ВИБІР СТРАТЕГІЇ УТРИМАННЯ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКУ ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ СЕРВІСУ

Ключові слова: локомотиви, гравці, теорія стратегічних ігор, стратегія, сервіс.

Анотація

В експлуатації часом виникають ситуації щодо невизначеності оцінки технічного стану обладнання локомотивів і одночасно вибору оптимальної стратегії його утримання, в тому числі з можливістю застосування сервісу. Застосування концепції сервісу дає можливість стимулювати роботу всіх підрозділів локомотивного господарства, економити всі види ресурсів на експлуатацію локомотивів.
Відповідно до цього в статті обгрунтовується вибір стратегії утримання локомотивного парку за допомогою використання положень теорії статистичних рішень. Для теоретичного обгрунтування переходу на сервіс щодо прийняття рішень в конфліктних ситуаціях і визначення оптимальної стратегії поведінки кожного з учасників в даній ситуації застосовувались підходи теорії ігор. Розглядалися підходи до вибору стратегії утримання локомотивного парку при запровадженні сервісу на основі положень теорії стратегічних ігор за критерієм максимуму ефективності.
Показано на прикладах рішення деяких задач вибору стратегії ТО, ПР локомотивів для різних виробничих ситуацій. Зроблено висновок, що найкраще описує різні ситуації і дозволяє приймати раціональні рішення змішана стратегія. Також зазначено, що для конкретизації алгоритму дій найбільш ефективним підходом є комплексне застосування теорії стратегічних рішень, теорії нечітких множин, теорії розпізнавання образів.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Просвирнов А.А. Модульность как фактор повышения эффективности управления жизненным циклом АЭС. // Инновационное проектирование. 2012. №5. С. 106 – 117.

Балабин В.Н., Брагин А.В. Сервис-модульные центры – новая философия эксплуатации и обслуживания модульных локомотивов. // Современные наукоемкие технологии. 2014. №4. С. 44-49.

Автоматизированная система управления надежностью локомотивов (АСУНТ). Концепция ТМХ-Сервис / К.В. Липа и др. М.: ООО ―ТМХ-Сервис‖, 2012. 160 с.

Методы оценки жизненного цикла тягового подвижного состава железных дорог: монография / Э.Д. Тартаковский и др. Луганск: Изд-во ―Ноулидж‖, 2011. 174 с.

Tartakovskyi E., Ustenko O., Puzyr V., Datsun Y. Systems approach to the organization of locomotive maintenance on Ukraine railways. In Rail Transport—Systems Approach. Springer, Cham, 2017. pp. 217-236

Szkoda, M., Kaczor, G., Pilch, R., Smolnik, M., Konieczek, Z. Assessment of the influence of preventive maintenance on the reliability and availability indexes of diesel locomotives. Transport Problems, 16(1), 2021. 5-18 p. DOI: 10.21307/tp-2021-001

Kadry S. Diagnostics and Prognostics of Engineering Systems: Methods and Techniques: Methods and Techniques. IGI Global, 2012. 461 p.

Ram M., Pham H. Advances in Reliability Analysis and its Applications. Springer Nature, 2019. 387 p.

Тартаковський Е.Д., Устенко О.В., Крашенінін О.С. Оцінка показників ТО при подовженні терміну експлуатації ТРС по наробці // Зб. наук. праць Укр. держ. акад. залізнич. трансп. Харків: УкрДАЗТ, 2012. Вип. 132. С. 5-11.

Yevick D, Yevick H. Fundamental Math and Physics for Scientists and Engineers. John Wiley & Sons, 2014. 464 p.

Bellman R., Dreyfus S. Applied Dynamic Programming. Princeton University Press, 2015. 390 p. 12. Carter M, Price C., Rabadi G. Operations Research: A Practical Introduction. CRC Press, 2018. 470 p. 13. Kumar A., Ram M. The Handbook of Reliability, Maintenance, and System Safety through Mathematical Modeling. Elsevier Science, 2021. 520 p.

Cantos, P. Efficiency Measures and Output Specification: The Case of European Railways / Cantos P., Pastor J.M., Serrano L. // J. of Transport and Statistic . – 2000/ - Vol. 3, №3. – P. 61 – 68

Hughes, M. Cost and capacity drive high speed train design / M/ Hughes // Railway Gazzete International. 2010. №5. P. 37-39 16. Krasheninin O.S. New technology center for temple mills train service Eurostar // Railway Gazzete International. 2008. №10. P. 820-821.

REFERENCES

Prosvirinov A.A. (2012). Modulnost kak factor povysheniia effektivnosti upravleniia zhiznennym tsyklom AES [Modularity as a factor in increasing the efficiency of NPP life cycle management]. Innovative design, 5, 106-117 [in Russian].

Balabin V.N., Bragin A.V. (2014). Servis-modulnye tsentry – novaia filosofiia ekspluatatsii i obsluzhivaniia modulnych lokomotivov [Service modular centers - a new philosophy of operation and maintenance of modular locomotives]. Modern high technologies, 4, 44-49 [in Russian].

K.V. Lipa. (2012). Avtomatizirovannaia sistema upravleniia nadezhnostiiu lokomotivov (ASUNT). Kontseptsiia TMH-Servis [Automated locomotive reliability control system (ASCNT). TMH-Service concept]. Moscow, OOO TMH-Service [in Russian]

E.D. Tartakoskiy. (2011). Metody otsenki zhiznonogo tsykla tiagovogo podvizhnogo sostava zheleznyh dorog [Methods for assessing the life cycle of traction rolling stock of railways]. Lugansk, Noulidzh Publ. [in Russian]

Tartakovskyi E., Ustenko O., Puzyr V., Datsun Y. (2017) Systems approach to the organization of locomotive maintenance on Ukraine railways. In Rail Transport—Systems Approach. Springer, Cham, pp. 217-236

Szkoda, M., Kaczor, G., Pilch, R., Smolnik, M., Konieczek, Z. (2021). Assessment of the influence of preventive maintenance on the reliability and availability indexes of diesel locomotives. Transport Problems, 16(1), 5-18 p. DOI: 10.21307/tp-2021-001

Kadry S. (2012). Diagnostics and Prognostics of Engineering Systems: Methods and Techniques: Methods and Techniques. IGI Global,. 461 p.

Ram M., Pham H.(2019). Advances in Reliability Analysis and its Applications. Springer Nature. 387 p.

Tartakovskiy E.D., Ustenko O.V., Krasheninin O.S. (2012) Otsinka pokaznykiv TO pry podovzhenni terminu ekspluatatsii TRS po narobtsi [Assessment of indicators of maintenance when the term of operation of TRS is raised according to the narrative]. Zb. Nauk. Prac. Ukr. Derzh. Akad. Zaliznych. Transp. 132, 5-11 [in Ukrainian].

Yevick D, Yevick H. (2014). Fundamental Math and Physics for Scientists and Engineers. John Wiley & Sons. 464 p. 11. Bellman R., Dreyfus S. (2015). Applied Dynamic Programming. Princeton University Press, 390 p.

Carter M, Price C., Rabadi G. (2018). Operations Research: A Practical Introduction. CRC Press, 470 p.

Kumar A., Ram M. (2021). The Handbook of Reliability, Maintenance, and System Safety through Mathematical Modeling. Elsevier Science, 520 p.

Cantos, P. (2000). Efficiency Measures and Output Specification: The Case of European Railways J. of Transport and Statistic. 3 (3), 61 – 68.

Hughes, M. (2010). Cost and capacity drive high speed train design. Railway Gazzete International. 5, 37-39.

Krasheninin O.S. (2008). New technology center for temple mills train service Eurostar. Railway Gazzete International. 10, 820-821.

Опубліковано
2021-12-17
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##