Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

Керівництво для авторів

Увага!

До Збірнику наукових праць ДУІТ «Транспортні системи і технології»  приймаються статті виключно англійською мовою.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ download

E-mail для подання статей [email protected]

 1. До друку в Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій «Транспортні системи та технології» (далі - Збірник) приймаються лише наукові статтіанглійською мовою, які раніше не друкувались. В один випуск автор має право подавати тільки одну статтю.

До редакції подаються 2 варіанти статті:

- основний текст – формат .doc або .docx;

- для рецензування – формат .pdf (без захисту).

У форматі .pdf автори прибирають всю інформацію, яка б могла ідентифікувати авторів, а саме прізвища та ім’я  авторів, їх посади та місця роботи, контакти та ORCID. Крім даних про авторів слід прибрати джерела з самоцитуванням. Наприклад, [7] джерело є таким, де автор статті, що подається до Збірника, є співавтором. Тоді це посилання у references оформлюється наступним чином:

«7. цитується в тексті.»

 1. Зміст статті має відповідати тематичному спрямуванню Збірника: висвітлення результатів наукових досліджень з питань транспортної інфраструктури та рухомого складу, технології та організації транспортних процесів, автоматизації, інформаційних та комп’ютерних технологій на транспорті, математичного моделювання об’єктів транспорту, електроенергетики, електротехніки та електромеханіки на транспорті.

Перелік спеціальностей збірника:

122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології;

141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

273 - Залізничний транспорт;

275 - Транспортні технології (за видами).

Відповідальність за матеріали, наведені в статті, несуть автори. Редакція може не поділяти позицію авторів публікації та залишає за собою право на скорочення, редагування та виправлення статті (зі збереженням головних висновків і стилю автора).

Статті, що не відповідають вимогам, розглядатися та друкуватися не будуть.

 1. Стаття повинна мати такі необхідні елементи:

3.1. Номер УДК.

3.2. Перелік авторів статті з вказанням місця роботи, адреси закладу, електронної пошти автора, відповідального за листування.

3.3. Назва статті (не більше 15 слів).

3.4. Анотація англійською та українською мовами (150-200 слів).

3.5. Ключові слова (від 5 до 10 слів).

3.6. Стаття, оформлена згідно вимог.

3.7. Список літератури англійською мовою (References), оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA.

3.8. Відомості про авторів українською та англійською мовами. Рекомендація – для правильного транслітерування прізвищ та імен авторів англійською мовою використовувати інтернет-ресурси «українсько-англійська транслітерація для паспорта» (https:/dmsu.gov.ua/services/transliteration.html)

 1. Структура статті повинна містити такі розділи:

Вступ;

Аналіз останніх досліджень і постановка проблеми;

Мета і завдання дослідження;

Матеріали та методи дослідження;

Висновки.

Подяки (за бажанням).

 

 1. До редколегії Збірника подаються:
 • один примірник статті, підписаний авторами на кожній сторінці;
 • довідка про авторів (прізвище, ім'я, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, e-mail, номери телефонів) –двома мовами: українська та англійська. Звертаємо увагу на необхідність отримання кожним автором міжнародного ідентифікатора ORCID;
 • ліцензійний договір на використання твору (при прийнятті статті до друку).
 1. Матеріал треба викладати стисло, послідовно, стилістично грамотно. Обсяг статті має бути не меншим за 12 сторінок та не перевищувати 28 сторінок. Виключення допускаються лише за рішенням редакційної колегії Збірника. Остання сторінка статті має бути заповнена текстом не менш, ніж на половину. В анотації має бути чітко сформульована головна ідея статті, обґрунтована її актуальність, практичне значення та стисло наведені основні результати. Ключові слова визначеною мовою наводять після відповідної анотації. Терміни та позначення мають відповідати чинним стандартам. Не допускаються повтори, а також зайві подробиці при переказі раніше опублікованих відомостей. Одиниці вимірювання слід подавати за міжнародною системою одиниць SI чи в одиницях, допущених до застосування в Україні згідно з вимогами чинних державних стандартів.
 2. Цитати, таблиці, статистичні дані, цифрові показники, що підвищують рівень обґрунтованості аналітичних матеріалів, подаються з посиланням на джерела. Таблиці мають бути пронумеровані й мати заголовок. Відповідальність за наведені показники несуть автори.
 3. Текстові матеріали готують і друкують на аркушах білого односортного паперу з використанням комп'ютерних текстових редакторів MicrosoftWord, для набору формул використовується редактор формул MathType. Використання вбудованого редактору MicrosoftWord не допускаэться. При цьому має застосовуватись шрифт TimesNewRoman.
 4. Параметри сторінки Збірника встановлені такі:
 • поле верхнє – 30 мм
 • поля бокові – 25 мм;
 • поле нижнє – 35 мм.

