidnoi energoemnosti nakopychuvachiv energii ta potuzhnosti sylovoi ustanovky manevrovogo teplovozu iz gibrydnoiu tiagoiu [Determining the required power consumption capacity energy storage and propulsion shunting locomotive with hybrid traction]. Zbirnyk naukovykh prats DonIZT. [Collection of scientific works DonIZT], 2011, issue 26, pp. 1–3.
21. Falendysh A.P., Volodarets M.V. Rozrobka modeli dlia vyboru potuzhnisnykh kharakterystyk manevrovogo teplovozu iz gibrydnoiu peredacheiu [Development of models to choose power characteristics shunting locomotive with hybrid transmissions]. Zbirnyk naukovykh prats DonIZT. [Collection of scientific works DonIZT], 2010, issue 24, pp. 122–130.
22. Biriukov O.S., Falendysh A.P., Volodarets M.V., Zolotukhin I.V. Modernizatsiia manevrovogo teplovozu CHME3T z metoiu zmenshennia vytraty palyva i znachnogo znyzhennia shkidlyvykh rechovyn [Modernization shunting locomotive CHME3T to reduce fuel consumption and a significant reduction in harmful emissions]. Zbirnyk naukovykh prats UkrDAZT. [Collection of scientific works UkrSART], 2011, issue 126, pp. 157–160.
23. Falendysh A.P., Volodarets M.V., Artemenko O.V. Vyznachennia ratsionalnykh parametriv gibrydnogo manevrovogo teplovozu na bazi CHME3 [Determination of rational parameters of hybrid shunting locomotive at the CHME3]. Visnyk Skhidnoukrainskogo natsionalnogo universytetu imeni V. Dalia [Bulletin of East Ukrainian National University of the V. Dahl], 2015, issue 1 (218), pp. 253–256.
24. Sergiienko M.I., Panasenko M.V., Pelepeichenko V.I., Gordiienko D.O. Otsinka efektyvnosti zastosuvannia nakopychuvachiv elektroenergii v energetychnii ustanovtsi dyzel-poizda DEL-02 [Evaluation of efficacy storage of electricity in the power plant diesel train DEL-02]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2011, issue 4, pp. 29–35.
25. Sergiienko M.I., Pelepeichenko V.I., Goncharov O.M., Gordiienko D.O. Otsinka efektyvnosti variantiv modernizatsii energetychnoi ustanovky manevrovogo teplovozu CHME3 [Evaluating the effectiveness of power plant upgrade options shunting locomotive CHME3]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2011, issue 6, pp. 35–38.
26. Sergiienko M.I., Goncharov O.M., Pelepeichenko V.I., Gordiienko D.O. Vybir kharakterystyk keruvannia gibrydnoiu energetychnoiu ustanovkoiu perspektyvnogo manevrovogo teplovoza [Selection management features a hybrid power plant perspective shunting locomotive]. Visnyk Skhidnoukrainskogo natsionalnogo universytetu imeni V. Dalia [Bulletin of East Ukrainian National University of the V. Dahl], 2011, issue 4 (158), pp. 122–132.
27. Sergiienko M.I., Goncharov O.M., Pelepeichenko V.I., Mokrousov S.D. Prognozuvannia resursu dyzeliv perspektyvnykh energetychnykh ustanovok dlia manevrovogo teplovoza CHME3 [Prediction prospective resource of diesel power plants for shunting locomotive CHME3]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2012, issue 5, pp. 40–44.
28. Shcherbakov V.P., Sergiienko M.I., Kagramanian A.O., Pelepeichenko V.I. Zmenshennia vykydiv azotu dyzelem manevrovogo teplovozu shliakhom zastosuvannia gibrydnoi energetychnoi ustanovky [Reduction of nitrogen diesel shunting locomotive through the use of hybrid power plant]. Visnyk Skhidnoukrainskogo natsionalnogo universytetu imeni V. Dalia [Bulletin of East Ukrainian National University of the V. Dahl], 2012, issue 5 (176), part 1, pp. 173-179.
29. Goncharov O.M., Kinter S.O., Tereshchak Yu.V. Analiz peredumov modernizatsii manevrovykh teplovoziv Lvivskoi zaliznytsi gibrydnoiu energetychnoiu ustanovkoiu [Analysis preconditions modernization of shunting locomotives Lviv railway hybrid power plant]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2014, issue 6, pp. 19–25.
30. Varakin A.I., Varakin I.N., Menukhov V.V. Manevrovyy i universalnyy lokomotiv s gibridnoy silovoy ustanovkoy i nakopitelem energii na baze elektrokhimicheskikh kondensatorov [Shunting and versatile locomotive with hybrid propulsion and energy storage based electrochemical capacitors]. Nauka i tekhnika transportu – Science and technology of transport, 2007, issue 2, pp. 34–40.
31. Varakin I.N., Menukhov V.V., Samitin V.V. Primeneniye elektrokhimicheskikh kondensatorov ZAO «ELTON » v sostave gibridnykh energosilovykh ustanovok na karyernom avtotransporte [The use of electrochemical capacitors CJSC «Elton» as part ofhybrid energy-power plants on the career road transport]. Gornyy informatsionnoanaliticheskiy byuleten – Mining informational and analytical bulletin, 2008, Private issue 8: Mining machines, pp. 106–115.
32. Varakin I.N., Menukhov V.V. «ELTON» predlagayet – kachestvo, nadezhnost, ekonomichnost [«Elton» offers quality, reliability, economy]. Gazeta «Evrasiya vesti» – The newspaper «Eurasia Vesti», 2008, Private issue 8: Mining machines, pp. 106–115.
33. Varakin I.N., Kilganova Ye.A. Menukhov V.V., Razumov S.N., Samitin V.V., Tarasov S.V. Elektrokhimicheskiy kondensator [Electrochemical capacitor]. Patent RU, no 2004137643/09, 2007.
34. Varakin I.N., Kilganova Ye.A., Klementov A.P., Litvinenko S.V., Menukhov V.V., Samitin V.V., Starodubtsev N.F., Stepanov A.B. In Proceedings of “The 7-13th International Seminar on Double Layer Capacitors and Similar Energy Storage Devices”, 1997-2003, Deerfield Beach, Florida, USA.
35. Bychkova M.P. Energoeffektivnyye tekhnologii metro [Energy-efficient technology underground]. Avtomatizatsiya i IT v energetike – Automation and IT in the energy sector, 2011, issue 5 (22), pp. 34–36.
36. Bychkova M.P. Sistema nakopitelei elektroenergii dlya povysheniya energoeffektivnosti v metro [The system stores electricity for energy efficiency in the subway]. Energosovet – Energosovet, 2011, issue 3 (16), pp. 74-76.
