МОНІТОРИНГ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Ключові слова: вагони, моніторинг, штрих-код, радіомітка, виробничий процес, автоматична ідентифікація, карта технологічна, логістика складська.

Анотація

В публікації запропонована моніторингова технологія автоматизації виробництва на основі технологій автоматичної ідентифікації, яка дозволить відстежувати у реальному масштабі часу хід виконання технологічних процесів, забезпечити міжцехову логістику, а також виконати функції безпеки доступу та ідентифікації на виробництві.
На прикладі одного з вагонних депо розглянуті типові недоліки організації виробничого процесу, обліку та ідентифікації деталей підприємства залізничного транспорту. Запропоновані шляхи та етапи впровадження технологій автоматичної ідентифікації, зокрема, вказано, що введення системи моніторингу виробничих процесів підприємств залізничного транспорту доцільно робити поетапно, починаючи з технологій штрихкодування. Детально розкрито процес моніторингу підприємств залізничного транспорту, взаємодію суб’єктів і об’єктів виробничого процесу.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА

Спосіб моніторингу виробничих процесів підприємств залізничного транспорту: патент на корисну модель 76604 Україна МПК G06К 1/00, G06К 17/00 / Устенко О.В., Мартинов І.Е., Бондаренко В.В., Скуріхін Д.І.; власник Українська державна академія залізничного транспорту. 2013. 5 с.

Чилингаров, К. М. TechnologiCS. Оперативный учет и применение штрих-кодирования в производстве // САПР и графика. 2008. №. С 45-49.

Nguyen V., Melkote S.N. (2020) Manufacturing Process Monitoring and Control in Industry 4.0. In: Wang L., Majstorovic V., Mourtzis D., Carpanzano E., Moroni G., Galantucci L. (eds) Proceedings of 5th International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46212-3_10

P. Stavropoulos, D. Chantzis, C. Doukas, A. Papacharalampopoulos, G. Chryssolouris, Monitoring and Control of Manufacturing Processes: A Review, Procedia CIRP, Volume 8, 2013, Pages 421-425, ISSN 2212-8271, https://doi.org/10.1016/j.procir.2013.06.127

Фомін О. В, Ловська А. О., Скуріхін Д.І., Бондаренко В.В. Багатофункціональний пристрій для контролю технічного стану ходових частин вагонів в експлуатації // Вісник Східноукраїнського Національного Університету імені Володимира Даля. 2021. вип. 1(265). С. 128-32. doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-128-132 6. Волошин Д.І., Афанасенко І.М. Оцінка ефективності функціонування вагоноремонтних підприємств // Зб. наук.праць. Київ: ДЕТУТ. 2019. Вип.33. С. 78-85.

Волошин Д.І., Афанасенко І.М. Оцінка ризику виробничих систем з ремонту вагонів // Зб. наук.праць, Київ: ДЕТУТ. 2016. Вип.29. С. 121-126.

Волошин Д.І. До питання підвищення надійності роботи виробничих підрозділів підприємств з ремонту вагонів // Зб. наук.праць. Харків: УкрДУЗТ. 2015. Вип.157. С. 128-131.

Візняк Р. І., Рєва І. В. Впровадження та застосування високотехнологічного обладнання для проведення технічного обслуговування ходових частин пасажирських вагонів нового покоління в умовах вагонного депо «Запоріжжя-1» Придніпровської залізниці // Зб. наук. праць. Харків: УкрДУЗТ. 2015. Вип. 158, Т.ІІ. С. 125-128.

Мартинов І. Е., Бондаренко В. В, Скуріхін Д. І. Математичне моделювання коливань колісної пари як основа методу акустичного контролю // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. № 1/7(67). С. 22-28.

Бондаренко В. В., Скурихин Д. И., Кузнєцов А. Н., Рубаненко А. И. Динамический анализ колебаний колесной пары вагона при ее движении с короткой неровностью на поверхности катания // Коммунальное хозяйство городов. 2011. №. 97. С. 278-289.

Бондаренко В. В, Скуріхін Д.І., Мельник Я.П. Пристрій акустичного контролю колісних пар на основі мікроконтролера // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту Харків: УкрДУЗТ. 2016. Вип.166. С.97-102.

Бондаренко В. В, Скуріхін Д.І. Бортова система акустичного контролю колісних пар // Залізничний транспорт України. 2012. №. 1. С. 32-35.

Система дистанційного акустичного контролю рейкового рухомого складу під час руху: патент на винахід 96483 Україна МПК B61K 9/08 (2006.01), G01S 5/14(2006.01) / Бондаренко В.В., Візняк Р.І., Скуріхін Д.І.; заявник та патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. 2011. 5 с.

Bondarenko, V.V., Skurikhin, D.I., Vizniak, R.I., Ravlyuk, V.H., Skurikhin, V.I. Experimental study of the method and device for wheel-sets acoustic monitoring of railway cars in motion. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2019. pp. 30–36.

REFERENCES

Sposib monitorynhu vyrobnychykh protsesiv pidpryyemstv zaliznychnoho transportu [Method of monitoring production processes of railway transport enterprises]. Patent №76604 Ukrayina MPK G06K 1/00, G06K 17/00 Ustenko O.V., Martynov I.E., Bondarenko V.V., Skurikhin D.I. 2013.

Chylynharov, K. M. (2008) TechnologiCS. Operatyvnyy uchenʹ ta zastosuvannya shtrykhiv-kodyruvanʹ u vyrobnytstvi [Operational accounting and application of bar coding in production]. SAPR ta hrafika. №. S 45-49.

Nguyen V., Melkote S.N. (2020) Manufacturing Process Monitoring and Control in Industry 4.0. In: Wang L., Majstorovic V., Mourtzis D., Carpanzano E., Moroni G., Galantucci L. (eds) Proceedings of 5th International Conference on the Industry 4.0 Model for Advanced Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46212-3_10

P. Stavropoulos, D. Chantzis, C. Doukas, A. Papacharalampopoulos, G. Chryssolouris, (2013) Monitoring and Control of Manufacturing Processes: A Review, Procedia CIRP, Volume 8, Pages 421-425, ISSN 2212-8271, https://doi.org/10.1016/j.procir.2013.06.127

Fomin, O. V, Lovsʹka? A. O., Skurikhin, D.I., Bondarenko, V.V. (2021) Bahatofunktsionalʹnyy prystriy dlya kontrolyu tekhnichnoho stanu khodovykh chastyn vahoniv v ekspluatatsiyi [Multifunctional device for monitoring the technical condition of running gear of cars in operation]. Visnyk Skhidnoukrayinsʹkoho Natsionalʹnoho Universytetu imeni Volodymyra Dalya. № 1(265). S. 128-32. doi:10.33216/1998-7927-2021-265-1-128-132

Voloshyn, D.I., Afanasenko, I.M. (2019) Otsinka efektyvnosti funktsionuvannya vahonoremontnykh pidpryyemstv [Estimation of efficiency of functioning of car repair enterprises]. Zb. nauk.pratsʹ. Kyyiv: DETUT. №33. S. 78-85.

Voloshyn, D.I., Afanasenko, I.M. (2016) Otsinka ryzyku vyrobnychykh system z remontu vahoniv [Risk assessment of production systems for car repair]. Zb. nauk.pratsʹ, Kyyiv: DETUT. №29. S. 121-126.

Voloshyn, D. I. (2015) Do pytannya pidvyshchennya nadiynosti roboty vyrobnychykh pidrozdiliv pidpryyemstv z remontu vahoniv [On the issue of improving the reliability of production units of car repair companies]. Zb. nauk.pratsʹ. Kharkiv: UkrDUZT. №157. S. 128-131.

Viznyak, R. I., Ryeva, I. V. (2015) Vprovadzhennya ta zastosuvannya vysokotekhnolohichnoho obladnannya dlya provedennya tekhnichnoho obsluhovuvannya khodovykh chastyn pasazhyrsʹkykh vahoniv novoho pokolinnya v umovakh vahonnoho depo «Zaporizhzhya-1» Prydniprovsʹkoyi zaliznytsi [Introduction and application of high-tech equipment for maintenance of running gears of passenger cars of the new generation in the conditions of the car depot "Zaporizhzhya-1" of the Dnieper Railway]. Zb. nauk. pratsʹ. Kharkiv: UkrDUZT. Vyp. 158, T.II. S. 125-128.

Martynov, I. E., Bondarenko, V. V, Skurikhin, D. I. (2014) Matematychne modelyuvannya kolyvanʹ kolisnoyi pary yak osnova metodu akustychnoho kontrolyu [Martinov IE, Bondarenko VV, Skurikhin DI Mathematical modeling of wheel pair oscillations as the basis of the method of acoustic control]. Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy. № 1/7(67). S. 22-28.

Bondarenko, V. V., Skurikhin, D. I., Kuznêtsov, A. N., Rubanenko, A. I. (2011) Dinamicheskiy analiz kolebaniy kolesnoy pary vagona pri yeye dvizhenii s korotkoy nerovnost'yu na poverkhnosti kataniya [Dynamic analysis of vibrationsof a wheelset of a car during its movement with a short unevenness on the rolling surface]. Kommunal'noye khozyaystvo gorodov. №. 97. S. 278-289.

Bondarenko, V. V, Skurikhin, D.I., Melʹnyk ,YA.P. (2016) Prystriy akustychnoho kontrolyu kolisnykh par na osnovi mikrokontrolera [Device of acoustic control of wheel pairs based on a microcontroller]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Ukrayinsʹkoho derzhavnoho universytetu zaliznychnoho transportu Kharkiv: UkrDUZT. №.166. S. 97-102.

Bondarenko, V. V, Skurikhin, D.I. (2012) Bortova systema akustychnoho kontrolyu kolisnykh par [Onboard system of acoustic control of wheel pairs]. Zaliznychnyy transport Ukrayiny. №. 1. S. 32-35.

Systema dystantsiynoho akustychnoho kontrolyu reykovoho rukhomoho skladu pid chas rukhu [The system of remote acoustic control of rail rolling stock during the movement] pat. 96483 Ukrayina MPK B61K 9/08 (2006.01), G01S 5/14(2006.01) / Bondarenko V.V., Viznyak R.I., Skurikhin D.I.; zayavnyk ta patentovlasnyk Ukrayinsʹka derzhavna akademiya zaliznychnoho transportu. 2011 – 5s.

Bondarenko, V.V., Skurikhin, D.I., Vizniak, R.I., Ravlyuk, V.H., Skurikhin, V.I. (2019) Experimental study of the method and device for wheel-sets acoustic monitoring of railway cars in motion. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. pp. 30–36

Опубліковано
2021-07-01
Розділ
Техніка і технології

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##

1 2 > >>