ШЛЯХИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВАГОНІВ-ДУМПКАРІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИМИ КОЛІЯМИ 1520 ММ

Ключові слова: вагон-думпкар, конструкція, магістральний залізничний транспорт, міцність, ресурс, технічні характеристики.

Анотація

У статті розглянуто моделі вагонів-думпкарів, які складають основну частку у вагонному парку магістрального залізничного транспорту колії 1520 мм. Наведено технічні характеристики найбільш поширених моделей вагонів-думпкарів магістрального призначення. Представлено конструктивні особливості вагона-думпкара моделі 31-638, призначеного для транспортування та механізованого розвантаження сипких і кускових вантажів. Наведено сучасні моделі вагонів-думпкарів вітчизняного та іноземного виробництва для магістрального залізничного транспорту колії 1520 мм, які були створенні та поставлені у серійне виробництво протягом останніх років. За результатами порівняльного аналізу технічних характеристик вагонів-думпкарів минулого покоління до сучасних моделей вагонів-думпкарів встановлено, що одними з головних переваг останніх є зниження маси тари, підвищення вантажопідйомності і об’єму кузова, підсилення міцності і надійності окремих вузлів та систем. Визначено проблемні вузли та системи існуючих моделей вагонів-думпкарів магістрального призначення за результатами їх експлуатації, які потребують подальшого підсилення. Визначено основні напрямки вдосконалення конструкції сучасних моделей вагонів-думпкарів для магістрального залізничного транспорту колії 1520 мм.
Запропоновано технічні вимоги до вагонів-думпкарів наступного покоління, які планується створити та впровадити до серійного виробництва у найближчі роки для експлуатації на коліях магістрального залізничного транспорту. Сформовано технічні вимоги з урахуванням результатів досліджень конструкцій сучасних вагонів-думпкарів магістрального призначення, огляду технічної та конструкторської документації на ці вагони, а також аналізування вимог та побажань замовників. Обґрунтовано необхідність проведення відповідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення вагонів-думпкарів нового покоління для магістрального залізничного транспорту.
Матеріали статті сприятимуть створенню нових моделей вагонів-думпкарів для магістрального залізничного транспорту та глибокій модернізації існуючих моделей, а також підвищенню ефективності їх експлуатації.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Сулим А.О., Сафронов О.М., Федосов-Ніконов Д.В., Стринжа А.М. Сучасний стан та перспективи розвитку парку вантажних вагонів в Україні: оновлення або продовження призначеного строку служби? Залізничний транспорт України. 2021. № 4, с. 4–20. https://doi.org/10.34029/2311-4061-2021-141-4-04-20

Найбільш зношені вагони в Україні: рефрижератори, хопер-дозатори та думпкари. URL: https://www.railinsider.com.ua/najbilsh-znosheni-vagony-v-ukrayini-refryzheratory-hoper-dozatory-ta-dumpkary/ (Дата звернення: 04.01.2022)

Альбом-справочник «Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм». 002И-2010 ПКБ ЦВ. 742 с.

Логинов А.И., Афанаскин Н.Е. Вагоны-самосвалы. М.: Транспорт, 1975. 192 с.

Каблуков В.А., Савчук О.М. Подвижной состав промышленного железнодорожного транспорта : Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Вища школа, 1990. 295 с.

Калмыков В.Г., Кузнецов А.Г. Вагоны промышленного транспорта. М.: Транспорт, 1978. 336 с.

Шадур Л.А. Развитие отечественного вагонного парка. М.: Транспорт, 1988. 279 с.

Жарова Е.А., Мойкин Д.А., Белгородцев В.А. Совершенствование вагонов-думпкаров для повышения их надежности в процессе эксплуатации. Транспорт Российской Федерации. 2014. № 3 (52). с. 51–54.

Сапронова С.Ю., Кошель О.О., Ткаченко В.П., Буліч Д.І., Радкевич М.М. Аналіз методів продовження терміну служби вантажних вагонів. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології». 2019. Вип. 33, т. 1. С. 118–129. https://doi.org/10.32703/2617-9040/2019-33-1-11.

Кошель О.О., Сапронова С.Ю., Буліч Д.І., Ткаченко В.П. Визначення залишкового ресурсу несучих металевих конструкцій вагонів хопер-дозаторів та думпкарів (самоскидів) на основі результатів технічного діагностування та типових випробувань. Збірник наукових праць ДУІТ. Серія «Транспортні системи і технології». 2020. Вип. 35. С. 14–23. https://doi.org/10.32703/2617-9040/2020-35-2.