37. Bychkova M.P. Energosberezheniye v metro [Energy saving in the metro]. Transport Rossiyskoy Federatsii Transport of the Russian Federation, 2010, special issue Science and Transport. Subways future, p. 67.
38. Bialobrzheskyi O.V. Energozberezhennia v elektrotekhnologichnykh ustanovkakh ta prystroiakh z elektrychnymy nakopychuvachamy energii [Energy saving in electro-technological installations and devices with electrical energy storage]. Visnyk Kremenchutskogo derzhavnogo politekhnichnogo universytetu [Bulletin of the Kremenchug State Polytechnic University], 2009, issue 10/2009 (38), pp. 141–145.
39. Bialobrzheskyi O.V., Shipunova I.V. Energetychni pokaznyky rezhymu galmuvannia mashyny postiinogo strumu z podacheiu energii na kondensatornyi nakopychuvach [Energy performance braking mode DC machine with transfer of energy to the condenser storage]. Naukovi pratsi Donetskogo natsionalnogo tekhnichnogo universytetu. Seriia «Elektrotekhnika i energetyka» [Scientific papers of Donetsk National Technical University. Series: «Electrical and Power Engineering»], 2013, issue 1 (14), pp. 53–58.
40. Bialobrzheskyi O.V., Shipunova I.V. Prystrii nakopychennia elektrychnoi energii tiagovogo elektrychnogo kompleksu elekrovoza [Electricity storage device electric traction electric locomotive complex]. Patent UA, no u2013 05046, 2013.
41. Vasilyev V.A. Povysheniye energeticheskoy effektivnosti elektropoyezdov postoyannogo toka. Avtoreferat Cand, Diss. [Energy efficiency of electric trains of direct current. Cand, Diss.]. St. Petersburg, 2012. 16 p.
42. Vasilyev V.A. Analiz vozmozhnosti primeneniya emkostnykh nakopiteley energii [Analysis of possibility of application of capacitive energy storage]. Izvestiya PGUPS [Proceedings of PSTU], 2011, issue 1, pp. 35–44.
43. Denshchikov K.K. Kombinirovannyye energeticheskiye ustanovki na osnove superkondensatorov [Combined power plants based on supercapacitors]. Konferentsiya OIVT RAN «Rezultaty fundamentalnykh issledovaniy v oblasti energetiki i ikh prakticheskoye znacheniye» [The conference JIHT RAS «Basic research in the field of energy and their practical value»]. Moskow, 2008.
44. Kolb A.A. Akkumulirovaniye energii rekuperatsii eletrifitsirovannogo transporta s pomoshchyu emkostnykh energonakopiteley [Storage of energy recovery electric transport by using capacitive energy storage]. Visnyk Dnipropetrovskogo natsionalnogo universytetu zaliznyzhnogo transport imeni akademika Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan], 2010, issue 31, pp. 89–94.
45. Kolb A.A. Ispolzovaniye energii rekuperatsii elektrotransporta dlya upravleniya kachestvom elektroenergii [The use of the regenerative energy of electric vehicle to control the quality of electricity]. Elektromekhanichni I energozberigaiuchi systemy – Electromechanical and energy saving systems, 2010, issue 4/2010 (63), pp. 98-102.
46. Okhotnikov N.S. Povysheniye tyagovykh svoystv elektrovozov pri pomoshchi nakopiteley energii. Avtoreferat Cand, Diss. [Increased traction properties using the electric energy storage devices. Cand, Diss.]. Moscow, 2010. 24 p.
47. Okhotnikov N.S. Ispolzovaniye nakopiteley energii dlya povysheniya tyagovykh svoystv elektrovozov [The use of energy storage devices to improve traction properties of electric locomotives]. Vestnik VNIIZHT [Bulletin VNIIZHT], 2010, issue 5, pp. 33–36.
48. Pupynin V.N., Shevlyugin M.V. Razrabotka energosberegayushchikh skhem tyagovogo elektrosnabzheniya zheleznykh dorog postoyannogo toka 3,3 kV s ispolzovaniyem nakopiteley energii [Development of energy saving schemes of traction current railway DC 3.3 kV with energy storage devices]. Sbornik nauchnykh trudov. Fundamentalnyye i poiskovyye nauchno-issledovatelskiye raboty v oblasti zheleznodorozhnogo transporta [Collection of scientific
papers. The fundamental and exploratory research projects in the field of railway transport], 1997, issue 916, pp. 149–152.
49. Brodskiy Yu.A., Podaruyev A.I., Pupynin V.N., Shevlyugin M.V. Statsionarnaya sistema akkumulirovaniya energii rekuperatsii elektropodvizhnogo sostava na baze emkostnykh nakopiteley energii [Stationary energy storage system energy recovery of electric rolling stock subway, for capacitive energy storage]. Elektrotekhnika – Electrical engineering, 2008, issue 7, pp. 38-41.
50. Rodkin D.I., Velichko T.V. Osobennosti osushchestvleniya elektroprivoda s nakopitelyami energii [Especially the implementation of electric drive with energy storage]. Visnyk KDPU. Naukovi pratsi Kremenchutskogo derzhavnogo politekhnichnogo universytetu [Bulletin KSPU. Proceedings of the Kremenchug State Polytechnic University], 2000, issue 2/2000 (9), pp. 124–132.
51. Rodkin D.I., Kornet V.N. K teorii elektroprivoda s emkostnym nakopitelem [To the theory of electric drive with capacitive energy storage]. Visnyk KDPU. Naukovi pratsi Kremenchutskogo derzhavnogo politekhnichnogo universytetu [Bulletin KSPU. Proceedings of the Kremenchug State Polytechnic University], 2000, issue 2/2000 (9), pp. 149–151.
52. Khvorost N.V. Kontseptsiya novoy struktury sistemy elektricheskoy tyagi dlya metropolitena [The concept of the new structure of electric traction systems for underground]. Kommunalnoye khozyaystvo gorodov – Utilities cities, 2003, issue 53, pp. 172–179.
53. Khvorost M.V., Bozhko V.V. Systema elektrotiagovogo zabezpechennya pidvyshchenoi efektivnosti dlia metropoliteniv [Electrical traction system providing increased efficiency for metro]. Elektrotekhnika i elektromekhanika Electronics and electrical engineering, 2006, issue 6, pp. 79–86.
54. Khvorost M.V. Rozvytok naukovykh osnov system elektrychnoi tiagy metropoliteniv. Avtoreferat Doct, Diss. [The development of scientific bases of electric traction subways. Doct. Diss.]. Dnipropetrovsk, 2011. 43 p.
