Ways of improving of freight car design

Authors

  • Andrii Sulym
  • Oleksandr Safronov
  • Andrii Strynzha
  • Pavlo Khozia

DOI:

https://doi.org/10.32703/2617-9059-2024-43-4

Keywords:

freight car, design, fleet, rolling stock, improvement

Abstract

The article presents the dynamics of freight cars production by domestic enterprises by years. The necessity of renewal of the domestic operating fleet of freight cars.The following main vectors of design improvement have been identified based on the results of putting new and modified freight car models into production: use of high-strength steels in load-bearing structural elements and innovative components; improving existing and creating fundamentally new bearing structures; the most efficient use of space; development of freight cars with an axle load of 25 tonnes; creation of multifunctional structures; increasing the structural strength of long-base flat cars; application of the latest assembly and welding technologies. The following main vectors for improving the design of cars have been identified based on the results of a analysis of scientific and applied research, in addition to the above: the use of new materials; development of six-axle articulated wagons with an axle load of 23.5 tonnes and 25 tonnes; development of railcars using new generation bogies and components; achieving a uniform load on the supporting structure; design of flat cars for transporting containers in two tiers; development of new cars for intermodal, interoperable and combined transport.

References

Sulym, A. O., Safronov, O. M., & Strynzha, A.M. (2022) Obgruntuvannya neobkhidnosti derzhavnoho protektsionizmu u vantazhnomu vahonobuduvanni Ukrayiny. [Justification of the need for state protectionism in the freight car building industry in Ukraine.] Zbirnyk naukovykh prats «Reikovyi rukhomyi sklad» - Collection of scientific works "Railbound Rolling Stock", 25, 7–19. https://doi.org/10.47675/2304-6309-2022-25-7-19. [in Ukrainian].

Sulym, A.O., Safronov, O.M., Fedosov-Nikonov, D.V., & Strynzha, A. M. (2021). Suchasnyy stan ta perspektyvy rozvytku parku vantazhnykh vahoniv v Ukrayini: vidnovlennya chy prodovzhennya vstanovlenoho terminu sluzhby? [The current state and prospects for the development of freight cars fleet in Ukraine: renewal or extension of the designated term of service?] Zaliznychnyi transport Ukrainy - Railway transport of Ukraine, 4, 4–20. https://doi.org/10.34029/2311-4061-2021-141-4-04-20. [in Ukrainian].

Herasymchuk V.H., Lypysiyenko A.P.(2018) Tendentsiyi rozvytku mashynobudivnoho kompleksu Ukrayiny. [Trends in the development of the machine-building complex of Ukraine.] Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo» - Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Series "International economic relations and world economy". Uzhhorod, 19. Part 1, 75–79. [in Ukrainian]

Protokol zasidannya tekhnichnoyi rady Ukrzaliznytsi vid 30 veresnya 2015 r. K., [Protocol of the meeting of the Technical Council of Ukrzaliznytsia dated September 30, 2015. K.,], 16. [in Ukrainian].

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 30.12.2015 r. № 1147 «Pro zaboronu vvezennya na mytnu terytoriyu Ukrayiny tovariv, yaki vyyizhdzhayut z Rosiyskoyi Federatsiyi» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 30, 2015 No. 1147 "On the prohibition of importation into the customs territory of Ukraine of goods leaving the Russian Federation"] [Electronic resource]. URL: https://ips.ligazakon.net/ document/KP151147?an=1. Title from the screen. [in Ukrainian].

Prohrama onovlennya parku vantazhnykh vahoniv startuye z 2022 roku. Nakaz Ministerstva infrastruktury № 647 vid 30.12.2021, zareyestrovano. Ministerstvom yustytsiyi Ukrayiny 28.12.2021 [The program to update the fleet of freight cars will start as early as 2022. Order of the Ministry of Infrastructure No. 647 dated 12.30.2021, registered by the Ministry of Justice of Ukraine on 28.12.2021] [Electronic resource] // Ministerstvo infrastruktury Ukrayiny. 29 hrudnya 2021 r. Ministry of Infrastructure of Ukraine. December 29, 2021 // URL: https://mtu.gov.ua/news/33350.html [in Ukrainian].

