ФОРМАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНО-РЕЧОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В НЕСУЧИХ СИСТЕМАХ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ТЕРМІЧНИХ ВПЛИВІВ У ПРОЦЕСІ ЗВАРЮВАЛЬНИХ І ПРАВОЧНИХ РОБІТ

Автор(и)

  • O. Burlutskyy
  • O. Fomin
  • V. Tkachenko

Ключові слова:

вантажні вагони, несучі системи, хребтова балка, залишкові напруження, зварювальні шви

Анотація

Високі швидкості і збільшені навантаження диктують підвищені технічні вимоги не тільки до міцності ходових частин, а й до несучих систем вагона. З метою забезпечення міцності несучих систем, відповідно до нормативної документації, хребтові балки піддають механічній або термічній правці. Термічна правка місцевих деформацій полягає в тому, що після місцевого нагріву листа в металі виникають пластичні деформації «укорочення», які прибирають «зайвий» метал. Ефективність термічної правки залежить від великої кількості параметрів, що є основною проблемою виконання цієї технологічної операції. Один із шляхів вирішення цієї проблеми − оптимізація параметрів нагріву, кількості і розташування плям нагрівання на основі математичного моделювання процесу термічної правки для кожної деформованої ділянки.

Посилання

1. Fomin, O.V. Optimіzacіjne proektuvannja elementіv kuzovіv zalіznichnih napіvvagonіv ta organіzacіja іh virobnictva [Optimization design elements ry gondola bodies and organization of production]: Monograph / O.V. Fomin. − Donetsk: DonIZT UkrDAZT, 2013. – 251 p.
2. Fomin, O.V. Doslіdzhennja defektіv ta poshkodzhen' nesuchih sistem zalіznichnih napіvvagonіv [Investigation of defects and damage bearing systems ry gondola]: Monograph / O.V. Fomin. − Kyiv: DETUT, 2014. − 299 p.
3. Fomin, O.V. Pіdvishhennja stupenja іdeal'nostі vantazhnih vagonіv ta prognozuvannja stadіj їh evoljucії [Increased ideal freight cars and forecasting stages of their evolution] [Text] / O.V Fomin // Scientific Bulletin of National Mining University. − Dnepropetrovsk: NSU, 2015. − №3. − P. 68-76 − Access: http://nvngu.in.ua/index.php/uk/golovna/1049-ukrcat/arkhiv-zhurnalu/2015/zmist-3-2015/geotekhnichna-igirnicha-mekhanika-mashinobuduvannya/2975-pidvishchennya-stupenya-idealnosti-vantazhnikh-vagoniv-taprognozuvannya-stadij-jikh-evolyutsiji.
4. Fomin, O.V. Modern requirements to carrying systems of railway general-purpose gondola cars/ О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2014, No. 5 – P.31-43. [http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/9-Fomin.pdf].
5. Burlutsky O.V. Osoblyvosti metodu vyznachennia dynamichnoho navantazhennia kuzova napivvahonu [Features of the metohod dynamic load body gondola] Skhidno-Yevropeyskyy zhurnal .peredovukh tekhnolohy[Eastern European of Enterprise Technologies ], 2012. − Vol.no 4/7 pp. 47-50.
6. Fomin O.V. Burlutsky O.V. Osoblyvosti metodyky vyznachenayn vtomnoy dovgovichnosti napivvahonu z urakhuvanniaym ekspluatatsiinykh ushkodzhe [Features method of determination tireless longevity gondola taking into account operating damages] Skhidno-Yevropeyskyy zhurnal peredovukh tekhnolohy [ Eastern European of Enterprise Technologies ], 2013.issue no. 2/7, pp. 12-16.
7. Fomin O.V., Burlutsky O.V., Fomin V.V. Analiz ekspluatatsiinykh poshkodzhen kuzoviv zaliznychnykh na pivvahoniv [Analysis of operational damage bodies railway gondol] Budivnytstvo Ukrainy [Construction of Ukraine], Kieiv, 2013.vol. 3, .pp37-41.
8. Fomin O.V. Burlutsky O.V Metod otsinky nadiynosti elementiv kuzoviv suchasnykh zaliznychnykh napivvahoniv z urakhuvanniam tsenzuruvannia vybirky ] Valuation reliability of bodies of modern railway gondola considering censoring sample]
9. Normy rascheta i proektirovanija vagonov zheleznyh dorog MPS kolei 1520 mm (nesamohodnyh) s izmenenijami i dopolnenijami [Norms calculating and designing railways carriages IPS gage railway 1520 mm (nesamohodnuh) s Changes and additions]. − HosNYYV − VNYYZHT. Moscow, 1996.
10. Yampolskyi V.M. Svarka y svaryvaemye materyaly.[ Welding and welding materials] Moskovsky`j gosudarstvennj texnchesky unyversytet imeni N. E. Bauman [Bauman Moscow State Technical University] – M. 1996. -574 p.
11. Shliapyn V.B. Remont vahonov svarkoi. [Repairing welding] Spravochnyk. − M.: Transport, 1983,- 246 p.
12. Vynokurov V. A. Svarochnye deformatsyy y napriazhenyia. [Welding deformation and stress] – M.: Mashynostroenye, 1968. – 235 p.
13. Burlutsky O. Zastosuvannya matematichnogo modelyuvannya protsesіv pravki pri vigotovlennі elementіv napіvvagonіv [Application mathematical modeling of processes corrections at manufacturing of elements gondola cars] Zbіrnik naukovych pratz DETUT. Serіya Transportnі sistemi i tehnologіi [Scientific works DETUT. The series Transport systems and technologies]. – К:, 2016, issue no. 28, pp. 110-123.
14. Burlutsky O. Application methods changes plastic deformation after welding sill gondola cars / O.V. Burlutsky / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2015, No. 10 – P.190-197.
15. Burlutsky O. Viznachennya zvaryuvalnih deformatsіy, yaki vinikayut na etapah zhittevogo tziklu napіvvagonu [Determination of welding deformations that arise in stages of life cycle gondola cars] Zbіrnik naukovych pratz DETUT. Serіya Transportnі sistemi i tehnologіi [Scientific works DETUT. The series Transport systems and technologies]. – К:, 2016, issue no. 28, pp. 110-123.