55. Shcherbak Ia.V., Nerubatskyy V.P. Analiz zastosuvannia rekuperatyvnogo galmuvannia na zaliznytsiakh Ukrainy [Analysis of the use of regenerative braking on the railways of Ukraine]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2011, issue 2, pp. 30–34.
56. Omelyanenko V.I., Omelyanenko G.V. Inertsionnyy nakopitel energii dlya sistem tyagovogo elektrosnabzheniya [Inertial energy storage for power supply systems]. Tekhnicheskaya elektrodinamika – Technical electrodynamics, 2002, issue 4, pp. 83–88.
57. Omelyanenko G.V. Elektromekhanicheskiy preobrazovatel energii inertsionnogo nakopitelya dlya setey tyagovogo elektrosnabzheniya Cand, Diss. [The electromechanical transducer of the inertial energy storage for traction power supply networks. Cand. Diss.]. Kharkov, 1999. 169 p.
58. Omelyanenko V.I., Bondarenko V.Ye., Omelyanenko G.V. Overyanova L.V. Nakopiteli energii – perspektivnaya tekhnologiya dlya zheleznykh dorog [Storage of energy – a promising technology for railways]. Lokomotivinform Lokomotiv inform, 2011, issue 4, pp. 4–9.
59. Yakunin D.I. Elektromekhanichna systema pryvoda z liniynym dvygunom dlia nakhylu kuzoviv shvydkisnogo rukhomogo skladu Avtoreferat Cand, Diss. [Electromechanical drive system with linear motor to tilt the body speed rolling stock. Cand. Diss.]. Kharkov, 2010. 21 p.
60. Omelyanenko V.I., Lyubarskiy B.G., Overyanova L.V., Ryabov Ye.S. Kontseptualnyy proyekt prigorodnogo elektropoezda s inertsionnym nakopitelem energii [Conceptual design of the suburban electric trains with inertial energy storage]. Lokomotiv-inform – Lokomotiv inform, 2013, issue 11, pp. 6–11.
61. Overianova L.V. Vyznachennia parametriv ta otsinka vlastyvostey elektromekhanichnykh inertsiynykh nakopychuvachiv energii dlia prymiskykh elektropoizdiv Avtoreferat Cand, Diss. [Definition of parameters and evaluation of the electromechanical properties of the inertial energy storage for a commuter trains. Cand. Diss.]. Kharkov, 2014. 20 p.
62. Omelyanenko V.I., Overyanova L.V. Rabota bortovogo elektromekhanicheskogo inetsionnogo nakopitelya energii v tyagovom privode prigorodnogo elektropoyezda [The operation of on-Board electromechanical inertial energy storage in traction drive commuter trains]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2015, issue 1, pp. 44–49.
63. Ryabov Ye.S. Opredeleniye parametrov nakopitelya energii dlya elektropodvizhnogo sostava s asinkhronnym tyagovym privodom v rezhime ogranicheniya toka tyagovoy seti [Defining the parameters of energy storage for electric rolling stock with asynchronous traction drive in traction network current limit]. Visnyk Natsuonalnogo tekhnichnogo universytetu «Kharkivskiy politekhnichnyy instytut» [Bulletin of National technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»], 2015, issue 6 (1115), pp. 132–137.
64. Overyanova L.V., Omelyanenko O.V., Novofastovskiy I.V. Modelirovaniye raboty inertsionnogo nakopitelya energii v sisteme tyagovogo privoda pri tormozhenii elektropoyezda [Modeling of electromechanical inertial energy storage system of traction drive with electric braking]. Visnyk Natsuonalnogo tekhnichnogo universytetu «Kharkivskiy politekhnichnyy instytut» [Bulletin of National technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»], 2015, issue 18 (1127), pp. 115–119.
65. Severin V.P., Overyanova L.V., Omelyanenko O.V. Upravleniye potokom moshchnosti v tyagovom privode elektropoyezda pri pitanii ot kontaktnoy seti i inertsionnykh nakopiteley energii [Power flow control in electric traction drive, powered by the contact network and the inertial energy storage]. Visnyk Natsuonalnogo tekhnichnogo universytetu «Kharkivskiy politekhnichnyy instytut» [Bulletin of National technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»], 2015, issue 58 (1167), pp. 29–32.
66. Lyubarskiy B.G., Shayda V.P., Buryakovskiy S.G. Sravnitelnyy analiz nakopiteley energii dlya transportnykh sredstv [Comparative analysis of the energy storage devices for vehicles]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2015, issue 6, pp. 13-21.
67. Zhemerov G.G., Ilina N.A., Tugay D.V. Sistemy elektrosnabzheniya metropolitena s sovremennymi poluprovodnikovymi preobrazovatelyami i nakopitelyami energii [Underground power systems with modern semiconductor converters and energy storage]. Elektrotekhnika i elektromekhanika – Electronics and electrical engineering, 2013, issue 1, pp. 41–49.
68. Zhemerov G.G., Tugay D.V. Energiya i moshchnost v sistemakh elektrosnabzheniya s poluprovodnikovymi preobrazovatelyami i nakopitelyami energii [Energy and power supply systems with semiconductor converters and energy storage]. Elektrotekhnika i elektromekhanika – Electronics and electrical engineering, 2014, issue 1, pp. 45–57.
69. Sokol Ye.I., Zhemerov G.G., Tugay D.V. Silovaya elektronika i kontseptsiya energetiki «SMART GRID» [Power electronics and power concept «SMART GRID»]. Energosberezheniye. Energetika. Energoaudit – Energy saving. Energy. Energy audit, 2013, special issue 8 (114), pp. 7–16.
70. Zhemerov G.G., Ilina N.A., Tugay D.V. Umensheniye poter energii v sistemakh elektrosnabzheniya podvizhnogo sostava metropolitena pri ispolzovanii energoemkikh nakopiteley elektroenergii [Reduction of energy losses in the rolling stock of underground power systems using energy-intensive electric drives]. Tekhnichna elektrodynamika Technical electrodynamics, 2014, issue 5, pp. 137–138.
71. Kostin N.A., Nikitenko A.V. Avtonomnost rekuperativnogo tormozheniya – osnova nadezhnoy energoeffektivnoy rekuperatsii na elektropodvizhnom sostave postoyannogo toka [Autonomy of regenerative braking – the bases of reliable energy efficient recovery for electric rolling DC]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2014, issue 3, pp. 15–23.
