ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРЕХІДНОГО СТАНУ НАВАЛЮВАЛЬНОГО СУДНА НА ЕТАПІ ПРОВЕДЕННЯ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ

Ключові слова: морехідні якості судна, навалювальне судно, вантажні операції, посадка судна, остійність судна, міцність судна, оптимізація, вантажний план судна.

Анотація

Проведення вантажних операцій навалювальних суден (балкерів) є відповідальним етапом у процесі їх експлуатації, оскільки визначає рівень їх безпеки на майбутньому переході. Для балкерів висуваються підвищені вимоги щодо розміщення вантажу та баласту з безперервним контролем їхньої остійності та міцності. Побудова вантажного плану судна покладається на вантажного помічника капітана, який користується судновою документацією та спеціалізованими комп’ютерними засобами наданими суднобудівником. Зазвичай ці інструменти розраховані на обмежену кількість стандартних варіантів завантаження судна, та не враховують багато факторів, які можуть виникати у дійсності. Робота по складанню вантажного плану судна стає процесом, який займає багато часу та не завжди гарантує ефективність і безпеку судна на кожному з його етапів. Тому пошук інструментів для проведення вантажних операцій балкерів з постійним забезпеченням усіх морехідних якостей судна на безпечному рівні залишається актуальним.
У статті запропоновано загальний підхід до формування множини допустимих завантажень навалювальних суден з урахуванням обмежень які накладаються вимогами міжнародних конвенцій до безперервного збереження їх морехідного стану.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Топалов В. П., Торский В.Г., Березовский П. Е. Обеспечение безопасной эксплуатации балкеров. Одесса: Астропринт, 2001. 185 с.

Capt. Jack Isbester. Bulk carrier practice. Second edition. Nautical Institute. 202 Lambert Road, London, 2010. P. 28 – 44.

David J Eyres, G. J. Bruce. Ship Construction. 7th Edition. Butterworth-Heinemann. Oxford. 2012. P. 102 - 111.

Павленко Л. В. , Козырь Л. А. Особенности эксплуатации балкеров. Одесса: Ластар, 2012. C. 12-18.

Снопков В. И. Технология перевозки грузов морем. Санкт-Петербург: АНО НПО. 2011. C. 21 - 32.

Перси Х.Дж. Остойчивость морского судна (Метрическая система). Санкт-Петербург: ООО «МОРСАР», 2007. C. 97 - 102.

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) – Соnsolidated Edition, 2014. IMO. London. 2014. P. 243.

BLU Code: Code of practice for the safe loading and unloading of bulk carriers. IMO. London. 2002. P. 115.

The International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC), 2018 Edition. IMO. London. 2018. P. 74.

Load Lines – 2005 Consolidated Edition, 3-rd Edition. IMO. Publisher: Polestar Wheatons Ltd, 2016. P. 103.

The International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk, 2-nd Edition. IMO. London. 2004. P. 88.

Цымбал Н.Н., Васьков Ю.Ю. Формирование оптимизационной задачи проведения грузовых операций навалочных судов. Судовождение: Сборник научных трудов ОНМА, Вып. 7. Одесса: 2004. С. 3-10.

Егоров Г.В. Метод оптимизации загрузки и балластировки судов. Судовождение: Сборник научных трудов ОНМА, Вып.6. Одесса: 2003. С. 48-59.

М. Ю.Соколов. Методы оптимизации загрузки судов. Судовождение: Сборник научных трудов ОНМА, Вып.19. Одесса: 2011. С. 221-225.

М. Ю.Соколов. Общий вид зависимостей парпаметров посадки, остойчивости и прочности судна от исходных данных. Судовождение: Сборник научных трудов ОНМА, Вып.16. Одесса: 2009. С. 199-204.

Болгов О.С., Тихонов И.В. Метод аналітичного опису вантажних операцій навалювального судна з метою оптимізації їх проведення за критерієм морехідної безпеки судна. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології». Bun. 35. Київ. 2020. С. 194-202.

