ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Ключові слова: ліфтовий електропривод, технічний стан ліфтового господарства, енергозбереження, перетворювач частоти.

Анотація

У статті дана оцінка сучасному стану міського ліфтового господарства, проведено аналіз статистичних даних, які відображають кількість працюючих понаднормово відповідно до встановлених нормативами часових норм безпечної експлуатації та непрацюючих ліфтів. Проведено порівняльний аналіз характеристик типових ліфтових приводів. Зазначено, що на підставі проведеного дослідження можливо зробити такі висновки та надати рекомендації. В умовах бюджетного дефіциту організаціям, що обслуговують ліфти необхідно самостійно намагатись знаходити кошти для оновлення або модернізації цього виду транспорту, що призведе до росту прискорення строків виконання технічних робіт. Наприклад, таким джерелом фінансування можуть бути приватні інвестиції. За відсутності достатнього фінансування організації з обслуговування можуть отримувати необхідного обладнання шляхом лізингу. Важливим питанням є підвищення рівня підготовки кадрів для якісного технічного обслуговування ліфтів. Необхідна поетапна заміна ліфтів, які відпрацювали свій нормативний строк експлуатації (в першу чергу – це ліфти, що відпрацювали понад 35 років, потім 25 років і т.д.). В основу оновлених ліфтів необхідно закласти сучасні інноваційні технології, які б забезпечили енергозбереження та були обладнані новітніми методами контролю, моніторингу технічного стану ліфтової системи дистанційно, це суттєво підвищить рівень якості та швидкості обслуговування.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Пилипенко І. О. Основні організаційні заходи відтворення основних засобів підприємств ліфтового господарства//Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. 2019. Вип. 2. С. 47-52.

Сайт «БИЗНЕС ЦЕНЗОР». URL: https://biz.censor.net.ua/news/3143675/v_ukraine 65_liftov_rabotayut_ bolee 25_let_minregion (дата звернення : 09.03.2021).

Офіційний портал «ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ» URL: http://lib.rada.gov.ua/DocDescription?doc _id=145300 (дата звернення : 09.03.2021).

Сайт «Последние новости Харькова – РЕДПОСТ» URL: http://dozor.kharkov.ua/news/jkh/1201345.html(дата звернення : 09.03.2021).

Сайт «УКРАИНА КОМУНАЛЬНАЯ» URL:: http://osbb.jkg-portal.com.ua/ru/publication/one/-lftove-gospodarstvo-modernzacji-ne-bude-44169(дата звернення : 09.03.2021).

Наказ Держилкомунгоспу № 102 Примірний перелік послуг з утримання ліфтів: від 11.05.2005 р.

Михальчук В. Как восстановить лифтовое хозяйство Украины // Подъемные сооружения. Специальная техника. 2011. №11/12. С. 26-27.

Волков Д. П., Ионов А. А., Чутчиков П. И .Атлас конструкций лифтов. Москва: АСВ, 2003. 156 с.

Сайт «Асинхронный электропривод лифта» URL:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/38939 /1/TPU370816 .pdf (дата звернення : 09.03.2021).

Сайт «МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» URL:https://www.liftmach.by/catalog/ lebyedki-liftov(дата звернення : 09.03.2021).

Сайт «Лифт Эксперт» URL:https://liftexpert.com.ua/top-novosti-ru/ekonomit-ekonomit-i-esche-raz-ekonomit.html (дата звернення : 09.03.2021).

Сайт «Креатив мастер» URL:https://platform-master.ru/products/lebedka-lifta-otis-gen-2-bezreduktornaya-na-tri-remnya (дата звернення : 09.03.2021).

Сайт «Лифт монтаж» URL:https://montajlift.ru/10-otis.html (дата звернення : 09.03.2021).

Сайт «Популярная механика» URL:https://www.popmech.ru/technologies/235843-samye-neobychnye-tekhnologii-v-liftakh/ (дата звернення : 09.03.2021).

Браславский И.Я., Ишматов З.Ш., Поляков В.Н. Энергосберегающий асинхронный электропривод: Москва : ИЦ Академия, 2004. 256 с.

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства №369 Про затвердження Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації від 9.11 2006 р.

Кравец М. Тенденції та перспективи ліфтового господарства України. // Ліфт Експерт. 2013. №5. С. 32.

REFERENCES

Pylypenko, I. O. (2019) Osnovni orhanizatsiyni zakhody vidtvorennya osnovnykh zasobiv pidpryyemstv liftovoho hospodarstva [The main organizational measures for the reproduction of fixed assets of the elevator industry]. Komunalʹne hospodarstvo mist. Seriya : Ekonomichni nauky.– Municipal utilities. Series: Economic Sciences, 2. 47-52. [in Ukrainian].