72. Sablin O.I., Kuznetsov V.G., Artemchuk V.V. Problemy ta perspektyvy efektyvnogo vykorystannia rekuperatsii elektroenergii v systemi elektrotransportu [Problems and prospects of recovery efficient use of electricity in the electric system]. Optyko-elektronni informatsiyno-energetychni tekhnologii – Optoelectronic information-power technologies, 2013, issue 2 (26), pp. 126–130.
73. Sablin O.I. Doslidzhenya efektyvnosti protsesu rekuperatsii elektroenergii v umovakh metropolitenu. [Research recovery efficiency of the electricity in underground conditions]. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy – East European Journal of advanced technologies, 2014, issue 8 (72), pp. 9–13.
74. Sablin O.I., Kuznetsov V.G., Bondar O.I., Artemchuk V.V. Modeliuvannia vzaemodii elektrorukhomogo skladu v rezhymi rekuperatsii elekroenergii [Modeling the interaction of electromotive recovery mode electricity]. Elektryfikatsiia transportu – Electrification of transport, 2014, issue 7, pp. 34–41.
75. Kuznetsov V.G., Sablin O.I., Gubskiy P.V., Kolykhaev Ye.G. Analiz rezervov energosberezheniya pri vnedrenii sistemy rekuperatsii energii na poyezdakh Dnepropetrovskogo metropolitena [Analysis of energy conservation reserves in the implementation of an energy recovery system on the Dnipropetrovsk subway trains]. Girnycha elektromekhanika ta avtomatyka – Mining electrical engineering and automation, 2015, issue 95, pp. 68–73.
76. Nikitenko A.V., Kostin M.O. Zbilshennia obemu rekuperovanoi elektroenergii na elektropoizdakh postiynogo strumu [Increasing the amount of recycled electric trains in DC]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 2015, issue 3, pp. 25–31.
77. Shevlyugin M.V. Resurso- i energosberigayushchie tekhnologii na zheleznodorozhnom transporte i metropolitenakh, realizuemye s ispolzovaniem nakopiteley energii. Avtoreferat Doct, Diss. [Resource and energy saving technologies on railway transport and subway systems that are implemented with the use of energy storage. Doct, Diss.]. Moscow, 2013. 49 p.
78. Shevlyugin M.V., Zheltov K.S. Snizheniye raskhoda elektroenergii na dvizheniye poyezdov v Moskovskom metropolitene pri ispolzovanii emkostnykh nakopiteley energii [Reduced power consumption for the movement of trains in Moscow Metro using capacitive energy storage]. NTT – Nauka i tekhnika transportu – NTT – Science and technology of transport, 2008, issue 1, pp. 15–20.
79. Shevlyugin M.V. Povysheniye energeticheskikh pokazateley raboty sistemy tyagovogo elektrosnabzheniya zheleznykh dorog s pomoshchyu nakopiteley [Improving the energy performance of the traction power supply system of railways with the help of energy storage]. NTT – Nauka i tekhnika transportu – NTT – Science and technology of transport, 2007, issue 1, pp. 68–72.
80. Shevlyugin M.V. Energosberegayushchiye skhemy tyagovogo elektrosnabzheniya zheleznykh dorog na baze sverkhprovodnikovykh induktivnykh nakopiteley energii [Energy-saving schemes traction power supply of railways on the basis of superconducting inductive energy storage]. Elektrotekhnika – Electrical engineering, 2008, issue 7, pp. 28–34.
81. Shevlyugin M.V., Bader M.P., Bychkova M.P., Grichishnikov V.A. Vozmozhnost ispolzovaniya energii BPS na baze akkumulyatornykh batarey GIGACELL v sisteme tyagovogo elektrosnabzheniya Moskovskogo metТЕХНІКА ropolitena [The possibility of using the energy of the BPS on the basis of GIGACELL batteries in the traction electric supply system of the Moscow metro]. Elektronika i elektrooborudovaniye transporta – Electronics and electrical transport, 2010, issue 5-6, pp. 23–26.
82. Shevlyugin M.V. Snizheniye raskhoda energii i rabochey moshchnosti osnovnogo silovogo oborudovaniya tyagovykh podstantsiy elektricheskikh zheleznykh dorog s pomoshchyu nakopiteley energii [Reduced energy consumption and operating capacity of the main power equipment of electric traction substations of railways by means of energy storage]. Moscow, 2007. 151 p.
83. Shevlyugin M.V. Energosberezheniye na zheleznodorozhnom transporte s pomoshchyu sverkhprovodnikovykh induktivnykh nakopiteley energii [Energy savings in rail transport by means of superconducting inductive energy storage]. NTT – Nauka i tekhnika transportu – NTT – Science and technology of transport, 2008, issue 2, pp. 67–70.
84. Cheremisin V.T., Nezevak V.L., Vilgelm A.S., Kvashchuk V.A. Vliyaniye rekuperativnogo tormozheniya na sistemu tyagovogo elektrosnabzheniya [Influence of regenerative braking on the traction power supply system]. Lokomotiv – Locomotive, 2013, issue 8, pp. 5–8.
85. Cheremisin V.T., Nikiforov M.M., Nezevak V.L. Vybor mest ustanovki nakopiteley elektroenergii na poligone postoyannogo toka po kriteriyu energoeffektivnosti [Selecting installation locations of electricity storage at the site of constant current of energy efficiency criteria]. Nauka i transport. Modernizatsiya zheleznodorozhnogo transporta Science and Transportation. Modernization of railway transport, 2013, issue 2 (6), pp. 48–52.
86. Cheremisin V.T., Nezevak V.L., Shatokhin A.P. Povysheniye energeticheskoy effektivnosti sistemy tyagovogo elektrosnabzheniya v usloviyakh raboty postov sektsionirovaniya s nakopitelyami elektricheskoy energii [Improving the energy efficiency of the traction power supply system in the conditions of work posts partitioning drives with electric energy]. Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta – Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Engineering georesources, 2015, issue 10, pp. 54–64.
87. Vilgelm A.S. Povysheniye energeticheskoy effektivnosti rekuperativnogo tormozheniya na zheleznykh dorogakh postoyannogo toka Avtoreferat Cand, Diss. [Improving the energy efficiency of regenerative braking on the railways DC. Cand, Diss.]. Omsk, 2013. 20 p.
88. Nezevak, V., Cheremisin V., Shatohin A. Evaluation of the Energy Efficiency of Energy Storage for Electric Rolling Stock of Railways DC. International Journal of Advanced Railway, 2013, V. 1, issue 2, pp. 53–56.
89. Shtang A.A. Povysheniye effektivnosti elektrotransportnykh sistem na osnove ispolzovaniya nakopiteley energii Avtoreferat Cand, Diss. [Improving the efficiency of electric transport systems based on the use of energy storage. Cand, Diss.]. Novosibirsk, 2006. 19 p.