Література:

1. Фомін, О.В. Оптимізаційне проектування елементів кузовів залізничних напіввагонів та організація їх виробництва: монографія/ О.В. Фомін. – Донецьк: ДонІЗТ УкрДАЗТ, 2013. – 251с.
2. Фомін, О.В. Дослідження дефектів та пошкоджень несучих систем залізничних напіввагонів: моно- графія/ О.В. Фомін. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 299 с.
3. Фомін, О.В. Підвищення ступеня ідеальності вантажних вагонів та прогнозування стадій їх еволюції / О.В. Фомін // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – №3. – С.68-76 – Режим доступу: http://nvngu.in.ua/index.php/uk/golovna/1049-ukrcat/arkhivzhurnalu/ 2015/zmist-3-2015/geotekhnichna-i-girnicha-mekhanika-mashinobuduvannya/2975-pidvishchennyastupenya- idealnosti-vantazhnikh-vagoniv-ta-prognozuvannya-stadij-jikh-evolyutsiji.
4. Fomin, O. Modern requirements to carrying systems of railway general-purpose gondola cars/ О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2014, No. 5 – P.31-43.
5. Бурлуцький, О. В. Особливості методу визначення динамічного навантаження кузова напіввагона / О. В. Бурлуцький // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. − 2012. − Вип. 4/7. − С. 47-50.
6. Фомін, О.В. Особливості методики визначення втомної довговічності напіввагона з урахуванням експлуатаційних ушкоджень / О.В. Фомін, О. В. Бурлуцький // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – Вип. 2/7. − С. 12-16.
7. Фомін, О.В Аналіз експлуатаційних пошкоджень кузовів залізничних на піввагонів / О.В. Фомін О.В. Бурлуцький, В.В. Фомін //Будівництво України. – 2013.– Вип. № 3. − С 37-41.
8. Фомін, О.В. Метод оцінки надійності елементів кузовів сучасних залізничних напіввагонів з ураху- ванням цензурування вибірки/ О.В. Фомін, О.В. Бурлуцький.// Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. – 2012. – Вип. №.29. − С. 215-221.
9. Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных) с из- менениями и дополнениями. – ГосНИИВ – ВНИИЖТ. Москва, 1996.
10. Ямпольский, В.М. Сварка и свариваемые материалы./Под ред. В.М. Ямпольского. В 3-х т. Технология и оборудование. Справ. Изд. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. − 574 с.
11. Шляпин, В.Б. Ремонт вагонов сваркой: Справочник./ В.Б. Шляпин, А.Ф. Павленко, В.Ю. Емелья-нов. − М.: Транспорт, 1983. – 246 с.
12. Винокуров, В. А. Сварочные деформации и напряжения / В.А. Винокуров. – М.: Машиностроение, 1968. – 235 с.
13. Бурлуцький, О. В. Застосування математичного моделювання процесів правки при виготовленні елементів напіввагонів / О.В. Бурлуцький, О.А. Логвіненко // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». – К.: ДЕТУТ, 2016. – Вип. 28. – С. 110-123.
14. Burlutsky O. Application methods changes plastic deformation after welding sill gondola cars / O.V. Burlutsky / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». – 2015, No. 10 – P.190-197.
15. Бурлуцький, О. В. Визначення зварювальних деформацій, які виникають на етапах життєвого циклу напіввагона/ О.В. Бурлуцький, Н. Кочешкова // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Транспортні системи і технології». – ДЕТУТ, 2016. – Вип. 28. – С. 110-123.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-11-01

Як цитувати

Burlutskyy, O., Fomin, O., & Tkachenko, V. (2018). ФОРМАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНО-РЕЧОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В НЕСУЧИХ СИСТЕМАХ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ТЕРМІЧНИХ ВПЛИВІВ У ПРОЦЕСІ ЗВАРЮВАЛЬНИХ І ПРАВОЧНИХ РОБІТ. Транспортні системи і технології, (29), 54–71. вилучено із https://tst.duit.in.ua/index.php/tst/article/view/67

Номер

Розділ

Техніка і технології

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>