Sait «BYZNES TSENZOR» [BUSINESS CENSOR website] https://biz.censor.net.ua/news/3143675/v_ukraine_65_ liftov_rabotayut_bolee_25_let_minregion Retrieved from https://biz.censor.net.ua/news/3143675/v_ukraine_65_liftov _rabotayut_bolee_25_let_minregion [in Ukrainian]

Sait Ofitsiynyy portal «VERKHOVNA RADA UKRAYINY» [Official Portal of the Verkhovna Rada of Ukraine] http://lib.rada.gov.ua/DocDescription?doc_id=145300 Retrieved from http://lib.rada.gov.ua/DocDescription?doc_id =145300 [in Ukrainian]

Sait «Posledniye novosti Khar'kova – REDPOST» [Latest news of Kharkov – REDPOST] http://dozor.kharkov.ua/news/jkh/1201345.html Retrieved from http://dozor.kharkov.ua/news/jkh/1201345.html [in Russian]

Sait «UKRAINA KOMMUNAL'NAYA» [UKRAINE KOMMUNALNAYA] http://osbb.jkg-portal.com.ua/ru /publication/one/-lftove-gospodarstvo-modernzacji-ne-bude-44169 Retrieved from http://osbb.jkg-portal.com.ua/ru/ publication/one/-lftove-gospodarstvo-modernzacji-ne-bude-44169 [in Russian]

Nakaz Derzhylkomunhospu № 102 Prymirnyy perelik posluh z utrymannya liftiv: vid 11.05.2005 r. [Order of the State Committee for Communal Services № 102 Approximate list of elevator maintenance services: dated 11.05.2005] (2005, may,11) [in Ukrainian]

Mikhal'chuk, V. (2011) Kak vosstanovit' liftovoye khozyaystvo Ukrainy [How to restore the lift economy in Ukraine // Lifting structures]. Pod"yemnyye sooruzheniya. Spetsial'naya tekhnika – Lifting structures. Special equipment, 11/12, 26-27

Volkov, D.P., & Ionov, A.A., & Chutchikov, P.I. (2003) Atlas konstruktsiy liftov [Atlas of elevator structures]. Moskva: ASV [in Russian]

Sait «Asinkhronnyy elektroprivod lifta» [Asynchronous electric drive of the elevator] http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/38939/1/TPU370816.pdf Retrieved from http://earchive.tpu.ru /bitstream/ 11683 /38939/1/TPU370816.pdf [in Russian]

Sait «MOGILEVSKIY ZAVOD LIFTOVOGO MASHINOSTROYENIYA» [MOGILEV LIFT ENGINEERING PLANT] https://www.liftmach.by/catalog/lebyedki-liftov Retrieved from https://www.liftmach.by/catalog/lebyedki-liftov [in Russian]

Sait «Lift Ekspert» [Lift Expert] https://liftexpert.com.ua/top-novosti-ru/ekonomit-ekonomit-i-esche-raz-ekonomit.html Retrieved from https://liftexpert.com.ua/top-novosti-ru/ekonomit-ekonomit-i-esche-raz-ekonomit.html [in Russian]

Sait «Kreativ master» [Creative Master] https://platform-master.ru/products/lebedka-lifta-otis-gen-2-bezreduktornaya-na-tri-remnya. Retrieved from https://platform-master.ru/products/lebedka-lifta-otis-gen-2-bezreduktornaya-na-tri-remnya. [in Russian]

Sa t «Lift montazh» [Elevator installation] https://montajlift.ru/10-otis.html Retrieved from https://montajlift.ru/10-otis.html [in Russian]

Sait «Populyarnaya mekhanika» [Popular Mechanics] https://www.popmech.ru/technologies/235843-samye-neobychnye-tekhnologii-v-liftakh/. Retrieved from ] https://www.popmech.ru/technologies/235843-samye-neobychnye-tekhnologii-v-liftakh/ [in Russian]

Braslavskiy, I.YA., & Ishmatov, Z.SH., & Polyakov, V.N. (2004) Energosberegayushchiy asinkhronnyy elektroprivod [Energy-saving asynchronous electric drive]: Moskva : ITS Akademiya [in Russian]

Nakaz Ministerstva budivnytstva, arkhitektury ta zhytlovo-komunalʹnoho hospodarstva №369 Pro zatverdzhennya Poryadku vstanovlennya vartosti tekhnichnoho obsluhovuvannya liftiv ta system dyspetcheryzatsiyi vid 9.11 2006 r. [Order of the Ministry of Construction, Architecture and Housing and Communal Services №369 On approval of the Procedure for determining the cost of maintenance of elevators and dispatching systems from 9.11.2006] (2006, November 9) [in Ukrainian]

Kravets, M. (2013) Tendentsiyi ta perspektyvy liftovoho hospodarstva Ukrayiny [rends and prospects of the elevator industry of Ukraine]. Lift Ekspert – Elevator Expert, 5, 32. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-12-17
Розділ
Техніка і технології