JUSTIFICATION OF THE NEED FOR CONSTRUCTION OF A SPECIALIZED WAGON FOR TRANSPORTATION OF IRON ORE PELLETS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-40-3

Keywords:

hopper wagon for transporting pellets and agglomerate, rolling stock, dump car, iron ore pellets, gondola-car.

Abstract

The type and characteristics of such cargo as iron ore pellets are described. The manufacturing technique of iron ore pellets at the mining processing plant is given. The process of transporting iron ore pellets along the main tracks of JSC "Ukrzaliznytsia" to the consumers of these products was considered using the example of PJSC "Poltava Mining and Processing Plant". It has been established that iron ore pellets are transported on the main railway tracks by one of the following types of freight wagons: universal gondola cars with a hollow-bottom body or discharge doors, specialized hopper wagons for the transportation of pellets and agglomerate and mainline dump cars. A comparative analysis of the efficiency of the use of the specified types of freight wagons was carried out according to such technical and economic indicators (criteria) as tare weight, carrying capacity, car body volume, material intensity, specific volume, dimensions, service life time, overhaul life, tare loading coefficient, coefficient body capacity utilization, running load, cost, life cycle cost. It was determined that the most rational option for the transportation of iron ore pellets is the use of a universal gondola car. Further research should be directed to the development of a standard-sized series of specialized freight wagons with increased linear load and improved technical and economic indicators for the transportation of iron ore pellets based on a universal gondola car.
The content of the article will contribute to the rational choice of freight rolling stock for the transportation of such kinds of cargo as iron ore pellets on mainline railways.

References

Pravyla nadannia posluh u morskykh portakh Ukrainy [Rules for providing services in seaports of Ukraine]. (2021). Nakaz Mininfrastruktury vid 05.06.2013 r. № 348 zi zminamy vid 12.08.2014 r. № 390; vid 30.12.2020 r. № 850 - Order of the Ministry of Infrastructure dated June 5, 2013 No. 348 with amendments dated August 12, 2014, No. 390; dated 12/30/2020 No. 850, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy - Official Gazette of Ukraine, 6, Art. 317 [in Ukrainian]

Okatyshevaya logistika: Kak rabotaet transport Poltavskogo GOKa [Pellets logistics: How the transport of Poltava GOK works. URL: https:// cfts.org.ua/poezdka_s_cts/okatyshevaya_logistika_kak_rabotaet_transport_ poltavskogo_goka_2 (Accessed July 07, 2022)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (Accessed at: July 07, 2022) [in Ukrainian]

Kozachenko D.M., Malashkin V.V., Berezovyi M.I., & Iskra O.L. (2020). Doslidzhennia propusknoi spromozhnosti zaliznychnoi in-frastruktury hirnychozbahachuvalnoho kombinatu v umovakh zbilshennia obsiahiv perevezennia syrovyny [Study of the throughput capacity of the railway infrastructure of the mining and processing plant in conditions of increased volumes of raw material transportation]. Zbirnyk naukovykh prats DNUZT im. akad. V.Lazariana. Seriia "Transportni systemy tatekhnolohii"- Collection of scientific works of DNUZT named after Acad. V. Lazarian. "Transport systems and technologies" Series, 20, 86–93, https://doi.org/10.15802/tstt2020/217417 [in Ukrainian]

Anofriiev, V.H., Zarodov, O.O., Ilchyshyn, V.V., Isopenko, I.V., Mozheiko, Ye.R., Mokrii, T.F., Pozniakov, V.D., Reidemeister, O.H., Ushkalov, V.F, & Shapoval, A.V. (2014). Rozrobka konstruktsii ta mashynobudivnykh tekhnolohii stvorennia vantazhnykh vahoniv novoho pokolinnia [Development of structures and machine-building technologies for the creation of new generation freight cars]. Vahonnyi park – Car fleet, 10 (91), 4–9 [in Ukrainian]

Donchenko, A.V. Stratehichni plany rozvytku haluzi transportnoho mashynobuduvannia shchodo stvorennia novykh vydiv reikovoho rukhomoho skladu dlia zaliznyts ta miskoho hospodarstva u 2008-2020 rokakh. [Strategic plans for the development of the transport engineering industry for the creation of new types of rail rolling stock for railways and urban economy in 2008-2020]. (2009). Zbirnyk naukovykh prats "Reikovyi rukhomyi sklad" - Collection of scientific works "Railbound Rolling Stock", 7–13. [in Ukrainian]

Donchenko, A.V., & Safronov, O.M. (2016). Vymohy do formuvannia typorozmirnoho riadu vahoniv novoho pokolinnia dlia zabez-pechennia pidvyshchenoi proviznoi spromozhnosti zaliznyts [Requirements for the formation of a standard-sized series of new-generation wagons to ensure increased transport capacity of railways]. Zbirnyk naukovykh prats «Reikovyi rukhomyi sklad» -Collection of scientific works "Railbound Rolling Stock", 36–40 [in Ukrainian]

Riabov, Ye.S., Mosin, S.V., Overianova, L.V., Kondratieva, L.Iu., Demydov, O.V., & Hulak, S.O. (2022). Otsinka tekhnichnykh parametriv lokomotyva dlia zaliznychnoho kariernoho transport [Evaluation of technical parameters of the locomotive for railway quarry transport]. Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii» - Collection of scientific papers DUIT. "Transport systems and technologies" series, 39, 83–100. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-39-9. [in Ukrainian]

Sulym, A.O., Strynzha, A.M., Borodai, O.O., & Fedorov, V.V. (2021). Tekhnichni kharakterystyky ta shliakhy udoskonalennia vahoniv-dumpkariv dlia promyslovoho transportu [Technical characteristics and ways of improving dump trucks for industrial transport]. Zbirnyk naukovykh prats «Reikovyi rukhomyi sklad» - Collection of scientific works "Railbound Rolling Stock", 23, 54–73. https://doi.org/10.47675/2304-6309-2021-23-54-73 [in Ukrainian]

Safronov, O.M., Vodiannikov, Yu.Ia., Khozia, P.O., & Mozheiko. A.Ie. (2021). Halmivna efektyvnist kariernykh poizdiv z shestyvis-nymy dumpkaramy pidvyshchenoho osovoho navantazhennia do 27,7 ts. [Braking efficiency of quarry trains with six-axle dump trucks of increased axial load up to 27.7 tons]. Zbirnyk naukovykh prats «Reikovyi rukhomyi sklad» - Collection of scientific works "Railbound Rolling Stock", 23, S. 111–126. https://doi.org/10.47675/2304-6309-2021-23-111-126 [in Ukrainian]

Sulym, A.O., Khozia, P.O., Strynzha, A.M., Rechkalov, V.S., & Fedorov, V.V. (2022). Shliakhy ta perspektyvy udoskonalennia vahoniv- dumpkariv [Ways and prospects of improvement of dump trucks]. Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii» - Collection of scientific papers DUIT. "Transport systems and technologies" series, 39, 51–65. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-39-6. [in Ukrainian]

Kostrytsia, S.A., Fedorov, Ye.F., Bolotov, V.V., Hranovska, N.I. (2021). Khodovi dynamichni ta mitsnosni vyprobuvannia vahona-platformy modeli 13-7133 na vizkakh z kovzunamy zazornoho typu dlia perevezennia krupnotonazhnykh konteineriv [Running dynamic and strength tests of the platform wagon model 13-7133 on trolleys with clearance-type slides for the transportation of large-tonnage containers]. A.V. Radkevych, R.V. Rybalka (Eds.), // Problemy ta perspektyvy rozvytku zaliznychnoho transportu - Problems and prospects for the development of railway transport. Proceedings of the 81st International Scientific and Practical Conference, April 22-23. (pp. 307–308). Dnipro: DNUZT im. akad. V. Lazariana [in Ukrainian].

Fomin, O.V., & Stukalo, A.V. (2016). Otsinka efektyvnosti vykorystannia vantazhnykh vahoniv udoskonalenykh konstruktsii z urakhuvanniam multyplikatyvnoho efektu dlia ekonomiky Ukrainy [Evaluation of the effectiveness of the use of freight cars of improved designs, taking into account the multiplier effect for the economy of Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii» - Collection of scientific papers DUIT. "Transport systems and technologies" series, 35, 130–141 [in Ukrainian]

Fomin, O.V., Sapronova, S.Iu., Kocheshkova, N.S., & Fomin, V.V. (2017). Analiz vyprobuvan modernizovanykh vahoniv-khoperiv dlia okatyshiv ta ahlomeratu modeli 20-9749 [Analysis of tests of modernized hopper wagons for pellets and agglomerate model 20-9749]. Visnyk Natsionalnoho transportnoho universytetu. Seriia «Tekhnichni nauky» - Bulletin of the National Transport University. Series "Technical Sciences", 1(37), 392–401.

Fomin, O.V., Fomina, Yu.V., Kovalenko ,V.V., Horbunov, M.I., Fomin, V.V., & Burlutskyi, O.V (2017) Patent Ukrainy na korysnu model № 122540, MPK (2017.01) B61D 17/00, B61D 3/00 Zaliznychnyi napivvahon-khoper dlia hariachykh okatyshiv ta ahlomeratu [Patent of Ukraine for utility model No. 122540, IPC (2017.01) B61D 17/00, B61D 3/00 Railway open hopper wagon for iron ore pellets and agglomerate]. Vlasnyk SNU im. V. Dalia – Owned by SNU named after V. Dalya. No. u2017 01093; application date is February 06, 2017; publ. June 26, 2017; Bul. 12.

Fomin, O., Lovska, A., Skliarenko, I., & Klochkov, Yu. (2020). Substantiating the optimization of the load-bearing structure of a hopper car for transporting pellets and hot agglomerate. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 1, No. 7 (103), pp. 65-74. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.193408

Al'bom-spravochnik "Gruzovye vagony zheleznyh dorog kolei 1520 mm" [Album-reference book "Freight wagons of 1520 mm gauge railways"]. 002I-2010 PKB TsV [in Russian]

Lavrukhin, O.V. (2015). Vantazhni perevezennia na zaliznychnomu transporti [Freight transportation by rail]. Kharkiv: UkrDUZT [in Ukrainian]

Horbenko, A.P., & Martynov, I.E. (2007). Konstruiuvannia ta rozrakhunky vahoniv [Design and calculations of wagons] Kharkiv: UkrDUZT [in Ukrainian]

Martynov, I.E., Kalabukhin, Yu.Ie., & Trufanova A. (2021). Kontseptsiia zhyttievoho tsyklu pasazhyrskoho vahona [Concept of the life cycle of a passenger car]. Zbirnyk naukovykh prats DUIT. Seriia «Transportni systemy i tekhnolohii» - Collection of scientific works of DUIT. Series "Problems of transport economy", 38, 153–163. https://doi.org/10.32703/2617-2021-38-150-14 [in Ukrainian]

Hnennyi, O.M. (2016). Do pytannia otsinky ta zastosuvannia vartosti zhyttievoho tsyklu produktsii mashynobuduvannia [Concerning the issue of evaluation and application of the life cycle cost of engineering products]. Zbirnyk naukovykh prats DNUZT im. akad. V.Lazariana. Seriia «Problemy ekonomiky transportu» - Collection of scientific works of DNUZT named after Acad. V. Lazaryan. Series "Problems of transport economy, 12, 7–13 [in Ukrainian]

Muradian, L.A. (2020). Rozvytok naukovykh osnov zabezpechennia nadiinosti vantazhnykh vahoniv na etapakh zhyttievoho tsyklu [Development of the scientific basis for ensuring the reliability of freight cars at the stages of the life cycle]. Candidate’s thesis. Dnipro: DNUZT im. akad. V.Lazariana [in Ukrainian].

Published

2022-12-29

How to Cite

Sulym, A., Safronov, O., Khozia, P., & Strynzha, A. (2022). JUSTIFICATION OF THE NEED FOR CONSTRUCTION OF A SPECIALIZED WAGON FOR TRANSPORTATION OF IRON ORE PELLETS. Transport Systems and Technologies, (40), 23–34. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-40-3

Issue

Section

Technics and techology

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2