DR № 0116U007026 Zvit pro NDR. Naukovo-eksperymentalni doslidzhennya tekhnichnykh kharakterystyk vagona-samoskyda modeli 31-4154 z metoyu zaprovadzhennya yoho u vyrobnytstvo. [Report on the SRW. Scientific and experimentalstudies of the technical characteristics of the dump truck model 31-4154 with the aim of introducing it into production.] / kerivnyk Sheleyko T.V.; vykonano Ilchyshyn V.V., Strynzha A.M., Khozya P.O. [ta in.]. Kremenchuk, DP «UkrNDIV», 2015. 338 . – head of research Sheleyko T.V.; performed by V.V. Ilchyshyn, A.M. Strynzha, P.O. Khozya. [a.o.]. Kremenchuk, SE "UkrNDIV", 2015. 338 p. [in Ukrainian]

DR № 0119U102793 Zvit pro NDR. Naukovo-eksperymentalʹni doslidzhennya tekhnichnykh kharakterystyk vahona-platformy dlya velykotonnazhnykh konteyneriv modeli 13-6961 (zaklyuchnyy) [Report on the SRW. Scientific and experimental studies of the technical characteristics of the flat car for large-tonnage containers model 13-6961 (final)]/; kerivnyk Safronov O.M.; vikon. Ilchyshyn V.V., Sheleyko T.V., Khozya P.O., [ta in.]. Kremenchuk, DP «UkrNDIV», 2017. 215 s. – head of research Safronov O.M.; performed by Ilʹchyshyn V.V., Sheleyko T.V., Khozya P.O., [a.o.]. Kremenchuk, SE "UkrNDIV" 2017. 215 p.[in Ukrainian]

DR № 0119U102806 Zvit pro NDR. Naukovo-eksperymentalʹni doslidzhennya tekhnichnykh kharakterystyk vagona –khopera modeli 19-4152 dlya zerna ta inshykh kharchovykh vantazhiv [Report on the SRW. Scientific and experimental studies of the technical characteristics of hopper car for grain and other food cargo]/ kerivnyk Ilchyshyn V.V., vykon. Sheleyko T.V., Khozya P.O., Strynzha A.M., [ta in.]. Kremenchuk, DP «UkrNDIV», 2017. 248 s. - head of research Ilchyshyn V.V., performed by Sheleyko T.V., Khozya P.O., Strynzha A.M., [a.o.]. Kremenchuk, SE «UkrNDIV», 2017. 248 p. [in Ukrainian]

DR № 0121U114037 Zvit pro NDR. Naukovo-eksperymentalni doslidzhennya tekhnichnykh kharakterystyk vahona-samoskyda modeli 32-852533-7141 na tryvisnykh vizkakh modeli 18-7142 [Report on the SRW. Scientific and experimental studies of the technical characteristics of dumpcars model 32-852533-7141on three-axle bogies of the model 18-7142]/ kerivnyk Khozya P.O.; vykon.Esʹkov D.I., Ilʹchyshyn V. V., Breslavetsʹ T. A. [ta in.]. Kremenchuk, DP «UkrNDIV» 2020. 309 s.- head of research P.O.; performed by Eskov D.I., Ilchyshyn V. V., Breslavets T. A. [a.o.]. Kremenchuk, SE «UkrNDIV» 2020. 309 p. [in Ukrainian]

DR № 0113U007016 Otchet o NIR. Eksperimental'nyye issledovaniya konstruktsii vagona-khoppera dlya zerna i drugikh pishchevykh gruzov modeli 19-9951 s tsel'yu postanovki na proizvodstvo (zaklyuchitel'nyy) [Research report. Experimental studies of the design of a hopper car for grain and other food cargo model 19-9951 with the aim of putting it into production (final)] / kerivnyk Ilʹchyshyn V.V., vykon. Tkachev V. I., Shapoval A. V., Grechko A. V., [ta in.]. Kremenchuk, DP «UkrNDIV», 2012. 209 p. [in Russian]

