МОДЕЛЬ ВЗАЄМОВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА НОРМУВАННЯ ЕНЕРГІЇ НА ТЯГУ ПОЇЗДІВ В ЛОГІСТИЦІ ЗАЛІЗНИЦЬ

Ключові слова: нормування витрат, викиди вуглекислого газу, енергоресурси, математичне моделювання, тяговий рухомий склад, екологічні показники, логістика перевезень.

Анотація

У статті розглянуті питання екологічного оподаткування викидів вуглекислого газу країнами Європейського союзу та методологія розрахунку величини викидів з використанням нормативних документів України. Встановлено непристосованість методики даних розрахунків нашої країни до реальних умов експлуатації під впливом транскордонного вуглецевого оподаткування та «Emissions Trading System». Запропоновано математичну модель впливу енергогенеруючих станцій держав та їх вкладу в загальний енергобаланс країни на екологічну вартість та маси викидів 1 кВт∙год генерації електроенергії. Визначена величина втрат електроенергії при транспортуванні її від електростанції до електрорухомого складу та враховано в загальній величині відрахувань за «Emissions Trading System» для мереж залізниць постійного та змінного струму. Розглянуто на базі реального парку тягового рухомого складу залізниць та мережі логістичних ліній схеми маршрутів руху транзитних та місцевих вантажів. Проаналізовано паспортні характеристики локомотивів та визначено величину викидів і відрахувань при роботі на номінальному режимі та холостому ході. Виконано розрахунок питомих норм для обраних маршрутів слідування та поїзних умов. Встановлено загальні витрати, вартість їх та величини викидів й оподаткування обраних маршрутів, та визначено на їх базі раціональних економічних та екологічних логістичних ліній руху поїздів.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Халатов А.А. Енергетика України: сучасний стан та найближчі перспективи // Вісник НАН України. 2016, №6. С.53-61.

Чорноусенко О.Ю. Стан енергетики України та результати модернізації блоків ТЕС // Проблеми загальної енергетики. 2014, №4 (39). С.20-28.

Eberhard Lindner Chemie für Ingenieure. Lindner Verlag Karlsruhe, 1997. рр. 258.

J.N. Popp, Sean P Boyle Railway ecology: Underrepresented in science? // Basic and Applied Ecology. Volume 19, December 2017, рр 84-93.

Pylypchuk O.Ya. Ecological activity on a raiway transport: her essense, actual tasks, place and role in the national ecological policy of ukraine // Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. Volume 3(259), February 2020, pp 48-53.

Rafael Barrientos, Pedro Beja, Henrique Miguel Pereira, Luis Borda de Agua Railway ecology. Springer International Publishing, 2017, pp. 337

Zdenek Keken, Tomáš Kušta Railway Ecology—Experiences and Examples in the Czech Republic // Railway Ecology. February 2020, рр 247-260.

Daszkiewicz P., Andrzejewski M., Tomaszewski S., Rymaniak Łukasz. Economic and ecological analysis of vehicles used in railways // Transport Economics and Logistics. Volume 81, March 2019, pp 57-69.

Strelkov A., Teplykh S. Ecological and economic efficiency of the life cycle of railway territorial-industrial complexes // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Volume 775, February 2020, рр 1-6.

Wang M., Kou B., Zhao X. Analysis of energy consumption characteristics based on simulation and traction calculation model for the crh electric motor train units // 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS). 2018, Jeju. рр 2738-2743.

Фалендиш А.П., Гатченко В.О., Клецька О.В., Кіріцева О.В., Барибін М.А. Модель визначення характеристик режимних карт ведення поїзда // Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології» 2020., №36. С.102-112.

Barybin M., Falendysh A., Hatchenko V., Kletska O., Kiritseva E. Determination of rational locomotive operating modes and resource costs based on information from global positioning systems // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020). Volume 1021, February 2021, рр 1-8.

Фалендиш А.П., Гатченко В.О., Возненко С.В., Клецька О.В., Барибін М.А. Математичне моделювання основних параметрів у тягових розрахунках // Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології» 2020., №35. С.102-112.

Осипов С.И., Осипов С.С. Основы тяги поездов. Учебник для студентов техникумов и колледжей жезезнодородного транспорта Москва: УМК МПС России, 2010. 592 с.

Rahman M., Chin H., Haque M. Environmental sustainability of urban road transport: an integrated analysis for lifecycle emission impact // International J. of Environment and Sustainable Development. Volume 2 (13), April 2014 pp. 126–141.

Rafael Barrientos, Fernando Ascensão, Pedro Beja, Henrique Miguel Pereira, Luis Borda de Agua Railway ecology vs. road ecology: similarities and differences // European Journal of Wildlife Research Volume 65(1), January 2016, pp. 1-9.

