Перспективи розвитку організаційно-технологічних структур вагоноремонтних підприємств з використання гнучких потокових ліній ремонту вагонів

  • N. Braikovska
  • A. Nechyporuk
Ключові слова: вагоноремонтне підприємство, гнучкість потоку, потокове виробництво, трудомісткість, ремонтна позиція, пропускна спроможність

Анотація

В даній статті проаналізовано існуючі методи ремонту вагонів – стаціонарний та потоковий. Визначено основні особливості, переваги та недоліки цих методів. Обґрунтовано необхідність впровадження індустріальних методів ремонту, а саме застосування гнучких потокових ліній. Визначено, що будівництво вагоноремонтних підприємств нового покоління, які будуть адаптовані до ремонту кожного конкретного вагону з використанням гнучких потокових ліній, є основою подальшого розвитку вагонного господарства

Посилання

Інтегрований звіт ПАТ «Укрзалізниця» за 2017 рік: Офіційний веб-сайт ПАТ «Укрзалізниця». Дата оновлення: 09.11.2018. URL: https://goo.gl/tGBWBY (дата звернення 11.06.2019)

Борзилов І. Д., Равлюк Н. Г., Князьков Н. С. Методика визначення граничних значень параметрів технічного стану вузлів вагонів швидкісного руху. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. Харків, 2017. Вип. 173. С. 56-62.

Копачёв С. В. Совершенствование организации ремонта подвижного состава на основе математического моделирования трудоёмкости технологической подготовки производства: автореф. дис. .канд. техн. наук: 05.02.22. Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ). Москва, 2012. 22 с.

Данько М. І., Дикань В. Л., Воловельська І. В. Вибір оптимальної інноваційної стратегії підприємств залізничного транспорту: монографія. Харків, 2013. 171 с.

Дикань В. Л. Підвищення ефективності функціонування вантажних вагонних депо у сучасних ринкових умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків, 2013. Вип. 42. С. 122-125.

Мартинов І. Е. Вагоноремонтні машини та обладнання. Харків: УкрДАЗТ, 2013. 108 с.

Мямлин В. В., Мямлин С.В. Повышение надёжности работы вагоноремонтных потоков за счёт формирования их гибкости. Проблемы безопасности на транспорте: матер. VI-й Международной науч.-практ. конф. Гомель: БелГУТ, 2012. С.92-93.

Мямлин В. В. Теоретические основы совершенствования технологии ремонта вагонов. Подвижной состав XXI века: идеи, требования, проекты: Тезисы докладов VIII Международной науч.-техн. конф. (Санкт-Петербург, 07.07.2013). СПб.: ПГУПС, 2013. С. 205-207.

Мямлин В. В. Мультифазный поликанальный многопредметный асинхронный поток - следующий уровень в организации ремонта грузовых вагонов. Вагонный парк. 2012. № 1. С. 8-11.

Нескуба Т. В. Розвиток потенціалу залізничного транспорту України в умовах глобалізації. Молодий вчений. 2015. № 2(6). С. 1269-1271.

Борзилов І.Д. Забезпечення якості ремонту вагонів в умовах реформування галузі. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. 2013. Вип. 139. С. 87-94.

Мямлин В. В. Главная задача в совершенствовании индустриальных методов ремонта вагонов - адаптация потока к каждому отдельному вагону. Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп.: Тези допов. Міжнародної наук.-прак. конф.: Вагони нового покоління - із ХХ в ХХІ сторіччя. Харків: УкрДАЗТ, 2013. Вип. 139. С. 311-312.

Мямлин В. В. Анализ различных структур гибких вагоноремонтных потоков. Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта: Тезисы докладов 74 Межд. науч.-практ. конф. (Днепропетровск, 15.05-16.05. 2014). Д.: ДНУЖТ, 2014. С. 65-67.

Мямлин В.В. Теоретические основы создания гибких поточных производств для ремонта подвижного состава: монография. Дн-вск, 2014. 380 с.

Мямлин В. В., Мямлин С. В., Михальчук А. Н. Компоновка позиций гибкого вагоноремонтного потока и способ перемещения изделий между ними при помощи транспортного агрегата. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2012. Вип. 42. С. 205-213.

Опубліковано
2019-12-24
Розділ
Техніка і технології