DR № 0114U001899 Zvit pro NDR. Doslidzhennya mitsnosnykh konstruktsiyi vahona-platformy modeli 13-4147 (zaklyuchnyy) [Report on the SRW. Study of the strength structures of the flat car model 13-4147 (final)] / kerivnyk Fedosov-Nikonov D.V.; vykon. Donchenko A.V., Ilchyshyn V.V., Tkachev V.I. [ta in.]. Kremenchuk, DP «UkrNDIV», 2013. 62 s. – head of research Fedosov-Nikonov D.V.performed by Donchenko A.V., Ilchyshyn V.V., Tkachev V.I. [a.o.]. Kremenchuk, SE «UkrNDIV», 2013. 62 p.; [in Ukrainian]

Fomin, O., & Lovska, A. (2021). Doslidzhennya dynamichnoyi navantazhenosti vahona-platformy zchlenovanoho typu kruhlykh trub, zavantazhenoho konteyneramy-tsysternamy [Study of the dynamic loading of an articulated round-tube flat car loaded with tank containers.] Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii» - Collection of scientific papers DUIT. "Transport systems and technologies" series, 37. 31–40. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2021-37-4. [in Ukrainian]

Fomin, O., Lovska, A., Skliarenko, I., Klochkov, Y.U. (2020). Substantiating the optimization of the load-bearing structure of a hopper car for transporting pellets and hot agglomerate. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 1(7(103)), 65-74https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.193408. [in Ukrainian].

Panchenko, S.V., Martynov, I.E., Mozheiko, E.R., Safronov, O.M., & Trufanova, A.V. (2021). Kryti vahony: monohrafiya [Boxcars: monography]. Kremenchuk: SE "UkrNDIV", 210. [in Ukrainian]

Reidemeister, O.H., Kalashnyk, V. O., Shykunov, O. A. (2016). Modernization as a way to improve the use of universal cars. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu - Science and progress of transport. Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 2(62), 148 – 156. https://doi.org/10.15802/stp2016/67334. [in Ukrainian]

Sulym, A.O., Safronov, O.M., Khozya, P.O., Fomin, O.V., & Fomin V.V. (2021) Suchasni innovatsiyni bunkerni vahony-khopery dlya perevezennya zerna vitchyznyanoho vyrobnytstva ta perspektyvy yikh rozvytku. [Modern innovative hopper wagons for grain transportation of domestic production and prospects for their development.] Naukovi visti Dalivskoho universytetu – Scientific news of Dal University, 21. https://doi.org/10.33216/2222-3428-2021-21-16. [in Ukrainian]

Fomin, O., Lovska, A., Daki, O., Bohomia, V., Tymoshchuk, O., & Tkachenko, V. (2019). Determining the dynamic loading on a open-top wagon with a two-pipe girder beam. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3(7(99)), 18–25. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.166329

Kelrikh, M., & Fomin, O. (2014). Perspective directions of planning carrying systems of gondolas. Metallurgical and Mining Industry, 6. 64–67.

Fedosov-Nikonov, D. V., Sulym, A. O., Ilchyshyn, V. V., Safronov, O. M., & Kelrikh, M. B. (2020, November). Study of strength characteristics of the long wheelbase flat cars. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 985, No. 1, p. 012029). IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1757-899X/985/1/012029.

Kelrikh, M.B., & Fedosov-Nikonov, D.V. (2016). Doslidzhennya na mitsnist konstruktsiyi dovhobazovoyi platformy. [Study of strength of the long-base platform structure.] Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Dalia - Bulletin of the Eastern Ukrainian National University named after V. Dahl. 1(225), 90–94. [in Ukrainian].

