МОДЕЛЮВАННЯ РЕЙКОВИХ ЕКІПАЖІВ І ВПЛИВ ЇХ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА КІНЕМАТИЧНИЙ ОПІР РУХУ

  • S. Sapronova
  • V. Tkachenko
  • A. Fomina
  • Y. Zub
Ключові слова: рухомий склад залізниць, керування спрямуванням екіпажів, опір руху, математична модель, ходові частини, конструктивні схеми, розрахункові схеми, візки, жорсткість поздовжніх зв’язків.

Анотація

При моделюванні рейкових екіпажів враховані їх особливості в порівнянні з моделюванням інших систем. До особливостей системи «екіпаж – колія» віднесено наявність кількох положень статичної рівноваги системи із фрикційними зв’язками елементів: коліс і рейок; осей колісних пар і буксових вузлів при наявності зазорів в осьових упорах; кузова і візків, що мають зв’язок у плані через ковзуни. Зроблено спробу охопити якнайбільшу кількість типів рухомого складу,включаючи і сучасні, і забуті конструктивні схеми, які, з точки зору кінематики опору руху, раніше не розглядалися. Використовуючи систему координат XYZ , ΦΘΨ визначені узагальнені координати і кількість диференціальних рівнянь руху для розрахункових схем досліджуваних екіпажів. Отримані залежності кінематичного опору руху від конструктивних особливостей екіпажів і колії. Зроблені висновки про вплив кінематичного опору руху в кривих ділянках колії на керованість екіпажів, про подальші дослідження методів покращення характеристик кінематики фрикційної взаємодії рейкових екіпажів з колією, спрямованих на зниження опору руху.

Посилання

1. Fomin, O.V. Koncepcіja іdeal'nih kuzovіv napіvvagonіv [The concept of ideal bodies gondola] [Text] / O.V. Fomin // Journal of East Ukrainian National University named after Vladimir Dal, a scientific journal. − Lugansk: EUNU. Dal, 2013. − № 4 (193). − S. 267 – 271.
2. Fomin, O.V. Pіdvishhennja stupenja іdeal'nostі vantazhnih vagonіv ta prognozuvannja stadіj їh evoljucії [Increased ideal freight cars and forecasting stages of their evolution] [Text] / O.V Fomin // Scientific Bulletin of National Mining University. − Dnepropetrovsk: NSU, 2015. − №3. − P. 68-76 − Access: http://nvngu.in.ua/index.php/uk/golovna/1049-ukrcat/arkhiv-zhurnalu/2015/zmist-3-2015/geotekhnichna-igirnicha-mekhanika-mashinobuduvannya/2975pidvishchennya-stupenya-idealnosti-vantazhnikh-vagoniv-taprognozuvannya-stadij-jikh-evolyutsiji.
3
. Fomin, O.V. Modern requirements to carrying systems of railway general-purpose gondola cars/ О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2014, No. 5 – P.31-43. [http://www.metaljournal.com.ua/assets/Journal/9-Fomin.pdf].
4
. Astakhov P.N., Stromskyy P.P. Opredelenye osnovnoho soprotyvlenyya podvyzhnoho sostava na éksperymentalnom koltse / P.N. Astakhov, P.P. Stromskyy // Vestnyk VNYYZHT. − 1962. − №2.
5. Astakhov P. N. Soprotyvlenye dvyzhenyyu zheleznodorozhnoho podvyzhnoho sostava // Trudy TSNYY MPS. − Moskva: Transport, 1966. − Vyp. 311. − 178 s.
6. Astakhov P.N. Formuly dlya opredelenyya osnovnoho soprotyvlenyya passazhyrskykh vahnov / P.N. Astakhov // Vestnyk VNYYZHT. − 1958. − №5.
7. Baranov A.M. Osnovnoe soprotyvlenye dvyzhenyyu passazhyrskykh vahonov na rolykovykh podshypnykakh/ Vestnyk VNYYZHT. – 1963. − №4.
8. Stromskyy P.P. Opredelenye koéffytsyenta vozdushnoho soprotyvlenyya vahonov / P.P. Stromskyy // Vestnyk VNYYZHT. − 1963. − №2.
9. Pravyla tyahovykh raschëtov dlya poezdnoy raboty. − M.: Transport, 1985. − 287 s.
10. Fomin O.V. Teoretychni osnovy prohramnoho kompleksu vyznachennya ta vykorystannya matematychnykh modeley skladovykh vantazhnykh vahoniv / O.V. Fomin // Naukovyy zhurnal «Visnyk Kremenchutsʹkoho national ʹnoho universytetu imeni Mykhayla Ostrohradskoho». – Kremenchuk: KDPU, 2013. − Vyp. 6(83). – S. 87-91.
11. Tkachenko V.P. Kynematycheskoe soprotyvlenye dvyzhenyyu relsovykh ékypazhey: monohrafyya / V.P. Tkachenko.- Luhansk:Yzd-vo VUHU, 1996.- 200s.
12. Matematycheskoe modelyrovanye kolebanyy relsovykh transportnykh sredstv/ Pod red. V.F.Ushkalova.- Kyev: Nauk.dumka, 1989. -240s.
13. Tkachenko V.P. Upravlyaemost relsovykh ékypazhey: monohrafyya / V.P. Tkachenko. – Luhansk: Yzdvo SUDU, 1997. – 92s.
14. Tkachenko V.P., Kramar N.M. Vlyyanye zhestkosty puty na tyahovye kachestva lokomotyvov/ Konstruyrovanye y pr-vo transp. mashyn. − Kharʹkov:Vyshcha shkola, 1980. − Vyp12 .- S.32-35.
15. Satoh Eisaku, Miyamoto Masayuki // Nihon kikai gakkai ronbunshu/ Trans. Jap. Soc. Mech. Eng.C.- 1993.- 59, №562.- S.1686-1693.
16. Tkachenko V.P. Kynematycheskoe soprotyvlenye dvyzhenyyu y eho mesto v obshchey klassyfykatsyy soprotyvlenyy dvyzhenyyu relsovykh ékypazhey // Vostochnoukr.hos.un-t.-Luhansk, 1996. – 6 s. Dep.v HNTB Ukrayny 21.10.96 h., №1947-Uk96.

