ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Автор(и)

  • V. Volkov
  • I. Gritsuk
  • Y. Gritsuk
  • Y. Volkov

Ключові слова:

транспортний засіб, умови експлуатації, методика, моніторинг, технічний стан, інфраструктура автомобільної дороги, коригування, параметри технічного стану.

Анотація

У статті обґрунтований підхід до формування інформаційної системи класифікації умов експлуатації транспортних засобів. Запропонований підхід в умовах експлуатації дозволяє визначити вплив основних етапів обробки отриманої інформації про технічний стан транспортного засобу за допомогою інформаційного програмного комплексу, а саме: проводить ідентифікацію транспортного засобу в оточуючому просторі, забезпечує моніторинг нестаціонарних умов експлуатації; збирає вихідні дані про параметри технічного стану і положення у просторі транспортного засобу в умовах експлуатації; прогнозує параметри стану транспортного засобу; виконує ідентифікацію умов експлуатації; діагностує
технічний стан, збирає повідомлення і дані діагностування транспортного засобу; перевіряє відповідність дійсного стану транспортного засобу отриманим параметрам і умовам експлуатації та в процесі виконання моніторингу. Запропонована в статті система загального інформаційного забезпечення процесів моніторингу параметрів технічного стану транспортних засобів забезпечує повноцінний збір і обробку інформації в реальному часі від бортової інформаційної системи моніторингу, розміщеної на транспортному засобі, а також від системи збору інформації, що працює у взаємодії із водієм та інфраструктурою транспорту і автомобільних доріг на основі поточного стану дорожніх, транспортних, кліма-
тичних умов експлуатації й технічних споруд, в процесах порівняння з нормативними даними та даними попереднього контролю; відображає обстановку на ділянці руху автомобіля і результати аналізу в реальному часі і за відповідними
запитами; ідентифікує передаварійний і аварійний стан шляху; архівує результати моніторингу; розробляє рекомендації щодо швидкісного режиму на ділянках руху транспортних засобів за результатами проведеного аналізу.

Посилання

1. Hovorushchenko N.Ya., Turenko A.N. Systemotekhnyka transporta (na prymere avtomobylnoho transporta) [System engineering of transport (by the example of motor transport)]. Kharkov, RYO KhHADTU, 1999, 468 p.
2. Alekseev V.V., Kurakyna N.I., Orlova N.V., Mynyna A. A. (2014) HYS monytorynha transportnykh setei [GIS monitoring of transport networks]. Data+. Heoynformatsyonnye systemy dlia byznesa y obshchestva – Data +. Geoinformation systems for business and society 2014, №2 (69). Available at: https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=17802&SECTION_ID=1058
3. Hovorushchenko N. Ya. Tekhnycheskaya ekspluatatsyya avtomobyley [Technical operation of cars]. Khar’kov, Vyshcha shkola Publ., 1984. 312 p.
4. Gaydamakin N.A. Avtomatizirovannyie informatsionnyie sistemyi, bazyi i banki dannyih. Vvodnyiy kurs: Ucheb. Posobie. [Automated information systems, databases and data banks. Introductory course: Textbook.]. Moscow. Gelios ARV, 2002. – 368 p.
5. Mauergauz Yu.E. Informatsionnyie sistemyi promyishlennogo menedzhmenta. [Information systems of industrial management]. Moscow. Filin’, 1999.
6. Kuleshov A.P. Informatsionnaya model kak osnova proektirovaniya korporativnyih avtomatizirovannyih informatsionnyih sistem [Information model as a basis for designing corporate automated information systems]. Informatsionnyie tehnologii – Information Technology. 2006. issue 3. pp. 26-30.
7. Atroschenko V.A., Tishkovskiy D.V. K voprosu vyibora algoritmov resheniya zadachi sinteza optimalnyih struktur raspredelennyih baz dannyih na predpriyatiyah hlebopekarnoy promyishlennosti [On the choice of algorithms for solving the problem of synthesis of optimal structures of distributed databases at bakery enterprises] Pischevyie tehnologii KubGTU – Food technologies of Kuban State Technical University. 2009. Issue 4.
8. Tishkovskiy D.V. Osobennosti metodiki sozdaniya informatsionnoy sistemyi predpriyatiy hlebopekarnoy promyishlennosti [Features of the methodology for creating an information system for bakery industry enterprises] Sovremennyie problemyi nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education]. 2012. issue 4. Available at: www.science-education.ru/104-6824.
9. Fomin O. V. Teoretychni osnovy prohramnoho kompleksu vyznachennya ta vykorystannya matematychnykh modeley skladovykh vantazhnykh vahoniv //Naukovyy zhurnal «Visnyk Kremenchutsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Mykhayla Ostrohradsʹkoho».–Kremenchuk: KDPU. – 2013. – №. 6. – С. 83.
10. Fomin, O.V. Koncepcіja іdeal’nih kuzovіv napіvvagonіv [The concept of ideal bodies gondola] [Text] / O.V. Fomin // Journal of East Ukrainian National University named after Vladimir Dal, a scientific journal. – Lugansk: EUNU. Dal, 2013. – № 4 (193). – S. 267-271.
11. Fomin О.V., Burlutsky O.V., Fomina Yu.V. Development and application of cataloging in structural design of freight car building // Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2015, no. 2, pp. 250–256.
12. Atroschenko V.A., Shevtsov Yu.D., Yatsyinin P.V., Dyachenko R.A., Pedko M.N. Tehnicheskie vozmozhnosti povyisheniya resursa avtonomnyih elektrostantsiy energeticheskih sistem. Monografiya. [Technical possibilities of increasing the life of autonomous power plants of power systems. Monograph] Krasnodar, Izdatelskiy Dom Yug, 2010, 192 p.
13. Mahammad M.D. Razrabotka informatsionnoy sistemyi dlya dizelnyih elektrostantsiy s vozmozhnostyami prognoza ih tehnicheskogo sostoyaniya. Avtoreferat Diss. [Development of an information system for diesel power plants with the possibility of forecasting their technical condition. Author’s abstract]: Krasnodar, 2009. 23 p.
14. Sovremennyie metodologii opisaniya biznes-protsessov – prosto o slozhnom / Metodologiya DFD v notatsiyah Geyna-Sarsona i Yordana-De Marko [Modern methodologies for describing business processes – just about complex / DFD methodology in notations of Hein-Sarson and Jordan-De Marco] Available at: http://www.betec.ru/index.php?id=6&sid=29
15. Volkov V.P., Gritsuk I.V., Gritsuk Yu.V., Volkov Yu.V. Formuvannya predmetnoyi oblasti informatsiynoyi sistemi otsinyuvannya parametrivv tehnichnogo stanu transportnogo zasobu v umovah ekspluatatsiyi [Formation domain information system parameter estimation technical state of vehicles in operation] Sinergetika, mehatronika, telematika dorozhnih mashin I sistem u navchalnomu protsesi ta nautsi. Zbirnik naukovih prats za materialami mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferentsiyi [Synergetics, mechatronics, telematics road machines and systems in education and science. Proceedings of the materials of international scientific conference]. Harkiv, HNADU, 2017, pp. 33 – 35