90. Shchurov N.I., Shcheglov K.V., Shtang, A.A. Primeneniye nakopiteley energii v sistemakh elektrscheskoy tyagi [The use of energy storage systems of electric traction]. Zbornik nauchnykh trudov NGTU [Proceedings of the NSTU], 2008, issue 1 (51), pp. 99–104.
91. Shtang A.A., Spiridonov Ye.A., Yaroslavtsev M.V. Primeneniye nakopiteley v sistemakh elektrosnabzheniya gorodskogo elektricheskogo transporta [The use of energy storage in the urban electric transport power systems]. Transport Rossiyskoy Federatsii – Transport of the Russian Federation, 2012, issue 3–4 (40–41), pp. 68–70.
92. Ulitin V.G. Problema ispolzovaniya izbytochnoy energii rekuperatsii na gorodskom elektricheskom transporte [The problem of excessive use of energy recovery on the urban electric transport]. Kommunalnoye khozyaystvo gorodov – Utilities cities, 2009, issue 88, pp. 266–271.
93. Belozerov V.I., Stepanenko V.P. Aktualnost sozdaniya karyernykh lokomotivov s nakopitelem energii [Relevance of mining locomotives with energy storage]. Gornaya promyshlennost – Mining, 2014, issue 4, p. 76.
94. Stepanenko V.P. Primeneniye kombinirovannykh (gibridnykh) energosilovykh ustanovok v gornoy promyshlennosti [The use of combined (hybrid) energy-power plants in the mining industry]. Gornyy informatsionno- analiticheskiy byuleten – Mining informational and analytical bulletin, 2014, issue 11, pp. 322–328.
95. Stepanenko V.P., Belozerov V.I., Sorin L.N. Perspektivy primeneniya kombinirovannykh nakopiteley energii na karyernom zheleznodorozhnom transporte [Prospects for the use of combined energy storage on the career railways]. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byuleten – Mining informational and analytical bulletin, 2015, issue 5, pp. 317–322.
96. Stepanenko V.P., Sorin L.N. Aktualnost resurso- i energosberezheniya podzemnykh rudnichnykh lokomotivov s kombinirovannymi nakopitelyami energii [The urgency of resource and energy saving underground mine locomotives with combined energy storage]. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byuleten – Mining informational and analytical bulletin, 2015, issue 5, pp. 323–328.
97. Stepanenko V.P. Energoeffektivnost podzemnoy lokomotivnoy otkatki s gibridnymi nakopitelyami energii [Energy underground haulage locomotive with hybrid energy storage]. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byuleten – Mining informational and analytical bulletin, 2015, issue 6, pp. 135–140.
98. Domínguez M., Cucala A.P., Fernández A., Pecharromán R.R., Blanquer J. Energy efficiency on train control: design of metro ATO driving and impact of energy accumulation devices. 9th World Congress on Railway Research (22.05–26.05.2011), 2011. pp. 1–12. Available at: http://www.vialibre-ffe.com/pdf/Dominguez_Maria.pdf. (Accessed 26 May 2016).
99. Li X., Lo H.K. An energy-efficient scheduling and speed control approach for metro rail operations. Transportation Research, 2014, Part B, issue 64, pp. 73–89.
100. Yang X., Chen A., Li X., Ning B., Tang T. An energy-efficient scheduling approach to improve the utilization of regenerative energy for metro systems. Transportation Research, 2015, Part C, issue 57, pp. 13–29.
101. Szeląg, A., Maciołek T., Drążek Z., Patoka M. Aspekty efektywności i energooszczędnosci w procesie modernizacji układów zasilania trakcji tramwajowej. Pojazdy szynowe. Kwartalnik naukowo-techniczny poświecony zagadnieniom konstrukcji, budowy i badań taboru szynowego, 2011, issue 3, pp. 34–42.
102. Allègre A.-L., Bouscayrol A., Delarue P., Barrade P., Chattot E., El-Fassi S. Energy Storage System With Supercapacitor for an Innovative Subway. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2010, Vol. 57, issue 12, pp. 4001–4012.
103. Barrero R., Tackoen X., Van Mierlo J. Improving energy efficiency in public transport: Stationary supercapacitor based Energy Storage Systems for a metro network. Vehicle Power and Propulsion Conference, 2008, pp. 1–8.
104. Barrero R., Tackoen X., Van Mierlo J. Energy saving in public transport: enhanced energy storage systems for improved on-board light rail vehicle efficiency. IEEE Vehicular Tech. Magazin, 2008, issue 3 (3), pp. 26–36.
105. Pavel D., Lubos S. The energy storage system with supercapacitor for public transport. Vehicle Power and Propulsion Conference, 2009, pp. 1826–1830.
106. Sevilla M., Mokaya R. Energy storage applications of activated carbons: supercapacitors and hydrogen storage. Energy & Environmental Science, 2014, Vol. 7, issue 4, pp. 1250–1280.
107. Konarzewski M., Niezdova T., Stankiewic M., Szurgott P. Hybrid locomotivies overview of construction solutions. Journal of KONES Powertrain and Transport, 2013, Vol. 20, issue 1, pp. 124–134.
108. Maruyama N. Stabilisierung der Fahrleitungsspannung mittels Schwungrad. Elektrische Bahnen, 1992, issue 4 (90), pp. 125–129.
109. Moninger F. Inertsionnyye nakopiteli energii v sistemakh tyagovogo elektrosnabzheniya [Inertial energy storage in traction systems power supply]. Zheleznodorozhnye dorogi mira – Railway roads of the world, 2000, issue 12, pp. 41–43.
110. Negishi H. Akkumulirovaniye energii na zheleznykh dorogakh [Energy storage on the railways]. Zheleznodorozhnye dorogi mira – Railway roads of the world, 2003, issue 6, pp. 55–59.
111. Rufer A., Hotellier D., Barrade P. Supercapacitor-based energy storage substation for voltage compensation in weak transportation networks. IEEE Transactions on Power Delivery, 2004, Vol. 19, issue 2, pp. 629–636.
112. Pulling N. Tram builders go to ground to find business. Tramways and Urban Transit, 2009, issue 72 (860), pp. 300–303.
113. Czerwiński A. New high-energy lead-acid battery with reticulated vitreous carbon as a carrier and current collector. Journal of Power Sources, 2012, issue 198, pp. 378–382.
114. Liu H., Jiang J. Flywheel energy storage-an upswing technology for energy sustainability. Energy and Buildings, 2007, issue 39 (5), pp. 599–604.