Наказ №062-Ц. Інструкція по технічному нормуванню витрат електричної енергії і палива локомотивами на тягу поїздів (ЦТ-0059). - Введ. 2003-03-05. – Київ:, 2003. - 85 с.

Наказ №204-Ц. Положення про інспекцію з контролю ефективності використання енергоресурсів Укрзалізниці. - Введ. 2014-05-16. – Київ:, 2014. - 10 с.

REFERENCES

Khalatov А.А. (2016) Enerhetyka Ukrainy: suchasnyi stan ta naiblyzhchi perspektyvy [Energy sector of Ukraine: current state and immediate prospects]. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr., 6, 53-61 [in Ukraine].

Chernousenko О.Y. (2014) Stan enerhetyky Ukrainy ta rezultaty modernizatsii blokiv TES [State of energy of Ukraine and results of modernization of TPP units]. Problems of general energy, 4, 39, 20-28 [in Ukraine].

Eberhard Lindner (1997) Chemie für Ingenieure. Lindner Verlag Karlsruhe. [in Germany]

J.N. Popp, Sean P Boyle (2017) Railway ecology: Underrepresented in science? Basic and Applied Ecology. Volume 19, 84-93 [in United Kingdom].

Pylypchuk O.Ya. (2020) Ecological activity on a raiway transport: her essense, actual tasks, place and role in the national ecological policy of ukraine. Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University. Volume 3(259), 48-53 [in Ukraine].

Rafael Barrientos, Pedro Beja, Henrique Miguel Pereira, Luis Borda de Agua (2017) Railway ecology. Springer Internetional Publishing. [in Switzerland]

Zdenek Keken, Tomáš Kušta (2020) Railway Ecology – Experiences and Examples in the Czech Republic/ Railway Ecology. 247-260. [in Switzerland].

Daszkiewicz P., Andrzejewski M., Tomaszewski S., Rymaniak Łukasz. (2019) Economic and ecological analysis of vehicles used in railways. Transport Economics and Logistics. Volume 81, 57-69 [in Poland].

Strelkov A., Teplykh S. (2020) Ecological and economic efficiency of the life cycle of railway territorial-industrial complexes. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Volume 775, 1-6 [in Russia].

Wang M., Kou B., Zhao X. (2018). Analysis of energy consumption characteristics based on simulation and traction calculation model for the crh electric motor train units. 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2738-2743 [in United Kingdom].

Falendysh A. P., Gatchenko V. A., Kletskaya O. V., Kiritseva O. V., Barybin M. A. (2020) Model vyznachennia kharakterystyk rezhymnykh kart vedennia poizda [Model for determining the characteristics of regime maps of train management]. Collection of scientific works of duit. Series "Transport systems and technologies", 36, 102-112 [in Ukraine].

Barybin M., Falendysh A., Hatchenko V., Kletska O., Kiritseva E. (2021). Determination of rational locomotive operating modes and resource costs based on information from global positioning systems. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020). Volume 1021, 1-8 [in Ukraine].

Falendysh A. P., Gatchenko V. A., Voznenko S. V., Kletskaya O. V., Barybin M. A. (2020) Matematychne modeliuvannia osnovnykh parametriv u tiahovykh rozrakhunkakh [Mathematical modeling of basic parameters in traction calculations]. Collection of scientific works of duit. Series "Transport systems and technologies", 35, 132-140 [in Ukraine].

Osipov S.I., & Osipov S.S. (2010) Osnovy tyagi poyezdov [Principles of traction]. Moscow: UMC MPS of Russia [in Russia].

Rahman M., Chin H., Haque M. (2014) Environmental sustainability of urban road transport: an integrated analysis for lifecycle emission impact. International J. of Environment and Sustainable Development. Volume 2 (13), 126–141 [in United Kingdom].

Rafael Barrientos, Fernando Ascensão, Pedro Beja, Henrique Miguel Pereira, Luis Borda de Agua (2016) Railway ecology vs. road ecology: similarities and differences. European Journal of Wildlife Research. Volume 65(1), 1-9 [in Spain].

Instrukciya po tehnichnomu normuvannyu vitrat elektrichnoyi energiyi i paliva lokomotivami na tyagu poyizdiv (CT-0059) [Instructor po tehnichnomu normuvannyu vitrat elektrichnoyi energiyi I paliva locomotivami na tyagu poyizdiv (CT-0059)]. (2003). Order 062-C from 05.03.2003 Kiev: Joint-Stock Company Ukrzaliznytsia [in Ukraine].

Polozhennya pro inspektsiyu z kontrolyu efektyvnosti vykorystannya enerhoresursiv Ukrzaliznytsi [Regulations on inspection of energy efficiency control of Ukrzaliznytsia]. (2014). Order 204-C from 16.05.2014 Kiev: Joint-Stock Company Ukrzaliznytsia [in Ukraine].

Опубліковано
2021-12-20
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту