СУЧАСНИЙ МЕТОД ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ШИЙКИ ОСІ КОЛІСНОЇ ПАРИ АВТОМАТИЗОВАНИМ ОБЛАДНАННЯМ ТА ЇЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • A. Fomin
  • V. Osmak
Ключові слова: залізничний транспорт, рухомий склад, колісні пари, електроерозій не відновлення, автоматизоване обладнання

Анотація

У статі наведено застосування технології відновлення шийок осей колісних пар електроерозійним методом. Розглядаються фізико-механічні властивості, глибина проникнення в матеріал, твердість, наводяться результати дослідження металографії відновленого покриття.

Посилання

1. TU 32 CV-VNIIZhT-94/2. Vosstanovlenie sheek osej vagonnih koles. Tehnicheskie uslovija. MPS: -M. ot 01.12.94.
2. Tehnologicheskaja instrukcija po jekspluatacii elektroimpul’snoj ustanovki pri vosstanovlenii sheek osej kolesnyh par vagonov. CTVR – 5/20.
3. Іnstrukcіja z nerujnіvnogo kontrolju detalej ta vuzlіv vagonіv magnіtoporoshkovim, vihrostrumovim ta ferozondovim metodami ta z viprobuvannja na roztjagannja. CV-0052.
4. Tehnologіchna іnstrukcіja z vіdnovlennja shijok osej kolіsnih par elektroerozіjnim metodom T 05.07. CV – 0097.
5. Tehnologіchnі rekomendacії po vikoristannju tehnologії ta obladnannja dlja elektroerozіjnogo vіdnovlennja j zmіcnennja zovnіshnіh poverhon’ cilіndrichnih detalej na ustanovcі tipu EEV – 2.
6. Іnstrukcії z ogljadu, obstezhennja, remontu ta formuvannja vagonnih kolіsnih par. CV – CL – 0062 Ukrzalіznicja. – K.: 2005. 103s.
7. Fomin, O.V. Koncepcіja іdeal’nih kuzovіv napіvvagonіv [The concept of ideal bodies gondola] [Text] / O.V. Fomin // Journal of East Ukrainian National University named after Vladimir Dal, a scientific journal. – Lugansk: EUNU. Dal, 2013. – № 4 (193). – S. 267-271.
8. Fomin O. V. Analiz dotsilnosti zastosuvannia shestyhrannykh porozhnystykh profiliv v yakosti skladovykh elementiv nesuchykh system napivvahoniv //Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu im. akademika V. Lazariana, Nauka ta prohres transportu, 6 (54). – 2014. – С. 146-153.
9. Panchenko, S. V. Formation of an automated traffic capacity calculation system of rail networks for freight flows of mining and smelting enterprises / S. V. Panchenko, T. V. Butko, A. V. Prokhorchenko, L. O. Parkhomenko // Natsional’nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk. – 2016. – Vol.2. – P. 93-99.
10. Gorobchenko O. M. Metodologіja viznachennja velichini parametru skladnostі neshtatnoї situacії pіd chas vedennja poїzdu //Nauka ta progres transportu. Vіsnik Dnіpropetrovs’kogo nacіonal’nogo unіversitetu zalіznichnogo transportu, № 6 (54). – D.:DNUZT, 2014. – S.50-58 (doi 10.15802/stp2014/33077)
11. Fomin, O. Improvement of upper bundling of side wall of gondola cars of 12-9745 model / О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2015, No. 1 – P.45-48.
12. Fomin, O.V. Using of rectangle profiles by elements of gondola bodies / O.V. Fomin, V.V. Fomin, // Zbirnyk naukovych prac’ EU V. Dahl National University. 2012 (3(174)) – P. 244-250.
13. Lovska A. A. Peculiarities of computer modeling of strength of body bearing construction of gondola car during transportation by ferry
14. Osmak, V. Classification isothermal rolling stock with the main criteria thermal properties fence body. [Tekst] / V. Osmak / Scientific and technical journal »Metallurgical and Mining Industry». 2015, No. 3 – P. 265–267.
15. Sapronova S.U. Optimization design profiles of bracer wheel of locomotive: Monograph / S.U. Sapronova – Lugansk: Vyd. EU V. Dahl National University. 2011. 171 p.
16. Tkachenko V.P., Sapronova S.U. Estimation of firmness from derailing / V.P. Tkachenko, S.U. Sapronova // Vistnyk EU V. Dahl National University. 2015 (1 [218]). – P. 266-271.
17. Fomin, O.V. Varіacіjne opisannja konstruktivnih vikonan’ vantazhnih vagonіv [Variations describe the structural designs of freight cars] / O.V. Fomin, A.V. Gostra // Proceedings of the State Economic and Technological University of Transport, Ministry of Education and Science of Ukraine series «Transport systems and technologies» – Kyiv: DETUT, 2015. – Vyp.26-27. – p.137-147.