Література:

1. Фомін О.В. Концепція ідеальних кузовів напіввагонів / О.В. Фомін // Вісник Східноукраїнського на- ціонального університету імені Володимира Даля: Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 4(193). – С. 267–271.
2. Фомін, О.В. Підвищення ступеня ідеальності вантажних вагонів та прогнозування стадій їх еволюції / О.В. Фомін // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – №3. – С.68-76
3. Fomin, O. Modern requirements to carrying systems of railway general-purpose gondola cars/ О.V. Fomin / Scientific and technical journal «Metallurgical and Mining Industry». 2014, No. 5 – P.31-43
4. Астахов П.Н., Стромский П.П. Определение основного сопротивления подвижного состава на экс- периментальном кольце / П.Н. Астахов, П.П. Стромский // Вестник ВНИИЖТ. − 1962. − №2.
5. Астахов П. Н. Сопротивление движению железнодорожного подвижного состава // Труды ЦНИИ МПС. − Москва: Транспорт, 1966. − Вып. 311. − 178 с.
6. Астахов П.Н. Формулы для определения основного сопротивления пассажирских вагнов / П.Н. Астахов // Вестник ВНИИЖТ. − 1958. − №5.
7. Баранов А.М. Основное сопротивление движению пассажирских вагонов на роликовых подшипниках/ Вестник ВНИИЖТ. – 1963. − №4.
8. Стромский П.П. Определение коэффициента воздушного сопротивления вагонов / П.П. Стромский // Вестник ВНИИЖТ. − 1963. − №2.
9. Правила тяговых расчётов для поездной работы. − М.: Транспорт, 1985. − 287 с.
10. Фомін О.В. Теоретичні основи програмного комплексу визначення та використання математичних моделей складових вантажних вагонів / О.В. Фомін // Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». – Кременчук: КДПУ, 2013. − Вип. 6(83). – С. 87-91.
11. Ткаченко В.П. Кинематическое сопротивление движению рельсовых экипажей: монография / В.П. Ткаченко. – Луганск:Изд-во ВУГУ, 1996. – 200 с.
12. Математическое моделирование колебаний рельсовых транспортных средств/ Под ред. В.Ф.Ушкалова. – К.: Наук.думка, 1989. – 240 с.
13. Ткаченко В.П. Управляемость рельсовых экипажей: монография / В.П. Ткаченко. – Луганск: Издво СУДУ, 1997. – 92 с.
14. Ткаченко В.П., Крамарь Н.М. Влияние жесткости пути на тяговые качества локомотивов/ Конструирование и пр-во трансп. машин. − Харьков: Вища школа, 1980. – Вып.12 . − С. 32-35.
15. Satoh Eisaku, Miyamoto Masayuki // Nihon kikai gakkai ronbunshu/ Trans. Jap. Soc. Mech. Eng.C.- 1993.– 59, №562.– С.1686 – 1693.
16. Ткаченко В.П. Кинематическое сопротивление движению и его место в общей классификации сопротивлений движению рельсовых экипажей // Восточноукр.гос.ун-т. – Луганск, 1996. – 6 с. Деп.в ГНТБ Украины 21.10.96 г., №1947-Ук96.

Опубліковано
2018-11-02
Розділ
Математичне моделювання

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 3 > >>