Kebal, Y.V., Shatov, V.A., Tyokotev, O.M., & Murashova, N.G. (2017). Udoskonalennya konstruktsiyi vahona-khopera dlya perevezennya zerna. [Improvement of hopper car design for grain transportation.] Zbirnyk naukovykh pratsDUIT. Seriia «Transportni

systemy i tekhnolohii» - Collection of scientific papers DUIT. "Transport systems and technologies" series. 30, 113–122 [in Ukrainian].

Panchenko, S., Fomin, O., Vatulia, G., Ustenko, O., & Lovska, A. (2021). Determining the load on the long-based structure of the platform car with elastic elements in longitudinal beams. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.1(7(109)), 6-13. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.224638.

Płaczek, M., Wróbel, A., & Buchacz, A. (2016) Pɫaczek, M., Wróbel, A., & Buchacz, A. (2016, November). A concept of technology for freight wagons modernization. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 161, No. 1, p. 012107). IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1757-899X/161/1/012107.

Myamlin, S.V., Murashova, N.G., Kebal, I.Yu., & Kazhkenov, A.Z. (2015). Sovershenstvovanye konstruktsiy krytykh vahoniv. [Improving the design of covered cars.] Vahonnyi park - Car fleet, 7-8 (100-101), 4-8 [in Ukrainian].

Koshel, O., Sapronova, S., Kara, S. (2023). Revealing patterns in the stressed-strained state of load-bearing structures in special rolling stock to further improve them. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4(7(124)), 30–42. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.285894.

Neduzha, L.O., Shvets, A.O. (2018). Teoretychni ta eksperymentalni doslidzhennya mitsnisnykh yakostey khrebtovoyi balky vantazhnoho vahona. [Theoretical and experimental studies of the strength qualities of the ridge beam of a freight car.] Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu - Science and progress of transport. Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. 1(73), 131 – 147. https://doi.org/10.15802/stp2018/123457. [in Ukrainian]

Petrenko, V.O., Kellrich, M.B., Prokopenko, P.M., & Kara, S.V. (2022) Otsinka nesivnoyi zdatnosti modernizovanoyi ramy vahona-zernovoza. [Evaluation of the carrying capacity of the modernized grain car frame.] Zaliznychnyi transport Ukrainy - Railway transport of Ukraine. 3, 4-10. https://doi.org/ 10.34029/2311-4061-2022-144-3-04-10. [in Ukrainian].

Fomin, O.V., Lovska, A.O., & Rybin, A.V. (2021) Doslidzhennya pozdovzhoyi navantazhuvanosti vahona-platformy z napovnyuvachem u nesuchiy konstruktsiyi. [Study of the longitudinal load of a flat car with a filling in the supporting structure.] Naukovi visti Dalivskoho universytetu – Scientific news of Dahl University, 21. https://doi.org/10.33216/2222-3428-2021-21-17.

Panchenko, S.V., Fomin, O.V., Vatulya, G.L., Lovska, A.O. Deryzemlya, S.V., & Rybin, A.V. (2021). Obgruntuvannya vykorystannya napovnyuvachiv u skladovykh nesuchykh konstruktsiy vantazhnykh vahoniv. [Justification of the use of fillers in the load-bearing structures components of freight cars.] Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii» - Collection of scientific papers DUIT."Transport systems and technologies" series. 38. 5–13. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2021-38-5-1. [in Ukrainian].

Panchenko, S., Fomin, O., Vatulia, G., Lovska, A., Bahrov, O., Fedosov-Nikonov, D., & Rybin, A. (2021) Defining patterns in the dynamic load and strength of the bearing structure of a covered freight car with a filler in the girder beam. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 6(7(114)), 68–76. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.243866.