Література:

1. ТУ 32 ЦВ-ВНИИЖТ-94/2. Восстановление шеек осей вагонних колес. Техничееские условия. МПС: – М. от 01.12.94.
2. Технологическая инструкция по эксплуатации електроимпульсной установки при восстановлении шеек осей колесных пар вагонов. ЦТВР – 5/20.
3. Інструкція з неруйнівного контролю деталей та вузлів вагонів ммагнітопорошковим, вихрострумовим та ферозондовим методами та з випробування на розтягання. ЦВ-00552.
4. Технологічна інструкція з відновлення шийок осей колісних пар електрооерозійним методом Т 05.07. ЦВ – 0097.
5. Технологічні рекомендації по використанню технології та обладнання дляя електроерозійного відновлення й зміцнення зовнішніх поверхонь циліндричних деталей на установці типпу ЕЕВ – 2.
6. Інструкції з огляду, обстеження, ремонту та формування вагонних колісних пар. ЦВ – ЦЛ – 0062 Укрзалізниця. – К. – 2005. – 103 с.
7. Фомін О.В. Концепція ідеальних кузовів напіввагонів / О.В. Фомін // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 4(193). – С. 267–271.
8. Фомін, О.В. Аналіз доцільності застосування шестигранних порожнистих профілів в якості складових елементів несучих систем напіввагонів/ О.В. Фомін // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна: науковий журнал. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2014. – Вип. 6(54). – С. 146–153.
9. Panchenko, S. V. Formation of an automated traffic capacity calculation system of rail networks for freight flows of mining and smelting enterprises / S. V. Panchenko, T. V. Butko, A. V. Prokhorchenko, L.O. Parkhomenko // Natsional’nyi Hirnychyi Universytet. Naukovyi Visnyk. – 2016. – Vol.2. – P. 93-99.
10. Горобченко О. М. Методологія визначення величини параметру складності нештатної ситуації під час ведення поїзду //Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, № 6 (54). – Д.: ДНУЗТ, 2014. – С.50-58 (doi 10.15802/stp2014/33077) 11. Fomin, O. Improvement of upper bundling of side wall of gondola cars of 12-9745 model / О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2015, No. 1 – P.45-48.
12. Фомін, О.В. Використання профілю з перерізом у вигляді прямокутної труби в якості елементів каркасів кузовів залізничних напіввагонів / О.В Фомін, В.В Фомін // Зб. наук. праць. – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2012. – Вип. № 3(174). – С. 244–250.
13. Lovska A. A. Peculiarities of computer modeling of strength of body bearing construction of gondola car during transportation by ferry
14. Osmak, V. Classification isothermal rolling stock with the main criteria thermal properties fence body. (Класифікація ізотермічного рухомого складу залізниць з урахуванням основних критеріїв теплотехнічних властивостей огородження кузова.) [Текст] / V. Osmak / Scientific and technical journal »Metallurgical and Mining Industry». 2015, No. 3. – P. 265–267.
15. Сапронова С.Ю. Оптимізація профілів бандажів коліс локомотивів: монографія / С.Ю. Сапронова. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – 171 с.
16. Ткаченко В.П., Сапронова С.Ю. Оцінка стійкості залізничних екіпажів від сходу з рейок / В.П. Ткаченко, С.Ю. Сапронова // Вісник СНУ ім. В.Даля. – Сєверодонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. – № 1 [218]. − С. 266−271.
17. Фомін, О.В. Варіаційне описання конструктивних виконань вантажних вагонів/ О.В Фомін, А.В. Гостра // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». – Київ: ДЕТУТ, 2015. – Вип. 26–27. – С. 137–147.

Опубліковано
2018-10-25
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##