Верхній і нижній колонтитули, а також номери сторінок не вводити. Відступ першого рядка абзацу – 5 мм, інтервал між рядками – одинарний. Бажано, щоб остання сторінка була заповнена не менш, ніж наполовину.

 1. Матеріали набирають такими шрифтами:
 • DOI (DOI:10.32703/2617-XXXX-XXXX-XX) - 12 пунктів, напівжирний курсив, розміщується на першій сторінці статті);
 • УДК – 11 пунктів, курсив;
 • Імя та прізвища авторів – 12 пунктів, напівжирний курсив;
 • Місця роботи авторів з адресами закладів – 10 пунктів, звичайний.
 • Назва статті – 12 пунктів, напівжирний;
 • анотація – 11 пунктів, курсив;
 • ключові слова – 11 пунктів, курсив;
 • основний текст – 11 пунктів, звичайний;
 • REFERENCES ПРОПИСНІ ЛІТЕРИ, 11 ПУНКТІВ, НАПІВЖИРНИЙ;
 • назви джерел в списку літератури – 9 пунктів, звичайний;

 

 1. Інтервали між елементами статті такі:
 • УДК – автори – 1;
 • автори – місце роботи – 1;
 • місце роботи – назва статті – 2;
 • назва статті – анотація та ключові слова – 2;
 • анотація та ключові слова – основний текст – 1;
 • основний текст – назва таблиці (верхній край рисунка, схеми, діаграми) – 1;
 • нижній край рисунка, схеми, діаграми – їх назви – 1;
 • нижній край таблиці (назва рисунка, діаграми, схеми) – основний текст – 1;
 • основний текст – DOI – 1;
 • основний текст – REFERENCES – 1;
 • REFERENCES – список літератури – 1.

 

 1. Усі рисунки й таблиці повинні мати назви та номери, наприклад, «Рис. 1.Розрахункова схема…» або «Таблиця 1. Показники…» Слова Рис., Таблиця та їх номери набираються курсивом, 11 пунктів, назви – напівжирним шрифтом, 11 пунктів, назви та номери таблиць розміщують над таблицями, а рисунків – під ними по центру. Розмір рисунку має забезпечувати видимість всіх його елементів. Роздільна здатність рисунків наступна:

- для чорно-білих – не нижче 300 dpi.

- для кольорових –   не нижче 500 dpi.

Рисунки подаються окремими файлами форматів .jpeg, .jpg, .tiff.

Підписи в рисунках повинні мати розмір основного тексту.

Якщо таблиця не вміщується на одній сторінці, всі її колонки нумерують, а над перенесеною частиною таблиці справа зазначають: «Продовження табл.» із вказанням номера таблиці.

 1.  Формули розташовуються на сторінці по центру. При наборі формул використовується програма MathType. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках, не виходячи на поле. Між формулою та текстом витримується інтервал в один рядок. Розмір шрифту в редакторі формул повинен відповідати розміру основного тексту.
 2. Список використаних джерел повинен містити не менше 15 найменувань:

Джерелами мають бути рецензовані наукові роботи (монографії, статті, наукові видання). При наявності doi його слід навести у кінці посилання.

Не допускається надавати посилання у вигляді веб-сторінок.

Джерела не повинні бути старіше 10 років.

Самоцитування не повинно перевищувати 20% від загальної кількості посилань.

Забороняється:

- цитування російських та білоруських авторів;

- цитування джерел, виданих в росії та білорусі;

- нормативних документів.

Положення про конфіденційність

Імена та адреси електронної пошти, введені на сайті цього журналу, будуть використані виключно для цілей, позначених цим журналом, і не будуть використані для будь-яких інших цілей або надані іншим особам і організаціям.