Shaposhnyk ,V.YU., & Shykunov, O.A. (2021). Problema obryviv avtozchepiv. [The problem of broken couplings.] Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii» - Collection of scientific papers DUIT."Transport systems and technologies" series, 37, 21–30. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2021-37-3 [in Ukrainian]

Ravlyuk, V.H. Modernizatsiya elementiv halʹmovoyi vazhilʹnoyi peredachi vizkiv vantazhnykh vahoniv (2019). [Modernisation of brake lever gear elements for freight car bogies.] Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu - Science and progress of transport. Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 5(83), 108–121. https://doi.org/10.15802/stp2019/182013. [in Ukrainian]

Muradyan, L.A., Shaposhnyk, V.YU., Vinstrot, B.U., & Mukovoz, S.P. (2015). Ispytaniya perspektyvnykh tormoznykh kolodok na zheleznykh dorohakh Ukrayny. [Tests of perspective brake pads on Ukrainian railways.] Lokomotiv-inform- Locomotive-inform, 7-8(109-110), 20-22. [in Ukrainian]

Gerlici, J., Gorbunov, M., Kravchenko, K., Prosvirova, O., & Lack. T. (2020). Evalution of innovative methods of modern rolling stock brake systems efficiency increase. Zaliznychnyi transport Ukrainy - Railway transport of Ukraine. 2(132), 33–40. https://doi.org/ 10.34029/2311-4061-2020-135-2-33-40. [in Ukrainian].

Safronov, O.M., Vodyannikov, YU.YA., Yesʹkov, D.I., & Kukin, S.V. (2022). Alhorytm vyznachennya parametra vantazhnoyi peredachi halʹmovoyi systemy vantazhnykh vahoniv. [ Algorithm for determining the lever gear parameter of the brake system of freight cars.] Zbirnyk naukovykh prats «Reikovyi rukhomyi sklad» - Collection of scientific works "Railbound Rolling Stock", 25, 98–114. https://doi.org/10.47675/2304-6309-2022-25-98-114. [in Ukrainian].

Shvets. A.O. (2022). Doslidzhennya mitsnosti avtozcheplennya pry netsentralniy vzayemodiyi vahoniv. [Study of the strength of a car coupling in non-central interaction of cars]. Problemy mitsnosti - Problem of strength, 2, 77–87. [in Ukrainian] 38. Lobanov, L.M., Makhnenko, O.V., Pavlovsʹkyy, V.I., Saprykina, H.YU.,& Pustovoy, A.D. (2022). Perevahy sutsilʹnozvarnoyi konstruktsiyi bokovoyi ramy vizka vantazhnoho vahona. [Advantages of the all-welded construction of the side frame of the freight car bogie.] Nauka ta prohres transportu.Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu - Science and progress of transport. Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 3-4(99-100), 55–69. https://doi.org/10.15802/stp2022/276541. [in Ukrainian].

Mankevich, N.B. (2014). Dynamics of freight cars on bogies model 18-1711 with different designs of spring suspension wedges. Science and progress of transport. Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 1(49), 142–150.40.

Kara, S.V. (2017). Udoskonalennya konstruktsiyi bokovoyi ramy trʹokhelementnoho vizka vantazhnoho vahona. [Improvement of the side frame design of the three-element bogie of a freight car.] Zaliznychnyi transport Ukrainy –Railway transport of Ukraine, 1, 32–35. [in Ukrainian].

Bahrov, O.M. (2016). Bokovi ramy vizkiv vantazhnykh vahoniv. Ekspluatatsiya. Problemy ta yikh vyrishennya. [Side frames of freight cars. Operation. Problems and their solutions.] Zaliznychnyi transport Ukrainy –Railway transport of Ukraine, 1-2, 29–34. [in Ukrainian].

Golubenko, A.L., Gubacheva, L.A., Andreyev, A.A., & Mokrousov, S.D. (2013). Features of freight car bogie frame and fatigue endurance. Bulletin of the Eastern Ukrainian National University named after V. Dahl, 1(9). 7–16. [in Ukrainian].

Martynov, I.E., Trufanova, A.V., Shovkun, V.O., & Sharyy, O.L. (2023) Analiz konstruktsiy korpusiv buks vantazhnykh vahoniv. [Analysis of freight car axle box structures.] Komunalʹne hospodarstvo mist. - Communal management of cities, 175, 229–236. https://doi.org/10.33042/2522-1809-2023-1-175-229-236. [in Ukrainian].

