СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ БАГАТОРІВНЕВИХ СХЕМ ПАМ’ЯТІ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ АВТОМАТОМ СТРАТЕГІЇ

  • L. Marahovskij
  • N. Butryk
Ключові слова: багаторівнева схема пам’яті, нова елементна база, автомат стратегії

Анотація

У публікації розкрита суть теорії побудови багаторівневих схем пам’яті, як приклад промодельовано 1 клас багаторівневих схем. Здійснено порівняння та аналіз можливості роботи тригера і БФСП із загальним автоматом стратегії багаторівневих схем пам’яті. Розглянуті методи синтезу БФСП і БРСП за їхнім символьним описом, що дозволяє формалізувати їх проектування з урахуванням обмежень логічних елементів за кількістю вузлів та навантажувальної здатності. Досліджено існуючі схеми елементної бази комп’ютерів (нових багаторівневих схем пам’яті), а також нові розробоки Мараховського Л.Ф. в галузі створення синтезу та аналізу багатофункціональних і багаторівневих схем пам’яті

Посилання

1. Glushkov V. Synthesis of digital automata [Synthesis of digital automata] Moscow: Fizmatgiz, 1962, 476 p.
2. Reference book on digital computers: (processors and memory) [Reference book on digital computing: (processors and memory)] B. Malinovsky, E. Bryukhovich, E. Denisenko and others. B. Malinovsky, Кiev, «Tech», 1979, 366 p.
3. Marakhovsky L. Multilevel devices of automatic memory. І part, Kiev: USIM, No. 1, 1998, P. 66-72.
4. Marakhovsky L. Multilevel devices of automatic memory. ІІ part, Kiev: Usim, No 2, 1998, P. 63-69.
5. Bryukhovich E. The future of computing, as it appears in natural laws and scientific foresight. // Proceedings of the International Symposium on the history of the first computer and the contribution of Europe to the development of computer technology, Kiev, pub. «Phoenix» UAYNP, 1998, P. 344-349.
6. Marakhovsky L., Moskvin M. Three scientific directions in the field of information processing // «INTERNET- Osvita-nauka-2012», the eighth international scientific practical conference ІОН-2012, 1-5 жовтня, 2012: Zbirnyk prats’. − Vinnytsya: VNTU, 2012, p. 215-219.
7. Marakhovsky L., Moskvin V. Computer information management systems for rail transport: Textbook for masters of specialty 8.05020203 «Automation and automation of transport (rail)» , Kiev, DETUT, 2015, 127 p.
8. Marakhovsky L., Mikhno N. Fundamentals of the new information technology. Fundamental basics of designing reconfigurable devices of computer systems and artificial neuron- Germany: Saarbrcken, LAP LAMBERT, 2012, 347 p.

Література:

1. Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов. – М.: Физматгиз, 1962. – 476 с.
2. Справочник по цифровой вычислительной технике: (процессоры и память) / Б.Н. Малиновский, Е.И. Брюхович, Е.Л. Денисенко и др. / Под ред. Б.Н. Малиновского. – К.: «Техніка», 1979. – 366 с.
3. Мараховский Л.Ф. Многоуровневые устройства автоматной памяти. І ч. – Киев: УСиМ. – № 1.– 1998.– С. 66-72.
4. Мараховский Л.Ф. Многоуровневые устройства автоматной памяти. ІІ ч. – Киев: УсиМ. – № 2. – 1998. – С. 63-69.
5. Брюхович Е.И. Будущее вычислительной техники, каким оно представляется в естественных законах и научном предвидении. // Праці міжнародного симпозіуму з історії створення перших ЕОМ та внеску європейців в розвиток комп’ютерних технологій – К.: «Феникс» УАИНП, 1998. – С. 344-349.
6. Мараховский Л.Ф., Москвин М.В. Три научных направления в области обработки информации // «ІНТЕРНЕТ-освіта-наука-2012», восьма міжнародна науково практична конференція ІОН-2012, 1-5 жовтня, 2012: Збірник праць. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – C. 215-219.
7. Мараховський Л.Ф., Москвін В.В. Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: Навчально-методичний посібник для магістрів спеціальності 8.05020203 «Автоматика та автоматизація на транспорті (залізничний транспорт)». – К.: ДЕТУТ, 2015. – 127 с.
8. Мараховський Л.Ф., Михно Н.Л. Основы новой информационной технологии. Фундаментальные основы проектирования реконфигурируемых устройств компьютерных систем и искусственного нейрона Germany: Saarbrcken, LAP LAMBERT, 2012. – 347 с.

Опубліковано
2018-10-26
Розділ
Інформаційні, телекомунікаційні та ресурсозберігаючі технології