115. Flynn M., McMullen P., Solis O. Saving energy using flywheels. IEEE Industry Applications Magazine, 2008, issue 14 (6), pp. 69–76.
116. Iannuzzi D., Pagano E., Tricoli P. The use of energy storage systems for supporting the voltage needs of urban and suburban railway contact lines. Energies, 2013, issue 6 (4), pp. 1802–1820.
117. Ciccarelli F., Iannuzzi D., Lauria D. Stationary ultracapacitors storage device for improving energy saving and voltage profile of light transportation networks. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2012, issue 21 (1), pp. 321–337.
118. Iannuzzi D., Lauria D., Tricoli P. Optimal Design of Stationary Supercapacitors Storage Devices for Light Electrical Transportation Systems. Journal of Optimization and Engineering, 2012, issue 13 (4), pp. 689–704.
119. Iannuzzi D., Tricoli P. Speed-based state-of-change traking control for metro trains with onboad supercapacitors. IEEE Trans. Power Electron, 2012, issue 27 (3-4), pp. 2129–2140.
120. Shimada M., Oishi R., Araki D. Energy storage system for effective use of regenerative energy in electrified railways. Hitachi Review, 2010, issue 59 (1), pp. 33–38.
121. Ciccarelli F., Iannuzzi D., Tricoli P. Control of metro-trains equipped with onboard supercapacitors for energy saving and reduction of power peak demand. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2012, issue 24, pp. 36–49.
122. Sekijima Y., Inui M., Aoyama I. Development of an energy storage system for DC electric rolling stock by applying electric double layer capacitors. Japanese Railway Engineering, 2005, issue 156, pp. 35–41.

Література:

1. Комплексна програма оновлення залізничного рухомого складу України на 2008-2020 р.р., затверджена Наказом Міністерства транспорту і зв’язку України № 1259 від 14.10.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uz.gov.ua.
2. Державна програма розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 1855 від 29.12.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_8o/pg_grgfxl/index.htm.
3. Про енергозбереження : [Закон України : офіц. текст: прийнятий Постановою Верховної Ради України № 75/94-ВР від 01.07.2014 р. зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України]. – К.: Парламентське вид-во, 2014. – 15 с.
4. Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні: [Закон України: офіц. текст: прийнятий Постановою Верховної Ради України № 3715-VI від 08.09.2011 р. зі змінами і доповненнями, внесеними Законом України № 5460-VI від 16.10.2012 р.]. – К.: Відомості Верховної Ради України, 2012. – Вип.№ 19-20. – стаття 166. – С. 799.
5. Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки : [Закон України: офіц. текст: прийнятий Постановою Верховної Ради України № 2519-VI від 09.09.2010 р. зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України]. – К.: Офіційний вісник України, 2010. – Вип. № 77. – стаття 2721. – С. 29.
6. Накопители энергии : учеб. пособие для вузов / Д.А. Бут, Б.Л. Алиевский, С.Р. Мизюрин, П.В. Васюкевич: под ред. Д.А. Бута. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 400 с.
7. Астахов, Ю.Н. Накопители энергии в электрических системах: Учеб. пособие для электроэнерг. спец. вузов / Ю.Н. Астахов, В.А. Веников, А.Г. Тер-Газарян. – М.: Высш. школа, 1989. – 159 с.
8. Пат. 2419563 Российская Федерация, МПК B60W 10/04, B60L 11/02. Способ управления силовой установкой и устройство для его реализации / Коссов Е.Е., Никипелый С.О.; патентообладатель: Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ). – № 2009144792/11; заявка 03.12.2009; опубл. 27.05.2011, Бюл. № 15. – 8 с.
9. Никипелый, С.О. Повышение эффективности работы тепловозов при применении накопителя энергии в силовой цепи: дис. канд. техн. наук: 05.22.07 / Никипелый Сергей Олегович ; Моск. гос. ун-т путей сообщения. – М., 2011. – 167 с. – Библиогр.: с. 143–154.
10. Коссов, Е.Е. Применение накопителей малой энергоемкости в силовой цепи тепловоза / Е.Е. Коссов, С.О. Никипелый // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – Луганськ, 2010. – № 5 (147). – Частина 1. – С. 246–248.
11. Коссов, Е.Е. Влияние эффективности накопителя энергии на топливную экономичность локомотива / Е.Е. Коссов, В.А. Азаренко, А.Н. Корнев, М.М. Комарицкий // Локомотив-информ. – 2008. – № 3. – С. 44–45.
12. Коссов, Е.Е. К вопросу выбора мощности характеристик перспективного автономного тягового подвижного состава / Е.Е. Коссов, В.А. Азаренко, М.М. Комарицкий // Наука и транспорт. – 2007. – спецвыпуск. – С. 20–21.
13. Шаряков, В.А. Исследование возможности повышения экономичности электрической передачи на маневровом тепловозе при использовании накопителей энергии / В.А. Шаряков, О.Л. Шарякова, О.К. Бакшаев, А.С. Мовчан // Локомотив-информ. – 2010. – № 11. – С. 8–9.
14. Лосев, Е.П. Эффективность применения накопителей энергии в силовых установках автономных локомотивов: дис. канд. техн. наук: 05.22.07 / Лосев Евгений Петрович ; Моск. гос. ун-т путей сообщения. – М., 2000. – 211 с. – Библиогр.: с. 160–173.
15. Носков, В.Н. Сверхпроводниковые индуктивные накопители энергии в энергоустановках железнодорожного транспорта: дис. канд. техн. наук: 05.22.07 / Носков Владимир Николаевич ; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов-на-Дону, 2010. – 209 с. – Библиогр.: с. 156–164.
16. Носков, В.Н. Об энергоемкости накопителя энергии для тепловоза / В.Н. Носков, М.Ю. Пустоветов // Вестник ВНИИЖТ. – М.: ВНИИЖТ, 2008. – № 5. – С. 42–44.
17. Устенко, А.В. Использование накопителей энергии для улучшения параметров локомотивов / А.В. Устенко, О.В. Пасько // Локомотив-информ. – 2012. – № 10. – С. 4–6.
18. Черняк, Ю.В. Аналіз існуючих і перспективних напрямів застосування рекуперативних систем на транспорті з метою підвищення його енергоефективності / Ю.В. Черняк, В.О. Гатченко, А.В. Гаюр //
Збірник наукових праць ДЕТУТ: Серія «Транспортні системи і технології». – К.: ДЕТУТ, 2014. – Вип. 24.
19. Писарев, Л.Т. Рекуперативное торможение поездов с использованием импульсных энергоемких конденсаторов / Л.Т. Писарев, Ю.В. Черняк, М.Р. Терованесов // Збірник наукових праць ДонІЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2009. – Вип. 17. – С. 97–106.
