УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ГАЛЬМОВОЇ СИСТЕМИ ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА

Ключові слова: гальмова важільна передача, пасажирський вагон, гальмові колодки, міцність, оптимізація, удосконалення, система.

Анотація

У роботі проведено комплекс теоретичних наукових досліджень, який доводить, що за використання різних типів гальмових колодок у пасажирських вагонах деякі елементи типової конструкції механічної гальмової системи необхідно модернізувати.
На основі 2D схеми-моделі виконано аналітичні розрахунки гальмової важільної передачі пасажирських вагонів. Завдяки цьому запропоновано шляхи удосконалення найбільш вагомих елементів важільної передачі у пасажирських вагонах за умов застосування композиційних колодок. Виконано аналіз зусиль, які діють у типовій конструкції важільної передачі пасажирського вагона для різних типів колодок. Проведено розрахунок на міцність важливих елементів механічної гальмової системи шляхом застосування скінчено-елементного методу.
Запропоновано використовувати можливості програмного комплексу Femap Siemens PLM Software, який дає можливість виконати оптимізацію елементів механічної системи пасажирських вагонів. Наведено приклад топологічної оптимізації деяких елементів гальмової важільної передачі пасажирського вагона.
За рахунок удосконалення елементів механічної гальмової системи для застосування композиційних колодок у пасажирських вагонах, значно спрощується їх конструкція, полегшується технічне обслуговування та ремонт, так само зменшується вага системи в цілому та вартість і значно підвищується рівень безпеки руху на залізничному транспорті.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Равлюк В. Г., Захарченко В. В. Теоретичні засади проектування та вдосконалення гальмових систем вантажних вагонів // І Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні технології засобів транспорту», Харків-Миргород, 23-24 вересня 2021 р.: Тези доповідей. Харків: УкрДУЗТ, 2021. С. 123 – 125.

Бабаєв А. М., Дмитрієв Д. В. Принцип дії, розрахунки та основи експлуатації гальм рухомого складу залізниць: навч. посіб. / Київ: ДЕТУТ, 2007.

Равлюк В.Г., Дерев’янчук Я.В., Афанасенко І. М., Равлюк М. Г. Розробка електронної діагностичної системи для підвищення достовірності діагностування гальм пасажирських вагонів. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков: 2016. Т. 5, №4, с. 35-40. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.66007

Аввакумов A.C. Совершенствование механической части тормоза специализированных вагонов-хопперов бункерного типа: Дис. канд.техн. наук.05.22.07/МИИТ.М., 1995.

Ravlyuk V. H., Mykhalkiv S. V., Rybin A. V., Derevianchuk Ya. V., Plakhtii O. A. Forecasting of wear of pads of modernized brake system devices of bogies of freight cars using ARIMA models. // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, № 6, рр. 48-54, https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-6/048

Волошин Д. І., Афанасенко І. М., Дерев’янчук Я. В. Модернізація елементів гальмівної важільної передачі вантажного вагона. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту Міністерства освіти і науки України: Серія «Транспортні системи і технології». Вип. 30. К.: ДЕТУТ, 2017. С. 65-72.

Afanasenko I., Derevianchuk I., D. Voloshin Improvement of brake lever transmission for dump cars // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 708, 2019, 012037. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012037 (Great Britain)

Асташкевич, Б. М. Исследование эксплуатационных дефектов фрикционного сопряжения тормозной колодки с колесом вагона // Вестник ВНИИЖТ, 2004, № 4. С. 35-39.

Шакина А. В., Фадеев В. С., Штанов О. В. Новые тормозные колодки повышенной износостойкости // Вагоны и вагонное хозяйство. 2014. № 4. С. 42-44.

Фомін О. В. Оптимізаційне проектування елементів кузовів залізничних напіввагонів та організація їх виробництва: Монографія / Донецьк: ДонІЗТ УкрДАЗТ, 2013. 251 с.

Мурадян Л. А., Шапошник В. Ю., Винстрот Б. У., Муковоз С. П. Испытания перспективных тормозных колодок на железных дорогах Украины. Локомотив-информ. 2015. № 7/8. С. 20-22. 12. Вагони вантажні. Гальмівне обладнання. СТП 04-028: 2020. Протокол № Ц-45/83 Ком. т. засідання правління АТ «Укрзалізниця» від 01.10.20 р. 2020. 117 с.

Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів: ЦВ-ЦЛ-0013 : Затв. нак. Укрзалізниці №22-ЦЗ від 25.01.05. вид. офіц. К.: ТОВ Видавничий дім «САМ», 2005. 160 с.

Равлюк В. Г., Дерев’янчук Я. В. Раціональний спосіб модернізації елементів гальмової важільної передачі пасажирських вагонів // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. / Академія технічних наук України. (Івано-Франківськ, 5 – 7 квітня 2021 р.). Івано-Франківськ: Кушнір Г. М., 2021. С. 366 – 370.

Нормы расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 мм / М.: ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. 356 с.

Конструирование и расчет вагонов/ Под ред. проф. Лукина В.В. / М.: УМК МПС России, 2000. 731 с.

REFERENCES

Ravlyuk V. G., Zakharchenko V. V. (2021). Teoretychni zasady proektuvannia ta vdoskonalennia halmovykh system vantazhnykh vahoniv [Theoretical principles of design and improvement of brake systems of freight cars]. 1-a mizhnarodna naukovo-tekhnichna konferentsiia «Prohresyvni tekhnolohii zasobiv transportu», Kharkiv-Myrhorod [1st International Scientific and Technical Conference "Progressive Technologies of Vehicles", Kharkiv-Myrhorod], 1. 123 – 125. [in Ukrainian]

Babaiev A. M., D. V. Dmytriiev (2007) Pryntsyp dii, rozrakhunky ta osnovy ekspluatatsii halm rukhomoho skladu zaliznyts: navch. posib. Kyiv: DETUT. [in Ukrainian].

Ravlyuk V.H., Derevianchuk Ya.V., Afanasenko I. M., Ravliuk M. H. (2016) Rozrobka elektronnoi diahnostychnoi systemy dlia pidvyshchennia dostovirnosti diahnostuvannia halm pasazhyrskykh vahoniv. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovyih tehnologiy. T. 5, №4, pp. 35-40 [in Ukrainian].

Avvakumov A.C. (1995) Sovershenstvovanie mehanicheskoy chasti tormoza spetsializirovannyih vagonov-hopperov bunkernogo tipa: Dis. kand.tehn. nauk.-05.22.07/MIIT,-M. [in Russian]

Ravlyuk V. H., Mykhalkiv S. V., Rybin A. V., Derevianchuk Ya. V., Plakhtii O. A. Forecasting of wear of pads of modernized brake system devices of bogies of freight cars using ARIMA models. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, № 6, рр. 48-54, https://doi.org/10.33271/nvngu/2020-6/048

Voloshyn D. I., Afanasenko I. M., Derevianchuk Ya. V. (2017) Modernizatsiia elementiv halmivnoi vazhilnoi peredachi vantazhnoho vahona. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho ekonomiko-tekhnolohichnoho universytetu transportu Ministers-tva osvity i nauky Ukrainy: Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii». Vyp. 30, DETUT pp. 65-72. [in Ukrainian].

Afanasenko I., Derevianchuk I., Voloshin D. (2019) Improvement of brake lever transmission for dump cars. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 708, 012037. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012037 (Great Britain)

Astashkevich, B. M. (2004) Issledovanie ekspluatatsionnyih defektov friktsionnogo sopryazheniya tormoznoy kolodki s kolesom vagona. Vestnik VNIIZhT, № 4. - pp. 35-39. [in Russian]

Shakina A. V., Fadeev V. S., Shtanov O. V. (2014) Novyie tormoznyie kolodki povyishennoy iznosostoykosti. Vagonyi i vagonnoe hozyaystvo. № 4. - pp. 42-44. [in Russian]

Fomin O. V. (2013) Optymizatsiine proektuvannia elementiv kuzoviv zaliznychnykh napivvahoniv ta orhanizatsiia yikh vyrobnytstva: Monohrafiia. DonIZT UkrDAZT, Donetsk [in Ukrainian].

Muradyan, L. A., Shaposhnik, V. Yu., & Vinstrot, B. U. (2015). Ispyitaniya perspektivnyih tormoznyih kolodok na zheleznyih dorogah Ukrainyi [Tests of promising brake pads on the railways of Ukraine]. Lokomotiv-inform [Lokomotiv-inform], 7-8, 20-22. (in Russian)

Vahony vantazhni. Halmivne obladnannia. (2020) STP 04-028: 2020. [Freight cars. Braking equipment], 117. [in Ukrainian]

Іnstrukcіya z remontu galmіvnogo obladnannya vagonіv: CV-CL-0013 [Manual braking equipment repair cars] (2005). Zatv. nak. Ukrzalіznicі №22-CZ vіd 25.01.05. – vid. ofіc. – K.: TOV Vidavnichij dіm «SAM», 2005. – 160 s. [in Ukrainian]

Ravlyuk V. G., Derevianchuk I. (2021). Ratsionalnyi sposib modernizatsii elementiv halmovoi vazhilnoi peredachi pasazhyrskykh vahoniv [A rational way to modernize the elements of the brake lever transmission of passenger cars]. Prykladni naukovo-tekhnichni doslidzhennia [Applied scientific and technical research]. Akademiia tekhnichnykh nauk Ukrainy [Academy of Technical Sciences of Ukraine]. Ivano-Frankivsk [Ivano-Frankivsk], 5, 366-370. [in Ukrainian]

Normyi rascheta i proektirovaniya vagonov zheleznyih dorog MPS kolei 1520 mm.(1996) GosNIIV-VNIIZhT, 356 s. [in Russian].

Konstruirovanie i raschet vagonov [Construction and calculation cars] (2000). UMK MPS Rossii. 731s. [in Russian].

Опубліковано
2021-12-17
Розділ
Техніка і технології