Правила регістру судноплавства України. Правила класифікації та побудови суден. Київ. 2020. С. 24-25.

REFERENCES

Topalov V. P., Torskiy V. G., Berezovskiy P. E. (2001). Obespechenie bezopasnoi expluatacyi balkerov [Ensuring the safe operation of bulk carriers]. Odessa, Astroprint, (in Russian).

Capt. Jack Isbester. (2010). Bulk carrier practice. Second edition. Nautical Institute, London. (in English).

David J Eyres, G. J. Bruce. (2012). Ship Construction. 7th Edition. Butterworth-Heinemann, Oxford. (in English).

Pavlenko L. V., Kozyr L. A. (2012). Osobennosti ekspluatacii balkerov. [Features of the operation of bulk carriers]. Odessa. Lastar. (in Russian).

Snopkov V.I. (2011). Tehnologii perevozki gruzov morem. balkerov [Technology of cargo transportation by sea.]. St-Petersburg. ANO NPO. (in Russian).

H. J. Pursey. (2007). Ostoychivost morskogo sudna (Metricheskaya sistema) [Merchant ship stability (Metric edition)]. S-Petersburg, MORSAR. (in Russian).

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). Соnsolidated Edition. 2014, IMO, London, 2014. (in English).

BLU Code: Code of practice for the safe loading and unloading of bulk carriers. IMO. London, 1998. (in English).

The International Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC). 2018 Edition. IMO, London, 2018. (in English).

Load Lines. 2005 Consolidated Edition, 3-rd Edition. IMO. London, 2016. (in English).

The International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk, 2-nd Edition. IMO. London. 2004. (in English).

Tsymbal N. N., & Vaskov Y. Y. (2004). Formirovanie optimizacionnoy zadachi provedeniya gruzovih operaciy navalochnyh sudov [Formation of the optimization task of carrying out the loading operations of bulk carriers]. Sbornik nauchnih trudov “Sudovozdenie” [Research journal “Shipping and Navigation”] 7, Odessa, ONMA, 3-10. (in Russian).

Egorov G. V. (2003). Metody optimizacii zagruzki I ballastirovki sudov. Sbornik nauchnih trudov “Sudovozdenie” [Research journal “Shipping and Navigation”], 6, Odessa, ONMA, 48-59. (in Russian).

Sokolov M. U. (2011). Metody optimizacii zagruzki sudov. [Ship loading and ballast optimization method]. Sbornik nauchnih trudov. “Sudovozdenie” [Research journal “Shipping and Navigation”], 19, Odessa, ONMA, 221-225. (in Russian).

Sokolov M. U. (2009). Obshiy vid zavisimostey parametrov posadki, ostoychivosti I prochnosti sudna ot ishodnih dannih [General view of the dependences of landing parameters, stability and strength of the vessel on the initial data]. Sbornik nauchnih trudov “Sudovozdenie” [Research journal “Shipping and Navigation”], 16, Odessa, ONMA, 199-204. (in Russian).

Bolgov O. S., & Tyhonov I. V. (2020). Metod analitichnogo opisu vantagnyh operaciy navaluvalnogo sudna z metoyu optimizacii yh provedennya za kriteriem morehidnoi bezpki sudna. [The method of analytical description of the cargo operations of a bulk carrier with the method of optimization of them carried out according to the criterion of seaworthy safety of the vessel]. Zbirnyk naukovih pratz DUIT “Transportni systemi i tehnologii, 35, Kiyv, DUIT, 194-202. (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/ 10.32703/2617-9040-2020-35-19.

Pravila registru sudnolavstva Ukrainy. Pravila klasifikacii ta sporudgennya suden. Kiev. 2007. (in Ukrainian).

Опубліковано
2022-06-28
Розділ
Організація перевезень і безпека транспорту