20. Володарець, М.В. Визначення необхідної енергоємності накопичувачів енергії та потужності силової установки маневрового тепловозу із гібридною тягою / М.В. Володарець // Збірник наукових праць ДонІЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. – Вип. 26. – С. 1–3.
21. Фалендиш, А.П. Розробка моделі для вибору потужнісних характеристик маневрового тепловозу з гібридною передачею / А.П. Фалендиш, М.В. Володарець // Збірник наукових праць ДонІЗТ. – Донецьк: ДонІЗТ, 2010. – Вип. 24. – С. 122–130.
22. Бірюков, О.С. Модернізація маневрового тепловоза ЧМЭ3Т з метою зменшення витрати палива і значного зниження викидів шкідливих речовин / О.С. Бірюков, А.П. Фалендиш, М.В. Володарець, І.В. Золотухін // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 126. – С. 157–160.
23. Фалендиш А.П. Визначення раціональних параметрів гібридного маневрового тепловоза на базі ЧМЕ3 / А.П. Фалендиш, М.В. Володарець, О.В. Артеменко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 1 (218).– С. 253–256.
24. Сергієнко, М.І. Оцінка ефективності застосування накопичувачів електроенергії в енергетичній установці дизель-поїзда ДЕЛ-02 / М.І. Сергієнко, М.В. Панасенко, В.І. Пелепейченко, Д.О. Гордієнко // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 4.– С. 29–35.
25. Сергієнко, М.І. Оцінка ефективності варіантів модернізації енергетичної установки маневрового тепловоза ЧМЭ3 / М.І. Сергієнко, В.І. Пелепейченко, О.М. Гончаров, Д.О. Гордієнко // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 6.– С. 35–38.
26. Сергієнко, М.І. Вибір характеристики керування гібридною енергетичною установкою перспективного маневрового тепловоза / М.І. Сергієнко, О.М. Гончаров, В.І. Пелепейченко, Д.О. Гордієнко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – Луганськ, 2011. – № 4 (158).–
С. 122–132.
27. Сергієнко М.І. Прогнозування ресурсу дизелів перспективних енергетичних установок для маневрового тепловоза ЧМЭ3 / М.І. Сергієнко, О.М. Гончаров, В.І. Пелепейченко, С.Д. Мокроусов // Залізничний транспорт України. – 2012. – № 5.– С. 40–44.
28. Щербаков В.П. Зменшення викидів азоту дизелем маневрового тепловозу шляхом застосування гібридної енергетичної установки / В.П. Щербаков, М.І. Сергієнко, А.О. Каграманян, В.І. Пелепейченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля. – Луганськ, 2012. – № 5 (176).– Частина 1. – С. 173–179.
29. Гончаров О.М. Аналіз передумов модернізації маневрових тепловозів Львівської залізниці гібридною енергетичною установкою / О.М. Гончаров, С.О. Кінтер, Ю.В. Терещак // Залізничний транспорт України. – 2014. – № 6.– С. 19–25.
30. Варакин А.И. Маневровый и универсальный локомотив с гибридной силовой установкой и накопителем энергии на базе электрохимических конденсаторов / А.И. Варакин, И.Н. Варакин, В.В. Менухов // Наука и техника транспорта. – 2007. – № 2.– С. 34–40.
31. Варакин, И.Н. Применение электрохимических конденсаторов ЗАО «ЭЛТОН» в составе гибридных энергосиловых установок на карьерном автотранспорте / И.Н. Варакин, В.В. Менухов, В.В. Самитин // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2008. – Отдельный выпуск 8: Горные машины.– С. 106–115.
32. Варакин, И.Н. «Элтон» предлагает – качество, надежность, экономичность / И.Н. Варакин, В.В. Менухов // Газета «Евразия вести». – Элтранс, 2009. – Вып. 10. – С. 22–23.
33. Пат. RU 2296383 C2 Российская Федерация, МПК H01G 9/155. Электрохимический конденсатор / Варакин И.Н., Кильганова Е.А., Менухов В.В., Разумов С.Н., Самитин В.В., Тарасов С.В.; патентообладатель: Разумов С.Н. – № 2004137643/09; заявка 23.12.2004; опубл. 27.03.2007, Бюл. № 9. – 9 с.
34. Varakin I.N., Kilganova Ye.A., Klementov A.P., Litvinenko S.V., Menukhov V.V., Samitin V.V., Starodubtsev N.F., Stepanov A.B. In Proceedings of “The 7-13th International Seminar on Double Layer Capacitors and Similar Energy Storage Devices”, 1997-2003, Deerfield Beach, Florida, USA.
35. Бычкова, М.П. Энергоэффективные технологии метро / М.П. Бычкова // Автоматизация и IT в энергетике. – 2011. – № 5(22).– С. 34–36.
36. Бычкова, М.П. Система накопителей электроэнергии для повышения энергоэффективности в метро / М.П. Бычкова // Энергосовет. – 2011. – № 3(16).– С. 74–76.
37. Бычкова, М.П. Энергосбережение в метро / М.П. Бычкова // Транспорт Российской Федерации. – 2010. – Специальный выпуск «Наука и транспорт. Метрополитены будущего».– С. 67.
38. Бялобржеський, О.В. Енергозбереження в електротехнологічних установках та пристроях з електричними накопичувачами енергії / О.В. Бялобржеський // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук, 2009. – № 10/2009 (38). – С. 141–145.
39. Бялобржеський, О.В. Енергетичні показники режиму гальмування машини постійного струму з передачею енергії на конденсаторний накопичувач / О.В. Бялобржеський, І.В. Шипунова // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: «Електротехніка і енергетика». – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – № 1 (14). – С. 53–58.
40. Деклараційний патент UA 83779 U Україна, МПК B60L 13/00. Пристрій накопичення електричної енергії тягового електричного комплексу електровоза / О.В. Бялобржеський, І.В. Шипунова; патентовласник: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського – № u2013 05046; заявка 19.04.2013; опубл. 25.09.2013, Бюл. № 18. – 4 с.
41. Васильев, В.А. Повышение энергетической эффективности электропоездов постоянного тока : ав- тореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.07 / Васильев Виталий Алексеевич; Петербургский гос. ун-т путей сообщения. – СПб, 2012. – 16 с.
42. Васильев, В.А. Анализ возможности применения емкостных накопителей энергии / В.А. Васильев // Известия ПГУПС. – СПб, 2011. – № 1. – С. 35–44.