Shykunov, O.A. (2017) Three-element bogie side frame strength. Nauka ta prohres transportu.Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu - Science and progress of transport. - Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 1(67), 183–193. https://doi.org/10.15802/stp2017/92535.

Muradyan, L.A., Babayev, A.M., Shaposhnik, V.YU., & Mishchenko, A.A. (2018). About the experience of using the DIIT-UZ profile in modernized freight car bogies. Collection of scientific papers DUIT."Transport systems and technologies" series, 32(1), 45–54.

Gorbunov, М., Gerlici, J., Kara, S., Nozhenko, O., Chernyak, G., Kravchenko, K., Lack T. (2018). New Principle Schemes of Freight Cars Bogies. Manufacturing Technology, 18(2), 233-238. https://doi.org/10.21062/ujep/83.2018/a/1213-2483/MT/18/2/233.

Dižo, J., Harušinec, J., & Blatnický, M. (2017). Structural analysis of a modified freight wagon bogie frame. In MATEC Web of Conferences (Vol. 134, p. 00010). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/matecconf/201713400010.

Šťastniak, P., Moravčík, M., & Smetanka, L. (2019). Investigation of strength conditions of the new wagon prototype type Zans. In MATEC Web of Conferences (Vol. 254, p. 02037). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/matecconf/201925402037.

Fomin, O., Lovska, A., Lytvynenko, A., & Sova, S. (2022). Determining the features of loading the bearing structure of a multifunctional car under operating modes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(7(117)), 6–13. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.258201.

Chuan-Jin, O. U., & Bing-Tao, L. I. (2020). Research and application of new multimodal transport equipment-swap bodies in China. In E3S Web of Conferences (Vol. 145, p. 02001). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202014502001.

Wiesław, K., Tadeusz, N., & Michał, S. (2016). Innovative Project of Prototype Railway Wagon and Intermodal Transport System. Transportation Research Procedia, 14, 615–624. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.307.

Šťastniak, P., Kurčík, P., & Pavlík, A. (2018). Design of a new railway wagon for intermodal transport with the adaptable loading platform. In MATEC Web of Conferences (Vol. 235, p. 00030). EDP Sciences. https://doi.org/10.1051/matecconf/201823500030.

Stoilov, V., Simić, G., Purgić, S., Milković, D., Slavchev, S., Radulović, S., & Maznichki, V. (2019, October). Comparative analysis of the results of theoretical and experimental studies of freight wagon Sdggmrss-twin. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 664, No. 1, p. 012026). IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1757-899x/664/1/012026.

Krason, W., & Niezgoda, T. (2014). FE numerical tests of railway wagon for intermodal transport according to PN-EU standards. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, 62(4), 843–851. https://doi.org/10.2478/bpasts-2014-0093.

Fabian, P., Gerlici, J., Masek, J., & Marton, P. (2013). Versatile, Efficient and Long Wagon for Intermodal Transport in Europe. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 15(2), 118–123. https://doi.org/10.26552/com.C.2013.2.118-123.

Patlasov, O.M., & Fedorenko, YE.M. (2021). Dopustymi znachennya dynamichnoyi diyi rukhomoho skladu na zaliznychnu koliyu u razi pidvishchennya osʹovoho navantazhennya. [Permissible values of the dynamic action of the rolling stock on the railway track in case of suspension of the axial load.] Nauka ta prohres transportu.Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu - Science and progress of transport. Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 3(93), 15–23. https://doi.org/10.15802/stp2021/242048. [in Ukrainian].

Myamlin, S.V. (2019). Design features and implementation of rolling stock with a load of 25 tons per axle. Railway transport of Ukraine, 3, 21–28. https://doi.org/10.34029/2311-4061-2019-132-3-21-28. [in Ukrainian].

Bubnov, V., Myamlin, S., & Mankevych, N. (2013) Theoretical and experimental investigations of strength properties of cast parts for freight cars bogie with axle load 245 kN, Proc. 8th Int. Conf., Vilnius Lithuania, 9-12. https://doi.org/10.3846/transbaltica2013.003.

Patlasov, O.M., & Fedorenko, YE.M. (2019). Vplyv vahoniv z osʹovym navantazhennyam 25 ts/visʹ na stan zaliznychnoyi koliyi [Influence of wagons with an axle load of 25 tf/axle on the state of the railway track.] Nauka ta prohres transportu.Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu - Science and progress of transport. Bulletin of the Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 3(81), 87–95. https://doi.org/10.15802/stp2019/171297. [in Ukrainian].

Safronov, A.M., Sulym, A.A., Khozya, P.A., Vodyannykov, YU.YA., & Stoletov, S.A. (2019). The influence of the design features of bogies models 18-4129 and 18-9817 with an axle load of 25 tf on the dynamic performance of freight cars. Collection of scientific papers DUIT."Transport systems and technologies" series. 33. Vol. 1. 171–178. DOI: https://doi.org/10.32703/2617 -9040-2019-33-1-15.

Ilchyshyn V.V., A.M. Stringha, V.A. Khudienko, D.V. Fedosov-Nikonov, V.M. Poluliakh, S.V. Dolinskyi. (2018). Teoretychni ta eksperymentalʹni doslidzhennya mitsnosti innovatsiynoyi konstruktsiyi bunkernoho vahona. [Theoretical and experimental studies of the strength of the innovative structure of the bunker car.] Zbirnyk naukovykh prats «Reikovyi rukhomyi sklad» - Collection of scientific works "Railbound Rolling Stock". 17. 79–86. [in Ukrainian]

Kostrytsia, S.A., Fedorov, E.F., Bolotov, V.V., & Granovska, N.Y. (2021, April). Khodovi dynamichni ta mitsnisni vyprobuvannya vahona-platformy modeli 13-7133 na vizkakh z kovzunamy zazornoho typu dlya perevezennya krupnotonazhnykh konteyneriv. Problemy ta perspektyvy rozvytku zaliznychnoho transportu: materialy 81 Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 22-23 kvitnya. [Problems and prospects of the development of railway transport: materials of the 81st International Scientific and Practical Conference, April 22-23] 2021 р. / za zah. red. A.V. Radkevycha, R.V. Rybalky. Dniprov. nats. un-t. zaliznych. transp. im. akad. V. Lazaryana. Dnipro, 2021. (pp. 307–308).

Khozya, P.O., Yushko, O.O., Orlov, O.V., Khvoyenko, E.O., & Hryhoroshenko М.V. (2022). Naukovo-eksperymentalʹni doslidzhennya tekhnichnykh kharakterystyk vahona-samoskyda modeli 33-7141. [Scientific and experimental studies of the technical characteristics of the dump truck model 33-7141.] Zbirnyk naukovykh prats «Reikovyi rukhomyi sklad» - Collection of scientific works "Railbound Rolling Stock", 25, 129–143. https://doi.org/10.47675/2304-6309-2022-25-129-143.

Sulym, A.O., Khozya, P.O., Strynzha, A.M., Rechkalov, V.S., & Fedorov, V.V. (2022). Shlyakhy ta perspektyvy udoskonalennya vahoniv-dumpkariv, pryznachenykh dlya ekspluatatsiyi mahistralʹnymy koliyamy 1520 mm. [Ways and prospects of improvement of dump cars intended for operation on 1520 mm main tracks.] Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii» - Collection of scientific papers DUIT."Transport systems and technologies" series, 39, 51–65. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2019-39-6. [in Ukrainian] 65. Donchenko, A.V., & Safronov, O.M. (2016). Vymohy do formuvannya typorozmirnoho ryadu vahoniv novoho pokolinnya dlya zabezpechennya proviznoyi spromozhnosti zaliznyts. [Requirements for the formation of standard-sized series of new generation cars to ensure the carrying capacity of railways.] Zbirnyk naukovykh prats «Reikovyi rukhomyi sklad» - Collection of scientific works "Railbound Rolling Stock, 13, 41–44. [in Ukrainian]

Vatulia, G., Falendysh, A., Orel, Y., & Pavliuchenkov, M. (2017). Structural Improvements in a Tank Wagon with Modern Software Packages. Procedia Engineering, 187, 301-307. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.04.379.

Fomin, O.V., Gorbunov, M.I., Kara, S.V., Prokopenko, P.M., & Gryndey, P.O. (2020). Stvorennya vysokotochnoyi rozrakhunkovoyi modeli trʹokhelementnoyi konstruktsiyi vizka vantazhnoho vahona. [Creation of a highly accurate calculation model of a three-element design of a freight car trolley.] Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii» - Collection of scientific papers DUIT."Transport systems and technologies" series, 36, 104–111. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2020-36-11.

Lovska, A.O. (2023). Komp'yuterne modelyuvannya mitsnosti nesuchoyi konstruktsiyi vahona-khopera dvosektsiynoho. [Computer modeling of supporting structure strength of a two-section hopper car.] Naukovi visti Dalivsʹkoho universytetu – Scientific news of Dahl University, 24, 1-6. https://doi.org/10.33216/2222-3428-2023-24-11. [in Ukrainian]

Myamlin, S.S. (2020). Mathematical model of spatial vibrations of a four-axle flat car on bogies with elastic coupling of wheel pairs and side frames. Railway transport of Ukraine, 3(136), 43-50. https://doi.org/ 10.34029/2311-4061-2020-136-3-43-50.

Rechkalov, V.S., Rechkalov, S.D., Ilchishin, V.V., & Solyanik, M.I. (2018). Calculation dependencies for studying vertical vibrations of the boiler shell of railway tanks, taking into account design features. Collection of scientific works "Railbound Rolling Stock, 16, 70–76. 71. Safronov, A.M., Vodyannikov, Yu.Ya., & Makeeva, E.G. (2018) Tormoznaya effektivnost gruzovykh vagonov. Metodologiya raschetnykh i eksperimentalnykh issledovaniy s ispol'zovaniyem matematicheskikh modeley i komp'yuternogo modelirovaniya: monografiya. [Braking efficiency of freight cars. Methodology of computational and experimental studies using mathematical models and computer simulation monograph]. Kremenchug: SE “UkrNIIV”. [in Ukrainian].

Lee, H.-A., Jung, S.-B., Jang, H.-H., Shin, D.-H., Lee, J. U., Kim, K. W., & Park, G.-J. (2015). Structural-optimization-based design process for the body of a railway vehicle made from extruded aluminum panels. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, 230(4), 1283–1296. https://doi.org/10.1177/0954409715593971.

Lovska, A. (2018). Simulation of loads on the carrying structure of an articulated flat car in combined transportation. International Journal of Engineering & Technology, 7(4.3), 140–146. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.3.19724.

Nandan, S., Trivedi, R., Kant, S., Ahmad, J., & Maniraj, M. (2020). Design, analysis and prototype development of railway wagons on different loading conditions. International Journal of Engineering Applied Sciences and Technology, 4(10), 122-129. https://doi.org/10.33564/ijeast.2020.v04i10.023.

Dyomin, Yu.V., Chernyak, G.Yu., & Shevchuk, P.A. (2017). Computer models of the dynamics of the wheel of flatcars on bogies with central and axle suspensions. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Dalia - Bulletin of the Eastern Ukrainian National University named after V. Dahl, 5(235), 41–45.

Downloads

Published

2024-06-18

How to Cite

Sulym, A., Safronov, O., Strynzha, A., & Khozia, P. (2024). Ways of improving of freight car design. Transport Systems and Technologies, (43), 47–60. https://doi.org/10.32703/2617-9059-2024-43-4

Issue

Section

Technics and techology