Мотянко Т.А., Актипин Д.Я., Мануева М.В. Исследование динамической нагруженности верхней рамы кузова вагона-самосвала (думпкара). Вестник Брянского государственного технического университета. 2014. № 4 (44). С. 20–23.

ДСТУ 7598:2014. Вагони вантажні. Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих вагонів колії 1520 мм (несамохідних). [Чинний від 01-07-2015]. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2015. 162 с. (Нац. Стандарт України).

ДСТУ 7776:2014. Вагони самоскиди (думпкари). Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих думпкарів залізниць колії 1520 мм. [Чинний від 01-06-2016]. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2015. 108 с. (Нац. Стандарт України).

ДСТУ ГОСТ 33211-2014. Вагоны грузовые. Требования к прочности и динамическим качествам (ГОСТ 33211-2014, IDТ). [Чинний від 22-12-2014]. – Москва: Стандартінформ, 2014. 54 с. (Міждержавний стандарт).

ЦШ-001 Інструкція з сигналізації на залізницях України. Київ: 2008. 132 с.

ЦВ-ЦЛ-0013 Інструкція з ремонту гальмівного обладнання вагонів. Київ: 2005. 160 с.

Нормы для расчета и проектирования новых и модернизируемых вагонов железных дорог МПС колеи 1520 (несамоходных). М.: ВНИИВ-ВНИИЖТ, 1983. 260 с.

Нормы для расчета и проектирования новых вагонов-самосвалов (думпкаров) колеи 1520 мм. ВНИИВ, 1986, 154 с.

Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520 (несамоходных). М.: ГосНИИВ-ВНИИЖТ, 1996. 319 с.

РД 24.050.37-90 Вагоны грузовые и пассажирские. Методы испытания на прочность и ходовые качества, утвержденные указанием Министерством тяжелого и транспортного машиностроения. 49 с.

REFERENCES

Sulym A.O., Safronov O.M., Fedosov-Nikonov D.V., Strynzha A.M (2021). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku parku vantazhnykh vahoniv v Ukraini: onovlennia abo prodovzhennia pryznachenoho stroku sluzhby? [Current state and prospects of freight car fleet development in Ukraine: renewal or extension of the assigned service life?]. Zaliznychnyi transport Ukrainy – Railway transport of Ukraine, 4, 4–20 https://doi.org/10.34029/2311-4061-2021-141-4-04-20 [in Ukrainian]

Naibilsh znosheni vahony v Ukraini: refryzheratory, khoper-dozatory ta dumpkary. [The most worn cars in Ukraine: refrigerators, hoppers and dump cars]. URL: https://www.railinsider.com.ua/najbilsh-znosheni-vagony-v-ukrayini-refryzheratory-hoper-dozatory-ta-dumpkary/ (Accessed: January 4, 2022) [in Ukrainian].

Lohinov A.Y., & Afanaskin N.E. (1975). Vahony-samosvaly [Dump cars]. Moscow: Transport, 192 p., [in Russian]

Albom-spravochnik «Hruzovyie vahony zhielieznykh doroh kolei 1520 mm» [Album reference book "Freight cars of 1520 mm gauge railways"]. 002I-2010 PKB TsV. [in Russian]

Kablukov V.A., & Savchuk O.M. (1990). Podvizhnoi sostav promyshliennoho zhielieznodorozhnoho transporta [Rolling stock of industrial railway transport]. Textbook. 2nd ed., Reworked. and ext. K .: Vyshcha shkola, 295 p., [in Russian]

Kalmykov V.G., & Kuznetsov A.G., (1978). Vahony promyshliennoho transporta [Industrial transport cars]. Moscow: Transport, 336 p. [in Russian]

Shadur L.A. (1988). Razvitiie otechestvennoho vahonnoho parka [Development of the domestic car fleet]. M .: Transport, 279 p.

Zharova E.A., Moikin D.A., & Belgorodtsev V.A. (2014). Soviershienstvovaniie vahonov-dumpkarov dlia povyshieniia ikh nadiezhnosti v protsessie ekspluatatsii [Improving dump cars to increase their reliability during operation]. Transport Rossiiskoi Federatsii –Transport of the Russian Federation, 3 (52), 51–54 [in Russian]

Sapronova S.Y., Koshel O.O., Tkachenko V.P., Bulich D.I., Radkevych M.M. (2019). Analiz metodiv prodovzhennia terminu sluzhby vantazhnykh vahoniv. [Analysis of methods for extending the service life of freight cars]. Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii» - Collection of scientific works of DUIT. Transport Systems and Technologies Series, 33. (Vols. 1), (pp. 118–129). https://doi.org/10.32703/2617-9040/2019-33-1-11 [in Ukrainian].

Koshel O.O., Sapronova S.Y., Bulich D.I., Tkachenko V.P. (2020). Vyznachennia zalyshkovoho resursu nesuchykh metalevykh konstruktsii vahoniv khoper-dozatoriv ta dumpkariv (samoskydiv) na osnovi rezultativ tekhnichnoho diahnostuvannia ta typovykh vyprobuvan. [Determination of the residual life of load-bearing metal structures of hopper dispensers and dump cars (dump trucks) based on the results of technical diagnostics and standard tests. Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii» - Collection of scientific works of DUIT. Transport Systems and Technologies Series, 35, pp. 14–23. https://doi.org/10.32703/2617-9040/2020-35-2 [in Ukrainian].

Motianko T.A., Actipin D.Ya., Manuieva M.V. (2014). Issliedovaniie dinamicheskoi nahruzhiennosti vierkhniei ramy kuzova vahona-samosvala (dumpkara). [Investigation of the dynamic load of the upper frame of the body of a dump car]. Viestnik Brianskoho hosudarstvennoho tiekhnicheskoho univiersitieta - Bulletin of Briansk State Technical University, 4 (44), 20–23.

Vahony vantazhni. Zahalni vymohy do rozrakhunkiv ta proektuvannia novykh i modernizova-nykh vahoniv kolii 1520 mm (nesamokhidnykh). [Freight cars. General requirements for calculations and design of new and modernized cars of 1520 mm track (non-self-propelled)]. (2015). DSTU 7598: 2014 from the 1-st of 2015. Kyiv: SE "UkrNDNC", 162 p. [in Ukrainian]

Vahony samoskydy (dumpkary). Zahalni vymohy do rozrakhunkiv ta proiektuvannia novykh i modernizovanykh dumpkariv zaliznyts kolii 1520 mm. [Dump cars. General requirements for calculations and design of new and modernized dump trucks of 1520 mm gauge railways]. (2014). DSTU 7776:2014 from the 1-st of June 2016. Kyiv: SE «UkrNDNC» [in Ukrainian]

Vahony hruzovyie. Triebovaniia k prochnosti i dinamichieskim kachiestvam [Freight cars. Requirements to structural strength and dynamic qualities]. (2014). DSTU HOST 33211-2014 from the 22-nd of December 2014. Moskva: Standartinform [in Russian]

Instruktsiia z syhnalizatsii na zaliznytsiakh Ukrainy TSh-001 [Instruction on signaling on the railways of Ukraine]. (2008). Kyiv [in Ukrainian]

Instruktsiia z remontu halmivnoho obladnannia vahoniv TsV-TsL-0013 [Instruction on repair of brake equipment of cars]. (2005). Kyiv [in Ukrainian]

Normy dlia rascheta i proiektirovaniia novykh i moderniziruiemykh vahonov zhielieznykh doroh MPS kolei 1520 (niesamokhodnykh) TsSh-001 [Standards for calculation and design of new and modernized railway cars of the Ministry of Railways of track 1520 (non-self-propelled)]. (1983). Moscow: VNIIV-VNIIZHT [in Russian]

Normy dlia raschieta i proiektirovaniia novykh vahonov-samosvalov (dumpkarov) koliei 1520 mm [Norms of calculation and design of new dump cars of 1520 mm gauge]. (1986). VNIIV [in Russian]

Normy dlia raschieta i proiektirovaniia vahonov zhielieznykh doroh MPS koliei 1520 (nesamokhodnykh) [Norms of calculation and design of railway cars of the Ministry of Railways of track 1520 (non-self-propelled)]. (1996). Moscow: HosNIIV-VNIIZhT [in Russian]

Vahony hruzovyie i passazhirskiie. Metody ispytaniia na prochnost i khodovyie kachestva, utvierzhdiennyie ukazaniiem Mynysterstva tiazhieloho i transportnoho mashinostroieniia. RD 24.050.37-90 [Freight and passenger cars. Test methods for strength and running quality, approved by the Ministry of Heavy and Transport Engineering. RD 24.050.37-90] [in Russian].

Опубліковано
2022-06-27
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>