43. Деньщиков, К.К. Комбинированные энергетические установки на основе суперконденсаторов / К.К. Деньщиков // Конференция ОИВТ РАН «Результаты фундаментальных исследований в области энергетики и их практическое значение» – М., 24-26 марта 2008.
44. Колб, А.А. Аккумулирование энергии рекуперации электрифицированного транспорта с помощью емкостных энергонакопителей / Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. – Д., 2010. – Вип. 31. – С. 89–94.
45. Колб, А.А. Использование энергии рекуперации электротранспорта для управления качеством электроэнергии / А.А. Колб // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2010. – Вип. 4/2010 (63). – С. 98–102.
46. Охотников, Н.С. Повышение тяговых свойств электровозов при помощи накопителей энергии: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.07 / Охотников Николай Станиславович; Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта. – М., 2010. – 24 с.
47. Охотников, Н.С. Использование накопителей энергии для повышения тяговых свойств электровозов / Н.С. Охотников // Вестник ВНИИЖТ. – М, 2010. – № 5. – С. 33–36.
48. Пупынин, В.Н. Разработка энергосберегающих схем тягового электроснабжения железных дорог постоянного тока 3,3 кВ с использованием накопителей энергии / В.Н. Пупынин, М.В. Шевлюгин // Сборник научных трудов. Фундаментальные и поисковые научно-исследовательские работы в области железнодорожного транспорта. – М.: МГУПС (МИИТ), 1997. – Вып. 916. – С. 149–152.
49. Бродский, Ю.А. Стационарная система аккумулирования энергии рекуперации электроподвижного состава метрополитена на базе емкостных накопителей энергии / Ю.А. Бродский, А.И. Подаруев, В.Н. Пупынин, М.В. Шевлюгин // Электротехника. – 2008. – № 7. – С. 38–41.
50. Родькин, Д.И. Особенности осуществления электропривода с накопителями энергии / Д.И. Родькин, Т.В. Величко // Вісник КДПУ. Наукові праці Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ. – 2000. – Вип. 2/2000 (9). – С. 124–132.
51. Родькин, Д.И. К теории электропривода с емкостным накопителем / Д.И. Родькин, В.Н. Корнет //Вісник КДПУ. Наукові праці Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук: КДПУ. – 2000. – Вип. 2/2000 (9). – С. 149–151.
52. Хворост, Н.В. Концепция новой структуры системы электрической тяги для метрополитена / Н.В. Хворост // Коммунальное хозяйство городов. – 2003. – № 53. – С. 172–179.
53. Хворост, М.В. Система електротягового забезпечення підвищеної ефективності для метрополітенів / М.В. Хворост, В.В. Божко // Електротехніка і електромеханіка. – 2006. – № 6. – С. 79–86.
54. Хворост, М.В. Розвиток наукових основ систем електричної тяги метрополітенів: автореф. дис. дра техн. наук : 05.22.09 / Хворост Микола Васильович; Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Д., 2011. – 43 с.
55. Щербак, Я.В. Аналіз застосування рекуперативного гальмування на залізницях України / Я.В. Щербак, В.П. Нерубацький // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 2.– С. 30–34.
56. Омельяненко, В.И. Инерционный накопитель энергии для систем тягового электроснабжения / В.И. Омельяненко, Г.В. Омельяненко // Техническая электродинамика. – 2002. – № 4. – С. 83–88.
57. Омельяненко, Г.В. Электромеханический преобразователь энергии инерционного накопителя для сетей тягового электроснабжения: дис. канд. техн. наук: 05.09.01 / Омельяненко Галина Викторовна ; Харьковский гос. политехнический ун-т. – Х., 1999. – 169 с. – Библиогр.: с. 158–168.
58. Омельяненко, В.И. Накопители энергии – перспективная технология для железных дорог / В.И. Омельяненко, В.Е. Бондаренко, Г.В. Омельяненко, Л.В. Оверьянова // Локомотив-інформ. – 2011. – № 4. – С. 4–9.
59. Якунін, Д.І. Електромеханічна система привода з лінійним двигуном для нахилу кузовів швидкісного рухомого складу: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.09 / Якунін Дмитро Ігоревич ; Національний техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут». – Х., 2010. – 21 с.
60. Омельяненко, В.И. Концептуальный проект пригородного электропоезда с инерционным накопителем энергии / В.И. Омельяненко, Б.Г. Любарский, Л.В. Оверьянова, Е.С. Рябов // Локомотив-інформ. – 2013. – № 11. – С. 6–11.
61. Овер’янова, Л.В. Визначення параметрів та оцінка властивостей електромеханічних інерційних накопичувачів енергії для приміських електропоїздів: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.09 / Овер’янова Лілія Вікторівна ; Національний техн. ун-т «Харківський політехнічний інститут». – Х., 2014. – 20 с.
62. Омельяненко, В.И. Работа бортового электромеханического инерционного накопителя энергии в тяговом приводе пригородного электропоезда / В.И. Омельяненко, Л.В. Оверьянова // Залізничний транспорт України. – 2015. – № 1.– С. 44–49.
63. Рябов, Е.С. Определение параметров накопителя энергии для электроподвижного состава с асинхронным тяговым приводом в режиме ограничения тока тяговой сети / Е.С. Рябов // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – № 6 (1115).
64. Оверьянова, Л.В. Моделирование работы электромеханического инерционного накопителя энергии в системе тягового привода при торможении электропоезда / Л.В. Оверьянова, О.В. Омельяненко, И.В. Новофастовский // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – № 18 (1127). – С. 115–119.
65. Северин, В.П. Управление потоком мощности в тяговом приводе электропоезда при питании от контактной сети и инерционных накопителей энергии / В.П. Северин, Л.В. Оверьянова, О.В. Омельяненко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – № 58 (1167). – С. 29–32.
66. Любарский, Б.Г. Сравнительный анализ накопителей энергии для транспортных средств / Б.Г. Любарский, В.П. Шайда, С.Г. Буряковский // Залізничний транспорт України. – 2015. – № 6.– С. 13–21.
67. Жемеров, Г.Г. Системы электроснабжения метрополитена с современными полупроводниковыми преобразователями и накопителями энергии / Г.Г. Жемеров, Н.А. Ильина, Д.В. Тугай, О.И. Холод // Електротехніка і електромеханіка. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-24

Як цитувати

Sulym, A., Donchenko, A., Fomin, O., & Khozia, P. (2018). ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ НАКОПИЧУВАЧІВ ЕНЕРГІЇ НА ТЯГОВОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ. Транспортні системи і технології, (30), 32. вилучено із https://tst.duit.in.ua/index.php/tst/article/view/35

Номер

Розділ

Техніка і технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>