Література:

1. Говорущенко Н.Я. Системотехника транспорта (на примере автомобильного транспорта) / Н.Я. Говорущенко, А.Н. Туренко – Харьков: РИО ХГАДТУ, 1999. – 468 с.
2. Алексеев В.В. ГИС мониторинга транспортных сетей / В.В. Алексеев, Н.И. Куракина, Н.В. Орлова, А.А. Минина // Data+. Геоинформационные системы для бизнеса и общества. №2 (69). 2014 [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=17802&SECTION_ID=1058.
3. Говорущенко Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей / [Н.Я.Говорущенко]. – Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 2084. – 312 с.
4. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных. Вводный курс: Учеб. Пособие. / Н.А. Гайдамакин – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 368 с.
5. Мауэргауз Ю.Е. Информационные системы промышленного менеджмента / Ю.Е. Мауэргауз – М.: Филинъ, 1999.
6. Кулешов А.П. Информационная модель как основа проектирования корпоративных автоматизированных информационных систем / А.П. Кулешов // Информационные технологии. – 2006. – № 3. – С. 26– 30.
7. Атрощенко В.А. К вопросу выбора алгоритмов решения задачи синтеза оптимальных структур распределенных баз данных на предприятиях хлебопекарной промышленности / В.А. Атрощенко, Д.В. Тишковский // Пищевые технологии КубГТУ. 2009. – №4
8. Тишковский Д.В. Особенности методики создания информационной системы предприятий хлебопекарной промышленности/ Д.В. Тишковский // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 4; URL: www.science-education.ru/104-6824 (дата обращения: 10.10.2012).
9. Фомін О.В. Теоретичні основи програмного комплексу визначення та використання математичних моделей складових вантажних вагонів //Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук: КДПУ. – 2013. – С. 87–91.
10. Фомін О.В. Концепція ідеальних кузовів напіввагонів / О.В. Фомін // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 4(193). – С. 267–271.
11. Fomin, O. Development and application of cataloging in structural design of freight car building / О.V. Fomin, O.V. Burlutsky, Yu.V. Fomina / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry ». 2015, No. 2 – P.250-256.
12. Атрощенко В.А. Технические возможности повышения ресурса автономных электростанций энергетических систем. Монография / В.А. Атрощенко, Ю.Д. Шевцов, П.В. Яцынин, Р.А. Дьяченко, М.Н. Педько. – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2010. – 192 с.
13. Махаммад М.Д. Разработка информационной системы для дизельных электростанций с возможно- стями прогноза их технического состояния: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.01 / Махаммад Мааз Джасем Махаммад; ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет». – Краснодар, 2009. – 23 с.
14. Современные методологии описания бизнес-процессов – просто о сложном / Методология DFD в нотациях Гейна-Сарсона и Йордана-Де Марко [Электронный ресурс] / Betek К вершинам мастерства – Режим доступа: http://www.betec.ru/index.php?id=6&sid=29 – 04.12.2016 г.
15. Волков В.П. Формування предметної області інформаційної системи оцінювання параметрів технічного стану транспортного засобу в умовах експлуатації / В.П. Волков, І.В. Грицук, Ю.В. Грицук, Ю.В. Волков// Синергетика, мехатроніка, телематика дорожніх машин і систем у навчальному процесі та науці. Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, ХНАДУ, 2017. – С. 33 – 35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-10-25

Як цитувати

Volkov, V., Gritsuk, I., Gritsuk, Y., & Volkov, Y. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. Транспортні системи і технології, (30), 92. вилучено із https://tst.duit.in.ua/index.php/tst/article/view/38

Номер

Розділ

Техніка і технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають